av I. C. Ramberg

Politiken i Eidanger.

I aarhundreder hadde de politiske forholde i sognet i det Væsentlige gaat i enevældets aand, for saavidt der i disse tider kunde være tale om bygdepolitik. I spissen for sognets styr og stel stod jo prestefar med assistance av foged og amtmand og muligens etpar indfødte medhjælpere. Eidanger «almue» sov sødelig paa de gamle traditioner; men med Jaabæks «Folketidende» begynder egentlig den politiske bevægelse i Eidanger at faa vind i seilene.

En bondevenforening stiftedes omkring 1870, og man forpligtet sig til aldrig at vælge andet end bønder til folkets ombudsmæd. Av embedsmænd og grosserere var der allerede altfor mange, og av saadanne hadde man intet godt at vente. Amtmand Aall blev kastet, og kun sikre bondevenner blev tingmænd for Bratsberg amt. Man holdt sine møter i kommunelokalet, hvortil herredstyret hadde git tilladelse mot, at bondevennerne betalte 4 kroner aarlig for ved og renhold.

Motpartiet gjorde i lang tid intet mottræk, men saa paa hele bevægelsen som noget, som igrunden var saa inderlig, «binne gælent» og saa latterlig, at intet fornuftig menneske i længden vilde kunne vedbli med saadan trafik, og at det hele om kortere eller længere tid sikkert og vist, vilde ramle overende og dø hen av sig selv; saadan, var det gaat baade i 30 og i 40 aarene, idet flere av lederne enten var kommen paa slaveriet eller paa fattigkassen.

Det viste sig imidlertid ved valgene, at det ikke bare dreiet sig om rabalder og politisk kandestøperi, men at bondebevægelsen endog syntes at finde gjenklang i folkets brede lag, idet der allerede var gjort en god begyndelse med at tilrive sig alle, saavel de kommunale som de statsborgerlige tillidshverv. «Hvis høire skal raade, saa gaar Norges land tilgrunde»! (P. Røra). Partiets fremgang gik for sig med rivende hurtighet takket være det nye politiske organ «Verdens Gang», som begyndte i slutten av 60-aarene og fik en endhu større betydning end «Folketidende» især, efter den tid, Ole Thommesen blev dets redaktør. Benævnelsen «bondevenner» blev straks ombyttet med venstrepartiet og motstanderne som aldrig hadde tænkt paa at danne noget parti, blev nu kaldt Høiremænd.

Forsent indsaa nu disse, at de igrunden hadde baaret sig dumt ad, idet de stiltiende og saa at si uten at røre en finger hadde staat og set paa motstandernes ihærdige arbeide og ventet paa, at alle disses, anstaltmakerier skulde ramle i grus. Forsent begyndte ogsaa høire nu at arbeide paa at vinde det tapte terræng tilbake eller idetmindste at redde, hvad reddes kunde.

Høires kamp blev derfor nærinest en nødvergekamp. Der stiftedes omkring 80-aarene en grundlovsforening med korporal Nils Nøglegaard til formand og med nogle faa medlemmer. Korporalen var imidlertid sykelig og avgik ved døden, og foreningen fristet i mange aar en kummerlig tilværelse, og man hørte en tidlang litet eller intet til den. Der manglet en dygtig leder; ti saadanne hadde venstre nok av.

K. A. Anderssen, Stridsklev fik derpaa i et halvt snes aar ledelsen (1885-1895), og da blev der ialfald holdt et møte foran hvert valg til opstilling av valgliste. Anderssen kunde paea disse møter vistnok ikke uttale noget sikkert haap om seier ved valget; men saa trøstet han os til gjengjæld bestandig med, at det hadde, sin store betydning at møte op med en saa stor minoritet som mulig; men valgresultatet blev likesaa regelmessig som før en glimrende seier for venstre og et knusende nederlag for høire. Det hadde vedvart næsten en menneskealder.

Venstre hadde imidlertid ikke fuldt ut holdt sine løfter til sine vælgere. Partiet var kommet til magten ved løfte om sparsommelighet i statshusholdningen og embedsverkets forenkling; men aldrig hadde millionerne rullet saa let som nu, og statens budget svulmet op til en forhen ukjendt høide. Da man ikke længer magtet at faa balance i statens regnskap paa grund av alle de nye embeder og komiteer, som blev oprettet, saa kom den direkte skat til staten iflg. lov av 19-6-1880. Johan Sverdrup, som nu var partiets leder, blev i den grad forgudet, at «tillit til Johan Sverdrup» endog blev anvendt som valgprogram. Den feterte mand. hadde jo uttalt, at «al magt skal samles i denne sal", og «Jeg overtar ansvaret».

Men Johan Sverdrup var jo sakfører og som saadan litet skikket til at repræsentere det jaabækske princip; men Sverdrup proklamerte den sætning: «Venstremænd til alle folkets ombud» og dermed var døre og vinduer aapnet for alskens lykkejægere og levebrødspolitikere, som lot bønderne seile sin egen sjø og avsatte den norske bonde fra den husbondsret i norsk statshusholdning som han hittil ifølge grundloven. hadde tilkommet. Almindelig stemmeret blev nemlig litt efter litt lirket ind, trods at Sverdrup selv hadde erklært,.at «med almindelig stemmeret er det umulig at regjere i dette land».

En sorenskriver, som i tinget til og med erklærte sig like utfor republikaner, blev i 70-aarene valgt fra Bratsberg amt. Toldinspektør Castberg, ogsaa en jurist, kaptein Albert Jacobsen, sakfører Bentsen, cand. mag. Viggo Ullmann med mange lignende blev sat til at vareta bøndernes interesser i stortinget. Ullmann blev rent forgudet i Eidanger. Han blev av sin elev H. Ramberg indkaldt til at holde et politisk møte paa Strandjore, Heistad. Religiøst foredrag, om formiddagen og politisk foredrag med diskusjon om eftermiddagen. (Omkring 1880).

Som opponenter var møtt frem byfoged Livius Smitt, Brevik, presten Müllerr ibid., og sogneprest Laache, Eidanger.

Mange mennesker var samlet og partierne tørnet voldsomt sammen. Men Ullmann blev ikke svar skyldig. Laache syntes at være hans seigeste motstander; men Ullmann fik det siste ord og stod i belgmørke om kvelden og forsvarte sin sak i omtrent 3 kvarter, uten at den tæt sammenstuvede folkemasse rugget av stedet før talen var Slut. Hverken lys eller lampe var at opdrive i hele huset; men saa straalte jo den politiske sol saa meget klarere! Det lot til at sympatien i utpræget grad var paa Ullmanns side; ti der braket en voldsom bifaldssalve løs, da han endelig var færdig.

Kirkesøkningen i Eidanger avtok endelig fra den dag Ullmann var paa Ramberg om natten og talte ved aftensbordet om dagens kamp. Brevikspresten og Livius Smitt var bare smaagutter det mente han; men Laache var tyngre at bli færdig med. «Den pietismen i vort land, det er en sjofel ting», saa lød hans ord.

Nogle aar senere holdt Ullmann et møte i Eidanger hotel. Anderssen «i banken» opponerte. Da det drog adskillig i langdrag med Anderssen, blev han avbrutt av dirigenten, lærer Tennefos, der fandt at maatte henvende sig til U. for at faa ham til at slutte. U. gik imidlertid ganske overlegen frem og tilbake paa gulvet, med hænderne i bukselommerne og cigaren i munden og sa omsider: Aa stakkar, la den mand faa lov at snakke». Brakende latter.

Saa blev i 1895 undertegnede paatvunget stillingen som formand i Eidanger grundlovsforening. Jeg var straks klar over den ting, at uten et ihærdig og rationelt arbeide vil ingenting utrettes. Det nyttet ikke bare med møter; jeg maatte henvende mig personlig til hver enkelt i hans hjem og fremfor alt søke at vinde folkets tillid. Sikre venstremænd indlot jeg mig aldrig med, men særlig de tvilsomme, derfor gjaldt det at sondere terrænget iforveien saaledes, at hver eneste mand var kjendt og rigtig bedømt. Og saa var der en hel del træge som det gjaldt at puste liv i.

Venstre hadde organisert hele sin hær paa en maate, saa at lederne kjendte sine folk paa sine fingre. Vi hadde i saa maate meget at lære av dem. Hertil kom, at de hadde en hel del dygtige og snedige arbeidere; paalidelige folk med utpræget interesse for politisk agitation. Iblandt os var det smaat bevendt med alt dette. Vi manglet baade iver og dygtighet. Derfor saa rak vi ikke gaa langt i de første aar, skjønt hele sommerferien blev benyttet.

Jeg gjorde litt efter litt den sørgelige erfaringr, at vor ulykke ofte bestod deri, at en hel masse av gode sikre høirefolk ikke møtte op ved valget, men blev sittende hjemme, idet de trøstesløst ræsonerte som saa, at det er ingen hjælp allikevel. Dette maa ikke for nogen pris ske. Næste gang skal det gaa bedre, og det gjorde det ogsaa. Som formand i venstreforeningen i min tid var Johan og Halvor Kvæstad, H. Ramberg og Jac. Øvald samt K. Hartveit. Ved et par valg stemte vi paa fællesliste; men saa tok venstre naturligvis baade ordfører og viceordfører og destiten de fleste av de andre stemmer ogsaa.

Da vi kom ind i det nye aarhundrede stod partierne omtrent i likevegt; men det dumpet allikevel over til venstre i kommunevalget; men disse faa stemmer hadde venstre gjerne sneket sig til ved at narre flere av vore gamle vælgere, som, ikke selv kunde skrive.

Saadant skedde især paa Herøen. Enkelte stemmer tapte vi ogsaa ved formfeil. Det gjaldt at holde øinene oppe. Men saa kommer det aar 1907; da led venstre et knusende nederlag ogsaa, ved kommunevalget, idet høire seiret i Eidange r med dobbelt stemmetal mot venstre. Saa var altsaa sognet reddet. Men nu gjaldt det om at beholde stillingen.

I 1910 uttraadte jeg som formand i Grundlovsforeningen og trak mig tilbake fra politikken. Men, hvad sker? I slutten av nævnte aar tar V. atter baade ordf. og viceordf., og siden har. det gaat op og ned.

Hvad stortingsvalget angaar, saa hadde Høire i stor overvægt allerede i 1903 og især 1906; men hvad kunde vel det nytte, naar de øvrige sogne i valgkredsen var utpræget radikale.

Folkemøter blev av Venstro tinder min fanktionstid avholdt hos Knud Tveten av politimester Christofersen, i Langangen av kand.mag. Larsen, Skien og, paa flere steder av Gunnar Knudsen, og P. Rinde. Hos Johan Tveten blev av Høire holdt møte ved Karl Aas, Buskerud, paa Sandøen av redaktør Irgens og paa,Sigtesøen og Sandøen av Anderssen i banken og undertegnede.

Det sidstnævnte møte var berammet av Venstre, men i mit navn, og uten at jeg hadde ringeste anelse derom førend, jeg rent tilfældigvis fik høre, at jeg skulde til Sandøen og holde politisk foredrag. Venstres mening med detta var naturligvis at faa sat mig ordentlig i gapestokken, naar jeg altsaa bestemte, politisk møte og ikke engan selv. møtte frem.

Men fornøielsen blev kun kort; ti da tiden var inde, stod jeg, der lys levende, og det gik. uheldig med Venstres intriger for en gangs skyld. Men det mest uhyggelige ved denne lumpne strek var, at der stod en mand bak, som anstillet sig som min politiske meningsfælle og endog holdt sig for en sand troende.

Hvad angaar grupperingen av de politiske partier, da har disse i de sidste 10 aar undergaat saa betydelige forandringer efter indførelsen av forholdstalsvalg, at der nu ihøst (1916) eksisterte ikke mindre end 4 forskjellige lister ved kommunevalget. Det staar altsaa nu ikke længer mellem H. og V., men mellem følgende lister:

  1. Høire og Frisindede.
  2. Venstre.
  3. Arbeiderpartiet.
  4. Arbeiderne, smaabrukerne, de fastlønnede og forretningsfolk,

Socialisterne har begyndt at røre adskillig paa sig i Eidanger og har allerede erobret sig plass i forlikskommissonen, herredstyret og adskillig andre steder, og det kan ikke sies andet end, at de har optraadt pent. Den ungsocialistiske bevægelse har ikke fundet nogen større tilslutning i sognet, skjønt der vistnok av og til har været avholdt foredrag av indkaldte talere, som tildels har været noksaa yderliggaaende.

Forresten er det min erfaring, at socialisterne har optraadt mønsterværdig ved valgene, i det de i stilhet, har staat og utdelt sine lister uten denne forargelige og paagaaende gruppeagitation under valget, som vi kjender saa godt til fra deres gamle partifrænder, venstre.

Av de oprindelige venstre størrelser er ikke saa ganske faa efterhaanden gaat over til høire. Av saadanne kan især nævnes, Abr. Traaholt, Johan Lunde, Johan Kvæstad, Peder Kjørholt; Bernhard Skjelsvik, Jacob Grava m.fl. Dette kan dog ikke sies om P. Røra, brødrene Ramberg, Halvor Kvæstad, Lars Buer, O. A. Langangen, Anders J. Sætre, Olav Versvik m.fl.

Saavidt mig bekjendt, har aldrig nogen egentlig høiremand gaat over til venstre, men derimot er en hel masse rene venstremænd gaat over til socialisterne. Forresten er de fleste av de saakaldte «frisindede», som nu i lang tid har stemt med høire, en avskalling av moderate venstremænd.

Valgmandsvalget til riksdagen paa Eidsvold 1814.

Den 4de mars blev i Eidanger hovedkirke ifølge kgl. kundgjørelse holdt en almindelig bedefest. Hele forsamlingen avla ved samme anledning sin høitidelige ed: At hævde Norges selvstændighet og at vove liv og blod for fædrelandet.

Likesaa blev den samme gang kjøbmand Peder Blehr av Brevik og Jac. Simonsen Siljan av Eidanger sogn av den nærværende almue valgt til at møte paa det sted og den tid, som Bratsberg amt har at tilkjendegi for at vælge 3 av amtets mest oplyste mænd, der har at bestemme Norges tilkommende regjeringsform, og hvad saaledes disse 3 mænd i forening med rikets øvrige deputerte bestemmer i henseende til Norges regjeringsform vil ansees og antas som fuldkommen gyldig og bindende for os.

Den allerhøieste tage Dem, naadigste regent! og vort kjære fædreland under sin almægtige beskyttelse! Saa ønsker og beder enhver retskaffen nordmand; saa ønsker og beder i allerdypeste underdanighet: Erik Johan Steenbuck, sogneprest til Eidanger prestegjeld. B. Chrystie, postmester, Brevik. Magnus Bjergdahl, overtoldbetjent, Hans Eriksen, borger i Brevik. H. Larsen, medhjælper. Hans Andersen, lensmand i Eidanger. Jacob Simonsen Siljan. Knut Hansen Holte. Amund Nilsen Lillegaarden. Svend Øverbø. Amund Knudsen Flogstad. Ole Andersen Landgangen. Rasmus Isaksen Borg. Amund Pedersen Aas. Lars Hansen Auestad. Anders Larsen, medhj.

Arrestantvakt.

I begyndelsen av forrige aarhundrede og længe før den tid var gaardbrukerne forpligtet til hos lensmanden at præstere arrestantvakt in natura. Dette var en noksaa besværlig og ansvarsfuld ordning, som let kunde resultere i nogle dages «vand og brød», om fangen skulde se sit snit til at rømme.

Den 19. deebr. 1839 indgik imidlertid repr.møtet følgende overenskomst med lensmand O. Mathiesen: Lensmanden paatar sig herefter al arrestantvakt i Eidanger, saavelsom ansvaret, om nogen arrestant skulde rømme og utreder selv de i den anledning mulige omkostninger. Derfor erholder han av tinglauget 30 sk. pr. døgn for hvert vaktmandskap. Han oppebærer betaling for 2 vaktmænd for hver mandlig arrestant og for 1 for hvor kvindelig saalænge, de efter øvrighetens ordre hensitter hos ham. Han paatar sig endvidere under arrestanters transport at besørge det fornødne vakthold saaledes, at han for hver arrestant, der transporteres til Brevik eller Porsgrund erholder 24 sk. og til Solum, Klovland eller Skien 48 sk. Ogsaa denne henseende bærer han alt ansvar.

Omkostningerne fordeles paa tinglaugets matrikelskyld, dog ikke paa de gaardbrukere, som ifølge lovgivningen eller ældre privillegier er fritat for vakthold. Denne kontrakt gjælder et aar fra 1. januar 1840 at regne. Beløpet for vakthold i arrestlokalet maa under ingen omstændigheter overstige 150 spd. pr. aar. likesom lensmanden forbeholder sig 60 spd. som lavmaal.

Ved ny overenskomst av 29. decbr. 1840 blev den forrige kontrakt stadfæstet, kun med den ændring, at bestemmelsen om de 150 spd. og 60 spd. utgaar. Under 12. april 42 finder formsk., at utgifterne til vakthold for aaret før kun beløper sig til 37 spd. 96 sk. Beslutning: Dette beløp utlignes og opkræves. I janr. 1843: Den indgaaede kontrakt stadfæstes.

1846 er et merkeaar. Den 24. mars besluttes i repr.møte: At lensmanden fra 1-1-46 paatar sig al arrestantvakt og transport, der rettelig paahviler Eidanger, mot at han derfor erholder av kommunekassen 48 spd. aarlig indtil videre. Det bemerkes, at lensmanden bærer alle omkostninger og alt ansvar, om nogen fange skulde undvike.

Denne ordning stod uforandret i 20 aar. Men saa kommer formandskapet den 7. april 1866 og erklærer:
Lensmand O. Mathisen har siden 1-1-46 hat 48 spd. om aaret for vakthold osv. Men efter fængselsloven av 13-10-1857 er vi vel fri for saadanne utgifter. Men paa grund av omstændigheterne med lensmanden er det, at kommunebest. vil for denne gang anvise regningen (20 spd.) for 1. halvaar ifjor, saafremt amtet approberer. Under 4. decbr. 1865 hadde imidlertid formsk. sendt lensmanden bekjendtgjørelsen om, at de 48 spd. for vakthold ifølge ovennævnte lov er ophævet.

Traditioner. Som sagt, kunde den fornøielse at fungere som arrestantvakt let resultere i «vand og brød». Det hændte efter sigende med en mand indefra Markefjerdingen. Det var netop sengetid, og vaktmanden hadde at følge arrestanten ut i gaarden et øieblik. Men før vakten vidste ordet av det, løp kjæltringen sin kurs. Nu blev det vaktmandens tur at fungere som arrestant, idet han nemlig blev idømt nogle dages «vand og brød», fordi han lot fuglen flyve.

Nu var gamle fru Mathiesen et eiegodt menneske,, som var avholdt av alle og som forstod at omgaaes alle baade høi og lav. Ja, dengang var hun riktignok ikke saa gammel, for dette hændte jo i 30-aarene ser du. «Hvordan likte du kostholdet?» spurte naboerne gamlen, da han hadde utsonet sin straf. «Utmerket»! var svaret. «Hvordan det da»? Nei, det vilde gamlingen ikke ut med. Men saa lyder bygdesnakket: Naar nogen sat paa «vand og brød», saa kokte lensmandsfruen fløtegrøt og stelte det altid saa, at en tallerken blev staaende igjen paa kjøkkenbordet. Naar saa folkene da efter nogen nølen endelig kom ut i kjøkkenet igjen, saa hadde nissen spist op baade grøten og melken!

Et andet tilfælde. En fange rømte sent en kveld fra lensmanden. Han fik i hast samlet folk for om mulig at faa fakket skøieren; men denne var som sunket i jorden, og lensmanden var rent av sin vei. Da ryker fru Mathiesen ned til et skogholt, og roper ind i natten og ber og velsigner, at rømlingen vil komme tilbake igjen, ellers vil det gaa rent ilde med os! Aa, snille dem, har jeg da været saa slem imot dem, da? Aa, kjære, kom igjen, saa er de snil! Aa tror da vel, slyngelen hadde hjerte til at staa imot, naar den snille fruen bad ham saa vakkert? Til alles glæde kommer synderen lunkende og forføier sig, skamfuld som en hund, like ind i arresten igjen.

Kolera.

Denne ondartede farsot viste sig første gang i Norge i 1832 idet der i Drammen og tilgrænsende landdistrikter døde 66 mennesker av 103 angrepne. Aaret efter optraadte farsotten endnu sterkere særlig i Drammen, Kristiania, Holmestrand og Moss med omegn. Likesaa i 1834, 48 og 50. I 1853 var den paa det høieste. Bare i hovedstaden døde det aar 1421. Fra den svenske grænse og til Langesundsfjorden 1165.

1849 den 16. januar var formsk. samlet for ifølge anmodning fra fogderiet at vælge sundhetskommission for Eidanger tilfølge provisorisk anordning av 22-12-48 mot den ondartedekolera. De valgte medlemmer blev Amund O. Lønnebakke, Halvor N. Sillien og Zakarias O. Skavrager. Paa grund av distriktets utstrækning ansaa man det heldigst, at alle formændene blev valgt.

Skrækken var i 1853 ikke liten i Eidanger, da der noksaa ofte kom fartøier med sort flag og ankret i nærheten av Gjermundsholmen. Der blev fartøiet undersøkt av læge og isolert, indtil faren var over. Dette kaldtes at ligge i «korntin» (qvarantaine), og det sorte flag kaldtes «korntinflag». Heldigvis døde vistnok ingen i Eidanger; men Brevik slap ikke for saa godt kjøp; ti i «Gropa» døde der, saavidt jeg husker, en 5-6 mennesker, mens adskillig andre var angrepne.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen