Evakueringsnemnda for Porsgrunn luftvernkrets


Til Justisdepartementets luftvernavdeling,

O S L ODen 17. februar i år ble innsendt til departementet en foreløpig plan for frivillig evakuering fra Porsgrunns luftvernkrets. Departementet har under konferanse den 29. februar meddelt at det ikke har noe å innvende mot den foreløpige plan. Samtidig ble meddelt at departementet imøteså den endelige plan snarest mulig, og hermed oversendes den evakueringsplan som etterhvert er blitt utformet, og vesentlige forandringer i denne blir neppe gjort, forutsatt at planen godkjennes.

1. OMRÅDET SOM SKAL EVAKUERES.

Dette område er nå endelig fastsatt og omfatter foruten de distrikter som var oppgitt i den foreløpige plan, de tettbebyggede strøk i Solum som ligger inn til grensen av Porsgrunn.

Ifølge den statistikk vi har utarbeidd, omfatter distriktet ca.15 000 innbyggere. Av disse har ca. 4 000 oppgitt at de flytter til eget bosted eller slektninger. Ca. 5 000 vil flytte til plass angitt av luftvernsjefen, og det skulle således bli ca. 6 000 tilbake som ikke flytter.

Blandt de personer evakueringsnemnda må ta seg av, er 13 barn uten voksen ledsaker, 143 syke som trenger varsom transport og hensynsfull behandling og ca. 20 gravide kvinner. Hertil kommer ca. 20 tuberkuløse i privat pleie og ca. 20 rolige sinnsyke.

Vi har utarbeidd eget evakueringskartotek for de distrikter som ikke tilhører Porsgrunn. For byens folk bruker vi forsyningskartoteket, idet kortene i dette kartotek har tilstrekkelig ledig plass til våre anførsler.

Kartoteket er ordnet slik at det deler byen i 4 soner og de øvrige distrikter i 3 soner. Hele luftvernkretsen blir således delt i 7 soner med hver sine møteplasser for evakuering.

Ved samarbeid med folkeregistrene kan vi til enhver tid få oppgave over flytning, fødsler og dødsfall, og vi kan lett holde evakueringskartoteket ajour.

2. OMRÅDET SOM SKAL EVAKUERS TIL.

Foruten Bamble, Eidanger og Lunde, samt Holla undtatt Sannes og Valebø kretser, har vi Narum, Ballestad og delvis Borge skolekretser i Gjerpen, samt Klyve og Knardalstrand kretser i Solum.

Av disse områder har vi tenkt å bruke de nevnte kretser i Gjerpen og Solum samt Tveten krets i Eidanger vesentlig til nærtrafikk. Vi regner med at en del personer ønsker å evakuere, men slik at de kan komme til og fra sitt arbeid på dagen.

Utenom de kretser vi reserverer til nærtrafikken, får vi noe under 5 000 evakueringsplasser og dette svarer omtrent til behovet.

Imidlertid er det reist krav om evakueringsplass for Brevik, Stathelle og Langesund, og sjefen for Telemark infanteriregiment har ytret tvil om enkelte strøk av Bamble og Eidanger er skikkede til evakueringsplasser. Vi har derfor i skriv av 29. febr. bedt departementet overveie spørsmålene og avgjøre om vi skal belegge den plassen vi er tildelt, eller om vi skal vente på en revisjon av de vedtak som tidligere er gjort om deling av evakueringsplassen i Telemark mellom de forskjellige luftvernkretser.

Som det går fram av vårt skriv av 2.ds. til departementet, mener vi at tallet på de personer vi skal skaffe plass, vil stige med ca. 20 % hvis distriktene rundt Eidangerfjorden blir erklært brukelige til evakuering, og vi må i så tilfelle ha en tilsvarende økning av vår evakueringsplass.

Hele evakueringsområdet er inndelt i kretser som svarer til skolekretsene, og vi har oppgave over disponibel plass i hver krets for seg. Hver krets får sitt gruppenummer: H.l, H.2, H.3 o.s.v. for Holla, B.1, B.2, B.3 o.s.v. for Bamble og like ens for de øvrige bygder.

Vi har skaffet oss oppgave over hvor mangedelt skolen er i hver krets, hvor lang lengste skolevei er og skolehusets beskaffenhet. I hver krets har bygdens lensmann utpekt en innkvarteringskomite ved eventuell evakuering.

3. HOVEDPRINSIPPENE FOR EVAKUERINGA.

Evakueringsnemnda har gjennomgått samtlige husstandlister, og i første omgang har vi strøket alle som vi mener bør bli i ro og fortsette sitt arbeid, sjøl om de har erklært seg villige til å flytte til anvist sted.

Den disponible evakueringsplassen belegges av innkvarteringskomiteen i hver skolekrets. Vi sender til komiteformannen det antall husstandlister som svarer til den disponible plass, og i samråd med lensmennene har vi utarbeidd følgende instruks for plasseringa:

"Ved plassering av de personer som evakuerer, tør vi be om at følgende blir iakttatt:

  1. Vi har ordnet husstandlistene i grupper etter antall personer i hver familie. Ved uttaking av lister til hver skolekrets har vi søkt å passe på at disse lister passer med det antall personer hver gård kan motta. På den den måten håper vi at de enkelte familier kan få bo samlet.
  2. Ved plasseringa bør en så langt listene gir opplysning, la arbeidsføre personer komme til steder hvor de kan ta del i forefallende arbeid.
  3. Syke og gamle bør komme til steder hvor det ikke blir vanskelig å skaffe nødvendig pleie, og svangre kvinner bør bo nær jordmor og helst nær læge.
  4. Enslige personer kan godt bo på avsidesliggende steder.
  5. Familier med skolepliktige barn bør anbringes slik at barna ikke får unødig lang skolevei, også med tanke på mulig skolegang og ambulerende skoletannklinikk,
  6. Nær skolen må reserveres minst 4 rom til bruk for evakuerte skolefolk, til tannklinikk og til klinikk personalet.
  7. Det føres liste i 2 eksemplarer over hvor hver enkelt familie eller person anbringes, og plasseringa må ikke gjøres kjent for dem som skal evakuere før de innfinner seg i kretsen på evakueringsdagen. Den ene lista oppbevares hos formannen i evakueringskomiteen, og den andre sendes hit snarest råd er sammen med de tilsendte husstandlister.
  8. Av omsyn til de videre evakueringsforberedelser må vi be om at denne plasseringa blir ordnet fortest mulig."

Når listene kommer tilbake, føres inn i kartoteket hvor hver enkelt skal bo, og vi kan da ta fatt på å utskrive evakueringskort.

Departementet har gått med på at vi skal få lage kort som høver for det system vi har utarbeidd, og vi viser til det for slag vi sendte inn gjennom luftvernsjefen den 2. ds.

Hvis forslaget blir godkjent, vil kortene inneholde følgende: Gruppenummer og listenummer, navn, stilling og fødselsår, om vedkommende trenger særskilt behandling og av hvilken grunn, antall personer i husstanden som evakuerer, navn og fødselsår på barn under 7 år. Videre inneholder kortet møtested, og møtetid på dagen. Siste side på kortet utfylles av verten, og her skal stå evakueringsadresse, tidspunkt for ankomst og flytning og hvor vedkommende eventuelt flytter.

Kortene deles ut, og de som ikke vil bruke dem, kan levere dem tilbake, og de som vil evakuere og ikke har fått kort, kan ordne dette på evakueringskontoret.

Ved eventuell evakuering får vi melding fra hver skolekrets om hvilke personer som ikke er kommet, og vi får på den måten full kontroll.

Tuberkuløse innlegges på tuberkulosehjemmet. For rolige sinnsyke som ikke kan følge sin husstand, opprettes en koloni med kyndig hjelp og tilsyn. Hele pleiehjemmet i Porsgrunn evakuerer samlet til Søve landbruksskole. Dit sender vi også andre som er så gamle eller syke at de ikke kan evakuere sammen med sin husstand. Fagerli pleiehjem i Gjerpen flyttes til Dagsrød gamlehjem i Holla, og Munk og Klems barnehjem sendes til Lillegården barnehjem i Eidanger.

4. EVAKUERINGSDEPOT

For trengende barn under 15 år opprettes et evakueringsdepot. For Porsgrunn har formannskapet gitt den nødvendige bevilgning, for landdistriktene ordnes dette ad. frivillighetens vei. Det er de evakueringskomiteer Kvinnenes arbeidshjelp har nedsatt som tar seg av arbeidet med depotet.

Dette skal inneholde strømper, votter, sokker, skjorte, genser, evakueringsveske samt lakenpose og varetrekk av tykt lerret. Varetrekket er passe stort til sammenrullet ullteppe og lakenpose. Når en kommer til bestemmelsesstedet, og det ikke kan skaffes seng, kan lakenposen og varetrekket fylles med halm, og en har både madrass og hodepute.

Hvis depotet ikke blir brukt til evakuering, kan det senere nyttes av forsorgsvesen og menighetspleie.

5. TRANSPORT

Til Lunde regner vi med å få jernbanetransport til vel 900 personer. De øvrige fraktes med busser, turvogner og almindelige biler. Bagasjen vil i stor utstrekning bli fraktet med lastebiler.

Samtlige transportmidler blir innført på en timeplan. På denne kan bilføreren avlese møtested, møtetid og gruppenummer, som angir til hvilken skolekrets han skal kjøre. Det øvrige en har bruk for å vite, finnes på kartet som på baksia har alle nødvendige opplysninger. (Se vedlagte kart.)

Det blir opprettet en central med reservevogner, servisebiler, reservesjåfører, mekanikerer og ordonanser.

Avreise fra samlingsplassene finner sted med en times mellomrom, og bilkortesjene ledsages av ordonanser på motorsykkel. Lensmennene har tatt ut høvelig avlastningsplass for hver skolekrets, og her møter mottakingskomiteen for å assistere. En regner med at en stor del av gårdbrukerne møter opp med hest for å lette den videre transport.

Vi regner med å bruke 2 dager til evakueringa, og enda blir det neppe nødvendig å legge beslag på drosjebilene. Det kan være bra å ha disse til disposisjon for familier som trenger bil f.eks. til møteplassene.

Foruten den ovennevnte trafikkplan har vi under arbeid en reserveplan som skal brukes for eventuell øyeblikkelig evakuering før vi har den andre planen helt ferdig.

Vedlagt sendes et eksemplar av hver av de viktigste skjemaer vi har brukt, samt av den kartskisse vi har utarbeidd over evakueringsområdet.

Evakueringsnemnda for Porsgrunn luftvernkrets
den 5. mars 1940.

K. TH0RSRUD.
formann.

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek