De første arbeiderforeninger i Telemark

Thranittbevegelsen i Bratsberg Amt

Ove Lunde

 1. Innledning
 2. Kragerø Arbeiderforening
 3. Helle Arbeiderforening
 4. Kjølebrønd Arbeiderforening
 5. Kiil Arbeiderforening
 6. Kammerfos Arbeiderforening
 7. Langø Arbeiderforening
 8. Aldersfordeling blant medlemmene av arbeiderforeningene i Sannidal
 9. Vestre Bamle Arbeiderforening
 10. Langesund Arbeiderforening
 11. Stathelle Arbeiderforening
 12. Brevig Arbeiderforening
 13. Porsgrund Arbeiderforening
 14. Skien Arbeiderforening
 15. Bolvig Jernværks Arbeiderforening
 16. Bøe Hovedsogns Arbeiderforening
 17. Arbeiderforeninger ellers i Midt-Telemark
 18. Thranittbeveglsen og Øvre Telemark
 19. Drangedal Arbeiderforening
 20. Oppsummering
 21. Kilder
 22. Bilag I: Underskriverne på petisjonene fra arbeiderforeningene i Telemark (Bratsberg Amt)
 23. Bilag II: Politiets og lensmennenes fortegnelser over medlemmer i arbeiderforeningene i Telemark (Bratsberg Amt)
Bokomslag

Søk i boka:

Forord

Mange av årbøkene i serien Telemark Historie har vore emnehefter der fleire forfattarar har behandla eit vidt tema ut frå ulike synsvinklar. I denne boka vil ein forfattar ta for seg eit sentralt emne: Thranerørsla i Telemark. Foreiningsrørsla til Marcus Thrane rundt 1850 er ei av dei første store organisasjonsbølgjene i Norge. Ho hadde oppslutning frå store delar av landet, og er den første med eit klart politisk tilsnitt. Ho er også det første dømet på at arbeidarane og underklassen organiserte seg bak politiske krav. Ho kan slik sett tolkast som eit opprør nedanfrå, eit opprør som styresmaktene slo ned ved hjelp av politi og rettsapparat.

I Telemark fekk thranerørsla oppslutning frå ei rekkje bygder og byar. I denne boka viser Ove Lunde omfanget og oppslutninga om foreiningane. Han tek for seg kvar enkelt av dei, viser kven som var medlemer og kva bakgrunn desse hadde, og han går inn på dei spørsmåla foreiningane tok opp til behandling. Samla sett er dette blitt det hittil grundigaste oversynet over thraneforeiningane i eitt fylke - ikkje minst på grunn av den omfattande behandlinga av byforeiningane. Boka kan brukast som eit oppslagsverk om thranerørsla i Telemark. Ho kastar dessutan eit godt lys over sosiale og økonorniske forhold i fylket rundt 1850.

Redaksjonskomiteen

Forfatterens forord

Jeg har helt siden skoledagene vært fascinert av Marcus Thrane og den store oppslutningen de første arbeiderforeninger fikk - og på så kort tid! Det falt meg derfor naturlig å se nærmere på thranittene da jeg skulle velge emne for min hovedfagsoppgave i historie.

Etter å ha levert min hovedfagsoppgave om thranittene i Bø i Telemark høsten 1978, fortsatte jeg vinteren 1979 å se litt nærmere på thranittene i Brevik og Porsgrunn, men da våren kom, ble dette stoffet lagt til side. Der ble det liggende fram til høsten 1992 da jeg fikk tildelt stipend av «Legat for studier av industriarbeiderkultur», Industriarbeidermuseet Vemork, for å kartlegge thranittbevegelsens omfang og virksomhet i Telemark.

Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å gå så mye i dybden denne gangen som da jeg skreiv hovedfagsoppgaven, men jeg tror jeg har fått med det viktigste, selv om en alltid kunne gjort mere ut av stoffet hvis en ikkehadde hatt andre gjøremål ved siden av. Kildetilfanget til den enkelte arbeiderforening har vært veldig varierende, og derfor er kapitlene, både i omfang og innhold, varierende. Kapitlet om Bøforeningen bærer preg av at det er et resymé av et større arbeide, der flere økonomiske og sosiale sider ved medlemmene er undersøkt.

En takk til stipendkomiteen som fikk meg til å ta opp igjen arbeidet med thranittene i Telemark. Videre en takk til Telemark Historielag som i samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark, har tatt på seg oppgaven å gi ut dette arbeidet, og i den forbindelse en spesiell takk til redaksjonskomiteen. Til slutt en takk til dere som har vært behjelpelig med stoff og bilder.

Porsgrunn, oktober 1996,

Ove Lunde

Ove Lunde: De første arbeiderforeninger i Telemark.
Telemark Historie
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen