[ Ot. prp. nr. 22 | Inst. O III | Besl. O nr. 55 ]

Besl. O. nr. 55.

(Jfr. indst. O. III).
Aar 1919 den 14de juni holdtes Odelsting, hvor da blev fattet følgende
beslutning til lov

om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunds grænser.

§ 1.

Fra 1ste juli 1920 skal kjøpstaden Porsgrunds grænser være følgende:

Mot Gjerpen begynder grænsen ved Porsgrundselven ved den nordligst regulerte tvergate, ca. 180 m. fra nuværende bygrænse, og følger midtlinjen av nævnte tvergate over jernbanens planovergang til Bratsberggaten, skjærer denne gate og fortsetter i samme retning og i ret linje videre ca. 260 m. til foten av Borgeaasen. Derfra gaar grænsen sydover langs aasen til utenfor (nordøst for) Isak Skauens vaaningshus, hvorfra grænsen følger en gammel vei, indtil delene skjærer midtlinjen i den ved den ældre regulering projekterte gate over løkkene, hvoretter grænsen følger nævnte midtlinje østenfor Kjølnes gaard indtil Lerkupelvens midtlinje, som følges i østlig retning til Bjørntvedtbækkens utløp i nævnte elv.

Mot Eidanger følger grænsen Bjørntvedtbækken til veiovergangen over jernbanelinjen og derfra i ret linje til det nordvestre hjørne av Bjørntvedt hovedgaard og videre i ret linje til et punkt omtrent midt paa eiendommen Rønningen nordost for dennes hovedbygning. - Derefter gaar grænsen i ret linje til Øiekastpynten i Gunneklevfjorden og fortsætter videre i ret linje over fjorden til midt paa broen ved Rolighetssundet, hvor den træffer den nuværende bygrænse.

Fra det ovenfor nævnte utgangspunkt for grænsen mot Gjerpen fortsetter grænsen i like linje til midtstrømslinjen i Porsgrundelven, følger denne sydover til det punkt, hvor den nedenfor beskrevne grenselinje mot Solum fortsat i ret linje ut i Porsgrundelven motstøter, og gaar derfra i ret linje til den søndre kant av lagerbygningen paa Lahelle.

Grænsen mot Solum gaar herfra i ret linje til den nye vei op Wemmerbakken, hvor veien krydser foten av fjeldet paa Fredbo, følger derpaa fjeldfoten, indtil denne naar hovedveien, gaar over hovedveien og videre til Klyvebækken, som den følger til Heigaten. Derfra gaar grænsen ovenfor Tørmo og verkseier Reims huser i ret linje og i sydvestlig retning langs fjeldsiden til ovenfor Tuftekaas tvers over Vabakken og videre efter fjeldfoten, indtil denne paa Knardalstrand - efter at ha passert hovedbebyggelsen her - bryter av i sydvestlig retning, idet den danner en omtrentlig ret vinkel. Herfra gaar grænsen i samme retning som fjeldfoten (i sydøstlig retning) i ret linje, indtil den træffer Porsgrundelven, og videre i ret linje til elvens midtstrømslinje, hvor den gamle bygrænse træffes.

§ 2

Den grænselinje, som er beskrevet i § 1, blir paa statskassens bekostning at opgaa og at utvise ved grænsestener ved en aastedsforretning, som holdes av personer, som Kongen opnævner dertil, saa betimelig, at den senest inden utgangen av juni maaned 1920 kan være stadfestet av Kongen.

§ 3.

De deler av Gjerpen, Eidanger og Solum herreder, som ifølge § 1 henlægges til kjøpstaden Porsgrund, skal fra den 1ste juli 1920 utgaa av landets matrikel og i enhver henseende høre under kjøpstaden. Dog skal dette ikke ha nogen virkning paa den odel, som den 30te juni 1920 maatte hvile paa jord, som ifølge denne lov overgaar fra landet til kjøpstaden.

§ 4.

Kommunevalget i december 1919 og de øvrige i lovgivningen fastsatte og med dette valg sammenhengende kommunale valg og avstemninger (herunder de avstemninger, som omhandles i § 6 i lov av 2den august 1918 om forandring i lov om salg og skjænkning av brændevin, øl, vin, frugtvin og mjød av 17de mai 1904) utsættes for Porsgrunds vedkommende 1 aar. Funktionstiden for dem, som er valgt ved sidste valg, forlænges tilsvarende, og funktionstiden for dem, som blir valgt ved de nye, et aar utsatte valg, formindskes tilsvarende.

§ 5.

De strækninger, som ifølge § 1 henlægges til kjøpstaden Porsgrund, skal med hensyn til kommunevalgene for Gjerpen, Eidanger og Solum herreder i oktober 1919 ansees som ikke hørende til disse herreder.

§ 6.

De personer, som den 1ste juli 1920 er bosat paa de strækninger, som ifølge § 1 henlægges til kjøpstaden Porsgrund, skal med hensyn til erhvervelse og utøvelse av stemmeret i medhold av formandskapsloven for kjøpstæderne ansees, som om de hadde været bosat i kjøpstaden i den tid, de har bodd i disse strækninger.

§ 7.

De personer, som den 1ste januar 1920 har bopæl inden de strækninger, som ifølge § 1 henlægges til kjøpstaden Porsgrund, ansees fra den 1ste juli 1920 med hensyn til skattepligt som hørende under kjøpstaden og blir at iligne kommuneskatter i likhet med dens andre indbyggere.

§ 8.

De i Gjerpen herred hjemstavnsberettigede personer, som den 1ste juli 1920 bor eller - om de da er flyttet fra herredet - har hat sin sidste bolig i herredet inden den strækning av dette, som henlægges til kjøpstaden, skal ha sin fattighjemstavn i kjøpstaden, hvis de er flyttet til denne strækning før 1ste juli 1919.

Tilsvarende bestemmelse giælder for de i Eidanger og Solum herreder hjemstavnsberettigede personer, som den 1ste juli 1920 bor eller - om de da er flyttet, fra vedkommende herred - har hat sin sidste bolig inden de strækninger, som overgaar fra vedkommende herred til kjøpstaden.

Ved siden av denne forskrift skal dog de lovbud, som tillegger hustruen mandens, manden hustruens og barnene foreldrenes hjemstavn, anvendes, hvis manden, hustruen eller foreldrene er ilive, naar de omhandlede strækninger overgaar til Porsgrund.

§ 9.

De personer, som pga den tid, da de i § 1 omhandlede strækninger overgaar til kjøpstaden Porsgrund, driver kjøbmandshandel paa disse strækninger i medhold av den gjældende lovgivning, skal fremdeles ha ret til at fortsette den av dem drevne næring med de samme rettigheter og pligter som byens andre kjøbmænd.

De personer, som i medhold av den gjældende lovgivning fra den 1ste juli 1919 har drevet haandverk paa de nævnte strækninger, skal ha ret til at fortsette den av dem drevne næring.

De næringsdrivende, som omhandles i denne paragraf, maa melde sig for magistraten i Porsgrund inden den 1ste juli 1920 for at kunne nyde de rettigheter, som herved tillægges dem.

§ 10.

Bygninger paa de strækninger, som ved denne lov indlemmes i Porsgrund, nyder ikke godt av den nedsættelse i brandkontingenten, som i medhold av lovgivningen om Norges Brandkasse er eller maatte bli tilstaat bygninger inden det ældre byomraade. Hvorvidt og i hvilken utstrækning nogen saadan nedsættelse i tilfælde skal tilstaaes nogen del av bebyggelsen paa de indlemmede strækninger, bestemmes efter de regler, som indeholdes i lovgivningen om Norges brandkasse.

§ 11.

De erstatningsbeløp til offentlige tjenestemænd, som maatte være fornødne i anledning av denne lov, utredes av statskassen.

§ 12.

Ved skjøn, avgit av tre personer, som bor utenfor de paagjældende kommuner, og hvorav fylkesmanden i Telemark opnævner to og justisdepartementet en, avgjøres, hvor stor erstatning Porsgrund kommune skal utrede til Gjerpen, Eidanger og Solum kommuner for indtægtstap, som sidstnævnte tre kommuner maatte antages at lide ved, at strækninger av disse kommuner ifølge § 1 overgaar til kjøpstaden.

Særskilt blir derhos ved skjøn av de samme personer at avgjøre, hvor stor erstatning Porsgrund kommune skal utrede til Gjerpen kommune og Solum kommune for tap, som disse kommuners elektricitetsverker maatte antas at lide ved strækningernes indlemmelse i kjøpstaden.

Forsaavidt enten Porsgrund kommune eller paa den anden side Gjerpen kommune eller Solum kommune i forening eller hver for sig forlanger det, blir de to landkommuners elektriske kraftledninger med tilhørende nødvendige anlæg for forsyning av de i kjøpstaden indlemmede strækninger med elektricitet at overta av Porsgrund kommune efter takst av de opnævnte skjønsmænd, som da tillike avgjør mulig tvist om overtagelsens omfang. Forlangende om saadan overtagelse maa være fremsat av vedkommende kommunestyre for fylkesmanden i Telemark inden utgangen av aaret 1920.

De nærmere regler for avholdelsen av skjønnene gives av justisdepartementet. Utgifterne ved skjønnene, hvis avgjørelse er endelig, fastsettes av justisdepartementet og fordeles av dette paa vedkommende kommuner.

§ 13.

De strækninger av Gjerpen, Eidanger og Solum herreder, som ved denne lov indlemmes i kjøpstaden Porsgrund, skal fra den 1ste juli 1919 i bygnings- og reguleringsvæsenets anliggender høre under kjøpstaden, dog saaledes, at det i disse strækninger, indtil anderledes bestemmes av Kongen, skal være tillatt at opføre saadanne træbygninger, som omhandles i lov om forbud mot opførelse av træbygninger i landets byer m. v. av 19de mai 1904, § 3, andet led.

Henr. Spangelo,
præsident.
O. Chr. Owe,
sekretær

Aar 1919 den 14de juni holdtes Odelsting, hvor da blev fattet følgende beslutning til lov om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunds grænser. (Besl. O. nr. 55.) (Jfr. indst. O. III).
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen