av I. C. Ramberg

Lensmandsrækken i Eidanger,

saavidt kjendskapet naar.

Lensmand i Eidanger omkring 1556 var Lauris Polszen sandsynligvis Gjerpens-lensmand.

Dyre Meen, en rik Gjerpensmand, sees av dokumenter at ha været lensmand samtidig baade i Gjerpen, Eidanger og Slemdal i 1585 og i 1596. Han døde 1612 (Qv.): Hans søn, Simon Dyressøn, efterfulgte sin far i lensmandsstillingen; men at han tillike var lensmand i Eidanger, er litet sandsynlig da der foreligger sikker meddelelse om, at vort sogn allerede i 1625 hadde sin egen lensmand. I en aasteds- og deleforretning paa Nordal, datert 10-10-1625 nævnes nemlig Johan Valen som kongelig majæstets lensmand i Eidanger og som den, der har utført indstevningen av en hel del av de der nævnte kvinder og mænd, der fremmøtte som vidner lagrette. I samme dokument nævnes ogsaa Arne Søtholt som lensmand i Bamle. Noget nærmere kjendskap til lensmand Valen har ikke været mulig at opdrive, og efter ham kommer desuten et hul i rækken paa, over 100 aar, saa at de næste sikre meddelelser først foreligger i 1786. En lensmand Olsen skal rigtignok ifølge gamle papirer ha eksistert før mitten av 1700-tallet og alt sittet i denne stilling næst før lensmand Hans Jensen Qvist, der nævnes uttrykkelig som lensmand i Eidanger i 1737 og 1761, død 1763.

Nils Amundsen nævnes i 1786 og avgik ved døden allerede 1787 kun 37 aar gammel. Amundsen var saaledes født 1750. Han bodde paa Lillegaarden, som dengang var lensmandsgaard og tingsted. Han blev 23-9-1779 gift med Berthe Jacobsdatter, Lunde (?) og hadde med hende 2 sønner, der senere er mest kjendt under navn: Amund Lillegaarden og Vetle Slevolden. Vetles søn var Nils V. Slevolden, der avgik ved døden 1895. Dennes sønner er Vetle Muhle, Abr. Traaholt og Karl Slevolden, til hvem lensmanden altsaa var oldefar og saaledes tipoldefar til deres børn.

Han nævnes flere gange i «Hiordeboken» i 1786 i anledning av den store kirkeforbedring i 1787, hvis avslutning han altsaa, ikke oplevde. Lensmandens kone levet 2 aar som enke og blev den 7. juli 1789 gift anden gang med Hans Isaksen Lerstang, en bror av Rasmus Berg. Deres datter Ingeborg Hansdatter blev den 30 novbr. 1811 gift med Christen Thorsen Lerstang, en søn av Thor Rasmussen Sortedal fra Bamle og en halvbror av Rasmus J. Berg.

Et menighetsmøte angaaende kirken sees ogsaa at være avholdt i 1789 hos Amund Lillegaarden, der rimeligvis er lensmandens far, og som vistnok maa ha bestyrt embedet under ledigheten. Lensmandens 2 sønner var nemlig ikke engang 8 aar gamle ved farens død og kunde saaledes ikke overta stillingen.

Lensmand Hans Andersen var en bror av Ole Langangen og John Kvæstad og en søn av gamle «Lønnabakken». Han var født 1767 og var ved Nils Amundsens død kun 20 aar. Da han vel neppe kunde ansættes som lensmand, før han blev myndig (25 aar) tor vi vistnok gaa ut fra, at han ikke overtok stillingen som fast ansat lensmand før 1792. Han indehadde rimeligvis stillingen til sin død der indtraf 23-3-1831, altsaa i ca. 40 aar. Han bodde paa Tveten, nordre, som han eiet, og som i hans dage var tingsted og lensmandsgaard.

Lensmand Ole Mathisen var født 1792 i Gjerpen og avgik ved døden 1869, omkring 77 aar gl. Han hadde efter sigende forsøkt sjølivet en reis, men hadde slitt saa ondt, at han foretrak at bli paa landjorden. Hvorledes det nu gik og ikke gik, saa, blev han gift med en datter av lensmand Hans Andersen, blev ham behjælpelig som lensmandskarl og blev 4 aar efter hans død ansat som lensmand (1835). Han bodde paa lensmandsgaarden og tingstedet Lilletveten, hvor amtsgartner Tjomstøl nu bor, og hvor Sellander før hadde bodd.

De par sidste aar av hans levetid blev stillingen bestyret ved konstitution av Halvor N. Stridsklev, der oprindelig var fra Siljan. (Se nærmere under arrestantvakt)!

Halvor Nilsen, Stridsklev, var født i april 1819 og blev fast ansat lensmand i 1869. Han døde allerede vaaren 1873. Stridsklev var en begavet og dannet mand, der i lang tid sat i herredstyret ofte som formand og viceordfører. Efter hans død blev hans søn Nils Stridsklev konstituert lensmand et halvt aars tid. Den 30-8-73 blev lærer og organist Anders Gunnuldsen av herredstyret indstillet til lensmand mot 4 stemmer, der blev for Nils V. Slevolden En liste med mandsterk paategning til fordel for Gunnuldsen var ogsaa insendt til herredstyret. Gunnuldsen var fra Myrene, men kjøpte gaarden Flaatten, hvor han tok bolig først i 80-aarene. Han var en sterk mand, og hans store arbeidskraft blev meget benyttet i kommunen. Han var saaledes i adskillige aar kasserer i Eidanger sparebank og i lang tid organist ved Eidanger kirke, medlem av herredstyret, samt herredskasserer. Han avgik ved døden den 4 januar 1900 av hjernebetændelse 59 aar gammel; født 16-6-1849. Sønnen Julius Gunnuldsen hadde allerede i flere aar indehat organiststillingen og blev under ledigheten ogsaa konstituert som lensmand. Den yngre søn Anders overtok stillingen som kasseren i Eidanger sparebank.

Martin Hegna, f. 1862 og stod som lensmand fra 1900 og til sin død 1908. Sukkersyke med tilstøtende difterit la ham i graven, kun 46 aar gammel. Om denne snille bramfrie mand er ikke andet end godt at si. Han var fra 1895 - 1900 herredskasserer og senere medlem av herredstyret. Ved hans indstilling til lensmand faldt stemmerne i herredstyret saaledes: Som nr. 1 Martin Hegna, nr. 2 lærer Larsen hver med 16 st. og som nr. 3 Abr. Traaholt med 12 stemmer.

Andreas Ramberg, f. 1856. Var en tid tilsjøs, med en engelsk damper, tok navigation her og blev fører av brig «Brunchorst» og parthaver i Ramberg isforretning; kjøpte sammen med broren, Herman, Røra bruk og overtok efter farens død gaarden Berg. Kom i 80-aarene ind i herredstyret og fungerte i flere perioder som ordfører indtil han 10-10-1908 beskikkedes som lensmand for Eidanger. Flyttet derpaa til Nystrand, hvor han allerede 11-11-1910 avgik ved døden av blodstyrtning kun 54 aar gammel. (Billede side 259).

Simon Lunde, født 5-1-1884, tok eksamen ved Larsens middelskole i Skien 1902. Var 3½ aar paa kontoret hos sakfører Reynolds, 1 aar kontorist hos politimesteren i Telemarken. og derpaa vel 1 aar bokholder paa trævarerabriken «Norkyn».

Ved dennes brand i 1908 kom han som betjent til lensmand Ramberg og bestyrte under hans permission ombudet i 6 maaneder og efter hans død i 3 maaneder.

Lunde blev av herredstyret enstemmig indstillet til lensmand og beskikket av amtmanden 28-1-1911 dengang kun 27 aar gammel.

Vor overøvrighet.

(Amtmænd i Bratsberg.)

Efter forskjellige, ikke altid overensstemmende kilder.

Lensherrerne blev ved enevoldsmagtens indførelse i 1660 ombyttet med amtmænd. «Amt» betyder embede.

Jørgen Jensen Bjelke var lensherre fra 1657 og amtmand fra 61-62. Har neppe hat fast bolig i amtet. Johan Fredr. von Marschalk 1662-69. Preben von Ahnen 1669-75. Han var eier av Fossum. Nils Søfrensen Adeler, Kort Adlers bror, 1675-92. Var eier av Jomfruland og bodde maaske i Kragerø. Henrik Nilsen Adeler 1692-1710. Foregaaendes søn. Jac. Lindberg 1710-3. Michael Storm 1724-7. Christian Berg 1727-31. Henrik Essemann 1731-4. Joh. Fredr. v. Løvenhjelm 1744-4 Georg Adeler 1764-71 og 1773-81. Var eier av Bratsberg og desuten Gimsø, hvor han bodde. Peder Storm 1771-73. Fredr. Moltke 1781-88. Han bodde paa Menstad. Jonas Ramus Petersen 1788-98. Han bodde paa Meen. Otto Joakim Moltke 1798-1800. Joh. Henr. Selmer 1800-1803. Severin Løvenskiold 1803-13. Eier av Fossum. Baron Fr. Wedel-Jarlsberg 1813-38. Han bodde en tid paa Lille Mæla, men i senere aar paa Brunla, da han samtidig var amtmand baade i Bratsberg og i Jarlsberg og Larvik. 1830 holdt han et møte med endel utvalgte Skiens-borgere ved skydsskiftet Grinna i Eidanger angaaende Laugefosbroen i Skien. Carl Valentin Falsen 1839-46. Han bodde paa Brekke. Hans Jørg. Chr. Aall, 1846-77. Han bodde paa Ekeli, men hadde kontoret paa Borge. Avgik ved døden i Kra. 24-2-1894. Hans billedstøtte ved Løveid sluser er av Visdal og Skeibrok. Aall var Bratsbergs «ypperste og folkekjæreste amtmand». (Qv). Den 9-11-1855 holdt han et massemøte paa Lillegaarden i Eidanger, i hvilket den gamle, forhadte ordning med tilsigelsesskyds blev avskaffet mot en st. og faste stationer kom istedet. Aall's eksamenskarakterer: artium 2, philos. 1,. jurid. 2, prakt. 2. Nils Matias Rye, 1877-80. Kar.: 3-2-2 Kontor søndre Brekke. U. Fr. Chr. Arneberg, 1881-89. Kar.: 2-2-2. Kontor søndre Brekke. Otto Aubert, 1889-98. Kar.: 2-1-2. Kontor Mela. Senere: søndre Brekke. Thomas v. Westen Engelhart, 1898-1902 Kar.: 2-2-2 Kontor søndre Brekke. Joh. Chr. Viggo Ullmann, 1902-10 kand. mag. Kar.: 2-2-2 Avgik ved døden 1910. Hans juridiske konsulent og fuldmægtig var kand. jur. Christofer Blom, kar.: 3-4-3. Bolig og kontor paa Bratsberg. Under Ullmanns sygdom og under ledigheten var politimester Christofersen, konst. amtmand. Kar: 4-4-3. Blom var nemlig avgaat ved døden.

Straks efter Ullmanns død nedbrændte Bratsberg gaard, ved hvilken anledning hele amtsarkivet strøk med. Guthorm Immanuel Hallager, vor nuværende amtmand, blev utnævnt i 1910 og har kontor i Skien. Hallager er født 1864 og tok juridisk embedseksamen i 86 med karakterer 2-1-2. (Ialt 26 )

Sorenskrivere

i Skien og Bamle, som rimeligvis alle har holdt tingmøter i Eidanger.

Hans «Skriver» nævnes i 1515. Hans Simonsen var «skriver» i 1585. Peder «Skriver» var med i en begr. i Skien 1593. Knut Bertelsen Tjergs bestyrte i 1625 en aasteds- og deleforretning paa Nordal i Eidanger, og tituleres som «skriver» i Bamle fogderi. Paul Drucken hadde en søn til begravelse i Gjerpen 1687. Christian Gabrielsen var skriver fra 1685 til 1694. Peder Pedersen fra 1694 til 1724. Johan Ernst Schultz fra 1724 til 32. Søren Kjærulf og efter ham Jens Severin Schweder nævnes ca 1730 som sorenskrivere i anl en registrering av amtmand Bergs dødsbo 1731. Begge var rimeligvis konstituert i stillingen. Schultz og foged Schweder sees sammen med amtmand Berg at ha sat sine signeter paa en pose med penger, som opbevartes av amtmanden. Christen Odderbeck 1732 til 57. Nævnes i Hiordeboken i 1746 og 47. Han var ifølge et auktionsskjøte dat. 10-4-1737 administrator ved en auktion over gaarden Berg, holdt i Brevik. Eiendommen blev tilslaaet Hans og Christen Hanssønner for 165 rdl, 3 m, 23 sk. Auktionen holdtes i dødsboet efter Søren Berg og enken madame Berg møtte ved sin laugværge prokurator Thomas Lange, Skien. - Prøv nu at faa kjøpt Berg søndre og nordre samt Solbergsætret for 531 kr! Hans Larsen Tyrholm var skriver fra 1757 til 1774.

Anm. Fra 1685 til 1774 bodde sorenskriverne i Kragerø, hvor de ogsaa hadde sit kontor. (Efter overlærer Schneider).

Lucas Norss var skriver fra 1-6-1774 til 1799. Han bodde paa Tveten nordre og nævnes i 1787 flere gange i Hiordeboken i anledning den store kirkereparation, for hvilken han «varmt interesserte sig og kraftig støttet». Hans fuldmægtig er dansk jurist Jac Aalborg, der bodde paa Stridsklev og i mange aar var kirkeværge. Hans Holst de Kløcker, sorenskriver i Bamle fra 1803 til 30-1-1820, da han 65 aar gl. avgik ved døden. Paa en embedsreise søndenfra (nogle sier fra Slemdal), blev han overfaldt av en rasende snestorm. Hesten tok feil av veien og den gamle mand, blev liggende hjælpeløs i sneen om natten. Ved en feilagtig behandling av hans frosne ben, opstod koldbrand, der endte hans liv efter 10 dages lidelser. Han bodde paa Meen og har endnu fjerne slegtninger her i provinsen. Bredo Morgenstierne, 1820 til 1835. Bodde i Porsgrund ved Gjerfabrikken. Baade huset og arkivet gik i 1824 op i luer. Fra 1829 til hans død 3-6-1835 blev sorenskriveriet bestyrt av en konstituert, da Morgenstierne i disse 6 sidste aar av sin levetid sat i en lovkommission i Kr.a. Embedet blev imidlertid endnu i 2 aar under konstitution, da den nyansatte ikke overtok stillingen, før 4-9-1837. I juli 1836 sees av et dokument fra Bassebo at P. Heiberg var sorenskriver; men om han har fungert under ledigheten helt siden 1829, tør jeg ikke si. Knut Carl Krogh blev utnævnt som skriver i Bamle 30-6-36 og overtok det nye embede først 4-9-37. Han avgik ved døden allerede 22-11-41. (Riksarkivet). Ole Arendtsen blev hans eftermand og blev utnævnt 23-4-42 og døde allerede 26-2-1846 (Riksark.). Nicolai Benj. Cappelen. Kontor: Falkum, blev utnævnt til sorenskriver i Bamle 27-1-1847 og avgik ved døden i Skien 1866. Ved hans død blev det store Bamle sorenskriveri delt, og Eidanger kom en tid under Gjerpens jurisdiktion. B. C. S. Torstenson blev den første sorenskriver i Gjerpen og døde i 1886. Kontor: «Haven» pr. Skien. A. D. Lund hadde en tid kontor paa Falkum, senere paa Mæla. Tok avsked 1895. Fredr. Rieck var sorenskriver til 1898. Bolig og kontor Porsgrund. Fra nu av gaar Eidanger atter over til Bamle. Fredr. Emil Gløersen blev sorenskriver i Bamle 1898 og efterfulgtes i 1912 av Daniel B. Kildal vor nuværende sorenskriver og likesom foregaaende med bolig i Brevik. Randers og Holmesland, bolig Porsgrund, tilhører Gjerpens jurisdiktion.

Anm. Den oprindelige betydning av ordet sorenskriver er: En edsvoren skriver.

Fogder,

som rimeligvis alle har mottat skat i Eidanger igjennem tiderne.

Gaute Erikssøn nævnes i 1399 som kongens fogothe i Skido syslo. Herlaug Pederssøn nævnes i september 1414 som «fuithe» i Skydo syslo; likeledes i juni 1416 som «fuithe» sammesteds. Han bodde endnu i 1454 paa Mæla. Gridulf Kristianssøn var «foguet i Skide syslo» 1423 eller 1437? Haakon Pedersen nævnes som foged i 1453; har antagelig været en bror av ovenanførte Herlaug, for hvem han rimeligvis har vikariert. Jens Pedersen bodde paa Mæla og var foged i 1459 og nævnes som saadan endog i 1477. Asbjørn Trolssøn bodde paa Bratsberg og nævnes 1472 som foged i Skida. Asbjørn Trudssøn nævnes i 1474 som underfaut. (Den samme?) Anund Andersen var foged 14-11-1477. Erik Kristianssøn var foged før 1-10-1482. Thure Matsson bodde paa Bratsberg 1486-88 og 91. Isak Lorentssøn nævnes som foged 1492. Gisle Stenssen var foged 1506. Jeppe Skaaning nævnes 1510 og 12. Peder Kyrning blev avsat 1515 paa grund av kassemangel. Nils Mortensson 1515; bodde paa Bratsberg. (Efter Qv.). Henrik Josten (se side 416). Jens Møller. I et dokument fra 1625 staar han nævnt «som kongelig majæstets foged i Bamle», mange aar før dette dokument er avfattet (1570?). I 1610 var Laurids Hanson foged i Bamle. (Riksarkivet, Kj.havn). Mats Jacobsen nævnes ogsaa i dokumentet av 1625 som kongelig majæstets skogefoged i Bamle og møtte frem ved en aasteds- og deleforretning paa Nordal, hvor det lot til, at han hadde adskillig at si. Ove Andersen var foged i Bamle ca. 1640. Hans hustru, Marie, blev begravet i Gjerpen 28-7-1664. Klaus Andersen før 1661. Blev sorenskriver. Hans Tidemann foged i 1657. Vincents Pedersen fra 1657-62 og blev begravet 2-8-68 kun 37 aar gl. Oluf Nilsen fra 1662-68. Begr. 20-7-68, kun 30 aar gl. Christian Fürst foged til 1676. Begr. 6-12-76, 30 aar gl. Rasmus Pedersen var foged 1688. Hans Krag bodde paa Mæla. Blev begravet 9-1-1714, kun 36 aar gl. Melehior Høier. Kom i kassemangel i 1718; hans kautionister maatte betale. (Qv.). Joakim Schweder, foged fra 1719-1742. Han nævnes i 1731 som kreditor i amtmand Bergs dødsbo for den sum 259 rd. 3 m. 6 sk. dels for skatter og dels for laan. Foged Borg nævnes i Hiordeboken som forhenværende foged i 1757. Foged Rougtved nævnes samme aar som davævende; likesaa i 1761-62 og til og med 1763. Senere i mange aar nævnes prokurator Rougtved og fra 1810 til 1839 mad. Rougtved. Senere blev kirkeskatten betalt til Jac. A. Boyesen, forvalter paa Fossum.

Foged Hansen avgik ved døden i 1783 paa nordre Brekke, 60 aar gl. Stod rimeligvis i embedet til 1773. Foged Thornsohn avgir erklæring i 1787 paa et andragende om at faa Osebakken under Porsgrund. I 1795 nævnes han i anledning et pøbelopløp i Skien, foraarsaket ved de høie kornpriser. Kammerraad Samuel Thornsohn var foged fra 1773-1807. Bendix Plesner (fra 1807-1827). (Riksarkivet). Han nævnes flere gange i et dokument fra 1814 angaaende utnævnelse av mænd til en registrerings- og vurderingsforretning hos Ole Jacobsen, Rørarød, hvis kone Kirsti Larsd. var død. Hans Paludan blev foged i Bamle 10-7-1828. Han var dansk jurist og døde 27-6-1842. Efter ham bestyrte prokuratro Torbjørnsen embedet i 2 aar. Axel Qvinsgaard blev foged i Bamle i 1844 og bodde paa Stathelle. P. C. W. Blichfeldt, en bror av veiinspektøren, blev foged i 1861 med bolig i Brevik, senere i Skien indtil sin død i 1892. I. F. C. Conradi konstituert foged i Bamle, 1892, bolig: Langesund, senere i Skien. Fogedembedet blev i 1894 avløst av amtskassererstillingen. Fr. Conradi fungerte som amtskasserer fra 20-10- 1898 til 6-6-1907. Amtsskattefoged Meitzner har senere været i denne stilling.

Et merkelig aktstykke.

En Eidangermand har levert mig et dokument fra 10-10-1625. Dette ærværdige aktstykke utgjør næsten 6 tætskrevne foliosider og er en aastedsforretning, indeholdende vidneforklaringer, aastedsbefaring, procedure og dom, avsagt paa østre Nordal i Eidanger i tvistigheter mellem daværende sognepr. Thomasen og eierne av Siljan og Lunde, søndre, angaaende et skogstykke, som presten paastaar at tilhøre Nordal østre og vestre, der var prestegods, mens eierne av Siljan og Lunde, søndre, i mange aar hadde brukt omtvistede skogstykke som sin eiendom.

Dokumentet indeholder navne paa over 50 personer fra Eidanger, Bamle, Skien og Slemdal, hvoriblandt sorenskriveren, og den kongelige «skogfoged», begge i Bamle fogderi. Lehnsherren (amtmanden) i Bratsberg, der møtte ved fuldmægtig. Sognepresten i Eidanger. Endvidere hans formand i embedet og likeledes dennes formand, samt fogden i Bamle paa hans tid. Fremdeles eierne av Siljan og Lunde, søndre. 12 lagrettesmænd, av hvilke 3 var fra Bamle, og endelig 28 vidner, av hvilke nogle var saa gamle og skrøpelige, at de ikke kunde møte i retten, men sendte skriftlig votum.

Følgende aastedsbefaring vil sikkert interessere folk fra Bjørkedalen. Det heter: Da haver vi begivet os fra Baekken ved Buergrinna og udi Øster op, for en Bjørk efter Compasen; der fandt vi den første Delesten, og derpaa satte vi Compasen, som viste den ene udi Vester i Bækken ved Buergrinna og den anden Ende udi Øster ved Høiestehaugen. Dernæst begivet os bedre udi Øster og op i Høiestehaugen langs en Fjeldvæg; der var os en Delesten og Lundemerke; derpaa satte vi Compasen, som viste udi Vest sydvest med den ene og udi Øst nordøst med den anden Ende, som var den anden Sten, Siden var en dyp dal og op paa en høi Kolle kaldet Siljan Nibben; der fandt vi den 3. Delesten, som stod ovenpaa en stor sten, som viste ligge efter Compasen udi Vest sydvest og Øst nordøst. - Derifra lige efter Compasen og neder i Høiestehaugene; der fandtes os en Skillesten, som viste os lige efter Compasen Vest sydvest og, Øst nordost. Siden derifra lige efter Compasen neder til Qvernbækken, som løber søndenfor Nordal, østre, og siden fulgte Qvernbækken langs neder med Veien".

Retten kommer til det resultat at det omtvistede skogstykke bor at følge Nordal østre fra den bæk, som løper fra Buergrinna, som er nordenfor Nordal østre og neder i Qværnbækken som løper søndenfor Nordal østre til evindelig eie uten saa er, at de kommer med bedre bevisning, end som vi nu seet eller hørt har, inden aar og dag, og dersom de her forinden de anderledes avbeviser, da Nordal østre det at beholde til evindelig eie og odel, som foreskrevet staar; dertil ydermere vidnesbyrd trøkke vi vore signete herunder. - Aktum til ut supra. (12 segl).

Det merkeligste ved dette papir er imidlertid, at det indeholder forskjellige vigtige forhen ukjendte navne fra disse fjerne tider, f.eks.

2 lensmænd, en i Eidanger og en i Bamle. 2 fogder og en sorenskriver, alle i Bamle fogderi. Men det gjildeste av det altsammen er dog, at vi faar navnet paa en ny luthersk.prest i 1500-tallet, saa rækken av disse ogsaa utvides. Selve biskop Baug kjender kun to saadanne; men her nævnes altsaa tillike en tredie. Der sies i dokumentet, at hr. Anders sendte folk til at hugge i det omtvistede skogstykke. Se pag. 285.

Gaver og legater.

Til Eidanger kirke; (se side 279)! Ole Olsen Bassebo og hustrus legat av 1777; se Fattigvæsenet! 200 spd fra skibsreder Chr. Knudsen 1863 til Klevstrands skole. Fra samme 11000 kr. til sløidskole paa Klevstrand 1890. Chr. Knudsen & hustrus legat av 1885 til trængende paa øvre og nedre Frednes stort 4000. kr. Av renterne skal 50 kr. tildeles en navngiven person; men efter hans død anvendes rationer paa mindst 10 kr. til jul for husarme paa Frednes, som ikke nyter fattighjælp. (Billede side 347 og 366.)

1888-13-11 erholder formandskapet meddelelse gjennem sogneprest Holmboe, at Chr. Knudsens dødsbo har skjænket 6000 kr. gjennem skibsreder Jørgen Knudsen til et kapel i Langangen. Brukseier Sam. Svensson og hustrus legaler av 1918 i anledning deres sølvbryllup. 10,000 kr. til fordel for funktionærer og arbeidere ved M. Svendsen & Søns forretning. 1000 kr. til Eidanger sykepleieforening. 1000 kr. til Hedningemissionen i Eidanger.

500 kr. til "Røde Kors" i Eidanger. 1000 kr. til «Emmas Barnehjem». 1000 kr. til uttjente forstandere for metodistmenigheter. Tils. kr. 14,500. Desuten gratis stolper til lysanlægget for arbeidere og andre i Langangen som ikke har skog.

Det nye ligningsapparat.

Ligningsnævnden svarer nærmest til den gamle ligningskommission, og ligningsraadet bestaar av kun 3 medlemmer ogg behandler alle selvangivelserne. Det første raad hadde til formand Karl Hartveit, og de andre 2 var Martin Berg og lensmand Lunde.

Sykekassen har nu til formænd ]ærer Johnsen og tilsynsmand Ole A. Langangen.

Riksforsikringens forretningsfører er nu Peter O. Lerstang.

De største skibsredere i sognet har været Amund O. Tveten, Peder P. Kjørholt, Hans Thorsen, Herøen, L. A. Nøglegaard, Cornelius Røe, P. Jacobsen, Sam. Svensson, samt familjen Knudsen, Frednæs.

Antal saker

behandlet i Eidanger herredstyre i 25 aaret fra 1893 til 1917. 1893: 77 saker. 94: 121. 95: 155. 96: 118. 97: 121. 98: 95. 99: 100. 1900: 104. 01: 89. 02: 140. 03: 138. 04: 151. 05: 93. 06: 89. 07: 67. 08: 109. 09: 77. 1910: 95. 11: 163. 12: 126. 13: 119. 14: 113. 15: 184. 16: 203. 17: 166.Tils. 3004 saker, 120 i gjennemsnit hvert aar.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen