Ramberg s. 450-459

Gaardbrukere og slegter gjennem tiderne.

Langangen. Gaardnr. 2; bruksnr. 1-11.

Langangs- og Tveten-slegten stammer fra Anders Olsen Lønnebakke, bruksnr. 11 under Langangen. Han døde for ca. 90 aar.siden og kaldtes gjerne for gamle «Lønnebakken». Han nævnes i Hiordeboken i 1787, 1812 og 1830 som eier av Lønnebakke og var vistnok en myndig herre. Gamle Peder P. Berg, som er født i 1801, kom i 1819 til «Lønnebakken» som tjenestegut og var der hele 12 aar, altsaa til omkr. 1831.

Lønnebakken hadde 3 sønner, John, som giftet sig til Kvæstad og var født 1776; Ole Langangen, født 14-10-1779 og død 18-11-1850, og Hans Jacob, født 1767 og død 1835 som lensmand i Eidanger og eier av Muhle og Tveten nordre, der altsaa var lensmandsgaard og i siste fjerdepart av 1700-tallet tillike sorenskrive gaard.

Ole nævnes i Hiordeboken i 1812 og 1830 som eier av Langangen, Nøklegaard, Lanner og Gusfred. Foruten de nævnte gaa kjøpte han desuten begge Tvetengaardene samt Flaatten og ved farens død ogsaa Lønnebakke. Han var saaledes paa den tid sognets største eiendomsbesitter. Hans kone Kari Larsdatter var født paa Gusfred 28-11-1784 og døde paa Langangen 17-12-1847. Manden var i sine siste leveaar sindssvak. De hadde 3 sønner Anders f. 1808 d. 1890. Amund O. Tveten f. 1812; d. 1880. Lars, der døde paa Lanner ca. 1840. Han var en kort tid gift med Inger Nilsdatter Nøklegaard, og som ung og barnløs enke blev hun gift anden gang, med Halvor N. Stridsklev, som tillike var eier av en anpart av sin fædregaard Siljan nordre. Hans datter Karen Laurine, blev gift med skibsfører Hans Thorsen, Herøen. Hun var født 1842 og døde paa barselseng 1870 og efterlot sig en datter, Karen, som døde paa Stridsklev ca. 3 aar gammel.

Anders Langangens første kone var Berthe Marie Nilsdatter, Nøklegaard, en søster av Inger Stridsklev og han hadde med hende tre gutter: Nicolai gift med Anne Slevolden; Abraham gift med Inger Marie Tveten og Lars gift første gang med Katrine Nilsdatter Nøklegaard, en brordatter av hans mor og opdrat paa Stridsklev. Anden gang med en enke fra Brevik. Lars Nøklegaard hadde i første egteskap barna Nils, Anders, Marie, Anna, Olaf, Carl. De tre førstnævnte er avgaat ved døden.

Anders Langangen blev ca. 1855 anden gang gift med Elise Berg, datter av Ole Berg, hvis far Jacob i Hiordeboken 1787 staa som eier av Langangen. Med hende hadde han barna Berte Marie, Ole, Karen, Katrine og Anna Elise. Berte Marie blev gift med Andreas Ramberg, Ole med Martine Gundersen fra Trosvik. Karen med baker Engsig (dansk), Katrine med Andreas Grønsholt og Anna med Samuel Kristofersen Kokkersvold.

Amund O. Tveten var gift med Anne Marine Johnsdatter Kvæstad, og deres barn var:

Inger Marie, gift med Abraham Flaatten. Johan Tveten, gift med frk. Anna Kristine Wedege, f. 1845, gift 1865; pleiebarn til direktør Holst ved Kongsberg sølvverk. Karen, g.m. kapt. Hans Petersen fra Porsgrund. Grete, gift med Jac. S. Skrukkerød. Olalia, gift med Fr. Wright Bjørntvedt. Alle lever undtagen Karen og broren. Amund Tveten var eier av søndre og nordre Tveten samt Lanner og Lønnebakke, og drev i lang tid skibsbyggeri i Nystrand. Anders Langangen var eler av Langangen, Nøklegaard, nedre, Flaatten og Gusfred. Langangen alene er saa stor som tre passelig store gaarde. Ogsaa han drev noget paa skibsbyggeri. Langangsslegten har i sin velmagtstid gjennem. næsten hele forrige aarhundrede været sognets rikeste folk.

Tveten nordre tilhører nu Knut Olsen Tveten fra v. Slidre, og Tveten, søndre, tilhører Anton Tveten, en søn av Johan Tveten og gift med Marie, f. Gunuldsen, ældste datter av lensmanden.

Johan A. Tveten og hustru var bosat ved Nystrand., Han er nylig avgaat ved døden. Deres datter Petra blev gift med lensmand Hegna, som døde i 1908.

Sønnen Christian er i Amerika. Datteren Marie er hjemme hos sin mor og er bestyrerinde av telefoncentralen i Nystrand. Karen er i forretning i Kristiania. Margrete, gift med sporvognskonduktør Rognlien, er avgaat ved døden i Kristiania. Aagot, gift med Ernst Lammers Myhre, kontorchef i Porsgrund. Marie, en datter av Abraham Flaatten er gift med Peter Nilsen Sundsaasen. De bor ogsaa ved Nystrand og har en søn, Amund Tveten, som er ingeniør og har i adskillige aar været bestyrer av et stort etablissement i Holland. Han er gift med Lilly, en datter av Ole Ørstvedt.

Amund O. Tvetens yngste datter, Olalia Wright, lever, nu som enke sammen med sin eneste datter, frk. Ingeborg Wright i en opført villabygning paa Bjørntvedt, og de er begge meget velstaaende.

Langangen tilhører nu Jac. Olsen Ramberg, som er gift med Inger Katrine en datter av Nic. Andersen Langangen. Deres søn Anders bor nu paa Lønnebakke, som ogsaa tilhører hans far. Anders er gift med Ina en datter av Kristen Anundsen Nøklegaard. Garver Nils Johnsen kjøpte parcellen Stueaasen, hvor han døde 1917.

Øvre Nøklegaard blev omkring 1880 indkjøpt av Anund Viersdalen, og Nøklegaard nedre av Hans Jac. S. Skjægge. Eiendommene tilhører nu deres sønner. Nøklegaard har gaardsnr. 21; bruksnr. l-4.

Skjægge: g.nr. 77; br.nr.1-2.

For 100 aar siden blev Søren Hansen eier. Sønnen Hans Jac. Sørensen indtil 90-aarene. Derefter Carl Olsen fra Kokkersvold. Han er søn av Ole Christian Berg og gift med Karen Anne, en datter av Anund Viersdal. Lars Hansen Skjægge er gift med den anden datter, Aase Marie og har slaat sig til Nøklegaard, nedre, som før tilhørte hans far. Hans J. Skjægge var gift med Karen Krogsengene fra Kjose. Nøklegaard, øvre tilhørte i 60 og 70-aarene L. A. Nøklegaard, der fik gaarden med sin hustru, Katrine Stridsklev.

Langangsæterslegten

Erik Sørensen Langangen nævnes i 1787 og 1830 som eier av Langangen Opistua, og er født i 1753. Han er kjendt som en gløg gaardspekulant. Saaledes eiet han en tid Austein og hovedparten av øvre Tanum paa Næsset. Han var gift 3 gange. 1ste kone Sara Kristofersdatter Haugane. Barn: Kristine gift med Hans S. Gui. Marie, gift til Aas. Maria, gift med Lars Gulliksen Hvaala. Oline, gift med Abraham N. Grinna. Søren Langangsæter. Kristofer, utvandret til Danmark. 2den hustru: Maria Andersdatter, Solum, død 1801, 22 aar gammel. Kun en søn, Anders Sjørønningen, der flyttet til Bergan i Hedrum. 3die hustru: Anne Hansdatter, Bakkane. Barn: Hans E. Aamundrød, Erik E. Sky, begge gifte fra Røbøl. Erik Sky kjøpte i 1839 Sky for 625 spd. I 1843 skjøter han denne gaard til Hans Johnsen Auen for 750 spd. I 1847 kjøper Erik Sky halvparten av Vasvik for 450 spd. Han drev som brændevinshandler paa Langestrand og blev en velstaaende mand.

Sønnen, Anders Eriksen, bodde først nogle aar i Sjørønningen, men flyttet straks til Bergan i Hedrum. Han hadde flere sønner, av hvilke etpar gik tilsjøs. Sønnen Hans Eriksen, bodde en tid paa Langangen Opistua. Ogsaa han flyttet østover, idet han blev gift med den bekjendte Marthe Røbøl og blev boende paa eiendommen Aamundrød i Tjølling. Hans døtre er blit godt gifte: en med infanterikaptein Grøntvedt, f. 1833, en anden med en Bryde i Sandefjord og en tredje sies der, med en prest. Sønnen, Erik Hansen, døde i 1917.

Søren Eriksen kom til Langangsæter, hvor han bodde til sin død ca. 1869. Hans kone var fra Øveraasen, en søster av gamle Lars og het Kari. Hun døde faa aar efter manden. De hadde følgende 13 barn: Erik, Sara, Lars, Anne, Anders, Maren, Kristofer, Karen, Ole, Nils, Abraham, Amund, Kirstine; de 2 sistnævnte døde smaa. Erik var ældst og fik eiendommen efter farens død. Han var da selv et gammelt menneske og døde ugift faa aar efter. Brorsønnen Olaus, søn av Kristofer, fik da gaarden ved testament, men det gik daarlig og eiendommen blev solgt til Peter Pedersen Kjendalen, der lever i velstand. (d. 1918).

Sara blev gift med Ole Pedersen Skavrager. Lars blev gift med en søster av Ole Pedersen, Sara Heistad, og fik Gunnarsrød. Død 1902. Anne blev gift med Isak Solid og fik en anpart av Langangen. Anders gik en tid omkring som skomaker; men blev gift med Helene, datter av Jacob Hvalen og slog sig ned paa Rønningerne pr. Porsgrund. Han døde 1892. Maren blev gift med Zakarias Ødegaarden under Gjerpen. Kristofer var gift med Helene, datter av Søren Røra og blev kjøbmand i Brevik; men det gik kleint.

Ole blev gift med Karen Marie, en datter av Peder Heistad og blev ogsaa kjøbmand i Brevik. De bodde like ved fiskeslæpet der, hvor Schilbreds nu bor; men saa kom døden og rev dem bort kun med et saa kort mellemrum, at begravelsen holdtes.paa samme dag. Det hændte omkr. 1857 og dødsaarsaken var nervefeber. De efterlot sig 2 smaapiker, Sofie og Petrea, som blev opdrat paa Heistad. Sofie blev gift med Laurits Nilsen, en søn av Tollef Nilsen paa Brevikssætret og Petrea reiste til Amerika. Forældrene maatte ha været velstaaende; ti der blev omsendt en lang katalog over deres efterlatenskaper, og auktionen varte i flere dage.

Nils blev gift Med Nicoline, en datter av Ole Eieløkka ved Larvik og døde som brændevinshandler i Brevik. Huset var meget søkt av sjøfolk. De efterlot sig en datter, Simma, der blev gift med en kaptein Rohde. Nicoline blev enke og senere gift med Lars Paulsen, der fortsatte forretningen. Karen blev gift med slakter, forhenværende urmaker Peter Andersen fra Bamle, og bodde nede ved Skjæret i Porsgrund. Abraham blev en velstaaende garver og var gift med Janna, en datter av garver Andersen i Larvik.

Abraham Nilsen Grinna var gift første gang med Oline Eriksdatter, en helsøster av Søren Langangsæter, og anden gang med Elen Nilsdatter Hjertevig, en søster av Tollef Nilsen og Lars Dalen i Brevik. Han hadde 12 barn.

Med sin første hustru hadde han følgende barn: Nils, der druknet. Nils, som blev sjømand og døde ugift i Amerika. Erik, der ogsaa en tid var sjømand og tok styrmandseksamen i Porsgrund. Han lever endnu paa Halle paa Næsset, hvor han er maskinist ved det store sagbruk. Han er gift med en pike Atalia, som ogsaa var fra Næsset. Erik var 86 aar 22-2-1918. Nilia, gift med Nils Slevolden, der døde 1895. Konen nogle aar senere. Katrine, gift med Ole Ramberg, min mor. Hun døde 25-10-1846, da jeg var 3 uker gammel. Sara, gift med Anders Johnsen Lunde; hun døde i 1884. Hendes mand i 1893. Maren Kristine, gift med lærer, senere kjøbmand m.m. i Helgero, Ole A. Lunde, der døde 1915. Han var født 1834. Hun døde 5-3-1916. I andet egeteskap: Nicolai, født ca. 1843. Reiste i 1864 til Amerika. Tvillingsøstrene Olalia og Anne Katrine, der begge blev gift med kapt. Eriksen, først Olalia og derefter Katrine. Begge døde efter et noksaa kort egteskap, omkr. 80-aarene. Eriksen døde 1917.

Sønnen Ole Andreas, der i ung alder utvandret til Blomer Wis, hvor han blev gift med en dame fra Hamar. Begge lever. Abraham, der ogsaa reiste til Wis., hvor han efter nogle aars forløp døde. Han var gift mod en datter av Hans Grinaasen Røra (Lina?).

Ellen Grinna døde først i 80-aarene og Abraham Nilsen i 1861. Hans enke blev gift med Erik Evensen, der døde hos sin søn Arnt i Amerika, Den ældsøn Ingvald døde ved et ulykkestilfælde, ogsaa over i Amerika. Grinna hører under Halvarp og har br.nr. 5.

Slegten Bassebo. Gaardsnr. 23; brukenr. l-2.

Ole Olsen sees av et testamente av 1777 dengang at ha været eier av Bassebo. Hustruen het Elisabet Henriksdatter; Men hun maa være død omkring 1788; ti det aar utsteder manden et nyt dokument, der end yderligere stadfæster det gamle, at hans efterladte formue skal tilhøre Eidanger fattigvæsen. Ole Olsen døde uten livsarvinger antagelig i 1805; ti i mars 1806 blev pengene utbetalt til fattigvæsenet. Se side 267.

I «Hjordeboken» 1812 og l830 sees Nils Knudsen at være eier, av Bassebo. Han var en søn av Knud Stamland og gift med Gunbjør Nilsdatter Nøklegaard, der var en søster av Abrabam Nilsen Grinna. En anden søster, Marie Nilsdtr. var gift med Søren. Nordal, der var far til Elen Nordal, som blev gift med Anders Jacobsen, Nordal der var fra Siljan, søndre. Ole Putten var en bror av Abraham Grinna og bodde paa Næsset. Han var i 1836 eier av Bassebo, nordre.

Iver og Bent Stamland var brødre til Nils K. Bassebo. Iver var gift med Anne Marine som senere blev gift med enkemand Anders Stamland fra Tveidalen, der hadde en datter Elise, som blev gift med Ole A. Sagbakken omkring 1851. Iver Stamland var barnløs og druknet i isen ved Kjinnerus's holme; Bent hadde barna Hans Jacob, Ingeborg og Anne Fredrikke.

Nils og Gunbjør Bassebo hadde følgende barn: Ole Haaøen,, gift med Marie Olsd., Solum Opistua og født 1792; død 1869. Nils Stamland f. 1800, d. ca. 1880. Knud Solum, f. ca. 1803. han og broren Nils var gift med hver sin søster fra Nedistua paa Solum. Hans Frostvet, f. 1806, gift med Pernille Putten. John Bassebo, f. 1812, d. 1900; gift med Karen Marie Nordal. Berthe Marie f. 1809. og gift med Hans Sky fra Auen. Marie, gift med Anders Anen. Katrine, gift med Hans Jac. Oxum. Hun døde omkr. 1870. Hans solgte ca. 1860 Bassebo, nordre til John og flyttet til Frostvedt i Hedrum.

Johns yngste søn Carl Martin har nu fædrenegaarden, og den ældre bror Anders har den nordre part. Knud Nilsen Solum fik av Treschow i 1842 sammen med svogeren Anders. Andersen Solum skjøte paa Steinsholt, nedre ved Tanum for 1500 spd.

Broren Hans Bassebo kjøpte i 1836 Bassebo, nordre for 800 spd. av sin onkel Ole Putten, ifølge skjøte av 6-7-1836. Den samme H. Bassebo kjøpte i 1851 en part av Tveidalen for 2000 spd. Han solgte da nogle aar senere Bassebo, nordre til sin bror John, som nævnt.

Sæterslegten.

Sætret: Gaardsnr. 15, bruksnr. 1-21. Kjendalen: G.nr.16, br.nr. 1-16. Sollid: G.nr. 17, br.nr, 1-10. I 1787 var Mikkel og Lars eiere av Sætergaardene. Mere vites ikke. I 1812. var det Mikkel og Anders. I 1830: Mikkel Iversen og Anders Johnsen. Længer fremover i tiden møter vi navnene Søren Mikkelsen, samt Gunder, der var fra Skjeberg i Smaalenene. Han blev gift med Elen (Eli) en søster av Søren Sætre. Deres søn Anders Gundersen var født ca 1820 og hans hustru Marie, en datter av Kristen Holmene (Bakke) var født aaret før. Anders døde 1884 hos sin datter Sofie, der var gift med kapt. P. Pedersen Balstadhugst og bodde ved Porsgrund (nedre Bjørntvedt).

Sønnen Kristian hadde dog overtat eiendommen, som han efter nogle faa aar atter solgte til sin svoger, Anders Johnsen fra Hollen der var gift med Nilia, Kristians søster. Han har endnu eiendommen, og er mest kjendt under navnet Anders snedker; men hans hustru døde i 1907. Kristian Sætret var gift med Marte Marie Pedersdatter Kjendalen, der begge reiste til Amerika ca. 1890. Anders G. Sætrets ældste datter Anne Bertea er gift med klokker Westrum, og den næstældste Attalia Katrine Marie, gift med Søren Nilsen Sollid, ogsaa i Amerika.

Søren Sætre Nedistua var gift med Larine Vissevaag, en søster av gamle Peder Røra. Sønnen Mikkel Sørensen fik gaarden efter faren og blev gift med Anne Helvig fra Auestad i Slemdal. Han avgik ved døden i 1890, og hans hustru i 1907. Sønnen Per Sørensen fik gaardparten Plassen og blev gift med Severine, en søster av Søren Bakke. Datteren, Netten Margrete Sørensdatter kom til Kjose og blev gift med Jacob Næs. Den yngste datteren Marie blev gift med Arne Ragnhildrød. Alle disse er døde.

Elen eller Eli var først gift med Gunder Sætre; men ved et uheld kom hun til at bli aarsak til sin mands død; idet hun og manden skulde kjøre efter et læs med løv, slingret slæden, hvorved hun kom til at hugge sigden i haandleddet paa ham, saaledes at pulsaaren blev overskaaret, og manden trods al forbinding døde av blodtap efter 8 dages forløp. Elen blev senere gift med Nils Eriksen Aas, en halvbror av Jacob Eriksen, og han avgik ved døden paa Sætre omkring 1835, det aar, da Anders Gundersen gik til konfirmation.

Kjendalsslegten.

I 1787 sees Steener at være opført som eier av Kjendalen. I 1812 er følgende eiere: Ole; Jacob Persen; Gudmund; Gunder; Torgrim Flotten. I 1830: Jacob Olsen; Jacob Pedersen; Gudmund Johnsen; Gunder Kittilsen; Torgrim Halvorsen. Jacob Olsen hadde Nedistua og Jac. Pedersen, en bror av gamle Peder Berg, hadde Opistua.

«Olsen» hadde 2 sønner. Nils var ældst og fik eiendommen efter faren og blev gift med Anne Pedersdatter, en søster av sadelmaker Stian Pedersen, en søn av lensmanden i Holden. Nils døde omkr. 1890, men Anne døde paa Bøle omkr. 1910. Deres son Jacob døde som eier av Nedistua 1917. Han var gift med Aashild Grini, en søster av sakfører Grini. Hun bor paa gaarden. Ole Jacobsen, en bror av Nils, blev gift med Oline, en søster av Ole Lerstang og hadde to sønner og en datter. Den ældste søn Nils Christian døde for nogle aar siden som skoleinspektør i Holmestrand, den anden bror Carl er arkitekt og datteren er gift med overlærer Immanuel Flood, Kristiania.

«Persen», Opistua, hadde en son Peder Jacobsen, der fik gaarden; han døde 1889. Gift første gang med Gunhild Iversdatter Plassen, en søster av følgende: Mikkel Stramia, Larvik, Trina Storemyr, Margrete Omslandsætre, Netten Langangen eller Brækkesætre Ramberg s. 460-469

Ramberg s. 460-469

og Nilia Myrene gift med Nils Larsen ved Kveldsvik. Peder Kjendalen var gift anden gang med Anne Marie Jensdatter fra Bjørnøen i Kjose. Hun døde i Amerika for nogle aar siden. Jacob Pedersen var eldste søn av første egteskap og fik gaarden efter faren omkr. 1885. Han var gift med Gunhild Marie, en datter av John Bassebo og døde paa Kjendalen 1895.

Broren Iver Petter kjøpte Langangsæter og senere Lunde, nedre, hvor han har opført nye, tidsmæssige vaaningshuse. Han var gift med Olalia, en datter av Isak Kvæstad og døde pludselig 3. paaskedag 1918.

Gunnar Kittilsen Dalen blev 97 aar og bodde i Dalen til sin død omkr. 1880. Han var 3 gange gift. Den sidste konen hans var fra Studsrød og het Marte, og saa het alle de andre ogsaa. Gunnar var i sine sidste leveaar ganske blind og maatte ligge tilsengs. Han var meget benyttet, naar dyr eller mennesker kom tilskade, da han var et sjelden dygtig menneske til at «stille» blod, «signe», og «gjøre ved». Dalen tilhører nu Andr. Holthe. I Rønningen bodde ved mitten av 1800-tallet: Nils Gudmundsen, som fik eiendommen efter sin far, Gudmund, som var eier i 1830. Nils var gift med Ingeborg Sætersdalen. Hun blev i andet egteskap g.m. Nils Gudsfred.

Efter ham fik Amund Rønningen eiendommen, hvor han bodde, indtil begyndelsen av 70-aarene. Han var en søn av Lars Aasen, graver ved Eidanger kirke, og saa fik Bernt Larsen og efter ham hans svigerson Martin Dammen denne eiendom. Martin var søn av Nicolai garver, og hans svigermor bor nu paa stedet.

Sollidslegten.

I 1787 bodde Anders og Isak paa øvre Sollid; om disse to var brødre, vites ikke. I 1812 var Nils Larsen bruker av gaarden. Han var kommen fra Røra, Opistua, og var søn av Lars Rora, der var født omkring 1700 og bodde der endnu omkring 1750. Hans søn Nils blev gift med Anne Marie Mikkelsdatter Sætre, og han døde paa Sollid i 1817. Den 26. d.a. blev registreringsforretning avholdt av lensmand Hans Andersen, der var ældste bror til Ole Langangen, og som taksationsmænd var utnævnt av fogden Gudmund Rønningen og Jacob Olsen Kjendalen. Strevboets løsøre og kreaturer blev vurdert til 293 spd. 3 m. Boets gjæld beløp sig til 197 spd. 2-22. I behold kun 96 spd. 6 sk. Derav fik strevboenken det halve, 48 spd. 3 sk. og resten blev utloddet til hendes 4 barn. De 3 gutter fik hver en broderlod eller 13 spd 3-14 og datteren en søsterlod 6 spd. 4-7. Den ældste av gutterne var kun 7 aar gammel og het Lars; den næstældste, Mikkel, 5 aar og den yngste, Isak, var 2 ½, men søsteren, Anne Tørine, var dengang bare 10 uker gammel. Den største fordringshaver i boet var kjøpmand i Brevik, Peder Smith Blehr med en regning paa 1261 riksdaler, der ved omskrivning til spd. efter. den tids elendige myntforhold kun blev 156 spd. 23 sk.

Tjenestegutten Hans Bentsen hadde tilgode 10 spd. og arbeidsmand Thor Larsen 5 spd. 2 m. Skiftet blev avsluttet paa tingstedet Tveten, nordre den 20. januar 1818 av sorenskriver Kløcker, der bodde paa Meen i Gjerpen, og omkostningerne beløp sig til 13 spd. 2 m. Skiftebrevet bestaar av henved 50 store foliosider; øvrigheten hadde nemlig dengang betaling pr. ark for «beskrivelsen». Det er rent forargelig at se dette sløseri med papiret og den til væmmelse grænsende uttværing av indholdet. Det hele kunde makelig været avfattet paa et eneste ark papir. Stervboenken blev omkring 1820 paany gift, dennegang med Amund Nilsen, der var fra Hobæk. Hendes søskende var: Søren Sætre og Ivar Pladsen, samt Elen gift med Nils Aas. Broren Søren var gift med Larine Pedersdatter Røra og Ivar med hendes søster Pernille Røra. Av stervboenkens barn kjøpte Lars gaarden Bakke ved Heistad; Mikkel fik en anpart av Sollid, Hegna kaldet. Der hadde før bodd en skoleholder, som var mest kjendt under navnet Ole Krull. Den yngste søn, Isak, fik en anpart av Langangen. Datteren blev gift med Zakarias Skavrager.

Sollid var prestegods; men Amund kjøpte eiendommen av staten i presten Steenbueks dage. Gaarden var dengang udelt; men ved 50-aarene delte han Sollid mellem sine 2 sønner Nils og Anders. Deres far døde først omkr. 1860 som enkemand. Nils fik øvre Sollid, der var fuldt bebygget, og Anders fik nedre, der manglet vaaningshus. Anders blev gift med en datter av Kristen Viersdal, Kirsten Oline, der døde 27-7-1896. Hendes mand døde 7-7-1906. Han var født 1827 og hans kone 1830. Hans bror Nils var gift med Marte Marie, en datter av Søren Røra, og disse 2 var nogle faa aar ældre. Nils døde 1868 og konen omkr. 1880.

Den ældste søn Amund Nilsen har nu Sollid, øvre, og hans svoger David Nilsen fra Kvelle har kjøpt en anpart av eiendommen. Sollid, nedre, tilhører nu Martin N. Viersdalen, der er gift med en søster av Amund Sollid. Amunds bror Søren er i Amerika. Søsteren Maren var gift med Karl Tveidalen; han er død. Anne Helene gift med Hans Kr. Nilsen Viersdalen og søsteren Nella gift med Martin Nilsen. Anne Marie den ældste søster var gift med Johan Johnsen V. og døde omkr. 1878 av skjørbug.

Anders Sollids barn var Amund Nicolai, død ugift 1876. Carl, gift med Martine Sundsaasen og bor nu i Kjose. Martinius gift med Elise Pedersdatter Kjendalen, utvandret til Amerika. Ældste datter, Marianne født 16-9-1851 er gift med undertegnede. Karen Sofie f. 22- 8-53, gift første gang med Erik Johnsen Viersdalen i 1877. Han døde allerede i 1883 og Sofie blev gift anden gang med hans bror Johan Johnsen i 1885. De bor endnu paa gaarden, men deres søn Amandus er nu eier. Yngste datter Amalia var g. m. Anders Kaateto.

Viersdal-slegten.

Gaardsnr. 18; br.nr. 1-10. I 1787 nævnes Anders Viersdalen; i 1812: Anders, Amund og Erik. I 1830: Erik Larsen, Anund Olsen og Halvor Christofersen. Senere: Erik og Kristen, nordi, og Halvor sø. I 1905: Johan Johnsen, Hans Kr. Nilsen, (2 parter). Hans Eriksen, Erik Sørensen og Erik Hagen. Nu sønnen Nils Jacob og Anders Eriksen.

Husbygningen «nordi» stod fra gammel tid nede, ved veien; men Erik Johnsen flyttet den i 80-aarene. Samme tid blev den ældgamle bygning «framme», flyttet op under lien, hvor Kristian nu bor. Gamle Nils Eriksens «stue» blev ved hans død revet.

Gamle Erik Larsen var gift to gange og hadde i første egteskap følgende 12 barn: Lars Rønningen, Jacob Hagen, Søren Rønningerne og Hans Aaklungen. I andet egteskap: John Viersdalen, Nils Eriksen V., Erik Sollidbakken, Anund Sandøen, Amund Røsvik. Piker: Gunhild Johne, Maren og Karen Døvik, begge gifte med Jac. Døvik, tils. 12 barn. Gamle Kristen Viersdalen var søn av Anund Olsen, som var gift med Kjersti. Han hadde følgende barn: Anund, som fik eiendommen, Kirsten Oline, gift med Anders Sollid, og Karen Marie var gift med Nils Jac Halvorsen, der fik gaarden efter sin far.

John Eriksen fik den nordre part efter sin far i 30- aarene. Marie hans brordatter blev g. m. Erik Larsen Rønningen.

Søren Eriksen var postfører i krigens tid ca. 1808 og det fortælles, at han var nødt til at benytte vilde skogstier for at undgaa militærmyndigheterne, der ønsket hestene til krigstjeneste. Hans datter, Aase Marie, var g. m. Jens Tveitan, og deres søn er Lars Jensen Traaholt, vor nuværende graver og kirketjener. Om broren Søren Jensen se side 412.

Aaklungen. Gr.nr. 14, br.nr. 1-4.

I 1787 Ole og Nils, i 1812 Nils og Tolv. I 1830 Nils Larsen, Tolv Amundsen. Senere: Nedistua Jacob Nilsen? og efter ham sønnen Casper. Han døde pludselig under sit arbeide. Senere skogbetjent T. Uggen, dør druknet. Hans Opistua var fra Viersdalen. Efter ham fik sønnen Erik Hansen gaarden; men han blev i 70-aarene opsagt av Treschow, da han tok sin kones fædrenegaard Auestad paa odel fra kammerherren. Hans kone Ingeborg blev sindsforvirret. Aaklunggaardene var og er leilændingsgods.

Sundsaasen.

Gaardsnr. 19; br.nr. 1-5. 1787: Peter og Cornelius. 1812: Nils Pedersen, 1830: likesaa. Senere: Peder Nilsen indtil sin død ca. 1855. Han var gift med Nella, en datter av Kristen Bentsrud, Brunlanæs og Ingeborg Nilsdatter Nøklegaard, en søster av Abraham Grinna. Nella og Katrine Myregaard var ogsaa søskend. Nils Pedersen fik ved farens død gaarden, som han hadde til omkr. 1880. Han var gift med Berthe A. Nordal og reiste med familie til Amerika ca. 1883, hvor han avgik ved døden 1916. Hustruen var død længe før. Deres søn Petter, der blev gift med Marie Flaatten har i lang tid drevet som stationsholder og vognmand i Nystrand, hvor han i endel aar ogsaa var stationsbestyrer og postaapner. Hans søskend: Anders og Nils Jacob, samt Marie, Amalie og Amanda, alle disse reiste ugifte med forældrene til Amerika.

En bror av gamle Per Sundsaasen het, Anders. Han fik i 30-aarene den nordre part, som han i 40-aarene allerede solgte til Isak Langangen. Anders kjøpte igjen Raskenlund eller Kleiva, hvor han døde efter etpar aars forløp. Han var i endel aar medlem av kommunestyret. Nils Jacob, en søn av Isak Sollid bor nu paa sin fædregaard Sundsaasen nordre.

Sundsaasen, søndre, blev omkring 1880 indkjøpt av Nils Aslesen fra Stenrød i Bamle. Han hadde drevet som skibsbygger paa Brevikstangen og flyttet derefter til Strandjordet under Heistad. Hans søn, Asle, gift med Anna Viersdalen, en datter av Nils Jacob, har nu Sundsaasen, s., og hans bror Simmer har Kalvehagen og er gift med Hulda, en datter av Lars Lunde. Den gamle toetages bygning fi k i 70-aarene en tilbygning og en grundig paakostning av Nils Ped ersen. Saa flot en bygning findes ikke paa nogen anden bondegaard i hele sognet.

Halvarp.

Gaardsnr. 22, br.nr. 1-11. 1787: Hans Halvarp. 1812: Ole, Christen Olsen og Ole Sundet. 1830: Ole Hansen, Abraham Nilsen, Ole Hansen. Sidstnævnte var far til Hans Myregaard, som var gift med Katrine Bentsrud fra Næsset. Han døde omkring 1875 og sønnen Ole Hanssen fik eiendommen, som ved hans død omkr. 1960 blev indkjøpt av Sam. Svensson.

Hans Myregaard hadde 2 sønner til, nemlig Christen og Abraham, der for ca. 60 aar siden reiste til Amerika. Datteren Ingeborg blev gift med Ingebret Holte, Bjørkedalen, Christense, gift med Ole Tempel, og den yngste datter Anne Kirstine gift med baker Pedersen. Alle disse er døde.

Nils Olsen Halvarp var en bror av Hans Myregaard og var gift med Inger en datter av Nils Hjertevig. De hadde barnene Ole, der reiste til U.S.A.; Nicolai, der blev gift med Mette Bjønnes og har gaarden. Andreas blev sjømand og gift med Inger Marie, en datter av Hans Stranna og Tone paa Sandøen; Severin, samt Oluf, der er død. Anna blev gift med Nicolai Lunde; Nilia døde ugift. Inger er i Amerika. Sønnen Kristian døde i sommer i Amerika og efterlot sig en stor formue, der tilfaldt en søn av Inger. Den yngste av alle brødrene var Johan der ogsaa er i Amerika. Den yngste av pikerne het Josefine; hun blev gift med Lars Maanejorde ved Larvik. De bor nu paa Skaaren ved Sandefjord og er velstaaende.

En bror av Nils Halvarp het John Olsen og blev gift med Aasto Rødsæter, en datter av Jacob Rørarød. Han døde omkring 1855 og enken blev gift med Amund Rødsæter, der var fra Hobæk. Broren Nils Hobæk blev gift med Karen Rød, og Gunder Seival blev gift med Oline, der ogsaa var datter av Jac. Rød. En søster av Nils Halvarp het Matea og blev gift med Knut Rødsæter, søndre, som John Amundsen nu har, mens Ole Johnsen har nordre. Han er gift med Marie Isaksd. Sundsaasen og John er gift med Olufine, en datter av Abraham Skjæggerønningen.

En anden søster av Nils Halvarp het Inger og var gift med Søren Rødskjær og hadde 2 gutter Knut «Sme» og Søren Rødskjær i Brevik, anden gang gift med broren Knut Rødskjær, der hadde sønnerne Ole, Lars, samt Kristen, der fik gaarden og blev gift med Karen, en datter av Per Husmand. Kristen døde imidlertid straks, og enken blev atter gift fra Brevik og denne mand, Hans O. Rødskjær, har nu gaarden.

Nordal, nordre.

Gaardsnr. 10, br.nr. 1-5. 1787: Anders, Amund og Kristen. 1812: Hans Nordal, søndre. Søren Nordal, nordre. 1830: Søren Andersen. Senere: Anders Jacobsen Nordal, søn av Jacob Siljan, sen., fik Nordal ved giftermaal med Ellen, en datter av Søren Nordal. Baade søndre og nordre Nordal var i flere aarhundreder prestegods.

Efter hans død fik sønnen Nicolai gaarden; men blev i krisen sidst i 70-aarene nødt til at gaa fra gaarden og utvandret til Amerika sammen med en hel del andre av familjen, der maatte friste samme skjebne. Nordal, søndre: Jacob Olsen.

Anders Nordal hadde følgende barn: Nicolai, Jacob, Berthe gift med Nils Sundsaasen, Katrine gift med Peder Lillegaarden (død paa barselsseng), Karen Nordal ogsaa gift med P. Lillegaarden, Sofie gift i U.S.A. Alle disse utvandret. Elise gift med Nils Johnsen, garver (begge døde). Nicoline gift med Jac. O. Flogstad i Bjørkedalen. Nordal tilhører nu Leif Ellefsen fra Telemarken.

Siljan.

Gaardsnr. 9; br.nr. 1-13. I 1787: Halvor Siljan, nordre og Simen Bommen, søndre. I 1812: Halvor Nilsen, n., Jacob Simonsen, s. I 1830: Nils Halvorsen, n., Jacob Simonsen, s. Senere: Lensmand Halvor Nilsen Stridsklev, nordre, indtil 1873; kun halvparten. Broren Anders Nilsen den anden part og ved lensmandens død fik han hele eiendommen, som nu tilhører hans søn Nils Andersen, gift med Marie Aslesen. Anders Siljan var gift med Inger Flata, og hans fars hustru var Lisbet Siljan fra Telemarken.

Nils Jacobsen Siljan, søndre var gift med Berthe Amundsdatter Lillegaarden og den ældste søn Jacob, gift med Marie Andersdatter Lunde, blev i 1869 enkemand og forlot Siljan og bodde en tid paa Lillegaarden, hvorpaa han i 90-aarene reiste til Amerika; nu død.

Omkring aar 1600 var raadmand i Skien, Christofer Galde, eier av Siljan, og han brukte en «lanbone» til at drive eiendommen for sier. Søren Kvæstad kjøpte Siljan for 48,000 kr. i 70-aarene. Efter nogle aars forløp solgte han atter gaarden til Petter Øen og flyttet til Asak paa Romerike, hvor han døde. Jac. Siljan hadde følgende søskend: Nikolai og Halvor døde i Amerika og søstrene, Karen Anne gift med Ole Traalt. Berte gift med Lars Lunde, Lava gift med vognmand Fredr. Johannesen og Nikoline, ugift, bor i Porsgrund.

Oversigt.

Gamle Jac. Simonsen Siljan hadde følgende barn: Nils, Anders Nordal, Ingebret Døvik, Berthe Gata, Simon J. Skrukkerød, Halvor Jacobsen Jønholt, Anne Søli.

Nils Siljan, nordre hadde følgende barn: Lensmand Halvor Stridsklev, Inger Marie, Karen Kirstine (Sina), nu 81 aar, Berthe, Karen, Nilia gift med Abraham Amundsen Lillegaarden. Amund Lillegaarden var først gift med Karen Halvorsdatter Siljan, n., og anden gang med en pike fra Søli, der ogsaa het Karen. Inger Marie blev gift med Jacob, en søn av klokker Halvorsen, og anden gang med Hans Riis, Gjerpen.

Søndre og nordre Siljan i svogerskap: Jacob Simonsen giftet sig med Berthe, en datter av Halvor Siljan, nordre. Jakobs barn i og Nils Siljan, nordres barn er altsaa fættere og kusiner og J. Halvorsen Jønholt og Nils H. Stridsklev er altsaa nærsøskendbarn eller tremænninger. Sina Nilsdatter var gift med Abraham Flogstad og hendes søn var O. Abrahamsen der døde i sommer. Berthe var gift med Søren Kvæstad, der døde paa Asak, Romerike. Karen var gift med Knut Kvæstad.

Lars Halvorsen Gata var fra Siljan, nordre og var en bror av klokker Jacob Halvorsen i Døvik, søndre. Lars var gift med Berthe Jacobsdatter Siljan og var saaledes kjødelig onkel til sin kone. Han var derfor nødt til at søke kongelig bevilling for at opnaa egteskap. Simen Skrukkerød gift første gang med en datter av John Kvæstad og anden gang med Kirsten Trolsaasen, Gjerpen. Halvor Jønholt gift med Gurine Kristiansdatter Kjølnæs.

Alle disse gamle fædre og mødre er nu forlængst bortvandret, undtagen fru Sina Flogstad, der endnu er i vigør. Hun bor i Porsgrund, og det er av hende, jeg har erholdt de fleste av disse meddelelser.

Stamfaren til Siljanslegten, Simen «Bommen», hadde været bomvokter paa Bratsborgkleven ved entrancen til Skiens by, der i gamle dage var avstængt med en bom. Nogle mener, at det var ved Osebro, at han var bomvokter. Maaske har han indehat denne stilling baade i Porsgrund og Skien. Flere av hans slegtninger og navnefrænder har i ethvert fald bodd i Porsgrund. Anders Bommen nævnes som garver, ved Lilleelv, og Ole Bommen var lægprædikant.

En sønnedatter av Simen Bommen, Anne Jacobsdatter Siljan blev som før sagt gift med Anders Jacobsen Søli, og fra hende nedstammer altsaa baade Lars Andersens og Bertil Andersens familje der bor ved Osebro, og som altsaa paa kvindesiden utgjør en gren av Siljanslegten.

Ødegaarden,

Nordal søndre, gaardnr. 12, br.nr. 1-4. Denne eiendom tilhørte 1780 kanselliraad Carl Deichmann. Ved testament av 28. februar skjænket han østre Porsgrunds kirke nordre Ødegaarden i Bjørkedalen. Eiendommen blev i 1835 ved høiste resolution solgt for 200 spd. der skulde avdras og forrentes med 12 spd. aarlig.

Av gaarden skulde desuten betales en aarlig avgift til kirken, nemlig kornrente og jordavgift av tilsammen 2 tønder, 6 skjæpper og fjerdingkar byg, hvilket i 1856 indbragte 9 spd., 74 sk., hvortil altsaa kom renter og avdrag av kjøpesummen, 12 spd. aarlig indtil denne i 1863 var helt indbetalt og saaledes bortfaldt.

Kornrenten og jordavgiften derimot hviler den dag idag som tyngsel paa Ødegaarden og utgjør for tiden kr.38.53 aarlig, hvilket beløp imidlertid varierer endel efter størrelsen av kapiteltaksten. Da den nuværende eier, Lars Buer i 1880 kjøpte gaarden, og som bor paa eiendommen, blev dette beløp kapitalisert efter 5 pct.til 800 kr., der blev fradrat kjøpesummen.

Buer.

Gaardsnr. 13; br.nr. 1-5. 1787: Holje Buer. 1812: Helge Buer. 1830: Lars Helgesen f. 1792. Senere: Helge Larsen f. 1826, gift første gang med Anne Lunde og anden gang med enken efter Per Ulverød, Boel Grønsholt, en søster av Nils Jacobsen. Svigersønnen, Nils Flata, fik Buer; men han solgte den, og Buer har siden gaat i handelen.

Holthe.

Gaardsnr. 8; br.nr. 1-2. 1787: Hans Holte. 1812: Knut Holte. 1830: Lars Knudsen, Senere: Anders Lunde. Nu sønnen Andr. Holthe. Ingebret Holte, nordre, (under Lunde). Nu Andreas Isaksen Lunde.

Flogstad.

Gaardsnr. 7; br.nr. 1-7. 1787: Jacob Olsen. 1812: Ole Jacobsen; Amund Flogstad. 1830: Jacob og Lars. Senere Ole Jakobsen. Nu Jacob Olsen. Andr. Andersen.

Kvæstad.

Gaardsnr. 3: br.nr. 11-1. 1787: Knut Hansen, Isak Olsen. 1812: John Andersen, Nils Isaksen, Torjus Kjølsrud. 1830: John Andersen, der var en bror av Ole Langangen og gift med Margrete en datter av Knud Hansen. Nils Isaksen og Jacob T. Kjølsrud. Senere: Knud Johnsen og Isak Nilsen. Sistnævnte var gift med Oline, en datter av Halvor Viersdalen og hadde en søn Halvor, der nu har gaarden. Halvor var gift med Marie Søli, en datter av Zakarisas Ødegaarden; nu død. Der var ogsaa 6 søstre, nemlig Marie, gift med Abraham Gusfred, Grete, gift med Jac. O. Grava, Olalia, gift med Peter Langangsæter. Nilia, gift med Ole Chr. Søli, samt Anna og Helene, ugifte.

Knud Johnsen hadde følgende barn: Johan, gift med Katrine Lunde samt Marianne, ugift. Johan Kvæstad, der nu har sin fædreeiendom, har hat følgende barn: Knut, cand. filos., avgik ved døden høsten 1917, 38 aar gl., Anders samt Johannes, der er organist i Eidanger, og desuten Nils og datteren Karen, hvilke alle er hjemme. Kjølsrød tilhører nu Ole Sollid. Theodor Jacobsen døde i sommer. Søsteren Kirsten bor i Langangen.

Hegna.

Bruksnr. 8, under Lunde, nordre. I 1787 Peder Hegna. Senere: Anders Hegna, der var en bror av Nils J. Siljan, søndre og gift med en søster av Hans Flata. Halvor A. Hegna var gift med Grete Ulverød og de hadde barna Anders, Hans, Jacob og Amund samt Martin, der blev lensmand, hvis enke nu har eiendommen.

Lunde

nordre, gr.nr. 4, br.nr. 1-13, var i 1625 og længe før den tid prestegods. I 1787 tilhørte gaarden Ivar Lunde. I 1812: Ole Andersen Lien og Anders Siljan. 1830: Ole Andersen Lien (ogsaa Gusfred.), Anders Halvorsen (Hegna) Knud Hansen. Senere Anders Olsen, Isak Olsen.

Anders Olsen, død 1874, var gift med Karen Amundsdatter Lillegaarden og hadde følgende barn: Ole var lærer og senere kjøbmand m.m. i Helgeroen. Lars fik gaarden. Hustru Berte Nilsdatter Siljan. Amund utvandret til Amerika. Andreas fik Holte, s., og blev gift med Matilde Kristofa, fra Slevolden. Anders Olsen hadde desuten 5 døtre: Karen, Olea, Anne, Marie og Berthe.

Broren, Isak Olsen hadde sønnen Ole (Traaholt.) Erik og Andreas fik gaarden efter farens død. Desuten var det sønnen Isak Lunde, der er kjøbmand i Porsgrund, og gift med en datter av Knut Hauland. Nu tilhører gaarden Isak A. Lunde, gift med Borghild, en datter av Lars E. Ballestad, Gjerpen. Hans far var gift med, Betzy, en datter av Lars A. Lunde. Stamfaren, Ole A. Lien var fra Solum. Efter Lars Lunde fik sønnen Karl den søndre anpart av Nordgaren, og da han for nogle aar siden flyttet til Aaklungen, overdrog han sin søn Charsten eiendommen. Karl Lunde er gift med Kirsten Aslesen Sundsaasen, og sønnen Charsten gift med Sigrid, en datter av Halvor Kvæstad. Lars Lundes datter Anie er gift med gaardmand Bjørntvedt ved vestre Porsgrund.

Lunde, søndre, (Søgaren) g.nr. 5; br.nr. 1-9. 1787: Kristen Larsen. 1812: Lars Kristensen, Torjus Kristiansen 1830: John Andersen, en bror av Ole Langangen. Lars Kristensen, Gunder Jensen. Senere: Anders Johnsen, Kristen Larsen. I 1626: Anders Kristensen. Før Tallak Espilsen. Blemmet Lunde.

Anders Johnsen var gift med Sara, en datter av Abraham Grinna, og hun døde i 1884. Hendes mand døde i 1893, og datteren Grete døde i 70-aarene. Den ældste søn Johan Lunde fik gaarden og blev gift med Anna Søli, Gjerpen. Johan døde vinteren 1918. Deres barn var lensmand Simon Lunde; ældste søn Anders har nu gaarden, Alfred er filologisk kandidat og skolebestyrer. Arnt er gift fra Gjerpen og bor i Porsgrund. Trygve er stud. art, og ansat i provianteringsraadet; Einar er hjemme. Datteren Marie er gift med herredskasserer Lars Bjerketvet og det yngste barn Dagny er hjemme hos sin mor.

Anders Kristensen fik gaarden søndre Søgaren (Lunde) efter faren; men solgte den straks til sin søstersøn Jacob Grønsholt for 5 tusen spd. og selv kjøpte han Storhaugen ved Porsgrund, hvor han døde 1918. Jacob G. blev gift med Anna, en datter av Jac. Siljan og Marie Lunde, der døde paa barselsseng 1869. Hendes yngste søster Katrine, gift med Johan Kvæstad, er ogsaa død; men broren, Abraham Lunde, lever som ungkar i sit barndomshjem. Søndre part av Søgaren tilhører nu Anton Sanna.

Øveraasen.

Gr.nr. 6; br.nr. 1. I gamle dage var der en gaardpart i nærheten som het Nederaasen. I 1812: Lars Øveraasen. I 1905: Oline Larsdatter. Eiendommen tilhører nu redaktør Kr. H. Dyring, Porsgrund. Gusfred: Under Lunde, nordre, br.nr. 5-6. I 1787: Lars Gusfred. I 1812: Ole Langangen. 1830: Do. Senere sønnen Anders Langangen indtil 80-aarene.

Slevolden

tilhørte for flere aarhundreder siden adelsgodset Birkevold, g.nr. 1; br.nr. 24. I 1812 og 30: Vetle N. Slevolden. Fra 1851 har Nils s. 470-479, Ramberg

Vetlesen bodd paa gaarden. Ved bans død 1895 fik sønnen Karl denne eiendom. Nils Slevolden var som før sagt gift med Nilia Grinna. De hadde følgende barn: Vetle, der fik Muhle og blev gift med Marie Grønli. Marie, gift med Thomas Valler. Nicoline gift med Laurits Olsen. Abraham Traaholt gift med Josefine Sandøen; deres eneste barn er driftsbestyrer Nils Traaholt. Anne, gift med kapt. Jacobsen, Langesund. Nils, der for mange aar siden reiste til Amerika. Mathilde Kristofa, gift med Andreas Holthe og Karl, gift med Sina, en datter av Gotfred Sanna. Slevolden blev i disse dage solgt for 105,000 kr.

Oversigt.

Følgende var gifte med døtre av gamle Vetle Slevolden: Anders Sundsaasen (Kleiva), gift med Karen Marie. Nicolai A. Langangen med Anne. Søren Stoesen Lanner med Elen. Gunder Stulen med Andrea. Ingebret Døvik med Berthe Kirstine, Claus Haugholt med Sofie. Ialt 6 pikebarn og 2 gutter, Nils, samt Anders Vetlesen, der kjøpte Qvelle i Hedrum og var barnløs, men tok til sig Ludvike, en datter av Nils Lillegaarden.

Lillegaarden.

G.nr. l; br.nr. 30 har ogsaa hørt til adelsgodset Birkevold. 1787 tilhørte gaarden lensmand Nils Amundsen og stedet var da lensmandsgaard og tingsted. Den gamle toetages bygning med de store stuer er nu forandret til barnehjem. 1812 og 30 Amund Nilsen, en søn. av lensmanden. Senere: Nils Amundsen, som i 60-aarene solgte gaarden til Peder Pedersen Sundsaasen, der omkring 1883 reiste til Amerika. Siden kjøpte Jacob Siljan gaarden og en kort tid efter Amund Sørensen, Menstad, som bygget nye huser og bodde der til sin død i 90-aarene.

Døvik.

G.nr. 42; br.nr. 1. I slutten av 1500: Thor Hansen. I 1787: Klokker Boe. I 1812: Klokker Boe og Jacob Jacobsen, der kjøpte Døvik, nordre i 1806 og bygget nyt hus i 1855, under Lillegaarden. 1830: Klokker Jacob Halvorsen, der kjøpte Døvik, s. av staten, (prestegods), Jacob Jacobsen, n. Senere sønnen Jacob Jacobsen og nu Karl Jacobsen, n.

Søndre tilhørte i lang tid Ingebret Jacobsen, der var fra Siljan og gift med Berthe Vetlesdatter fra Slevolden og hadde sønnen Jacob der var gift med Lisa Lanner og druknet i Amerika. Broren Martin, gift med Karen, datter av Claus Hangholt, der nu har eiendommen.

Traaholt

under Birkevold br.nr. 25-28. I 1787: Lars og John. I 1812: Lars og Ulrik Cappelen. I 1830: Lars Nilsen, Thorjus Kristensen og Kristen Olsen. Senere Ivar Traaholt, Ole Traaholt fra Lunde og Abraham Traaholt samt Martin og Carl, sønner og Ole Traaholt.

Stulen.

G.nr. 41; br.nr. 1-2. I 1787: Anders Stulen. I 1812: Elias. I 1830: Lars Knudsen. Elias Jacobsen, gift med Amborg. Senere Knut Stulen, der kjøpte Stulen av staten i presten Nilsens tid for 900 spd. omkring 1850.

Efter Amborgs død blev gaarden delt mellem sønnerne Abraham og Isak. Den sidste blev gift med Elise Stulen, en pike fra Tveidalen; men Abraham reiste til Amerika. Senere eier var Gunnar Stulen der bodde paa, søndre. I 1905: Hans Ødegaard; Martin Gundersen.

Lanner.

Under Birkevold. Br.nr. 10. Lars Olsen Langangen bodde paa gaarden omkring 1840. Ved hans død Amund O. Tveten. Nu Amund Larsen fra Kjose. (Saghogge).

Oxum.

Oxum, gr.nr. 40; br.nr. 1-5. 1787: John og Jacob Oxum. 1812: Jacob Halvorsen. 1830: De samme. Senere: Erik Jakobsen, søndre. Broren Hans Jakobsen. Nils A. Anen, gift med Helene Hansdatter Oxum, nordligste parcel, og broren Isak, gift med Sofie Hansdatter, fik den mitterste part, som deres søn Jacob nu har. Den søndre part fik Anders O. Rambergrønningen ved testamente fra sin husbond Erik Jacobsen. Anders døde tidlig og enken Juditte Bukøen beholdt gaarden, der senere, blev overtat av sønnen Herman. Nils A. Oxum døde barnløs, og tjenestepiken Katrine Hjertevig fik eiendommen, som senere er kommen paa andre hænder.

Røra.

Røra, g.nr. 39; br.nr. 1-14. 1787: Nils Sørensen, søndre. Nils Larsen n. 1812: Nils Hansen, Peder. Pedersen, Anders Vissevaagen. Hr. Anders Jensen. 1830: Søren Nilsen, Peder Pedersen, hr. Anders Jensen; Isak Hansen, lensm. Hans Andersen. Søren var gift med Aleth Oxum, Peder med Marte Auen. Senere Nils Sørensen, gift med Maren Enigheden (Kvælle).

Peder jun., var gift med Sara, der lever endnu, og broren Pettr Martin med Amalia, en datter av O. Lerstang, og Sara er tante til Amalia. Gamle Peder hadde følgende barn: Peder, der fik gaarden, Martin fik Solvik. Begge familier var barnløse. Sara, gift med Rasmus Berg, Anne Margrete, gift med Ole P. Grava, Berte Marie, gift med Jac. Herøen, Maren Kirstine, gift med Jens Hvalen, Trine, gift med Anders N. Stamland, Lava, gift med Nils J. Røe. Alle er døde undtagen Sara, der nu er 93 aar og bor i Kristiania.

Søren Røra hadde følgende, barn: Nils og Jacob, Marthe Marie, gift med Nils Sollid, Anne Helene, gift med Chr. Sørensen, Brevik, Stina, gift med slagter Petter Andersen, Hanna Elise døde som ung pike. Sønnerne fik hver sin anpart av gaarden.

Oversigt: Erik Oxum, Hans J. Oxum, Elias Stulen, Aleth Røra, Anne Marine Stamland og John Sandøen, alle disse var søskend. Røra Opistua tilhører nu enkefru Lina Larsen Røra, en datter av Per Vissevaag, og Røra Nedistua samt Røra bruk tilhører Herman og Finn Ramberg.

Adelsgods.

Adelsmanden Knud Knudsen var oprindelig høvedsmand paa den dansk-norske flaate. Efter at være traadt tilbake fik han i forlening av kronen Røra ved Eidangerfjord uten avgift og ½ sauglod, utstedt 21. juli 1591. Samtidig eiet Nils Mand godset Bjerkevold og begge disse var gift med hver sin datter av lagmand. Pros Lauritsen, Skien.

Hr. Knud blev lagmand i Skien efter svigerfaren; men i 1603 blev han sat ut av denne stilling og levet endnu i 1630. I sit egteskap med Karen Lauritsen hadde han kun en søn, Pros Knudsen, hvis livslykke blev saa formørket ved ulykkelig kjærlighet.

Røraslegten. Oversigt.

Omkr. 1750 levet i Opistua paa Røra en mand, som het Lars. Han hadde en søn Nils, der forpagtet Sollid og omkring 1809 blev gift med Anne Marie, en datter av Mikkel Sætre. Gamle Lars hadde ogsaa en datter, Margrete, som i 1776 blev gift med Benoni Pedersen. Han var fra Lurø paa Helgeland og kom hernedover som soldat og blev inkvartert paa Røra. De bodde de første 6 aar paa Østvedt, hvor han drev som skomaker og flyttet senere til Røra. Paa denne tid var Røra leilændingsgaard, og tilhørte en Breviksmand. Da Peder Benoni i nogle aar hadde hat eiendommen til leie, kom den under auktion, og han fik da tilslaget paa den nordre part, der siden den tid har tilhørt hans familje.

Benoni døde allerede i 1805; og Margrethe 1810. De hadde 2 sønner; Ole, født 1767, var den ældste og blev sjømand og tat tilfange av engelskmændene, men fik rømt i Calkutta 1805 og var fraværende i 15 aar. Han tilbragte sine sidste leveaar som lægdslem i Bjørkedalen. Hans yngre bror Peder fik av sin mor i 1809 skjøte paa Røra, n. for 1000 rd. Han var født 1776 og døde i 1848. Peder Benoni hadde desuten 4 døtre, hvis arvelod blev 182 rd. 2 m. 2 ¼ sk. og de 2 yngste skulde desuten ha sit tilhold hos broren paa Røra som hittil.

Den ældste søster Marie var gift første gang med Jens Olsen Sand; anden gang med Lars Olsen Rød, der blev stamfar til familjen Røe i Brevik. Søsteren Anne blev gift med Anders Isaksen Vissevaag. Den 3. søster, Pernille f. 1791 blev gift med Iver Mikkelsen Pladsen, og den yngste søster, Larine, f. 1794, blev gift med broren Søren Mikkelsen Sætre. Nils Hansen kjøpte den søndre part av Røra, og gamle Lønnebakken garanterte baade for ham og Peder Benoni.

Rørarød.

G.nr. 38; br.nr. 1-10. I første halvdel av 1700-tallet tilhorte hele denne gaard Hans Berg. En av tjenesteguttene hos ham het Ole Kvæstad og kunde faat kjøpt begge parter av Rød av sin husbond; men kjøpet kom ikke istand. Da Hans Berg var død, kjøpte han imidlertid den nordre part av Rød og maatte da betale mere for halvparten end han skulde betalt Hans Berg for hele eiendommen. Ole Jacobsen staar endnu i 1787 og i 1812 som eier av nordre part. Ifølge auktionsskjøte av 1782 den 29. april er Ole Jacobsen eier og i 1814 er ifølge et dengang utstedt skiftebrev hans kone Kjersti (Kirsten) Larsdatter død. Han hadde 4 sønner: Jacob fik gaarden, Hans kjøpte Troldalen, en parcel av Berg; Nils fik Rødsæter, Lars Olsen blev gift med Marie Røra en datter av Peder Benoni og bosatte sig i Brevik og er stamfaren til familjen Røe, dersteds, som vi har hørt.

Jacob Rød blev gift med Inger, en søster av Søren Røra, og broren Nils med Berthe, en datter av Knud Stamland. Nils Jacobsen fik gaarden efter faren. Han døde i den høie alder av 93 aar, og nu har hans søn Peder eiendommen sammen med broren Ingvald.

Den nordre part blev indkjøpt fra Brevik av Rasmus Berg, der i 1812 staar som eier. I 1830 Isak Berg. I begyndelsen av 60-aarene blev gaarden skjøtet paa O. I. Ramberg, som solgte jordveien til sin svoger Hans Lerstang, men beholdt skogen, der senere har været i familjen. S. Bjerketvedt driver nu landhold paa Rørarod, nordre.

Berg.

Berg, g.nr. 36; br.nr. 1-4, tilhørte i begyndelsen av 1700-tallet Søren Berg. Dengang var gaarden ikke delt. Søren Bergs enke bodde 1737 i Brevik, og det aar blev gaarden solgt ved frivillig auktion til brødrene Kristen og Hans Hanssønner. Tilslaget for hele eiendommen blev 150 rdl. og for en parcel av Solberg 16 rdl. Gaarden blev nu delt og Kristen fik den søndre og Hans den nordre samt Solberg, der nu tilhører Lønnebakke.

Hans var ungkarl og eiet desuten Rød og Stamland. I 1787 tilhører nordre part Rasmus Berg. I 1812: Rasmus Berg, n., Lars Jørgensen, s. I 1830: Isak Rasmussen. Ca. 1862: Rasmus Isaksen. 1880: Ole Ramberg. 1893: Andr. Ramberg. Nu: Finn Ramberg.

Berg søndre, tilhørte i eller ved 1800 Lars Jørgensen, der skulde være fra Bamle. Han hadde et eneste barn, Karen, som blev gift med Ole Jacobsen, hvis far Jacob Olsen(?) i 1787 staar som eier av Langangen. Han flyttet senere til Oxum, hvor sønnen Ole Berg er født. Da Ole Jacobsen blev gift med den eneste datter, fik han ogsaa gaarden paa kjøpet, likesom hans svigerfar ogsaa hadde faat gaarden med sin kone, der ogsaa var eneste barn. 1812 sees ogsaa Lars Berg at være eier av denne gaardpart. I 1830 staar Ole Jacobsen og Hans Olsen (Troldalen) som eiere. I dette aar kjøpte imidlertid Peder Pedersen Kjendalen gaarden av Ole Berg for 800 spd.

Peder P. Berg var født 1801 og døde i 1884 noget over 83 aar. Han var 2 gange gift; første gang med Ingeborg, en datter av Jacob Grava og anden gang med Sara, en datter av Nils Rødsæter. Hun døde 1893. Han eiet før han kjøpte Berg en gaardpart paa Grava, og 10 aar efter (1840) kjøpte han nordre Nauserskogav Kristen Th. Lerstang for 300 spd.

Sønnen Martin har nu eiendommen; den anden søn Nicolai er brukseier paa Stathelle, og den yngste søn Anders reiste til Amerika. I første egteskap hadde Peder døtrene Ina og Karen, samt sønnen Peder, der døde i 1872 som garvermester i Langangen.

Oversigt: Knud Holte og Ole Kvæstad tjente hos Hans Hansen Berg. Hans eiet baade Stamland, Berg og Rød og solgte Stam land til Knut, der giftet sig og flyttet til Stamland. Konen døde paa barselseng, men inden et aar var han gift for anden gang.

Knut Stamland var far til Berte Rødsæter, Kirsti Hegna og Nils Bassebo, som fik størsteparten av Stamland. Sønnen Bent Knudsen fik parcellen Bjønnekloa, og Ivar fik den sydlige part av Stamland. Han var gift med Anne Marine Oxum og druknet ved Kjinerusses holme, idet han paa hjemreise fra Brevik faldt i isen, just som han skulde gaa iland. Enken, der var barnløs, blev gift med Anders Tveidalen, der var enkemand og hadde en datter Elise, der i 1851 blev gift med Ole Sagbakken. Hun døde efter 22 aars egteskap. Bent Stamlands søn, Hans Jacob var sagmester og døde ugift ca. 1875.

Ole Kvæstad eller Ole Rød, som han herefter kom til at hete, kjøpte altsaa; halvparten av Rød og hadde 4 sønner: Lars, bosat i Brevik, var bedstefar til Cornelius Røe paa Trolhaug. Hans fik Troldalen, parcel av Berg, søndre. Nils fik Rødsæter, og den 4. søn Jacob Olsen fik hovedbølet.

Stamland,

g.nr. 27, br.nr. 1-3. I 1787: Knud Holte. I 1812: Nils Knudsen, der ogsaa var eier av Bassebo. I 1830: Nils Nilsen, Iver og Bent Knudsen. Senere: Nils Nilsen til sin død. Derefter Nicolai Nilsen, Nils Abrahamsen og sønnen Abraham Nilsen, der nu har begge parter. Bjørnekloa tilhører nu Jacob Bjørnsen. Nils Nilsen blev gift med Sofie, en søster av Anders Nedistua paa Solum omkring 1830. Nils hadde følgende barn: Anders «Færjer», gift med Trine Røra, Nicolai, gift 2 gange, først fra Bamle; anden gang med datter av Hans Frostvedt; Gunhild-Marie, gift med Ole Lerstang; Grethe, gift med Nils Abrahamsen, hun lever endnu; Maren Anine, gift med Henrik Gjømle fra Bamle. Hun døde ung.

Lerstang,

gn.nr. 35; br.nr. 1-21. Tilhørte omkring 1650 Rasmus Lerstang (Opistua?). Sønnen Søren Rasmussen er f. 1688; gift første gang 18-11-1714 med Ellen Hansdatter; anden gang 6-11-1720 med Ingeborg Torstensdatter fra Brevik, Isak Sørensens mor. Søren blev begravet 13-12-1726; 38 aar gl. Isak Sørensen Lerstang døpt 21-2-1723; gift 7-10-1756 med Anne Hansdatter; hun er døpt 15-5-1734, begravret 4-1-1805, og datter av Hans Christensen Aanerød (Solum) og Kirsten Olsdatter Traak. Isak Sørensen begravedes 16-3-1765. Kristian Isaksen Lerstang (Nedistua?) f. ca. 1697, død 1758, 61 aar gl., gift med Karen Olsdatter, f. ca. 1707, begr. 1767. Ole Christiansen foregaaendes søn, f. 1740, gift anden gang med Gunhild Marie Pedersdatter Findal 3-11-1786. Han døde 1804. Hans søster Sara blev gift med Hans Kjelsen Bjørntvedt, Solum, 1783. Broren Lars Kristiansen Lerstang, f. 1748, gift med Anne Gundersdatter 1782. Forulykket og blev begravet 1-3-1782, 34 aar gl. Enken blev gift med Rasmus Berg aaret efter.

Kristian Olsen foregaaendes søn, f. 1791, gift med Karen Nilsdatter Sundsaasen; barn: Ole og Nils, der fik gaarden. Peder blev gift med en datter av Olsen paa Jahren ca. 1860. Døtrene er før omtalt. Ole var gift med Gunhild Marie Nilsdatter Stamland og hadde følgende barn: Christian, gift med Anne Nirisen. Nils er i U. S. samt Anders og Peter. Anders Lerstang gift med Anna Flaatten. De bestyrer nu Mule gamlehjem. Døtre: Karen Sofie, gift med kapt. Amund Saltboden. Amalie, gift med P. M. Solvik; Olava med Herm. Ramberg; Margrete med Nils Botnen. Herman og Olava har nu gaarden, der saaledes har været i slegten i flere hundrede aar. Andreas Ramberg og Gunhilde bodde paa Berg og er begge døde. Alle de andre barn lever undtagen Christian, der forhæugst er død.

Linjen Berg-Ramberg.

Isak Sørensen Lerstang hadde bl.a. ogsaa sønnen Rasmus Isaksen, døpt 28-2-1759; gift 3-4-1783 med Anne Gundersdatter Ramberg. Han døde 1815. Barn: Anne Marie, døpt 10-7-1785, gift 19-4-1804 med Isak Torstensen Rougtvedt (Eeg) Bamle. Isak Rasmussen, død 15-6-1790; gift 28-12-1813 med Karen Marie Olsdatter Lerstang, døpt 24-2-1787; begravet 7-9-1858. Isak døde 21-3-63. Han hadde følgende barn: Ole, Rasmus og Anne Marie. Baade Ramberg og Berg har været i slegten i over 100 aar.

Anne, født 1824, blev gift med Hans Mikkelsen Lerstang og døde i 1868. Deres to barn, Isak og Karen Marie er i Chicago. Rasmus blev gift med Sara Pedersdatter Røra. Han er født 1821 og Sara 1824. Barn: Isak, Petra og Karen er døde. Peder og Martha lever i Kristiania. Ole Ramberg, født 1818, død 1891, var gift første gang med Katrine Abr. Grinna. Hun døde paa barselseng i 1846. Barn: Abraham f. 1838. Marie og Isak Constantius lever. Anden gang med Berthe Kirstine H. Oxøen, f. 1826, død 1911. Barn: Jacob, Herman, Andreas, Katrine samt Julius, som nu har gaarden. Julius er gift med Katrine, datter av Martin Berg, der er g.m. Sina Kvæstad.

Katrine med Halvorsen, Jønholt. Andreas med Gunhilde Marie O. Lerstang, begge døde; Herman med Olava O. Lerstang, Jacob Langangen med Inger Katrine, datter av Nicolai Andersen. Jeg gift med Marianne A. Sollid; Marie ugift. Abraham var gift med Elise, en datter av John Sandøen. Hun døde som ung kone, og Abraham blev borte i en storm paa Nordsjøen høsten 1868 efterlatende sig sønnen Johan Karinius, der nu har Sandøen.

Anm. Halvor Bjørgufsen Oxøen og Karen var fra Valebø. De kom i 20-aarene til Wright i Langesund, hvor de blev gifte og lik av ham forpagtet Ørvik, som de hadde i nogle aar. Kjøpte saa Oxøen, hvor de levet til sin død. Barn : Anne Margrete, f. 18-3-21, død 13-3-76. Maren, f. 7. juni 23, og Berthe Kirstine Ramberg f. 17-12-26. De 2 siste paa Ørvik og den ældste i Bamle.

Lerstang Opistua (oversigt).

Enken efter Isak Sørensen Lerstang blev gift med Thor Rasmussen Sortedal, Bamle, efter at hun anden gang hadde været gift med soldat Kristen Kjeldsen Bjørntvedt, der døde 1772. Hun var f. 1734 og døde 1805; var altsaa 3 gange gift. Hun hadde i første egteskap sønnerne Rasmus, samt Hans I. Lerstang, der blev gift med Berthe Jacobsdatter Lillegaarden, enke efter lensmand Nils Amundsen, og disse hadde blandt andre en datter Ingeborg, der i 1811 blev gift med Christen Thorsen, søn av Anne Hansdatter og Thor Lerstang. Christen er f. 1787. Han hadde 2 barn: Anne Marine, gift med Jac. Frantsen fra Bjørkøen; hun døde pludselig omkr. 1853, og Karen Kirstine som var gift med Mikkel Sørensen Sigtesøen, hvor de i nogle aar bodde i Risesundet. Frantsen og hustru bodde de første aar paa Bjørkøen. Omkr. 1850 flyttet begge familjer til Lerstang, hvor den 2-etages bygning blev forandret til 1-etages og over-etagen opbygget længer nede til bolig for Mikkel og Karen Kirstine.

Mikkel døde nogle faa aar efter, men hans hustru ca. 1880. Lerstang Opistua tilhørte i lang tid Tønsberg kirke. I 1787 var Thor Lerstang bruker. I 1812 Christen Thorsen. Han kjøpte i slutten av 40-aarene eiendommen, som før er fortalt. I 1830 staar Christen Thorsen for eiendommen, samt John Qvæstad for en parcel. Christen døde først i 50-aarene og hans 2 svigersønner Jacob Frantsen og Mikkel Sørensen fik denne gaardpart. Senere deres sønner Isak Jacobsen og Søren Mikkelsen. Nu Franke Jacobsen og Martin Mikkelsen.

Solvik

under Bjønnæs, br.-nr. 11. I 1812 Peder Solvik. I 1880: Ole Jacobsen (Berg). Senere: Peder Røra, sen., Martin P. Røra og nu Peder Berg, en søn av Martin og Sina Berg.

Bjønnæs,

g.nr. 27; br.nr. 1-20. I 1787: Abraham Bjønnæs. I 1812: Gunder Jacobsen, Ole Larsen (Stathelle), Hans Kielkevik, sen., Anders Isaksen, Jens Eeg, Anders Smed. I 1830: Gunder Jacobsen. Christen Hansen, Jens Johnsen Eeg, Ole Larsens enke, Hans Tollefsen (Karisholmen), Peder Hansen samt Lars Eriksen. Senere: Hans Gundersen, Hans og Isak Kjelkevik, Bernt Fisker, Nils Bjørsund, Anders Auen (Lajore), Kristen Bjønnæs, Anders Sillevik.

Hans Bjønnes var gift med enken Sara Sandøen og fik med hende ogsaa denne gaardpart «Jore» kaldet. Hendes søn av første egteskap, Johan Hansen blev gift med Margrete Lerstang og overtok Sandøen, hvor han bodde. Nu har sønnen Carl eiendommen. Hans Gundersen blev gift anden gang med Maren Hansdatter Kjelkevik, og han døde i 1905. Hans svigersøn Christian Kjelkevik i Brevik hadde imidlertid allerede overtat Bjønnes, som nu i 1917 blev solgt til Eidanger kommune for 70,000 kroner.

Ole Berg, hvis ulykkelige skjebne vi kjender, var vistnok et urolig menneske. Han frasolgte flere parceller av eiendommen, saaledes Troldalen, Rævebaasen og et stykke til Rasmus Isaksen ved Tramyren. Solgte saa flere gange hele gaarden og fik endel av salgssummen; men naar resten skulde ut, og de ikke kunde betale, tok han gaarden igjen. Da han kom fra Berg, bodde han en tid i Solvik. Det gik imidlertid mere og mere tilagters med ham, og for at hjælpe paa sine finanser slog han sig i selskap med postrøveren Halvor (eller Lars?) Mikkelsen og gav sig ind paa forbryderbanen.

Ole og Karen hadde flere barn: Lars Berg bodde i Langesund og var skibsfører for sin svoger Anders Langangen, der var gift med hans yngste søster Elise. Jacob Berg døde paa Gunneklev. Alle disse har navn efter Berg, søndre. En av døtrene var gift med postmester Hansen paa Kongsberg; han døde omkr. 1885 som postmester i Porsgrund.

Sandøen,

g.nr.33; br.nr. 1-12. I 1812: John Jacobsen. I 1830: John J. Ole Jacobsen og Jacob Johannesens enke. (Hans Johansen). Senere: Torsten Halvorsen, Johan Hansen, Sven Eriksen. Nu Carl Johansen samt Johan Abrahamsen. Hans søn, Abraham Lerstang, er student, men sykelig. Br.nr. 1 tilhørte før Tengel Stranna, nu Halvor Halvorsen.

Bjørkøen,

gn.nr. 32; br.nr. 1-7. 1787: Jacob Bjørkøen. I 1812: Jacob og Hans Saga. I 1830: Jacob og Frants Jacobsen, der var gift med Marie Thorsdatter (Herre) og søster av konen til Lars Røiert, Pors grund. Senere: Jacob Rogn, Jacob Frantsen og efter ham sønnen Hans J. Jacobsen, der solgte øen til H. J. J. Hvalen, som døde der ute i 1893. Siden har øen skiftet eiere blandt hvilke ogsaa Gunnar Kjølnæs fra Porsgrund, der ogsaa har solgt den. s. 480-489, Ramberg

Fragtemand Per Saga, hadde ogsaa en liten parcel, og Isak Grønli og Amund J. Tangene har ogsaa bodd paa Bjørkøen, men nu er vistnok det hele samlet under en eier.

Sigtesøen,

g.nr. 31; br.nr. 1-11. 1787: Amund (Sørensen)? 1812: Søren Amundsen og Kristen Gjeterøen. 1830: Søren Amundsen og Peder Kristensen. Senere: Severin Sørensen (gift med Gunhild Marie fra Rogn); Anders Gjertsen (Gunnuldsplass), Jacob Tangene (Aas); Gustav Sørensen (Hovedbølet); Albert Nilsen (Ekelund); Ole Pedersen, «Linna»; Tangen n. Jac. Jacobsen; Tangen s. Amund Jacobsen; Risesundet: 1860 Nils og nu sønnen Lars Nilsen.

Saga,

g.nr. 24; br.nr. 1-2, tilhørte i ældre dage Peder Hansen. Senere: Ole Hansen og efter ham enken Jomine Saga, datter av Hans J. Oxum. Hun bor nu i Larvik, og Saga har tilhørt Julius Oxum, men er nu solgt til Arnt, en søn av Anders Bassebo.

Haaøen,

g.nr. 25; br.nr. l-14 1787: Hans Haaøen. 1812: Kristian Haaøen, Hans Øiekast. 1830: Hans Hansen, Jens Olsen, Kristian Sørensen. Senere: Ole Nilsen fra Bassebo, Isak Vesta, Nils Olsen, Ole Andreas Olsen.

Auen,

under Haaøen, br.nr. 1-2. 1787: Jacob Grinna. 1812: John Auen. 1830: John Hansen, Hans Jacobsen. Senere: Anders Andersen, Opistua, Amund Johnsen, Nedistua. Anders Opistua var onkel til Amund Nedistua og var gift med Marie Bassebo. John. Auen var gift med Berthe Marie Solum, enke efter Anders Jacobsen, Opistua. Deres søn, Hans Sky, var gift med en datter av Nils Bassebo. Hun het ogsaa Berthe Marie. John blev anden gang gift med Maren Aas, en søster av Per Aas m.fl. Maren blev senere gift med Anders Kristensen Halvarp. Amund Johnsen blev gift med Sofie, en datter av Ole N. Haaøen. Han forulykket i skogen. Enken Sofie lever.

Stener Kjendalen var søn av lensmand Vefall i Drangedal. Han kjøpte først Auen, som da var udelt og opførte den 2-etages bygning Opistua, som endnu staar. Han blev drevet bort fra Auen paa odel av en bamling og kjøpte senere Kjendalen. En mand som het Jacob Grinna, kom senere til at kjøpe Auen av bamlingen; hans forfædre var fra Røtua, og hans etterkommere bor endnu paa Auen, Opistua.

Bjørketvet,

gr.nr. 45; br.nr. 1-19. 1787: Ingebret Bjørketvet. 1812: Kjøbmand Job Kiil, apoteker Mülertz, kjøbmand Kruse, alle fra Porsgrund. 1830: Job Kiil, admiral Fabricius, provst (?) Ottesen, kammerherre Løvenskiold. Senere: Nordre: Simon Jacobsen og efter ham Jacob Simonsen; nu hans søn Peder. Søndre: Lars og efter ham John Larsen og nu hans søn Bernhard. En anden av hans sønner Lars, er berredskasserer i Eidanger. Broren Arnt har kjøpt og nu atter solgt en stor del av nedre Bjørntvedt, hvor ogsaa kassereren har bygget sig hus.

Sanna under Bjerketvet tilhørte før Kristen Sanna og muligens før den tid hans far. Tilhører nu svigersønnen Stribolt. Nordre part: Gotfred Larsen og nu hans søn Gustav.

Slettene tilhører nu Amund Rønningen og Edv. Hansen, samt Lars Mathiesen. Før ham, Mathias Larsen. Nu Tomas Larsen.

Rønningen tilhørte i forrige aarhundredes anden halvdel Anders Sørensen Langangen, gift med Anne Helene, en datter av Jacob Hvalen. Denne parcel tilhører nu Oluf Kiste. Sønnen Amund Andersen bor paa en anden parcel, hvor han har opført nye tidsmæssige bygninger. Omkr. 1850 var H. J. J. Hvalen eier av denne part. Baade Sanna, Slettene og Rønningen ligger under Bjørketvet.

Valler,

gr.nr. 44; br.nr. 1-12. 1812: Kammerherre Løvenskiold. 1830: Tollof Colbensen, Jørgen Flood. Senere: Tollef Valler og hans søn Ole Tollefsen. Fra 70-aarene Thomas Olsen. Fra 90-aarene. Karl Hartveit. Nu havebruksbest. Mikael Aamot. Valler, nordre: Halvor Olsen, som isommer (17) solgte gaarden til en Gjerpensmand.

Valler nordre tilhører nu forhenværende bestyrer av Mule gamlehjem, herredskasserer L. Bjørketvet og frue, som bor derute.

Pasa under Tveten, har i et aarhundrede været i familien. Stamfaren, Ingebret Pasa, var fra Espedalen i Gjerpen. Hans søn Jacob var bror av garver Ingebretsen i Brevik og hadde eiendommen indtil den nuværende eier Edvard Jacobsen fik den.

Jacob Pasas kone var fra Rød (Tveten) og het Marthe Kristensdatter, og Edvard Pasa er gift med Maren Kristensdatter Bjønnæs. Gaarden blev isommer solgt til Rennesund. (Vognmand.)

Rød (Tveten) tilhørte i 1780 Peder Rød. 1830: Kristen Rød. I 80-aarene lensmand Gunnuldsen, der opførte huse paa stedet for sin søn Julius, som bodde der.

Tveten, nordre, g.nr. 50, br.nr. 1-11. 1787: Sorenskriver Lucas Norss, som hadde sin bolig der, indtil han omkr. 1800 forlot Eidanger. Lensmand Hans Andersen kjøpte da Tveten som i hans dage var lensmandsgaard og tingsted. Ved hans død i 1835 fik sønnen Ole Mule eiendommen; men han forstod sig daarlig paa jordbruk, og hans farbror Ole A. Langangen kjøpte da gaarden, som ved hans død tilfaldt sønnen Amund O. Tveten omkr. 1850. Han bodde der i 30 aar og ved hans død blev Tveten n, delt mellem arvingerne.

Hovedbølet tilhørte i nogle aar klokker Westrum, der atter solgte eiendommen til en bror av jordmoren, nemlig Knut Olsen Tveten, fra vestre Slidre. En parcel tilhører Nils Solverød. Den store gamle trægaard har i ældre dage hat 2 fløie, hvorav kun den sydlige er tilbake.

Haugholt,

g.nr. 52; br.nr. 1-4. 1787: Ole Hangholt. 1812: Halvor Stensen, Knud Grønli. 1830: Claus Clausen, sen. s. Jørgen Halvorsen, Knud Grønli. Senere: Claus Clausen, jun, s. Nu slagter Edin, der er gift med Serine, foregaaendes datter. Den nordre part: Halvor Jørgensen; nu Halvor Klevstrand, der er ugift.

Grønli under Haugholt, br.nr. 4, tilhørte før Nils Grønli, nu Peter Koth, der er gift med hans datter.

Haavet likeledes under Haugholt, br.nr. 2, tilhørte før Gunnar Stulen; men nu hans søn Martin Stulen, gift med en datter av Jac. Døvik, som druknet i U.S.

Ovald under prestegaarden, blev omkr. 1860 kjøpt av Amund J. Hvalen, gift med Berte Marie, en datter av Ole P. Grava. Han opførte nyt vaaningshus, og har desuten senere opført flere bygninger beregnet paa badegjester. Han døde i 1912, og sønnen Jacob Øvald, der er ugift, har nu gaarden. Enken lever endnu.

Ørstvet,

g.nr. 57; br.nr. 1-20. 1787: Peder Ørstvet. 1812: Hans Olsen, en oldefar til nulevende Ole H. Ørstvet. Tollef Andersen; gammel tømmermand. Ole Olsen, Ole Versvik, Ole Rasmussen, Mikkel Erlandsen. 1830: Tollef Andersen, Ole Johnsen, Ole Hansen, Ole Olsen, Hans Ørstvets enke; Lars Aanesen. Senere: Ole Hansen (druknet), Hans Olsen og sønnen Ole Ørstvet, Halvor Amundsen fra Lillegaarden, Tollef Andersen, Martin Halvorsen og svigersønnen bankkasserer A. Gunnuldsen. Nedre: Anders Stridsklev, en søn av bankkasserer Anderssen og endelig den gamle bekjendte slagter Torjus Ørstvet. Versvik under Ørstvet: Knud Olsen.

Hvalen

(med Rønningen): G.nr. 61; br.nr. 1-8. 1787: Abraham Hvalen. 1812: Søren Gundersens enke, Jens Rønningen, Ole sadelmaker. 1830: Brødrene Gunder og Jacob Sørensen, Ole Hansen, Jens Johnsen. Senere: Jacob Sørensen, sognets første ordfører. Hans hustru Anne var fra Versvik. Efter ham sønnen H. J. J. Hvalen, der senere flyttet til Bjørkøen. Gunder Rønningen, sønnen Simen Rønningen. Jens Gundersen fik en anpart av Hvalen. 1905: Gotfred Gundersen.

Skjelsvik,

g.nr. 60; br.nr. 1-10. 1787: Iver Skjelsvik, Anders Løvsjo. 1812 Ole Isaksen, Iver Abrahamsen, Johan Holm, Br.; Marte Løvsjø. 1830; Iver Abrahamsen, Ole Isaksen, Nils Hansen, Peder Andersen. Senere: Anders Hjulmaker, Bernhard Andersen hvis kone Susane var datter av Hans Kjørholt og forulykket nu isommer; stationsmester Anders Skjelsvik, der i disse dage avgik ved døden paa amtssykehuset, Karl Løvsjø var skrædder og en bror av Erik Ulsbro; de var begge indflyttet fra Sverige. Rød, g.nr. 62; br.nr. 1-3. 1787: Anders Rød. 1812: Søren Olsen Rød, lærer. 1830: Søren Olsen. I 1905: Amund Olsen, Knud Versvik.

Grava, nordre.

Gr.nr. 65, br.nr. 1-9. Do., søndre, gr.nr. 66, br.nr. 1-5 1787: Ole Grava, Anders Grava, John Grava. 1812: Anders Halvorsen, Ole Saltboden, Nils Tengelsen, Jacob Olsen, Peder Isaksen. 1830: Grava, nordre, Anders Halvorsen, Nils Tengelsen, Peder Isaksens enke, Torjus Nilsen, Jacob Olsen. Søndre: Jacob Olsen. Senere: Ole Petter Jacobsen, hans søn Jacob, hans søn Ole Petter, Halvor Grava,, Anders Viersdalen, Simen Grava m. fl.

Ødegaarden (under Grava) tilhører Hans Halvorsen, samt Karl Halvorsen, der nu er bortvandret.

Aas, søndre,

Jac. O. Grava. gn.nr. 63, br.nr. 1.-12. Aas, nordre, gn.nr. 64, br.nr. 1-7. 1787: Nils Amundsen, Ingeborg Aas, Haavar Aas, Lars Gundersen. 1812: Amund Pedersen, Erik Nilsen, Torjus Nilsen, Bent Skjælbukten, Lars Kaasa. 1830: Aas, søndre, Amund Pedersen, Torjus Nilsen, Jacob Larsen. Aas, nordre, Erik Nilsen, Bent Jacobsen, Hans Strandens enke. Senere: Peder Amundsen, Erik Amundsen, (Kaasene), Nils Amundsen, Hans Halvorsen, Jacob Eriksen, Erik Jacobsen, Martin Halvorsen m.fl. Erik paa Kaasene flyttet ca. 1860 til Tangen ved Skjelsvik, hvor hans slegt senere har bodd.

Kaasa (under Aas) tilhører Søren Jacobsen, nu 90 aar gammel.

Solverød,

gn.nr. 73, br. 1-3. 1812: Søren Solverød. 1830: Nils og Kristen Solverød. Senere: Lars J. Solverød, lærer, org. og bror av gamle Søren Kaasa. Medlem av herredsstyret i 50-aarene. Begyndte som kjøbmand i Br. omkring 1860, og utvandret ca. 1870 til Amerika. Hans kone Amborg var fra Solverød. Begge er forlængst døde. Isak E. Solverød var ofte i Porsgrund med bær. Hans Kristensen, gift med Karen, en halvsøster av Martin Berg. Begge er nu døde. Nuværende eier Kristian Hansen. Peder S. Klep har ogsaa en anpart av Solverød.

Kjørholt,

g.nr. 73, br.nr. 1-14. 1787: John Kjørholt. 1812: Ole P. Skavraker, Arne Johnsen, Peder Johnsen, Nils Hitterød, Jac. Hansen. 1830: Arne og Peder Johnsen, Peder Olsen, Nils Johnsen, Anders Andersen, Jac. Hansen. Senere: Hans Kjørholt. 1905: Tor Kjørholts enke, Anund Johnsen, Anne Halvorsd. Peder Andr. Larsen fra Langangen (2 parceller). Hans søn ingeniør Peder Kjørholt er medindehaver av det tekniske konsulentfirma Grøndahl og Kjørholt, Trondhjem.

Hitterød (under Kjørholt) Anders Andersen, den ældre og yngre i næsten et aarhundrede. Datteren Karen blev gift med Abraham, enkemand efter Elise Ulsbro, Langangen, som nu har eiendommen. Klep, g.nr. 71, br.nr. 1. 1812: Ole Viersdalen. 1830: Stian Pedersen. Senere: Peder Stiansen.

Heistad,

g.nr. 69, br.nr. 1-23. 1812: Tomas Blehr. 1830: John og Ole Pedersen, Peder og Ole. Senere: Peder O. Heistad, der var gift med Anne Heistad fra Kjendalen. Deres sønner var Ole, Jacob og Peder P. Kjørholt. Jacob var sjømand og blev gift med en fin engelsk lady og bodde en kort tid paa Heistad, men flyttet senere til London, hvor han drev et mæglerfirma,.da ladyen ikke kunde trives i Eidanger. Gina, en søster av mægleren blev gift med skibsreder Am. Sørensen, Lillegaarden, en bror av Severin Sørensen Sigtesøen. Peter Heistad lever endnu og blev gift med Anne Kirstine, enke efter Anders «Vestlending». Knut Lunde var gift første gang med Inger Selander fra Tveten og bodde nede i bugten ved stoppestedet. Forhenv. kapt. Hans Jacobsen bor nede paa Strandjordet og var gift med Karoline, en datter av Am. Sørensen, enke efter Johan Grønnerøe i Brevik. Oluf L. Heistad er en dattersøn av gamle Per Heistad. Forresten er der paa Heistad en masse opsittere.

Skavraker,

g.nr. 70, br.nr. 1-7. 1812:, Kjøbmand Hans Eriksen, Brevik. 1830: Ole Pedersen. Senere: Zakarias Olsen. Svigersønnen Johan ar gift med Nilia Skavraker. Han var oprindelig fra Finland og kom her som sjømand og fik gaarden. Søndre part: Ole Pedersen, en søn av Peder Heistad, og nu Peder Amundsen. Østre part tilhørte for 50 aar siden Anders Bentsen fra Skjelbugten. Hans søn Nikolai var skibsreder og iseksportør og gift med Berthe Marie, en datter av Zakarias. Han solgte eiendommen til lærer Trygsland og flyttet til Nedre Lunde. Han var en evnerik mand og medlem av Herredsstyret; men led store økonomiske tap og døde som sindssyk. Jørgen Trygsland har nu faat gaardparten efter sin far, læreren, og Nedre Lunde blev indkjøpt av Petter Langangssæter og tilhører nu etpar av hans sønner.

Bakke,

g.nr. 74; bruksnr. 1-2. 1787: Christofer Bache. 1830: hr. Johan Holm, Brevik. Senere Lars Nilsen Sollid, sønnen Nils Larsen. Nu enken; John Bakke og enken Kirsten Bakke, best kjendt under navnet «Enkekjisten». Senere: svigersønnen Laurits Myrene fra Kvelle og nu Nils Nilsen Heistad.

Ørvik,

g.nr. 75, br.nr. 1-3. 1787; Johannes Ørvik. 1812: Peder Blehr, Simon Viborg, Stoe Larsen, alle fra Brevik. 1830: Knud Johnsen fra Drangedal, Stoe Larsen, Simon Viborg. Senere: Aasold Knudsen, gift med Petræa, en datter av Hans og Mette Kjørholt; svigersønnen Mathias Ekelund har nu gaarden. Nils Lid har Ørviktangen.

Saltboden (under Grava n.) br.nr. 7. 1787: Ole «Saltboen». 1860: Kristofer Amundsen. 1905: Sønnen skibsreder Torjus Kristoffersen, bor nu paa Stathelle. Skjelbugten, (Aas n) br.nr. 4 1787: Jac. Schielbugten. 1812: Bent Jacobsen. Senere: Jac. Bentsen.

Versvik

(under Ørstvet), br.nr. 1. Eier i mange Herrens aar: Kund Olsen Versvik, skibsbygger og iseksportør. Han er bror til Andreas Versvik paa Herøen og enkefru Karen Myhra, nu paa Bjørntvedt. De 3 søskende er nu alle meget gamle og lider av tunghørthet. En anden søster, Maren, er forlængst død; hun var gift med Halvor Stranna, som ogsaa var parthaver i skibsbyggeriet.

Grønli under Bjørntvedt, br.nr. 5. I sidste halvdel av 1800-tallet lsak Grønli, en søn av Jacob Hvalen. Nu for tiden hans søn Karl Grønli.

Kikut under Kleven, br.nr. 2. Jacob Kikut. Senere sønnen, grosserer, farvehadler J. Jacobsen, Kristiania. Nu Karl Grønli.

Skrapeklev, gn.nr. 57, br. 1-2, 1787: Stian Skrapeklev. 1812: Ole Skrapeklev. 1830: Ole Larsen. 1890: Kristen Nilsen, Halvor Kristensen.

Herøen,

gn.nr. 56, br. 1-33. 1787: Kristen og Hans Herøen, 1812: Hr. Bucha, Hans Hansen. 1830: Hans Hansen, Carl Nilsen, Karen Bucha, Jac. Nilsen, enken Martha, Jørg. Aall og Kristen Larsen, Jens Bucha. Senere: Thor Hansen, Andr. Versvik m.fl. 1905: Andr. Olsen (Løkken), Halvor Amundsen, Ole Hansen, Thor Andresen, Gunnerius Kristensen, Oluf Nilsen, Marie Johnsen, Hans Olsen, Sveinung Leifsen, Karl Olsen, Hans P. Isaksen, Olav Versvik, Edvard Karlsen, Julius Gunnuldsen, Hans Thorsen m. fl.

Klevstrand

(under Kleven), br.nr. 3, tilhørte for en 100 aar siden Nils Klevstrand, sen., derefter Nils J. Klevstrand, jun., der døde 1903. Siden har eiendommen tilhørt lærer Arnt Johnsen, der er gift med hans datter Mimmi.

Gunneklev,

g.nr. 55, br.nr. 1-5. 1812: Nils Sørensen, hr. Bucha, hr. Jørgen Aall. 1830: Nils Sørensen, Nils Johnsen, hr. Jørgen Aall. Noget senere: Ole Isaksen paa øvre Gunneklev, gift med Karen Marie, der i 30 aarene blev enke og gift med lensmand O. Mathiesen. I 1905: Halvor Johnsen, Ole K. Hansen, Oluf Nilsen, Johan Larsen, Johannes Andreassen Gjeitekleven.

Øvre Frednes under Bjørntvedt,

g.nr. 46; br.nr. 6. Familien Knudsen indflyttet, til Porsgrund i 1855. Skibsreder Chr. Knudsen kjøpte først nedre Frednes, hvor han lot bygge et halvt snes større skibe. Bygningen var dengang kun en etage og skylder altsaa ham sit nuværende utseende. I 1862 flyttet han til øvre Frednes, hvor han opførte et nyt vaaninghus. Sønnen, stortingsmand Jørgen Knudsen, lot i 1902 dette bortskjænke til lokale for et luthersk sykehus og opførte derpaa den statelige og stilfulde murgaard, hvor familjen siden har bodd.

Skibsreder Christen Knudsen var født 1813 paa Salterø ved Arendal og avgik ved døden paa øvre Frednes 1888. Enken Gurine Knudsen avgik ved døden i 1900. Ingeniør Finn Knudsen har parcellen Østerli hvor han har opført vaaningshus. Billeder foran.

Flaatten.

Gn.nr. 49, br.nr. 1-6. 1787: Ole Flaatten. 1812: Hr. pastor Stenbuck. 1830: Simon Jacobsen. Senere: Ole Langangen, Anders O. Langangen, (Abraham Flaatten), Hans Pettersen, lensmand Gunnuldsen. Senere: hans enke og trælasthandler Sauer. Nu: ny eier.

Kokkersvold.

Gn.nr. 1, br.nr. 23. En parcel av det gamle Birkevold. 1787: Anders Kokkersvold. 1812: Lars og Jacob Kokkersvold. Senere: Anders Jacobsen, Hans Jacob, der i lang tid drev handel med øl og holdt hvilested for reisende efter at det nye veianlæg blev færdig. Peder Nilsen hadde i mange aar skysstation, og der var i de dage en livlig trafik paa øvre Kokkersvold. Gamle Lars Kokkersvold og efter ham enken Kari hadde da allerede i mange Herrens aar ledet stationstrafikken, og hun var en særdeles dygtig og av alle reisende avholdt kvinde. Hovedveien gik like forbi døren hos hende; men ved dennes omlægning og stationens flytning til Lanner, tapte stedet sin betydning som trafikcentrum. - Andre eiere: Knut Smed, Anund Myra, Kristofer Andersen og nu sønnen Anders. Firmaet Knudsen & Herlofsen fra Larvik var eier av alle de anlæg, som nu tilhører Jacob O. Langangen.

Gaarde, som ikke findes opført her, maa søkes under «utenbygds».

Idet jeg avslutter disse optegnelser om gaarde og slegter, skal jeg levere billeder av etpar indfødte og velkjendte Eidangergutter, som har bidrat til at gjøre sin hjembygd kjendt og æret i vide kredse saavel i utland som indland. Den ene av disse er driftsbestyrer ved Skiensfjordens komm. kraftselskap, hr. ingeniør Nils Traaholt, og den anden er hr. ingeniør Amund Tveten, direktør ved de skandinaviske kabel- og gummifabrikker i østre Aker ved Kr.ania. Sidstnævnte er søn av stationsholder ved Nystrand, Peter Sundsaasen, der desuten har en yngre søn, som ogsaa er utdannet til ingeniør.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen