Fra: Porsgrunns-maal

Gjerningsord

ved Hans Reynolds

renne renner rannt ronni
brenner brannt bronni
detter datt dotti
glepper glapp gloppi
slepper slapp sloppi
trenger trang trongi
henger hang hongi
rekker rakk rokki
sekker sakk sokki
brekker brakk brokki
sprekker sprakk sprokki
strekker strakk strokki
drekker drakk drokki

vinner vannt vonni
finner fannt fonni
sitter satt sotti
tigger tagg toggi (tiggi)
ligger Iaa (lo) loggi (liggi)

bære bærer bar bori
sjære sjærer skar skori
stæler stal stoli
eter aat eti

fyker føik fyki
stryker strøik stryki
ryker røik ryki
  skryter skrøit skryti
sjyter sjøit sjyti
tyter tøit tyti
bryte bryter brøit bryti
flyer flæu flyi
fryser frøis frysi
nyser nøis nysi

hiver hæiv hivi
driver dræiv drivi
river ræiv rivi
skriver skræiv skrivi
skriker skræik skriki
biter bæit biti
sliter slæit sliti
piper pæip pipi
griper græip gripi
gli glæi (glidde)

snuer snudde snudd
truer trudde trudd
farer farte (for) fart (far!)
ler ledde ledd

kastær kasta kasta
laavær laava laava
lastær lasta lasta
hastær hasta hasta
Utdrag (s. 43) fra:
Hans Reynolds: Porsgrunns-maal. - Oslo 1952
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen