Bankens styre og tillitsmenn 1919-1944

av Chr. Abrahamsen

I forstanderskapsmøte den 10/2 1919 meddelte direktør Nicolal Friis at han av helbredshensyn ønsket å fratre sin stilling. I den anledning besluttet forstanderskapet at der skulle ansettes en fast adm. direktør utenfor den valgte direksjon og forstanderskap.

I forstanderskapsmøtet den 8. juli s. å. ansattes så overrettssakfører Einar Wellerop som adm. direktør. Der hadde meldt seg 24 ansøkere.

Direktør Wellerop var født i Skien i 1868. Han nedsatte seg etter endt juridisk embetseksamen som sakfører i Porsgrunn. Han var en i det kommunale liv meget benyttet mann og var særdeles vel kjent med byen og dens forhold. Det falt i Wellerops lodd å møte de første vanskeligheter som de økonomiske forhold etter krigen skapte også for Porsgrunds Sparebank. Den sterke påkjenning herav bidrog ganske sikkert til å nedbryte hans helbred.

Han døde i august 1926.

Som ny adm. direktør ansatte forstanderskapet den 20/9 1926 banksjef Waldemar Sørensen. Der hadde meldt seg 49 ansøkere.

Den nye direktør er født i 1886 i Porsgrunn. Han fikk i ung alder ansettelse i Kreditbanken i Porsgrunn (filial av Skiensfjordens Kreditbank) og ble i 1915 sjef for denne. Banksjef Sørensen har foruten sin lange erfaring som bankmann også et inngående kjennskap til Porsgrunn og omegn samt til de økonomiske forhold i distriktet.

Foruten den adm. direktør har bankens direksjon fra 1919 til 1947 bestått av følgende herrer:

Assuransedirektør O. K. Abrahamsen1901-1930
Kjøpmann Peder Tollefsen1901-1933
Kjøpmann R. O. Helgesen1916-1931
Baker Oscar Olsen1916-1923
Havnefogd C. G. Norberg1923-1942
Lærer C. Dolva1930-1941
Kiopmann Harald Myhra1933-1942
Kjøpmann Erik Skoe1933-1949
Den nåværende direksjon består av
Byveterinær Helge Pirosiden 1941
Slakter August Nordahlsiden 1941
Kjøpmann Isak Lundesiden 1943
Kjøpmann Birger Aaslandsiden 1943
med varamenn:
Revisor Ths. Olsen
Underfogd H. Skaardal
Bokhandler Ivar Kr. Dyring.
Som styreformenn har fungert:
Direktør O. K. Abrahamsen1919-1930
Kjøpmann Peder Tollefsen1931-1933
Havnefogd C. G. Norberg1933-1942
Veterinær H. Piro 1943-
Som nestformenn i direksjonen har fungert:
Kjøpmann Peder Tollefsen1919-1930
R. O. Helgesen1931-1933
Lærer C. Dolva1933-1941
Kjøpmann Harald Myhra1941-1942
Kjøpmann Erik Skoe1943-
Slakter Aug. Nordahl1944-
Bankens forstanderskap.
Siden 1919 er i forstanderskapet innvalgt følgende medlemmer:
Fattigforstander H. Krogsrud1922-1940
Bakermester Oscar Olsen1914-1933
Direktør Andreas Keim1926-1933
Ingeniør Finn C. Knudsen1926-1942
Ingeniør Anders Bøhle1927-
Advokat Chr. Abrahamsen1928-1933, 1943-
Skipsreder Kr. Condrup1931-1942
Kjøpmann Harald Myhra1931-1933
Byveterinær H. Piro1932-1942
Verkseler Chr. J. Reim1933-1943
Kjøpmann Isak Lunde1933-1944
Lærer Johs. Johannessen1933-
Lærer Ingebret Øvrum1933-
Ingeniør Jørgen C. Knudsen jr.1933-
Slakter August Nordahl1933-1944
Faglærer Otto Johannessen1933-1942
Telefonform. Oscar Thorkildsen1933-1943
Ingenior John Abrahamsen1933-
Direktør Chr. B. Ahlbom1933-
Fabrikant Martin Olsen1933-1941
Besiktm. Chr. Tollefsen1933-1942
Bestyrer Georg Iversen1933-
Kontorsjef Nils Mortensen1933-
Mekaniker Ludv. Johannessen1934-
Kjøpmann Per Pedersen1934-
Kaptein Kr. Knudsen1936-
Underfogd H. Skaardal1941-
Mønstringsmann N. J. Pedersen 1942-
Agent N. M. Hermansen1943-
Vaktmester H. Paulsen1943-
Forretningsfører Johs. Johannessen1943--
Bakermester Per Bryhne1943-
Kjøpmann Chr. W. Hals1944-
Skipsreder H. Tangvald-Pedersen1944-
Revisor Ths. Olsen1943-
Bokhandler Ivar Kr. Dyring1943-
Kontrollør Gustav Olsen1943-
Kjøpmann Johan Jacobsen1943-
Som ordførere i forstanderskapet har siden 1919 fungert:
Overrettssakfører H. E. Møller1896-1922
Boktrykker Kr. H. Dyring1923-1930
Konsul Chr. Knudsen1931-1933
Ingeniør Finn C. Knudsen1933-1942
Ingenior Anders Bøhle1943-
Følgende har vært valgt til varaordførere :
Skipsreder H. Jeremiassen1900-1922
Konsul Chr. Knudsen1923-1930
Overrettssakfører Chr. Abrahamsen1931-1933
Boktr. Kr. H. Dyring1933-1942
Lærer Ingebret Øvrum1943-

Bankens kontrollutvalg

Inntil 1926 var forstanderskapets ordfører selvskrevet medlem. Etter de någjeldende vedtekters §16 skal komiteen bestå av 3 utenfor bankens styre og revisjon stående personer hvorav minst 2 skal være medlem av forstanderskapet.

Følgende har fungert som komite-medlemmer:
Kjøpmann N. B. Christiansen1916-1935
Kaptein Kr. Condrup1924-1942
Boktrykker Kr. H. Dyring1926-1942
Direktør Chr. B. Ahlbom1936-
Agent N. M. Hermansen1943-
Kontorsjef N. Mortensen1943-

Utdrag (s. 52-57) fra:
Chr. Abrahamsen: Porsgrunds Sparebank 1844-1944. Porsgrunn 1947
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen