I.C. Ramberg: Boken om Eidanger

Utenbygds som eiet jordvei i Eidanger gjennem tiderne.

s. 413-

Birkevold. Dette betydelige jordegods bestod i flere hundrede aar av gaardene Lillegaarden, Slevolden, Traaholt, Lanner og Kokkersvold, og var allerede i 1551 et adelssæte, der dengang tilhørte lagmanden Nils Lystrup. Lagmand Pros Lauritsen hadde en datter, Inger, der blev gift med Nils Mund og blev mor til admiral Pros Mund, der faldt i sjøslaget ved Femern.

Fru Inger Mund var i 1617 eier av Birkevold, og senere hendes søn, admiralen, der bodde paa Gaarden og var dens eier indtil sin død i 1644, Peder Brockenhuus til Nørreholm blev derefter eier av Birkevold; men det kunde ikke være mange aar; ti allerede i 1648 sees kapt. Peder Harboe, der var gift med admiralens søster, at staa som eier av dette gods, som dengang hadde en skyld av 12 huder. Endnu i 1666 tilhørte gaarden Harboe; men ved denne tid maa eiendommen være solgt til den styrtrike lagmand og kjøbmand i Skien Hans Iverssøn, der døde i 1669, og som blandt sine utallige jordegodser ogsaa findes opført som eier av Birkevold og Jønholt i Eidanger. Efter hans død ophørte Birkevold at være adelsgods (aar 1670).

Bygningerne laa paa østsiden av den elv, som deler mellem prestegaarden og Lillegaarden, tæt nede ved stranden (der endnu den dag idag kaldes «Herregaards»-strand) og i nærheten av det hus, som nu tilhører faglærer Norbye, men som før tilhørte bygmester John Børresen. Denne mand var en stor naturlig begavelse og sønnen Johan ikke mindre utrustet. Han tok for en 30 aar siden (1889) filologisk embedseksamen med bedste karakter og er for tiden overlærer i Drammen. Han har antat navnet Bjerkevold. Faderen døde for et snes aar siden.

For ca. 40 aar siden blev der i den gamle tomt fundet en «sølvske», som blev indlevert til daværende apoteker i Skien G. L. Størmer, der var gift med frk Mülertz, og som hadde lyst til at vise skeen til fagfolk. Ved nærmere konferance med denne mand, der nu i lang tid har bod i Kristiania, oplyser han: Skeen, der kun har en længde av 18 cm., er blit undersøkt her og befunden at være, ikke av sølv, men av messing! Den er nu blit indlemmet i universitetets ethnografiske museum.

Ved aar 1670 sees Birkevold at ha en skyld av kun 6 huder. Rimeligvis har allerede dengang utstykning av godset tat sin begyndelse, maaske med Kokkersvold og Lanner og sandsynligvis til indfødte Eidanger-folk. Det berømmelige adelssæte, hvor sikkert baade sorger og glæder bar vandret tilhope, har gaat tilgrunde og er med sine parker og anlæg og al sin fordums herlighet som feiet bort av tilværelsen, saaat, der nu bokstavelig ikke findes sten tilbake paa sten.

Sic transit gloria muudi!

De 3 sidste aarhundreder iagttar dyp taushet om «Birkevold», det gamle herresæte; ti det er ikke mere!

Lunde, nedre. I 1787 sees av «Hiordeboken» at en «postmester» Chrystie, Lunde, nedre, har ydet 3 rdl. 2 m. til reparationen av Eidanger kirke. Han har rimeligvis dengang været en ung mand og postmester i Brevik. Mad. Chrystie, der samtidig har ydet 7 riksdaler har rimeligvis været enke og mor til postmesteren samt eier av gaarden. Det er derfor rimelig at slegten Chrystie længe før den tid har bodd paa nedre Lunde. Den noksaa store og gamle vaaningsbygning med blaa taksten er opført efter branden ved begyndelsen av 1800-tallet.

Ved mitten av forrige aarhundrede tilhørte eiendommen endnu samme familje, dengang forhenværende skibskaptein Hans Chrystie, en søn av postmesteren, der endnu i 1812 sees at ha bodd paa Lunde, nedre og ydet 11 riksdaler til reparation av Eidanger kirke.

Før 1829 maa imidlertid postmesteren være død; ti i det aar sees madame sal. Chrystie, Lunde, nedre at ha ydet en pengegave til reparation av kirken.

Hans Chrystie «paa Lunde» var allerede omkring mitten av forrige aarhundrede en gammel mand og døde paa Lunde 1879. Han hadde 2 døtre, Dorthea (Thea) og Anna. Thea var den ældste og blev lærerinde i Breviksbygden; Anna avgik ved døden. Efter farens død ophørte lærerinden med skolen og flyttet sammen med moren til Brevik.

Gaarden nedre Lunde blev solgt til kapt. N. Andersen, der rev ned sagbruket og drev med isforretning.

Familjen Chrystie maa ha været velstaaende folk.

Som nævnt har mad. Chrystie git 7 rdl. til kirken, og i 1829 sees ogsaa en mad. Chrysties at ha ydet 3 spd. 11 sk., et beløp som er mer end dobbelt saa stort, som nogensomhelst anden har ydet til rep. av kirken.

Nedre Lunde er i 1829 desuten opført med 15 skylddaler 2 m. 3 sk., mens Langangen staar opført med 4- 4- 20. - Den høie matrikel skriver sig maaske fra indtægten med alle grundleierne fra Brevik.

Til nærmere belysning av foranstaaende meddeles (eft. Coll):

Chrystiernes stamfar i Brevik var David Chrystie død 1736. Han var fra Skotland og nedsatte sig i Brevik som kjøpmand og skibsreder 1717 og eiet bl. a. Lunde, nedre, med «Breviks grunde». Sønnerne Jørgen og Hans Chrystie skal ha bygget Cochs gaard paa øen og Hoffmannsgaarden paa den anden side av sundet. Hans døde i 1798, og sønnen Boye i 1816. Begge var postmestre. Boyes enke solgte i 1841 Breviks grunde for 5000 spd. til mægler I. C. C. Parnemann, og i 1874 kjøpte Breviks kommune dem for kr. 50,000.

Boye Christie drev ogsaa korn- og trælasthandel; han var gift med en datter av Lars Schwintt der har skjænket taarnuret til Breviks kirke og arvet med hende den gaard, hvor Stiansens hotel nu er. Den sidste Chrystie var skibskapt, Hans Ch. der indtil sin død i 1879 bodde paa Lunde, der saaledes hadde tilhørt familjen i ca. halv-andet hundrede aar.

Anm. David Chrystie blev i 1718 gift med Karen Winther, Skien. (Billeder av disse findes hos fru Chrystie i Pienebakken, Brevik). Sønnen Hans ægtet Dorthea Ording og datteren Anna, Boye Ording, begge fra Skien.

I 1787 efter «Hiordeboken». Tveten nordre: hr. sorenskriver Lucas Norss. Lerstang «Oppistua»: Tønsberg kirke, Lunde, nedre: postmester Chrystie Tveten, lille: mester Sellander. Stridsklev: kirkeværge Jac. Aalborg. Anpart av Heistad: hr Thomas Blehr. Do. av Skafrager: hr. Hans Erichsen Br. Skjelsvik: hr. Johan Holm, Brevik. Sollid tilhørte Staten; prestegods. Herøen: hr. Bucha, Gunneklev: lir. Jørgen Aall, Porsgr. Tveten, søndre: hr. Pharo. Parcel av Tveten, nordre: hr. Søren Rasch, Porsgr. Kleven eller Raschenlund: hr. toldkasserer Jac. Rasch, Porsgr. Anpart av Vissevaag: hr. Anders Jensen, Brevik. Anpart av Bjønnæs: Ole Larsen, Stathelle. Anpart av Langangen: hr. skogridder Frohm (Bikje-From). Valler og en part av Bjørketvet: hr. kammerherre Løvenskiold. Bjørketvet: hr. Job Kiil. Bjørketvet: hr. Kruse, Porsgr. Bjørketvet: hr. apoteker Mülertz, Porsgr. Birkevold og Gata: hr. Ulrich Cappelen. Ørvik: hr. Peder Blehr, Stath. Ørvik: hr. Simon Viborg Br. Muhle: hr. Steenberg, Muhle: hr. Jens Halvorsen, Brevik (Halvorsjore).

Muhle: hr. Borse, Skien (?) Flaaten: hr. Steenbuck. prestegods. Lunde, øvre: major Budde.

Gaarden Bjørntvet nævnes i «Røde Bog» saa tidlig som ved 1400 og har vistnok allerede før den tid været sæte for betydelige slegter. Familjen Aall nævnes ofte i diplomer (gamle historiske dokumenter) fra 15. og 16. hundrede.

I 1662 blev foged i Bamle, Henrik Josten, (Justsen), eier av Bjørntvet.

Han døde i 1685, og enken drev gaarden til sin død 1702, hvorefter eiendommen gik over til hendes søn, Nils Henrichsen Josten, død 1729.

I 1719 solgte Josten Bjørntvet til svogeren Herman Leopoldus, som bodde paa gaarden, indtil den ved hans død i 1750 gik over til hans yngste søn, den danske baron Severin Løvenskiold, som i 1762 atter solgte den til justitsraad Christian Anker.

Anm. Leopolduses første hustru het Inger Borse, datter av den rike Halvor Søfrensen Borse, Fjære Solum. Hun døde 1714 kun 37 aar gl. og var efter mandens vidnesbyrd i en gl. bibel «min allerkjæreste og yndigste kone». Han giftet sig allerede i slutten av 1716 med Kirsten Brinch, datter av en rik kjøbm. i Arendal. Hun døde i 1736 efter ca. 20 aars egteskap. Begge disse fruer blev indsat i en muret «begravelse» ved Eidanger kirke. Herman Leopoldus, der bodde paa Bjørntvet, døde i Danmark og blev begravet dernede. Han blev ophøiet i adelstanden 6-11-1739 under navnet Løvenskiold, fra hvem dette anseede slegtsnavn har sin oprindelse. I 1777 blev Nicolai Benjamin Aall eier av Bjørntvet, og i 1800 tilfaldt den hans søn, Jørgen Aall, død 1833, (repræsentant for Porsgrund ved riksforsamlingen paa Eidsvold). Nogle aar senere tilfaldt gaarden hans bror, Nic. Benj. Aall d. yngre.

Vaaningshuset paa Bjørntvet var efter traditionen oprindelig halvt saa stort som nu. Husets nuværende skikkelse skriver sig fra Nic. Benj. Aall d. ældre, der ogsaa hadde tænkt at forsyne bygningen med 2 fløie for at gjøre den mere herskapelig; «men saa indfandt døden sig.»

Sønnen, N. B. Aall d. yngre, tilbragte flere aar i stilhet paa Bjørntvet og sysselsat med studier av sit store bibliotek. Det fortælles, at denne høit anseede borger døde pinseaften, sittende ved sit skrivebord. Han blev begravet i Porsgrund 8. juni 1811 kun 35 aar gl. Hans hustru døde 1849. Eiendommen blev i 1834 tilskjødet skibsfører og reder Hans Holmboe Wright, født i Laurdal 1795; død paa Bjørntvet 12. juli 1859.

Efter Wrights død solgte arvingerne gaarden til sønnen proprietær Fredrik Andreas Wright (f. 1841; d. 1912) for 12000 spd.

I 1882 blev eiendommen tilskjøtet skibsreder Louis Vauvert, der døde barnløs 1905.

Boets bestyrere solgte da Bjørntvet i 1912 til de nuværende eiere, brukseier Otto Rasmussen og bankdirektør Olav Versvik for 130,000 kr. og omkostningerne. En stor del av østre Porsgrund svarer grundleie til Bjørntvet.

Anm. Den for omtalte Nils Henriksen Josten, der, som nævnt, var eier av Bjørntvet for 200 aar siden, hadde en datter, Margretha, der blev gift med Nils Aall, der var fra Danmark og er Aalleslegtens norske stamfar.

1829: Bakke tilhørte hr. Johan Holm, Brevik. Ørvik: Hr. Stoe Larsen fra ditto. Anpart av Ørvik: Hr. Simon Viborg, Brevik: Dalen ved Brevik: Børre Pettersen (Børe Persen?) Tidligere: Den rike kjøbm. og reder Hans Erichsen. Lunde nedre: Kornhagen, hr. C. Larsen, Brevik. Anpart av Muhle: Hr. Jens Halvorsen, Br. («Halvorsjore»).

Anpart av Røra: Hr. Anders Jensen, Br. Lerstang Tønsberg kirke (Kristen Thorsen,leilænding). Se anm. nedenfor. Lerstang: John Grevstad. Løvøen søndre: Hr. Hans Eriksen. Løvøen nordre: Ole Cochs enke, Brevik. Eies endnu av familien Coch, Br. Stridsklev : Hr. Herman Hoell. Tveten, søndre: Hr. Jørgen Flood. Valler: Hr. Jørgen Flood. Bjørketvet: Hr. Job Kiil, (Ottesen). Do: Hr. admiral Fabricius. Sollid: Prestegods. Kjøpt av(Amund Solli i Steenbuks dage). Gunneklev: Hr. Jørgen Aall. Herøen: Hr. Jørg. Aall, Jens Bucha.

Anm. Hr. Job Kiil, der baade i 1812 og 29 opføres som eier av Bjørketvet, var en velstaaende Porsgrundsmand, der drev handel i den gaarden, hvor A. N. Funnemark nu bor; død omkr. 1835.

Han efterlot sig kun en datter, der blev gift med postmester Krohn i Skien, hvis søn kand. jur. Chr. Hiob Kiil Krohn i sine sidste aar var red.-sekretær i «Grenmar».

Anm. «Dalen» tilhørte for 100 aar siden en av Breviks matadorer, kjøbm. og skibsreder Hans Erichsen, der hadde sit landsted paa eiendommen. Han var ogsaa eier av den statelige gaard, som i 1841 blev indkjøpt av toldvæsenet og endnu brukes til toldbod. Omkring mitten av 1800- tallet tilhørte Dalen kapt. Severin Barclay, søn av lodsoldermand Claus Barclay, der var gift med en datter av Ole Grubbe, efter hvis bror Grubbehaugen har sit navn. Dalen blev omkr. 1880 solgt til lærer O. Nygaard, (Brevik), der anla og drev isforretning paa stedet; men saa kom jernbanen og sønderskar eiendommen.

Lerstang (Opistua) tilhørte ifølge traditionen 2 brødre, av hvilke den ene kom til at myrde sin bror i klammeri nede i Ormer. Gaarden gik da over til Tønsberg kirke og blev «stedsgods». Thor Leerstang sees at være bruker av eiendommen i 1787 og sønnen Christen i 1829, begge som «leilændinger». Sidstnævnte kjøpte Lerstang av Tønsberg kirke omkr. 1848 efter sigende for 700 spd. Av gaarden solgte han 3 parceller: Gravkjenaasen til Jac. Herøen, der var gift med Berthe Marie, en søster av P. Røra, fra hvem jeg har disse meddelelser. Lars Røra (nu i Amerika) er søn av Jacob og Berthe M. Skogstykket Nauser til Peder Berg. Røsik til Guldbrand Thorstensen, Røra møllebruk.

En anpart av Leerstang tilhørte i første halvdel av 17-tallet en rik kjøbmand i Brevik: Jacob Nielsen Leerstang og hustru Bodil Axelsdatter. Billeder i legemsstørrelse av disse egtefolk hang i 100 aar i Breviks gamle kirke, fremme paa nordsiden av altertavlen og hænger nu i sakristiet til den nye kirke. Efter al sandsynlighet var det «Nedistua», som har tilhørt Jacob Nielsen, der desuten skal ha eiet 20 gaarde i Eidanger! Billederne har paa forsiden følgende indskrift: Jacob Nielsen Leerstang ætatis an. 53. 53 aar gammel nemlig det aar han blev malet. Bodil Axelsdatter ætatis suæ 44. Hendes alder 44 aar.

Paa baksiden findes ogsaa navnene samt aarstallet 1734, nemlig da billederne blev malet. Manden bærer en flot, allongeparyk. De blev egteviet i 1722 og var barnløse; manden døde 1754. Folkene later til at ha været utpræget kirkelige interesserte at dømme efter deres storartede gaver og legater, særlig til Breviks kirkevæsen. Et prægtig døpefat av sølv med bibelske billeder i drevet arbeide skjænkedes i 1732 av Jac. Nielsen Leerstang og hustru. Døpefatet bærer følgende indskrift: «I Brevik først vort lives laab, i Breviks kirke fik vi daab. I Brevik bodde rolig. I Brevik venter vi vor grav, til daabens zir det daabsfat gav. I himlen sidst vor bolig». Jacob Nielsen og Bodil Axelsdatter. St. Hans d. døberis dag 24de juni 1732.

Det vidner om et utviklet religiøst syn hos disse folk at skjænke døpefatet til kirken netop paa døperens navnedag.

Stulen var ogsaa prestegods; men Knut Stulen kjøpte eiendommen i presten Nilsens tid omkr. 1849. Kjøpesummen var 900 spd. Rørarød var kjøbmandsgods; men ifølge auktionsskjøte av 29. april 1782 blev Ole Jacobson dengang eier av gaarden. Den anden anpart av Rød kjøpte gamle Rasmus Berg, likeledes av en kjøbmand i Brevik.

Stridsklev. Denne gaard har været meget større end den nu er, idet det saakaldte Hovholtjore, mellem Flaatten og Stridsklev for mange aar siden er solgt fra og tilhører Haugholt nordre, den dag idag. Den første eier av Stridsklev, hvis navn vi med vishet kjender, er ifølge Hiordeboken Jacob Aalborg; se pag. 351. Han solgte gaarden omkr. 1805 til skibskaptein Jens Wille, der i 1812 har været med at yde 11 rd. 2 m. til Eidanger kirke. Hr. Wille bar vistnok været en utpræget fremskridtsmand fuld av initiativer; ti baade syn og sagn vidner endnu om mærker og minder efter ham.

Vidt hadde han faret og meget hadde han ogsaa erfaret, og adskillig av dette søkte han da at omsætte til virkelighet i sin hjembygd. Han drev saaledes med dyrkning av tobaksplanten nede i «Svinekaasa». Han bygget en eremitage paa en liten høide tæt vestenfor haven, hvor der ogsaa for 50 aar siden fandtes et deilig lysthus under et asketræ; han hadde gjæs og karudser med tilhørende damme; ja han bygget endog det vakre og tidsmæssige vaaningshus, som trods sine 100 aar endnu staar der like kjækt med sine store, høie vinduer, sine høie og luftige værelser og talians, (italiensk?) Tak, som dengang skulde være moden paa herskapelige leiligheter. Den storartede have, som i et aarhundrede har været en pryd for stedet, skriver sig utvilsomt fra ham. En lei «aber» for hr. Wille var imidlertid hans økonomiske forhold. Navnlig skyldte han en masse penge til englændere. For at redde, hvad reddes kunde, bortskjøtet han eiendommen til jomfru Anne Pernille Bøchmann. Sine sidste leveaar tilbragte han paa Romnæs i Hollen, hvor han blev gift med en datter av presten Heidemark i Bø. Gamle folk deroppe har vidst at fortælle adskillig om den fremmede indflytning, som de ansaa for en snurifax, men som igrunden var langt forut for sin tid.

Den ældgamle vaaningsbygning paa Stridsklev blev en tidlang staaende paa sin plass litt nordenfor den nye, indtil den endelig havnet - i Porsgrund. Huset er nu for 25 aar siden nedrevet for at gjøre plass til den stolte bygning, som kjøbm. Johannesen lot opføre paa tomten i det aar 1891.

I 1829 sees skibskapt. Herman Hoell at være bosat paa Stridsklev og at ha ydet til kirkereparationen. Han var gift med en fornem dansk dame, der imidlertid døde paa Stridsklev efter 17 aars egteskap og ligger begraven paa Eidanger kirkegaard.

Graven er omgit av jerngitter, men blev, efter at familien bosatte sig i Skien, en tid vanskjøttet, saa at den store, brede marmorplate i mange aar laa næsegrus. Paa stenen er indhugget følgende gravskrift i pompøse og høistemte ordelag efter datidens skik og bruk:

Under denne gravhøi gjemmes de jordiske levninger av Christiane Louise Hoell. Hun fødtes i Danmark den 19. august 1792 av forældrene major i kavalleriet Georg Ditlev Schildknecht og hustru Karen Kappel f. Fischer; indgik egteskap den 18. oktober 1819 med skibskapitaine Herman Hoell. Forlot en elsket familie, fødeland og blide kaar for at opfylde hustruens, husmoderens og de moderlige pligter, hvilke hun med troskap, retskaffenhet og ømhet utførte i noget over 17 aar, indtil forsynet efter sin vise styrelse ved døden befriet hende den 2. januar 1837 fra 11 maaneders sykeleie og denne verdens møisommeligheter, men berøvet den efterlatte, sørgende mand en tro ledsagerinde paa livets stundom tornefulde bane og 4 barn deres mors trofaste omsorg».

Hoell solgte gaarden efter sigende til klokkeren Jac. Halvorsen, der bodde paa Døvik søndre, og efter ham blev Nils Langetangen eier. Han var sandsynligvis bortenfra Risørtrakten, hvor han ogsaa bodde i 1865 i en liten rydning i skogen paa Jernestangen, ½ mils vei fra Risør. Av ham kjøpte den senere lensmand Halvor N. Stridsklev gaarden omkr. 1850, og efter hans død i 73 bestyrte sønnen Nils baade lensmandsbestillingen som konstituert og desuten gaarden i en 7-8 aars tid, indtil bankkasserer K. A. Anderssen i 1882 slog sig til eiendommen, hvor han hadde sit hjem i ca. 18 aar. Efter ham fik gaarden atter en utenbygds eier, Johan Pettersen fra Sverige, der avgik ved døden i 1918.

Den tid, Bugge var pers. kapellan i Eidanger fra 1834 til 43, hadde ogsaa han sit hjem paa Stridsklev. Ifølge en tradition hadde der ogsaa boet en foged, der sat i saa fortvilede formuesomstændigheter, at rettens folk kom for at undersøke tilstanden. Manden trak sig da tilbake til uthusene; der hørtes et skud, og han var ikke mere.

Hoell paa Stridsklev hette egentlig Elias Herman Arbo Hoell og var skipperborger i Skien, hvor han døde 1863. Faderen hette Hans Hoell og var skibskaptein. Han var født i Gausdal men hadde vistnok i mange aar sit hjem i Rollen, hvor han avgik ved døden i 1812 paa gaarden Stenstad, Helgen Annex. Man syntes dengang deroppe, at det var fælt, naar en mand skulde ut paa det store hav. Men Hoell var nok av en anden mening. Han pleiet nemlig at si, naar han drog avsted: «Aa, jeg skal bare over til England som snarest».

En pike, som var opfostret hos ham, blev gift med Isak Torsberg, der bodde i mange Herrens aar i plassen «Stranna» ved Ramberg. Hun het Ingeborg og talte ofte om familien Hoell, da hun ogsaa hadde tjent paa Stridsklev, hvorhen hun var blit sendt av sin pleiemor der gjerne vilde skaffe sin utenlandske svigerdatter en snil og bra pike. Ingeborg likte sig særdeles bra paa Stridsklev og roste meget den snille frua og de snille barna, som hun kaldte Hans, Paul, Jorg og Karen. En tid efter, at Ingeborg var blit gift, brandt det for hende, og egteparret mistet omtr. alt det lille, de eiet. Fru Louise Hoell hadde saa ondt av hende, at hun sendte hende en hel «væv» av lærred, som hun netop, hadde vævet. Det var en kvinde, som hadde hjertet paa rette sted!

Louise og Herman Hoells 4 barn, er alle født paa Stridsklev. Hans Egede, bankadministrator i Skien, d. 1889. Se Haukeraas bruk, Georg Schildknecht, d. 1871. Han skjenket 50,000 kr. til et legat i Skien. Paulus, grosserer i manufaktur i Skien; død omkr. 1908. Datteren Karen (Kappel?) nu fru Næss, gift nede i Danmark.

Stridsklev ligger mitt inde i skogen. Det var derfor i gamle dage slemt med rovdyr ved husene. Lars Røe skulde en dag vogte gjæssene til Hoell. Men mitt paa lyse formiddagen kommer «Mikkel» og river hodet av en gaas. Huslæreren Thorsen, der senere blev organist i Larvik, blev vækket en nat ved et forfærdelig loven ute i gaarden. Han ut og fik i sidste øieblik reddet livet paa gaardshunden, som en sulten graaben holdt paa at rive ihjel. Den mand burde hat præmie!

Heistad tilhørte efter mitten af forrige aarhundrede skibsfører og reder Peter Dahl. Hant eiet ogsaa et barkskib «Baldur», der om sommeren var i farten, men om vinteren laa oplagt ved Heistadbugt. Hr. Dahl bodde henimod et snes aar paa Heistad i det store hus, som Thomas Blehr vistnok hadde opført og som senere blev indkjøpt til lokale for Breviks-bygden folkeskole av daværende eier Martin P. Solvik. Dahl hadde i mange aar fort skute for Alb. Blehr paa Stathelle og var en «hurrabas» til at komme frem. En gang hadde han gjort reisen paa England med trælast paa den uhørte tid av 21 dage. Blehr stod paa bryggen og tok imot ham, «Her er jeg alt», sa Dahl. «Jeg hadde ventet dem igaar, jeg, far»! var det kolde og rolige svar. Det var al den opmuntring, han fik. Dahl hadde 2 sønner, Halvor og Lars; sidstnævnte var saa uheldig at skjære av sig fingrene paa den ene haand i en hakkelsmaskin.

Nuværende eier av denne gaardpart er oprindelig fra Sverige men gift med en datter av Lars Bakke. Eiendommen nordenfor tilhørte for 60 aar siden Anders Vestlænding, der døde av blodgang sommeren 1859, det saakaldte «tørre» aaret. Enken Anne Kirstine blev gift med Petter Heistad, der ogsaa er indflyttet. Sidstnævnte lever endnu.

Søndre Tveten tilhørte i begyndelsen av 1800-tallet konsul Jørgen Flood, der var en bror av presten Boye Joakim Flood, Hedrum, og Elias Flood. Jørgen og Elias Flood drev en mangeartet forretning og eiet baade mange og store eiendomme i Gjerpen, Skien, Brevik og Porsgrund, og værdsattes i 1830 for en formue av 300,000 kr. Navnet Flod (Flodius) skriver sig fra Danmark. I 1833 flyttet Jørgen Flood fra Tveten og ned til den gaard i Porsgrund, som siden er kaldet Floodegaarden og i 1847 til Bolvik (Vold), som han tillikemed Herre hadde slaat sig til. Tveten, søndre, er omtalt andre steder.

Raskenlund. Toldkasserer Rasch, der bodde paa Kleiva, var en omgangsven av Flood og var efter sigende en original. En dag, som han og familie skulde i selskap til søndre Tveten, kom toldkassereren kjørende med to stuter for vognen. Dette optog vakte selvfølgelig en ikke liten opsigt og munterhet langs hele linjen. Han var nemlig saa glad i den slags kreaturer, som han ogsaa anvendte som trækdyr ved sit jordbruk.

Anders Nilsen Sundsaasen, en bror av Per, blev gift med Karen Marie en datter av Vetle Slevolden og kjøpte Kleiva, som efter Rasch ogsaa ofte kaldes Raskenlund. Men 2 aar efter kjøpet døde manden og hustruen vedblev at bo paa Kleiva og levet der i hele 46 aar som enke. Hendes Søn Vetle Anderson, der er født 1834, er endnu i Vigør og har butik i sin egen gaard ved siden av Optikus Hvale. (1916). Er nu flyttet til Martin Haavet.

Efter enken kjøpte en indflytning, Jens Pedersen, Kleiva, som han efter nogle aars forløp atter solgte til en lignende, hvorpaa han kjøpte Slaattenæs ved Langesund for 32,000 kr., hvilken eiendom han i 1898 atter solgte til en pris av 70,000 kr. Toldkasserer Jac. Wilh. Rasch var en søn av etatsraad (statsraad) Rasch, og hans Mor, som statsraaden var gift med, var en datter av Nils Aall.

Flaatten. Skibsreder og skibsfører Hans Petersen, en brorsøn av Peter Magnus P. fra Porsgrund bodde i 70-aarene et halvt snes aar paa Flaatten. Da husebygningen brændte, la han planen til en stor fløibygning, av hvilken kun den vestlige fløi blev færdig til beboelse i hans tid. Petersen var gift med Karen, en datter av Amund Tveten, og flyttet til Baroniet Bekkafors i Sverige, hvor han tilbragte en ganske kort tid. Petersen bodde saa en tid i London, men har nu i mange aar boet inde ved Kristiania, hvor han driver med grøntsaker. Hans kone er forlængst bortvandret.

Skrukkerød og Jønholt hørte oprindelig sammen. 1669 tilhørte disse gaarde den før nævnte rike kjøbmand i Skien, Hans Iverssen. Den 14-10-1785 blev begge gaarde tilskjøtet toldkontrollør Coucheron.

Ved auktion paa Tveten, avholdt den 15. aug. 1799 kjøpte dr. Rædisch og kjøbm. Backa disse eiendomme. (Tveten var da lensmandsgaard). 17. janr. 1803 solgte doktoren sin andel til Backa. Samme aar 27. april solgte Backa Jønholt gaard til toldkasserer Jac. Wilh. Rasch. (Rimeligvis den del av Jønholt, som nu hører byen til). Sivert Backa frasolgte den 4. jan. 1811 Skrukkerød, (hvorved muligens ogsaa menes den del av Jønholt, som Halvorsen nu har) til konsul Jens Gasmann (d. 1850), der atter solgte gaardene til brødrene Simon og Halvor Siljan, idet førstnævnte fik Skrukkerød, og Halvor Jacobsen Jønholt.

Simen Bommen, der var fra Skien, eiet i 1787 Siljan søndre, og fra ham nedstammer den vidt forgrenede Siljan-slægten.

Apoteker Henrik Adolf Mülertz var en far av presten Mülertz i Eidanger og drev apotek paa Osebakken i den saakaldte Tolleskauggaarden. Dette apotek solgte han i 1818, da han hadde overtat onkelens apotek i Skien, som han arvet med sin hustru Helene, der var datter av hans onkel. Mülertz døde i 1838. Han staar i 1812 som eier av Bjørketvet. I 1829 staar imidlertid admiral Fabricius som eier rimeligvis av den samme anpart av Bjørketvet. Han døde paa Osebakken (1841), hvor han bodde i den gaard, i hvilken konsul Hans Møller i mange aar hadde sit hjem, og som endnu kaldes Admiralsgaarden.

Flere av Porsgrunds og vistnok ogsaa av Breviks storfolk interesserte sig levende for jordbruk. Dette stadfæstes ogsaa ved den mangfoldighet av byfolk, som før og efter 1800 tallet eiet gaarde og gaardparter i Eidanger. Ditlev Rasch fik præmie for opdyrkning av myr. Kammerherre Løvenskiold hadde opdyrket 70 tønder land av Vallermyren; Jørgen Aall 20 td., hvorved luften var blit kjendelig mildere og taaken avtat, efter at man i 1785 hadde begyndt med at uttørre Vallermyrene. Men havestellet laa dengang endnu nede, saa at kaal og røtter for det meste maatte hentes fra Kr.ia. Anm. «En tønde land»: paa dette areal kan man saa en tønde korn. I Brevik stiller forholdet sig likedan. Der møter vi navne som Jacob Nielsen Leerstang, Chrystie, Hans Ericksen, Blehr, Viborg, Coch og mange flere der alle hadde eiendomme i Eidanger.

Familien Coch i Brevik har i 100 aar eiet Løvøen, hvor ungdommen fra Brevik ofte var over og badet og moret sig i den deilige sommertid. N. W. Coch kjøpte ogsaa Sagbakken med den del av den saakaldte Nauserskogen og Almedalskjenna, som før tilhørte Ole Lerstang i slutten av 50 aarene, og anlagde der et sagbruk samt en storartet isforretning.

T. I. Wiborg hadde jordvei ved Ulesund (Wiborgplassen) og Johan Haaøen hadde endel av Oxøen, likesaa ved Ulesund.

En parcel av Sigtesøen, «Linna» kaldet, tilhørte i 50 aarene vognmand Anders Gjertsen, ogsaa fra Brevik. Kaptein Andersen, der førte skib fra Brevik, hadde eindom paa Sandøen, hvor han lot opføre den saakaldte hvite gaarden paa vestkanten av øen. Andersen var en søn av gamle Anders Arøen.

Svend Eriksen paa Breviksøen eiet Krøstangen ved nordre pynt av Sandøen. Han forliste med mand og mus omkr. 1860.

Kornelius Røes pragtfulde villa paa Troldhaug blev bygget i 90 aarene. Troldhaug blev solgt for omkr. en 15,000 kr. til pastor Hauge, en søn av nuv. sogneprest til Skien. Hauge solgte atter eindommen til apoteker Wolff, Kr.ania.

Villabebyggelsen i Nystrand. Ved den indre ende av Eidangerfjorden bar der efter baneanlæggene utviklet sig en ganske storartet bebyggelse. Det er særlig folk fra Skien, som har slaat sig, ned derute, men efter Breviksbanens anlæg ogsaa Porsgrunds-folk.

I gamle dage anvendte ikke byfolk sine eindomme til villabruk og feriebolig, men brukte dem som avlsgaarde (adelsgaarde), hvor de «saadde og sætte», «slog og høstet». Nu gaar strømmen i en anden retning; nu er der ikke tale om at saa og høste og samle i lader, men om luksuriøse villabygninger og fortryllende parkanlæg. En særskilt omtale av hvert enkelt av disse anlæg vilde føre for vidt. Følgende skal nævnes: Sjøblik: Opført av bankchef Kielland Torkildsen; solgt til kapt. Lund. Nuv. eier C. B. Nilsen, Skien. Glitre: Ogsaa opført av bankchefen; tilhører nu fru Raaum. Avganistan: Nu brukseier Carl Olsen. Fagervik: Grosserer Ludvigsen; nu Haraldsen. Solheim: Grosserer Johnsen. Strandly: Grosserer Offenberg. Jannyaasen: Grosserer Stensrud. Annalyst: Grosserer Grønvold. Ingridsletta: Ingeniør Jacobsen. Braaten: Kapt Damm; oprindelig doktor Munk. Villaen nedbrændte for nogle aar siden, men er gjenopbygget og utvidet av nuværende eier. Paa Ovald: (særlig Porsgrunds-folk). Sole: Sakfører Kristensen. Villaen staar paa badehotellets tomt; dette etablissement brændte nemlig efter en forholdsvis kort tilværelse. Grundarealet blev da indkjøpt av kjøbm. R. O. Helgesen, der ogsaa har opført villabygning paa eiendommen. Hegga: Hans Andersen, Skien. Toppen: Mægler Bergh, Porsgrund. Solhaug: Kontorchef Pohlmann. Lindheim: Farvehandler Hals, Skogly: Bokhandler Dyring. Vesterli: Assurancedirektør O. K. Abrahamsen. Gimle: Grosserer Bruun. Sollia, oprindelig: Hotel Eidanger, Ellefsen; nedbrændte to gange. Tredie gang gjenopbygget av kæmner Pedersen, Skien; kjøpt i 1908 av lensmand Ramberg; overtat i 1910 av lensmand Lunde, der bor paa stedet.

I Hasler hadde kjøbmand Raaum fra Skien i mange aar en pen villa paa Strandjordet, hvilken for adskillige aar siden nodbrændte, ved hvilken anledning eieren desværre forulykkede.

Mægler Larsen, Porsgrund, kjøpte tomten og opførte en ny villa Sjøblik. Smedholmen: Kjøbmand Larsen m fl., Skien. (Juli 1916). Forresten fortsættes der stadig med opførelse av villabygninger utover langs begge sider av fjorden, paa vestsiden til og med Heistad, og paa østsiden endog til og med Lerstang og Oksøen. Grossererne Johnsens, Stensruds, Ludvigsens, Grønvolds og brukseier Carl Olsens villaer med tilliggelser maa sies at være utstyrt særdeles luksuriøst.

Drar vi en deilig solskinsdag indover Eidangerfjorden, opruller det storartede villasceneri sig saa glimrende og betagende, som det herligste panorama. Fremfor de andre gjør kaptein Damms villa paa avstand et imponerende indtryk fra sin dominerende beliggenhet, der behersker hele fjorden. Peter, Nils og Stefanus Koht fra Larvik har ogsaa hat eiendomme ved Eidangerfjorden.

Narholmen ved Haaøen tilhørte i mange aar Ole Andrers (Olsen?) fra Langesund. Han var allerede i 60-aarene en aldrende mand, mormoner og periodisk sindsforvirret, av hvilken grund han var mest kjendt under navnet «gælne» Ole Andreas. Fyren kunde bibelen utenad og slog med en rasende behændighet og veltalenhet alle indvendinger til jorden. Men naar perioden kom over ham, hvilket skede regelmessig hvert tredie aar, var han aldrig at se.

Begge Aaklunggaardene har fra umindelige tider tilhørt Fritzøe jernverk, (Grevskapet), Larvik. Verkets kontor oplyser, at der i arkivet ikke findes nogen oplysninger om, hvorlænge disse gaarde har tilhørt verket. Jernverket omtales allerede i 1650 og tilhørte da Niels Lange og fik 1673 en cirkumferense av 3-4 mil skog og ertsgange. Det er rimelig, at Aaklungen allerede dengang, sammen med en masse andre eiendomme blev indlemmet i Grevskapet, som siden den tid altsaa har staat som eier.

Statens eiendomme. (Prestegods.) Nordal og Lunde nordre var ogsaa prestebol. Prestegaarden tilhører naturligvis staten. Husmandsplasse (presteplassene) som er blit frasolgt prestegaardene: Kaasa, Flata, Rønningen, blev frasolgt aar 1880. Prestesætre, Dreirønningen, Studsrød i 1895. Presteskogen med Smørkerød, der strækker sig fra Mjøvandet i Gjerpen og til Ødegaarden i Bjørkedalen blev solgt til Anders Nordal og Helge L. Buer i 1868. Aasen og Øvald er ogsaa frasolgt. Prestegaarden har nu kun en husmandsplass tilbake nemlig Ulverød. Valler, søndre, var ogsaa prestebol (enkesæte).

Begge Lundegaardene (Søgaren) i Bjørkedalen eiedes i 1812 av Løvenskiold. Leif Nordal er fra Hitterdal og kjøpte gaarden efter Anders Nordal, der hadde skjøte paa hele 5 eiendomme. Lunde nordre, i Bjørkedalen var i 16 og 1700 prestegods og blev beboet av pers. kap. Chr. Findøe i 16 aar. Eieren av Sætre, nordre, Anders Johnsen, er fra Hollen, og eieren av Kjendalen, Opistua, er fra Kjose.

Landstedet Mule-Varde

Ved begyndelsen av forr. aarh. tilhørte denne eiendom Ole Hansen, der sees at ha solgt gaardparten til Lars Knudsen ifølge skjøte av 5-2-1822 for 300 spd. = 1200 kr. Ole Hansen, Mule var født 1792 og var søn av lensmand Hans Andersen, eier av Mule og nordre Tveten. Sønnen Ole er bedst kjendt under navnet «Ola Mule», der i 40 aarene solgte Mule hovedbruk til Nils Slevoldon og flyttet til Tveten nordre, hvor han døde i 1873, 81 aar gl. hos Amund Tveten.

Lars Knudsen eiet desuten en anden parsel av Mule, hvilken for tilhørte Anne Susane Halvorsen, der har meddelt ham skjøte av 17-1-1835. Kjøpesummen var 250 spd. = 1000 kr., skyld 1 skind, nu 39 øre. Dette jordstykke kaldes endnu i folkemunde for «Halvarsjore» eller Halvorsens «jore».

En gammel «skoleholder», Jacob Johnsen, almindelig kjendt under benævnelsen Jacob «skolemester», bodde omkr. midten av aarhundredet paa denne eiendoms grund og hadde sit lille hus staaende helt nede ved bugten; men han hadde efter sigende aldrig selve jordstykket hverken til eiendom eller til leie. Anne Susane Halvorsen var hjemme i Brevik og enke efter en der paa stedet ved aarh. begyndelse boende forretningsmand hr. Jens Halvorsen. Lars Knudsens far var fra Telemarken, indflyttet til Eidanger og bodde paa Ørstvetøen. Han het Knud Larsen, men var mest kjendt under navnet Knut «Øia». Øen har ogsaa tilhørt en Breviksmand, Hesler. Der var dengang ikke huser paa øen, sies der; men han satte op den «bua» nede ved vandet, og som endnu staar. Den var oprindelig indredet til laave og lade og maa sikkert være adskillig over 100 aar gl. «Øen» (og tillige Versvik) ligger under Ørstvet. Mule derimot har fra gl. tid hatt sit eget matr. no. Ørstvet het i gl. dage Eirikstveit, senere Erikstvet, der i folkemunde er blit til Ørstvet: Eriks gaardpart.

Mule betyder en høi og bred odde (Næs); oldnorsk: Muli. I begyndelsen av forrige aarh. bruktes formen «Muhle» vilket kan sees av gamle papirer og gravskrifter. Denne skrivemaate er unegtelig ogsaa mere smakelig, brukt som gaardsnavn. (Svensk Mule).

Lars Knudsen var sjømand og var i 1822, da han fik skjøte paa Mule, avanseret til styrmand. Han maa ha været en overmaate dygtig og uforfterdet mand; derom vidner blandt andet det faktum, at han fik skib at føre for Blehr paa Stathelle, som dengang var fjordens største skibsreder og kun antok de mest utsøkte folk til førere for sine fartøier. Knudsen blev dog ingen gammel mand. Efter mottagne meddelelser sees han at være død ved forlis ved juletider 1835. Sønnen Elias var da 11 aar; født 1824. Skibet, som han førte, samt hele besætningen, hvoriblandt ogsaa kapteinens unge søn, Elias, forsvandt sporløst under en storm i Kanalen. Skibet tilhørte Blehr paa Stathelle og dets navn var «Ariadne».

Hans hustru er født 1802 og het Asber Maria Halvorsdatter Hangholt. Hun hadde 2 søstre, Sigrid og Marichen. Marichen (almindelig uttale: Marken) var gift med Jacob Nystrand og hadde 3 sønner og 2 døtre, av hvilke den ene, Karen, lever og bor paa stedet. (Nu enkefru Marum). Sigrid, der endnu i folkemunde gaar under navnet tante «Siri», var gift med Jens Hansen, en bror av Ole Hansen Ørstvet. De hadde en søn, Severin Jensen, alm. kjendt under navnet Severin Ørstvet.; han var skibsfører og førte en skonnert (?) for Nicolai Andersen ved navn «Anne Elisabet», men forsvandt sporløst «med mand og mus» paa en reise fra England til Danmark, kullastet mit i 70-aarene.

Kapt. Jensen var gift med Stina Andersen, en datter av Anders Skjelsvik (hjulmaker) og hadde 3 sønner, av hvilke en «blev borte» og 2 er i Amerika, samt en datter, Ida, der nu er gift med brukseier Nicolai P. Berg, Stathelle. Fru Jensen er ogsaa død.

Enkefru Knudsen solgte i 1874 sin eiendom til skibsreder P. M. Petersen, Porsgr. Hun fik 2000 kr., samt 400 kr. i aarlig livrente indtil sin død, der indtraf 1883. Gamle Petersen overdrog i 1884 eiendommen til sine 2 barn. Svigersønnen skibsreder Myhre fik den vestlige parcel «Idavold», som nu tilhører mægler Bye, Skien og bærer navnet «Fagerbo». Konsul Wright den største og østlige parcel, som nu har faat navnet Mule-Varde og som dengang bestod av mesten bare utmark, da eiendommen i lange tider hadde ligget saagodtsom øde.

Gamle Petersen hadde imidlertid allerede begyndt at stelle paa den, idet han hadde optrukket grundlinjerne for et vordende parkanleg, oparbeidet veie og plantet en allé av lindetrær fra villabygningerne og østover til Varden. Sydover for bygningerne har han desuten sat varige merker i anlægget, idet han har latt utplante en hel skogstrækning av veimuth-furu. Plantningen er frodig og saftig og trives aldeles udmerket der i strøket i ly for nordenveiret. Utplantningen blev foretat i 70-aarene, og skogen har nu allerede naaet en anselig størrelse.

Marie Knudsen blev, som før sagt, tidlig enke. Baade hendes mand og søn blev jo borte, far og søn paa en gang. Enken sat igjen med en anden liten søn, Ludvig, som ved faderens død kun var 9 aar gl. samt 2 smaapiker Karen og Mariane. Karen blev senere gift med daværende kjøbmand i Brevik, Gustav Grønnerøe. Mariane blev gift med en grosserer i Kjøbenhavn, Jørgen Olsen. Hun døde i Kbh. 1896 og efterlot sig 2 barn, Hedevig og Sofus Volmer.

Sønnen Ludvig er født 1826, og kom ved faderens død straks til Blehr paa Stathelle. Blehr var som en far for gutten, og da han forstod, at barnet hadde udmerkede evner, lot han gutten utdanne for kontoret og trælastbranchen. For sprogets skyld sendte Blehr ham til udlandet, hvor han opholdt sig i flere aar. Han tilbragte denne tid i England, Tyskland og Holland og lærte disse landes sprog. Ludvig Knudsen blev hos Blehr i 20 aar fra 1835 til 1855. Efter at ha forladt Blehr, drev han i etpar aar egen traelastforretning i Larvik. Saa kom han til Treschow og ophævet da sin egen forretning. Hos Treschow var han foruten kontormand tillige bestyrer av utskibningen til Holland og England, Han skildres av samtidige derinde som et godt hoved og med betydelig indsigt i trælastbranchen. Han blev hos Treschov i ca. 18 aar, indtil han i 1875 antok stillingen som disponent for Laugendalens trælastbolag i Fredriksværn, hvor han blev i 15 aar, altsaa til 1890. Han trak sig da tilbake og tilbragte sine sidste 9 leveaar i Larvik, hvor han døde i 1899, nær 74 aar gl. Ludvig Knudsen staar i folks bevidsthet her i omegnen som en sharper av en forretningsmand, hvilket ogsaa fremgaar av de indflydelserike stillinger, han indehadde.

Nuværende eier overtok landstedet som sagt i 1884. Han gik da straks igang med at ombygge vaaningshuset og fuldføre det nuværende parkanlæg, hvis grundlinjer allerede var optrukket av faderen. Over halvdelen av eiendommen er utlagt til park, der paa kryds og tvers er gjennemskaaret av grusfyldte gange og stier og beplantet med skyggefulde trær. Gjennem den smakfulde indgangsport paa nordsiden av eiendommen kommer vi straks ind i en hel skog av kolossale eketrær; her er plantet en vakker lund av bøketrær og en mængde vældige birke- og lindetreer.

Men glanspunktet er som ventelig partiet foran villabygningen med den store runde græsplæn, der er utstyrt med en overdaadig blomsterrigdom. Hele partiet er indrammet av de nydeligste blomsterbed og prydtrær. Først og fremst lægger vi merke til en straalende hæk av ligustrum, saa kommer mægtige tujaer og sypresser, endvidere sjeldne eksemplarer av gran og furu, samt 5 vakkert beklippede bøketrær, og endelig ikke at forglemme den himmelhøie pyramidepoppel, der stram og dominerende hæver sig over alle de andre. Fortsætter vi hovedgangen nedover mot fjorden, kommer vi gjennem kjøkkenhaven, der ligger lunt og godt til mitt inde i tykke skogen og er utstyrt med en finklippet spireahæk. Her findes en hel liten aker av asparges, mangfoldige jordbær og bringebær, foruten forskjellige kaalsorter og de traditionelle rips og stikkelsber ikke at forglemme. Paa en liten skrænt noget længer nedover med vakker utsigt ut over fjorden finder vi en rummelig glaspavillion med bord og stole, lys, verdig og indbydende og delvis omgit av vakre spireahækker og staudebed. Vi avanserer videre sydover og naar endelig ned til havnen med brygge, baatleie og baathuse. Paa tilbaketuren gjør vi smaa avstikkere ind i sidegangene, hvor nye overraskelser venter os.

Med villaen som utgangspunkt og Varden som maal lægger vi nu veien mot øst gjennem den omtalte lindeallé og forbi «tjernet», der nu er tilkastet. Mitt i lien faar vi øie paa «Grotten», paa hvis bænke vi tar en liten «pust» og nyter omgivelserne. Endelig naar vi flagstangen og Vardens top, eiendommens fornemste utsigt. Og utsigt er der, det skal være visst, fri utsigt til verdens 4 hjørner og et panorama over Eidangerfjord med omgivelser saa henrivende, at det længe vil mindes. Her har i middelalderen staat en virkelig varde, av hvilken grund ogsaa hele fjeldkollen kaldes «Varden». Her brukte ungdommen i «forna dar» at tænde baal om St. Hans aften, og her lød sang og jubel, og festglæden gik høit; men glanspunktet var dog ifølge traditionen «da baalet blev tændt paa Mule Varde». Fra Varden gaar en noksaa bred, linjeret forsænkning i lien helt ned til fjorden. Her har skibsreder Petersen skapt sig et varig minde ved utplantning av 3 parallele rækker av ranke eketrær i snorrette linjer ovenfra og helt ned til stranden. I hver række er der 18 trær, tils. 54, Plantningen tar sig utrolig godt ut, som den staar der mitt inde i selve vildmarken. Saa slanke og kvistfrie eketrær er en stor sjeldenhet, og dertil er de hverandre saa like som 2 draaper vand. Naar alle disse trær blir fuldvoksne, saa vil de repræsentere en hel liten formue. Plantningen har en længde av over 100 fot og en bredde av 54.

Idet vi vender tilbake til utgangspunktet, maa vi gjøre en sving nedom frugthaven, som findes i nærheten av villaen. Den indeholder omkr. et snes ebletrær i produktiv alder, 7 pæretrær, 10 morel- og kirsebærtrær og 4 plommetrær. Et av de første ebletrær er tvunget i espalier ind til en styrtbrat fjeldvæg; men træet var ikke destomindre fuldt av ebler. Selve villabygningen er en ombygning og utvidelse av den gamle bygning. Den fremstiller sig nu med ark mot syd og store bysantinske buer i gavlene. Hovedindgangen er nu fra sydsiden. Gjennem en aapen veranda kommer man ind i havestuen, der i den gamle bygning var kjøkken. Til venstre ligger den rummelige salon, villaens vakreste værelse. Et væld av lys strømmer os imøte; ti rummet er holdt i hvidt og guld og faar lys fra store vinduer paa 3 forskjellige sider. Avslutningen mot vest dannes av en karnap, der er skilt fra det øvrige rum ved 2 pragtfulde korintiske søiler. Paa den motsatte side av havestuen lig er den rummelige spisesal og paa nordsiden et mindre værelse og entre. I anden etage findes gjæsteværelser og andre soverum med altaner mot syd og vest.

Kjøkkenet med anretningsværelse, spiskammere, kjældere med fryserum samt vedbod findes nu anbragt i en særskilt tilbygning, der utgjør en fløi til hovedbygningen. I et dalføre mitt inde i tykke Wymouth-skogen findes bolig for kusken samt stald med vognremisse, staldkammer og ishus. Der i nærheten findes ogsaa landstedets brønd, fra hvilken vandet maa ledes op til villaen ved pumpeverk.

Konsulen foreslog, at jeg fik ta en tur derut og se paa anlæget, før jeg skrev. Saa blev gjort. Med den største elskværdighet blev jeg vist omkring av hele familien. Fru konsul Wright tok sig av blomsteravdelingen. Da dette var besørget, paaviste konsulen og hans søn de øvrige detaljer av dette vittløftige anlæg.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen