Utdrag fra:

Sandfærdige Fortællinger og Hændelser

(En Bagatelle af vore Dage.)

av A. Eckstorm

Christiania 1792Trettende Kapitel

Noget om Stederne ved Langesunds Fiorden

Han reiste da østerefter til Vands med Knud Bach, en Fragtemand, og kom efter nogle faa Dages Forløb til Porsgrund, hvor hans Moder boer.

Ved Langesunds Fiorden ere endel nogenledes betydelige Steder, som jeg, efter E.s liden Bekiendskab paa Stedet, vil søge at give Læseren et Begreb om.

Skien eller Scheen er en liden Bye et Par Miile oppe i Landet fra Langesund, til hvilken danske og andre smaa Skibe kuns kan komme op i Elven; men de større lades og lodses ved Porsgrund, ½ Miil nedenfor. Denne Bye, som bestaar blot af Træbygninger, er temmelig smuk opbygget efter dens sidste ulykkelige Ildebrand. Det er ret et oplivende Syn, at komme fra det uvirksomme Vestland til Saadanne Steder, hvor alt er i Rørelse. Her drives stærk Handel med Træelast og ere mange Sauge.

Kirken er meget smuk, af Steen, og indvendig net indrettet. Altertavlen bestaaer af et fortreffeligt Malerie, som forestiller Begravelsen, og er tilligemed Prækestolen prydet med skiønne Forsinger.

Skien Byes Beliggenhed er egentlig intet mindre en smuk: Grunden er meget ujevn og bakket, ligesom de fleste Norges mindre Byer. Men det om saamme liggende Land er meget smukt. Hr. Didr. von Cappelen den ældre er ikke allene her paa Stedet erkiendt for en rig, men - hvilken er endnu rosværdigere - ogsaa for en meget virksom Mand, som underholder en uhyre Sverm Mennesker, dels vef sine mange Skibe, dels og ved sine vidløftige Bruge. Denne Mand holder ellers en besynderlig og af de fleste Skibseiere alt forlidt iagttaget Orden ved Forfremmelsen paa sine Skibe. De fleste Styrmænd og Skippere ere fra de tetomliggende Steder, og Folk, der fra Ungdommen have tient sig op i hans Brød. Han antager sielden nogen Fremmed, saalænge der gives duelige Subjecter, til vigtigere Poster, i hans eget Brød: og de, som eengang ere i Employ hos ham, have ikke heller nødig at frygte for at blive giorde brødløse af Caprice; men maae i dette Fald tilskrive saadant deres egen Vidløftighed, Drukkenskab eller Uefterrettelighed og svigfuld Omgang. Kort: denne Mand holder en Orden, som man maatte ønske mangen Stat, og som man nok mangesteds forgieves vi søge.

Skiens Bye har ellers et temmeligt got Opland. Tellemarken og omliggende Egne søge gierne dens Kiøbmæmd.

Hvad Byens Forlystelser angaae, da maae jeg aabenhiertet tilstaae, at jeg ikke veed, om den har fleere end de Borgerne indbyrdes søge i hinandens Omgang i deres egne Huuse. Der haves vel en Klub, men dennes Indretning kiender jeg ikke, og slutter aløtsaa, at den intet Besonderligt har fremfor andre af dette Slags.

En halv Miil nedenfor Skien ligger Porsgrund, en Ladeplads under Byen. Dette ligger paa begge Sider af Elven, som derved deeler den i Østre- og Vestre-Siden. Denne sidste er mindst, ligger samlet og har en liden Kirke. Østersiden derimod er større, men ligger meer adspred: denne har kuns egentlig een Gade langs op ad Elven, men denne eene er og næsten 1 Fierding lang med Osebakken indberegnet; thi omendskiønt denne ikke egentlig hører til Østre-Porsgrunds Menighed, men til Gierpens Sogn, saa kan den dog betrages, som en Deel af Porsgrund, da den er ligesaa tet beboet, og adskilles fra hin blot ved den lille Osebroe.

Østre-Porsgrund har sin egen smukke Korskirke af Træe, men begge Kirker besørges af een Præst tilsammen.

Den unge her værende personelle Capellan Hr. Schytt har fortreffelige Gaver at prædike med, og et Foredrag, som giør ham temmelig vis paa fuld Kirke hvergang han prædiker.

Ikke mindre Bifald har den lærde Hr. Shierm i Skien.

I Porsgrund holdes om Vinteren Concerter og Baller hos Organisten, som dertil har indrettet en stor Sal. Overhodet troer jeg, at Levemaaden og Omgangen er i Porsgrund mindre generet end i Skien.

Paa Osebakken er et Sygehus for de med Radesyge befængte under den fortiente Doctor og Landphysicus Møllers Overopsigt.

Jeg har ellers derpaa Stedet merket en stærtk Taage om Morgenen hvert For- og Efteraar, som foraarsages af Elven, om hvis meer eller mindre sladelige Indflydelse paa Sundheden jeg intet kan sige, men overlader Lægernes og Naturkundiges Beømmelse.

En Miil uden for dette Sted ligger Brevig, som er en Urt af en lille Bye, men ikke synderlig vigtig. Stedet har en gammel, liden Kirke paa den, saa kaldte, Øe. Bygningerne ere tildels temmelig smukke, men giøre ingen Parade paa dette af Naturen lidet i Øine faldende Sted. Det besøges, foruden af egne Skibe, ogsaa af endel hollandske. Men da Fændrik E. har kun faa Gange været paa dette Sted, saa bliver der intet syndelig for mig derom at anføre; ligesaa lidet som om Langedund, der ligger tet ved havet og giver Fiorden eller Elven Navn.

Overalt maae jeg nu af Mangel paa Rum indskrænke mit Topographiske Sludder og see til Helten af nærværende Bagatelle.

Utdrag (161-166) fra:
A. Eckstorm, A.: Sandfærdige Fortællinger og Hændelser (En Bagatelle af vore Dage.) - Christiania 1792
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen