Jon Skeie

"Porsgrunn og kommuneinndelingen i Grenland
- på vei mot Grenlandsbyen?"

Noter

 1. Næss et al, Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år, 1987, s. 204.
 2. J C Hansen, Administrative grenser og tettstedsvekst, Norwegian Geographical Studies no. 9, 1970, s. 61.
 3. Porsgrunn, Eidanger og Brevik hadde pr 31/12-1962 ca 26.000 innbyggere, mens Skien, Solum og Gjerpen til sammen hadde 44.000. I følge Kommunalkomitéen hørte ca 8.500 innbyggere av forstadsbefolkningen i Solum og Gjerpen naturlig sammen med Porsgrunn. Dermed var de to befolkningskonstellasjonene praktisk talt like store. Jfr. Inst. S. nr 161 for 1961-62, s. 364.
 4. Bosetningsplan - Nedre telemark, utarbeidet av Boligdirektoratet i samarbeid med kommunene Brevik, Eidanger, Gjerpen, Porsgrunn, Skien og Solum, 1961, s. 15.
 5. Bosetningsplan Nedre telemark, utarbeidet av Boligdirektoratet i samarbeid med kommunene Brevik, Eidanger, Gjerpen, Porsgrunn, Skien og Solum, 1961.
 6. Om en revisjon av den kommunale inndeling m.v. Prinsipielle retningslinjer, Innstilling II fra Kommuneinndelingskomitéen, Oslo 1952, s. 27.
 7. Kommuneinndelingskomitéen 1952, s. 27.
 8. St.prp. 55 for 1961-62 Om prinsipielle retningslinjer for revisjon av kommuneinndelingen i byområder, s. 30.
 9. Bare Oslo og Bergen ble holdt utenfor fylkeskommunene.
 10. St.prp. 55 for 1961-62 Om prinsipielle retningslinjer for revisjon av kommuneinndelingen i byområder, s. 11.
 11. J C Hansen, Administrative kontra virkelige byer, Norsk Geografisk Tidsskrift 1961-62, s. 341-44.
 12. SF, St.prp. 55 for 1961-62, Om prinsipielle retningslinjer for revisjon av kommuneinndelinger i byområder. Jfr St.meld. 29 for 1966-67, Om gjennomføringen av den alminnelige revisjon av kommuneinndelingen.
 13. I Geografen Tor Fredrik Rasmussen var med sin avhandling (1966) om "storbyutvikling og arbeidsreiser" i Oslo-området, den som for alvor brakte begrepet byregioner inn i debatten. I en rapport om "Administrative grenser og tettstedsvekst" i 1970 tok geografen Jens Christian Hansen for seg de problemer som oppstod når administrative grenser ikke var tilpasset befolkning og bosetning. Rapporten konsentrerte seg særlig om forstadsvekst som fenomen og tok for seg forstadsutviklingen i tre utvalgte byområder - Notodden, Skien-Porsgrunn og Bergen - som alle ble karakterisert som by-regioner. I følge Myklebost var Rasmussen mer opptatt med å avgrense "Oslo byregion". Jfr. Hallstein Myklebosts anmeldelse av boka i Norsk Geografisk Tidsskrift 21, 1967, s. 269-84.
 14. SF, St.prp. nr. 52 Om revisjon av kommuneinndelingen i telemark - Skiensområdet, 1962-63, s. 12.
 15. SF, Innst. S. nr. 161 for 1962-63, s. 364.
 16. SF, Innst. S. nr. 161 for 1962-63, s. 364-5.
 17. Man grep altså tilbake til 1300-tallet og tiden før Skiens stiftelse. Betegnelsen "grenar" (grannii) for folkeslaget i Nedre telemark, som forskjellig fra "telene" i øvre Telemark er mindre sikker. J. Sandnes og O. Stemshaug (red), Norsk Stadnamnleksikon, tredje utg., Oslo 1990.
 18. Alexander Bugge, Tale ved Historielagets stiftelse 25/6-1917, trykt i Historielaget for Telemark og Grenland, Aarsskrift 1918.
 19. I Jakobsen, Litt om Historielagets virksomhet gjennom 25 år, Porsgrund Historielag 1938-1955, s. 5.
 20. Retningslinjer for regioninndelingen ble utarbeidet i form av midlertidige forskrifter til bygningslovens kapitte III av 1. desember 1965 og i et rundskriv fra departementet til landets fylkesmenn. Inndelingen ble behandlet i St.meld. 87 for 1966-67, s. 63-70. I følge P. O. Berg i Distriktsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet ville landet bli inndelt i ca. 90 regioner som var omtrent på størrelse med Statistisk Sentralbyrås Handelsdistrikter, dvs. ca. 4-5 kommuner. Jfr. Norsk Geografisk Tidsskrift 1968, s. 56-60.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen