Saken Fehlis

av Frits Klykken

Den 10. mai 1945 om ettermiddagen fikk jeg telefonbeskjed fra fungerende politimester i Porsgrunn, Jacob Møller, om at det var en sak som jeg, som områdesjef, sannsynligvis ville ha interesse av å høre på. Politimesterens kontor var rett over gaten, så jeg var der på et øyeblikk.

Saken gjaldt en ung tysker, herr Wolf, som var rømt fra den tyske forlegning, Lager Franken. Han fortalte at der i leiren var ca. 75 gestapisten med herr Fehlis i spissen. De kom med toget fra Oslo via Kongsberg, og hadde underveis byttet ut sine uniformer med alpejegeruniformer. Wolf var beordret til å brenne Gestapo-uniformene ute på plassen bak brakkene. Han benyttet anledningen til å rømme, og blev like etter arrestert i politimesterens have.

Jeg fulgte forhøret en kort stund, og fant at det ikke var noen tid å miste. Ringte straks til Distriktssjefen, Arne Qvenild, og fikk tillatelse til å omringe leiren for å sikre at gestapistene ikke kom seg unna.

Mine folk ble straks orientert om situasjonen, og fikk beskjed om at forlegningen skulle omringes. Dette må skje ubemerket, eventuelle fluktforsøk skulle forhindres. Fortrinnsvis skulle flyktningene tas levende, men ved alvorlig motstand var det tillatt å skyte. Ca. 1 time etter besøket hos politimesteren var forlegningen omringet under ledelse av nestkommanderende, Aage Flagstad. Styrken var ca. 100 mann, dessuten en del ekstraposter i byen.

Samme morgen hadde jeg fra den tyske Ortskommandanten fått meddelse om at han fra sin overordnede hadde beskjed om at Wehrmacht skulle være hjemmestyrkene behjelpelig med å arrestere eventuelle frontkjempere, samt at de også hadde ordre om å arrestere SS og SD. Jeg svarte at for øyeblikket var dette ikke aktuelt.

Nu var imidlertid saken blitt aktuell, idet hjemmestyrken ikke hadde tillatelse av Alliert overkommando å arrestere tyskere.

Etter avtale med Distriktssjefen, gikk vi tre mann, deriblant overlege Schrumpf, til Ortskommandanten og orienterte ham om at Fehlis og hans følge var i Lager Franken, og at leiren var omringet av oss.

Som nevnt ovenfor, var det Ortskommandantens plikt å arrestere Fehlis. Han tok straks en telefon til sin overordnede i Sandefjord, som ønsket å snakke med Fehlis pr. telefon. Vi ble enig om at Fehlis kunne komme ned til oss og avgi forklaring. Da leiren og byen forøvrig var godt bevoktet gav jeg tillatelse til dette.

Kort tid etter innfant Fehlis seg. Han kom i alpejegeruniform og presenterte seg som løytnant Gerstheuer. Uten videre kommentarer ble det påny tatt telefonforbindelse med Sandefjord. I telefonen fikk øyensynlig Fehlis ordre om å overgi seg. Hans eneste kommentar var at han måtte få en time til å ordne leiren. Denne utsettelse ble innvilget.

Før vi gikk opp i forlegningen avtalte jeg med Ortskommandanten hvordan bevoktningen skulle ordnes. Ortskommandantens styrke besto av 40 mann. Av disse måtte 10 avses til vanlig vakthold. De 30 som var igjen skulle så deles på 3 skift, altså 10 mann pr. skift. En så liten bevoktningsstyrke kunne vi ikke godta, hvoretter vi ble enige om at Ortskommandanten overtok vaktholdet innenfor gjerdet mens vi overtok vaktholdet utenfor med 30 mann pr. skift, altså ialt 90 mann fra området.

En time etter at Fehlis forlot oss dro Ortskommandanten, "Kalle", Schrumpf og jeg (muligens et par mann til) inn i forlegningen hvor vi traff en flokk halvfulle gestapisten, men Fehlis så vi intet til. En av brakkens dører var imidlertid låst, og ingen nøkkel for hånden. Jeg gikk ut og fant at vinduet lot seg åpne utenfra. Inne fant jeg Fehlis liggende i en køye, med et hull gjennom tinningen, og pistolen liggende ved siden.

Det nævnte vaktholdet med Gestapo og tyske vaktposter innenfor gjerdet og HS-styrker utenfor, ble straks etablert. Situasjonen var ikke morsom, tatt i betraktning at det i Porsgrunns omegn befant seg 2000 til 3000 tyske hærstyrker fullt bevæpnet.

Etter noen dager kom Alliert overkommandos representant, kaptein Evang hit, og vi fikk tillatelse til å overføre gestapistene fra Lager Franken til Middelskolens gymnastikksal. Ved ankomsten ble det foretatt kroppsvisitasjon, hvoretter hver enkelt måtte gi fra seg de penger de måtte ha. I alt ble det funnet ca. 200.000,- kroner, hvorav ca. 100.000,- i engelske pund (muligens falske), dessuten en hel del tyske penger som ikke ble telt.

For transport til Oslo fikk vi av stasjonsmesteren i Porsgrunn til disposisjon to store, lukkede vogner ("kuvogner"). Den ene ble benyttet til soveposer og bagasje, og den andre for Gestapo. Til bevoktning fulgte 16 mann under ledelse av Victor Nielsen, Leif Sørensen og Leif Grundseth.

Ved ankomsten til Oslo hvor Oslo HS møtte opp, ble gestapistene ført opp til Victoria Terrasse og overlevert til Alliert overkommando. De tidligere nevnte penger, fotografiapparater m.m. ble også overlatt Alliert overkommando.

Heinrich Fehlis var sjef for sikkerhetspolitiet i Norge under okkupasjonen. Han var "Befehlshaber der Sicherheitspolizei der SD, SS, Oberführer und Oberst der Polizei". Fehlis var direkte underlagt politigeneral Wilhelm Rediess som var direkte underlagt Terboven.

Porsgrunn 10. februar 1970
Frits Klykken

(Områdesjef i Område D-1703
Porsgrunn i 1944-45)

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside