av I. C. Ramberg

Fanter og fantefølger.

Disse mennesker er ogsaa kjendt under navnet omstreifere, strykerer, tatere (zigeunere), og den feminine bestanddel kaldes førkjer eller fanteførkjer. Av saadanne har det fra umindelige tider været en sand velsignelse i Eidanger, og fornemmelig har da strøket langs postveien været haardt brandskattet av disse ubudne og litet velkomne gjester.

Rigtig stortatere med hest og ekvipage strøk gjerne paa de islagte vand fra Larvik op Farris frem til Aaklungen og derfra enten sydover til Marken, men især i Bjørkedals-ruten. De overnattet da gjerne i Dreirønningen nord i presteskogen og hadde sin neste station i Sagløkka syd i enden av Dalen. Saadanne tatere var ofte en skræk for strøket, da de saa lurvede og fæle ut og gjerne sig imellem talte et sprog, som ikke andre forstod. Hvis de ikke fik sin vilje frem, var det ikke godt at vite, hvad de kunde finde paa. Andre fanter reiste mere enkeltvis og førkjerne ofte bærende paa et spedbarn, hvilket selvfølgelig var en prægtig appel til folks medlidenhet.

Spurte man en saadan fantekjærring hvor hun egentlig var ifra, fik man som oftest til svar: «Østantel», og derved forstod de da gjerne strøket omkring Larvik; nogle kunde ogsaa være længere «østantel» og enkelte helt fra Toten. Andre opgav endog «Finmarken» som sit hjemsted, og hvis man da ikke stod færdig med alt det, som huset kunde formaa, saa skulde man nok faa det igjen paa krøtra til vinteren. Nogle fanter kom aldeles periodisk eller rutegaaende; andre indfandt sig til mindre bestemte tider. Almindelig drev de gjerne et eller andet haandverk saasom vævskebindere, kjædelflikkere, blikkenslagere, kammemakere, feiere; andre var klokkebyttere, og førkjerne gav sig gjerne av med at spaa, ja endog med aareladning eller at «gjøre ved» for mossot, for «vred», for «svæk», tandverk og anden slags «krangdom» saavel hos mennesker som hos dyr.

Omstreiferne tigget baade om klædningsstykker og mat. Av matvarer gjaldt det gjerne nogle kaffebønner, en «dust» mjøl, en klat smør, en bete flesk, en ditto kjøt. Et brød tok de nok ogsaa imot; men særlig gjaldt det at faa «sulmat».

Følgende forekommer i en vise om en tiggerkjærring fra Bamle: Hu «spaaer» i en kaffekop og «læser» i en skalk, saa faar a flesk og fladbrø og saa ei bøtte mjælk. Reisende «svenner», (geseller, lassaroner) kom sjelden ut imellem bygderne, men holdt sig gjerne til landeveien og byerne, hvor der i gamle dage var lettere adgang til brændevin og anden fyld.

Rundt om i bygderne i Eidanger fandtes der tillike gjerne nogen saakaldte husarme, der tildels kunde lide stor nød. Jeg kjendte en kone fra min barndom, som hadde en stor, sterk mand, der imidlertid sjelden hadde noget at gjøre, samt en flok halvnøkne, forsultne unger. Hun kom ofte til mit hjem med et spand i haanden og blev staaende ved døren, uten at mæle et ord. Hun passet gjerne paa at komme, naar vi sat og spiste, og naar hun da selv hadde faat noget at «leve av» blev spandet gjerne fyldt med melk og et brød eller to samt endel andre lekkerier knyttet ind i hendes tørklæ, og i saa maate utstyrt rodde hun da fornøiet tilbake til sit usle hjem. At søke fattigvæsenet om hjælp var jo altid anset for en tort, og saa kunde man desuten let resikere, at man tok børnene fra dem og satte bort til fremmede for betaling. Derfor lot man det heller skure i haap om bedre tider, hvor tungt det end kunde falde at trække stadige veksler paa naboerne.

Av fantefølger og omstreifere fra mitten av 1800-tallet og utover kan nævnes:

Meldala. Hende kan jeg ikke erindre, at jeg saa; men av traditionen faar man det indtryk, at det var en yderst værdig og imponerende dame, mere lik en fyrstinde end en tiggerkjærring. Hendes fordringer var da ogsaa i den grad saa ublue, som om hun var den egentlige herre i huset.

Lucas-Børte var ogsaa en patent fanteførkje. Hun hadde endog tilbragt endel aar i hovedstaden, og naar nogen spurte hende, hvordan hun likte tugthuset, svarte hun bittert: «Nøkkelen stod i føre mig, og den staar ogsaa i efter mig, far!»

Den «sinna» fantekjærringa var igrunden bare halvparten av en kjærring; ti hun var kommen til verden uten nogensomhelst spor av ben, saa at manden var nødt til at bære hende paa ryggen sammen med sit øvrige habengut. Naar «ægteparret» kom ind i et hus, satte, han hende gjerne ifra sig paa en stol.

Hendes mand var rigtig en godsau, som fandt sig taalmodig i, at hun baade slog ham og drog ham i haaret og overskjældte ham, naar han ikke bar hende varsomt nok eller ikke gav hende brændevin, naar hun ønskede. Jeg syntes synd paa den stakkels mand, som hadde en slik mandvond vandskapning til kone.

Anne Ambros var ogsaa en stadig og paagaaende tiggerkjærring. «Museprylla» likesaa.

Knut Kleiva var en gammel, jovial og inderlig blid fattigmand, der gik omkring og bandt sammen istykkerslaat stentøi. Denne mand var vi barn aldrig rædde for; ti han var altid saa morsom og i perlehumør, skjønt han led av et frygtelig broktilfælde. Han tilbragte sine sidste leveaar som lægdslem i Bjørkedalen, og blev paa det sidste noksaa knarvoren.

Halvor «min» tror jeg var den blideste av alle fanterne. Han var kurvbinder og hadde noget at sælge, og jeg tror, at han ogsaa var bosat borte i Kvælle etsteds.

Saa har vi Bein-Hans og Bein-Lars, som sanket bein, Abraham og Isak Prøiser, Mjøl-Ola; Nikolai Feier og Søren Slug, der ogsaa var feier, Isak Føa, Ola Matkjær og Per Springer. «Pinnesula» var ei «ramhekla» fanteførkje; hun var gruelig umedgjørlig, og der var ingen ende paa hendes krav og fordringer. Hendes mand kaldtes for Pinnesulen, og derfor fik hun ogsaa lov til at bære dette stolte navn.

Av «førkjer» maa endnu nævnes Brændheita, Beddevinna, Grisebusta, Fjuge-Dam, Fylle-Amborg, Sæk-Anne, Sigrid-Skvætten og Jans-Anne, der egentlig var en gaardmandsdatter fra Slemdal, som løp avsted med Jahn Barlin, der drev som blikkenslager. Hans bror Karl Barlin var bosat i Gunnuldsvik og gift med en «telebondtuppe» som het Anne. «Eg aa Karel», pleiet hun gjerne at si, og hun gik ogsaa tildels «omkring».

«Rosina» Barlin var ogsaa kjendt i tragten, og Nils Anton Barlin drev med at lave fine, utskaarne tolleknivskafter i ben.

Urmaker Berg med kone og barn var fra Sverige og vanket mest inde i «Marken», hvor han ogsaa optraadte som dyrlæge. Det forlyder med krav paa troværdighet, at hans oprindelige stilling hadde været regiments kirurg, (militærlæge) men at han i Krigsaarene var desertert over grænsen til Norge, hvor han siden fristet livet som omstreifer. Hans søn Ole Kristian Berg var bosat i Kokkersvold, som murmester. Alting-familien var gjøtlere og arbeidet nydelige knivskafter. Knut Alting har i over en menneskealder været bosat i Kurvegaten i Langangen. Han har drevet med fortinning, med dagarbeide og lavet sopelimer.

En av de mest notable omstreifere var Admiralen; i det mindste i navnet. Trods sin høie stilling i samfundet fandt han allikevel regning i at vandre omkring med melposen. Vildspiken drev ogsaa som skattegraver. Den blide fattigkjærringen gik glad og munter omkring, skjønt hun led av et stygt aapent saar i maven.

Karen Sillevika var ogsaa en meget blid og taknemmelig kone, som altid hadde noget rart at fortælle.

Forat gjøre galleriet fuldkomment maa endnu nævnes: Østen Byldal, Lars Breigangen, Facilius, der laa efter folk paa veiene og kom paa slaveriet; gælne Halvor, der var spillemand, og Jenta med gjeitane, der heller ikke var ganske rigtig. Ole Baatmand og Marte Fillebaat kom omkr. 1870 fra Siljanbugten og nedsatte sig i Kokkersvoldstrand hvor manden drev skoflikkeri og Marte ofte gik «paa bøgda». Deres søn Ole var en tid sjømand, men reiser nu landelangs med en baat.

Levorsfølget. Levor og hans kone Ellen var fastboende paa Bjørkøen. Gunnar Levorsen var gift med Dorte Myra og tilbragte en betydelig del av sin levetid paa slaveriet. En av hans døtre var gift med Halvor Smed, (som druknet), en anden med Gulbrand og den yngste med dreier Pøhner.

Ulykkestilfælder i Eidanger i de sidste 150 aar.

Det er saa længe siden som i 1782, at der var tvist mellem Ramberg og Lerstang om en delegran. Lars Lerstang paastod imidlertid, at granen tilhørte ham og en vakker sommerdag, da han vidste at eieren av Ramberg, Hans Berg, var i Brevik, rusler han avgaarde og hugger granen. Men enten granen faldt op i en anden gran ved siden eller maaske op i et brat fjeld i nærheten, - nok er det, ned vilde den ikke. Saa klyver Lars op i træet for at hugge væk nogle grene, som bandt. Pludselig vælter træet sig rundt og ramler ned saa at det ulykkelige menneske blev liggende med knuste lemmer som i en skruestikke, med den tunge træstamme over sig. Han hadde imidlertid den ene haand fri og med den hadde han vundet at hugge stammen næsten tvers av; men saa var det forbi med kræfterne, og da man om natten fandt ham, var den sidste livsgnist allerede utslukt. Skogstrøket, hvor dette hændte, bærer endnu den dag idag det uhyggelige navn «Pina».

Ole Hansen Ørstvet var bedstefar til nuværende Ole Ørstvet. Han var født 17/5 1800 og mistet livet paa en hjemreise fra Brevik, idet han tvers av Karsis tange faldt i vandet og druknet. Dette skedde 17. mai 1856, og da var han altsaa akkurat 56 aar gammel.

Ivar Stamland faldt i isen tæt ved Kinnerusses holme ved Seival og druknet tæt inde ved molbakken. Han kom nok ogsaa fra Brevik.

Nils, en søn av Abraham Grinna, druknet under skøiteløp første juledag i sundet indenfor Grinnebroen for omkr. 90 aar siden. Det var et haardt slag for faren, der møtte sørgebudet paa hjemveien fra Kirken.

Per Aasland ramlet omkr. 1860 utover muren i kleivene ved Lillegaarden og slog sig ihjel paa hjemreise fra byen. Kameraterne kunde intet huske!

Kapt. Landgreen, Tolleskoven, blev slaat overbord av bommen paa sit fartøi i sjøen og druknet.

Per Ulverød kjørte baade sig og hesten i dypet paa hjemveien fra Brevik omkr. 1855. Folk advarte ham; men det var ingen fare, mente han; for han hadde kjørt der om morgenen. Paa Ørstvetbukten var imidlertid ulykken ute, og saa, bar det tilbunds. Isen er falsk der om vaaren.

Halvor Torsen, smed i Kokkersvold, var paa hjemveien fra Brevik med kul og jern. Ved Bjørsund hadde han sovnet om kvelden i den lække koggen og drevet tilhavs og sunket. Dette hændte straks for jul omkr. 1880.

Abraham Ramberg kantret med sin trælastede skonnert «Hugin» i en høststorm utenfor Peter Head 1868. Ved denne leilighet omkom ogsaa: Kristian Røratangen, Nicolai Kittilsen og Johan Isaksen Løvøen. Severin Ørstvet fik samme skjæbne noget senere.

Anders Krogsengen, der tjente hos gamle Nils Sundsaaasen faldt under skøiteløpning i isen paa Ønna 1872 og druknet.

Den unge Martin Rønningen druknet ogsaa i Ønna, idet han under badning fik krampe. Det var en søndag, han og nogle unge gjætte i skogen, og da fik han det indfald, at de skalde leke begravelse. Han blev lagt paa en improviseret likbaare, de andre sang, som man pleier ved begravelser, og efter sangen tok følget og bar ham til graven. Derpaa var der atter en salme, og da var man færdig. Saa fandt han paa, at han vilde ned og bade sig og fik endelig Nils J. Hagen med sig. Men da blev han baaret hjem som et virkelig lik! (Omkr. 1880). Var dette et varsel?

To unge gutter, den ene en søn av stationsmester Schwenzen og den anden en søn av Andr. A. Holte druknet begge i Lundevandet for en del aar siden.

En søn søn av Anders Lunde blev under bærsankning bitt av en hugorm og døde.

Likedan gik det med en liten 7-aaring, søn av Severin Kjølsrød. Ormen slog sig om læggen paa den stakkels lille gut, der var barbent, og hugg ham flere ganger.

En liten pike, Gunhild, datter av Anders og Mari Sætre faldt for mange aar siden i brønden og druknet.

Borghild Rønningen, en voksen datter av Martin og Bertine, faldt i vandet og druknet i Rønningskjænna, idet hun stod og skyllet en vask.

Martin Aas druknet paa isen ved Oxøen vaaren omkr, 1910. Søren og Anders Nepedalen, far og søn, omkom med skonnert «Ganymed» tilhørende Svend Eriksen i Brevik omkr. 1860. Lars Halvorsen Ørstvet omkom paa samme maate vaaren 1876.

Søren Viersdalen faldt overbord i Bristolkanalen og blev borte. Broren Kristen døde som følge av en kjøreulykke sommeren 1915.

Kristofer Raken slog sig ihjel paa Lannerhagen under en kjøreulykke foraarsaket ved en automobil i 1912.

En telebonde fik brystet knust av en sten under minering i Sagbakken omkr. 1860.

Tomas Torsen faldt ut av prammen under vadtrækning i Lille Bjørsund og omkom omkr. 1880. Svigersønnen stod paa den anden side av sundet kun 10 skridt borte uten at kunne hjælpe.

For 30 aar siden kulseilte en ung mand utenfor Katøen og gik tilbunds. Kristian Johnsen Langangen omkom i Nordsjøen.

Skogbetjent Uggen gik paa hodet i dypet nede ved dammen i Aaklungvandet under høstflommen og omkom. Han blev av flommen ført gjennem bundslusen og videre helt ned i Ragnhildvandet, hvor man fandt liket igjen sommeren efter.

4 mennesker i Eidanger har desuten mistet livet ved vaadeskud.

Søren Jensen Tveten mistet livet under nedrasning av Kalkovnen paa Skrukkerød.

Nekka, en datter av Karl Lunde i Aaklungen, mistet livet ved lynnedslag sommeren 1918.

Merkelige lynnedslag.

Oppe i Bjørntvedtskogen tæt vestenfor Gata stod for 50aar siden svær furuskog. Som jeg en dag gik der og funderte, blev jeg opmerksom paa, at der rundt om i lynget var strødd millioner av træsplinter omkring en høi furustamme. Efter nogen søken lykkedes det mig at finde træets krone, der laa henslængt, et godt stykke bortimellem de andre trær. Antagelig var en fjerdepart av overdelen revet bort; men hvem kan tælle alle disse smaapartikler av træsplinter, der laa som et hvidt dække over grunden, og hvem kan tilfulde fatte de kræfter, som i mindre end tusinddelen av et sekund formaar at øve et saadant hærverk.

Inde ved Salbretvandet hadde lynilden faret stygt ivei med en temmelig hei, kvistfri hvitgran. Jeg blev opmerksom paa, at træet lutet sterkt, og ved nøiere betragtning fandt jeg, at det stolte træ var spaltet og vredet aldeles, som man bruker at vri en bjørkevidje. Det var selvfølgelig et verk av lynilden, der aldeles hadde radbrækket træstammen fra øverst til nederst. Men det fældste jeg nogen tid har set, det var inde i Sundsaasdalen.

En eftermiddag raset et frygtelig tordenveir. Under uveiret opholdt jeg mig netop inde i stuen hos gamle Anders Langangen. Det var temmelig mørkt i veiret; men lyn paa lyn og skrald paa skrald avvekslende med skybrudlignende regnskyl bragte en uhyggelig avveksling i denne pinlige oplevelse. Pludselig saa flammer et lyn, som nærmest maa betegnes som et ildhav, og som næsten øieblikkelig efterfølges av en braken, som om hele Langangen i et øieblik blev smadret. Dette var sikkert et nedslag, sa jeg til gamle Langangen. Ja det var da frygtelig. Nogle dage senere blev jeg var, at græsmarken var oprevet, ved siden av veien inde i enden av Sundsaasdalen, og at der var en rift i grunden, der lignet en plogfure. Som jeg stod og betragtet dette fænomen, blev jeg var, at alskens braate og snaus var slynget op i grantoppene. Der var en lav aas paa østsiden av veien, og lien opover var opfyldt av store og smaa kampestene, braate og kvist. Men der saa det frygtelig ut, en dyp grøft 1 meter bred og ca 15 meter lang var oprotet i dette ulænde, stene av flere skippunds tyngde var kastet tllslde, og en stor del av vildnisset fandtes igjen oppe i trætoppene. Ved at følge grøften naadde jeg op til et høit bjørketræ, der stod ensomt og med fæste i en stor sprække oppe paa nøkne fjeldet. Jeg forstod straks, at her hadde katastrofen tat sin beggyndelse idet bjørken aapenbaart hadde ledet lynet ned. Barken ved træets ret var avskallet, og i haarde fjeldet var slaat en forbypning, hvorpaa sprænggranaten hadde tat lien fat og der øvet sit hærverk, som fortalt. Heldigvis gik intet menneskeliv tapt; men L. A. Nøglegaard kom netop kjørende nedover Sundsaassvingen og var altsaa paa noksaa nært hold vidne til hele katastrofen. Han fortalte, at gamle «Musen» blev saa vetskrærnt, at den faldt i knæ for karjolen.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen