Nr. 123

LYSET

3. aarg.
Mandag, den 7 - 5 -45. London kl. 18.30.

NORGE ER FRITT

ALLE TYSKE STRIDSKREFTER HAR KAPITULERT

Krigen er slutt og seiren er vaar. Ca. kl. 14.00 i dag meldte den tyske utenriksminister Krosig i Flensburg radio at admiral Dønitz i dag hadde beordret overgivelse av alle tyske styrker. Enda kl. 15.15 var dette ikke bekreftet paa all. hold, men dansk Kringkasting meldte ved middagstid at den tyske kapitulasjon i Norge var et faktum. Kl. 16.00 ble det meldt over Stockholm at den totale kapitulasjonen var undertegnet i Eisenhovers hovedkvarter kl. 02.41 i natt. Svenske meldinger sier at tyskerne staar ved grensen klar til aa bli avvæpnet av svenskene, men presiserer at quislinger og krigsforbrytere blir tilbakevist. All tysk siviladministrasjon er oppløst tidligere og baade Terboven og Dedies er forduftet. Kl. 17.00 snakket den svenske statsministeren over Stockholm radio meget beveget om krigens slutt og Norges befrielse. Talen hans ble fulgt av et norsk program som ga uttrykk for de følelser nordmenn i Sverige er besjelet av ved befrielsen. Esmerch takket i varme ord de all. og vaare egne tropper samt Sverige for alt i disse 5 aarene, ikke minst for dets siste innsats ved befrielsen av vaare landsmenn som var fanget. Nordmennene i Sverige staar i dag klart til hjemreisen, som de norske myndigheter der har ordnet i de siste dagene. Programmet sluttet med at Halfdan Christensen deklamerte - Det ligger et land - som bare han kan det. En svensk korrespondent i Oslo melder at det fra Moss er observert 48 all. krigsskip i innløpet av Oslofjorden. Noen landgang er enda ikke rapportert kl. 18.00 i kveld. London kl. 18.30: Den tyske overgivelse fant sted i Eisenhovers hovedkvarter i Rennes i Frankrike i et lite rødt skolehus. Dokumentene ble undertegnet av en am., en br., en fransk og en russ. general. Eisenhover var selv ikke tilstede ved undertegningen, men mottok siden de 2 tyske underskrivere og spurte dem i skarp tone om de forstod de betingelser de hadde skrevet under paa og om de ville ble oppfylt. "Ja", svarte tyskerne, de forstod og betingelsene ville bli oppfylt. Over en radiostasjon i Prag, som tyskerne enda kontrollerer, sier de at de ikke vil respektere Dønitz's overgivelse, men fortsatt kjempe mot russ. i Tsjekkoslovakia. Paa all. hold understrekes at de da stiller seg utenfor folkeretten. Alt som er skrevet ovenfor er korrespondentmeldinger og det foreligger enda ikke offisiell bekreftelse paa kapitulasjonen fra all. hold, men det anses som helt sikkert. En offisiell proklasjon av denne art er en statshandling, som maa komme samtidig i Moskva, London og Washington. Churchill har presidert i samlet regjeringsmøte i dag og det har vært mange telefonsamtaler med Washington og Moskva. Allerede fredag i forrige uke ga Dønitz ordre om ubaatkrigens opphør og i gaar aftens ga ha ordre til de skips besetninger som var berørt av vaapentilstanden, om ikke aa skade skip eller maskiner og aa forbli ombord. Russ. stempler i dag Himmler som krigsforbryter og skyld i 4 millioner menneskers død.

Danmark: De br. lufttropper fikk en stormende mottakelse i København. De ble omfavnet og klemt, særlig av de danske "piger". En "tommy" sa etterpaa at han heller ville sloss med tyskerne enn aa være med paa dette igjen.

San Francisco: Times er enig i Edens og Stettinius' beslutning i Polen-spørsmaalet, men beklager det inntrufne.