av I. C. Ramberg

Nedbrændte bygninger i Eidanger i de siste 400 aar.

Den første brand, om hvilken der haves sikker meddelelse, indtraf for temmelig nøiagtig 400 aar siden, og ved den blev sognets prestegaard lagt i aske.

Efter branden blev den nye prestegaard opbygget paa eiendommen Adelheim (Avlheim) som dengang tilhørte 2 bønder, der gjorde mageskifte med presten og fik en parcel av Aas og en av Grava isteden 1521. Fra den tid daterer sig sandsynligvis ogsaa de store eketrær, som endnu staar. Den nybyggede prestegaard stod i hele 300 aar, indtil den i 1816 (eller 17) nedbrændte i Steenbucks dage, altsaa for 100 aar siden; ti av Hjordeboken sees, at der av kirken er utbetalt 2 rdl, til opbyggelse av prestegaarden i aaret 1817. Desværre gik en stor del arkivsaker ogsaa tapt ved denne brand.

Omtrent ved denne tid brændte ogsaa husebygningen paa Lunde, nedre tilhørende postmester Chrystie i Brevik. Denne brand forutsaa, en mand, som om natten sat paa vagt efter oteren. Han fortalte da han kom hjem, at inat har det været en stor brand etsteds, ti det lyste helt utover i Bamle-landet som klare dagen. Kort tid efter fik han se det samme syn; men den natten brændte virkelig bygningen paa nedre Lunde. Jeg hørte det av min far, der ogsaa opgav navnet paa manden, som jeg tror var Søren skomaker. - For en 50-60 aar siden nedbrændte et fjøs paa Holte; men alle dyrene blev reddet. Huset laa saa isolert, at ingen av de andre huse strøk med. Men værre gik det paa Lunde søndre, hos Jacob Nilsen den 28de okt. 1880. Her brændte hele uthusbygningen med iværende dyr: 2 heste, 6 kuer, 2 grise og desuten flere levende dyr; allesammen indebrændte. Der ymtedes sterkt om at denne brand var paasat; men av hvem, det kan jo ingen si.

Den første brand paa Flaatten la uthusbygningerne i grus den 16de mai 1860, sies der. Vittige hoder mente, at det hadde været heldigere og ventet til den 17de; men smaagutterne med fyrstikkerne mente nei! Røra bruk (dampsag og mølle) nedbrændte totalt i en rasende storm av nordvest mitt paa tørre sommeren 1864. Daarlig assurert; store tap. Ilden holdt paa at sætte sig fast i skigarder, lyng og andet tørt, og det saa en tidlang stygt ut for husene hos Peder Berg, da ilden først blev stanset i aasen mellem Lerstang og sidstnævnte. Eidanger hotel, Nystrand, eier Ellefsen, nedbrændte omkring 90-aarene 3 gange noksaa nære efter hverandre. Lensmand Lunde bor nu paa stedet. Fuldt saa galt var det ikke med et hus som gartner Ellefsen lot opføre paa Grønli; ti dette brændte jo bare 2 gange, den sidste gang, hvis jeg ikke husker feil, endog før huset var rigtig færdig. Eidanger kalkfabrik har ogsaa en gang fristet samme sørgelige skjæbne. Bedre gik det ikke med Abraham Braatens lille butiklokale paa Fjælde, hvor kjøbm. Johannesen nu bor, Denne brand indtraf omkring 80-aarene og netop, som Laachle holdt en opbyggelse i Langangens skole. Mitt i talen kom en hjobspost og ropte ind i skolen: Brand i Abrahams butik. Ildens opkomst var vistnok en parafinlampe, som hadde slaat sig rebelsk.

Sagbruket i Hjertevig, tilhørende M. Svendsen & søn, fik en kort tilværelse; ti ogsaa det blev et av de første aar av sin levetid fortæret av ilden. Men allerede aaret efter dampet og hvinet der like friskt igjen nede under Hjertevigaasen, og trafikken med skurlast gik sin vante gang. Man skulde ikke tro, at frossent vand kunde brænde; men enten De vil tro det eller ei, saa brandt ishusene paa nedre Lunde op med iværende indhold. Eieren, N. Andersen Lunde, var paa den tid i utlandet, og da han kom hjem igjen, var den hele herlighet kun en rykende ruin. - En nærgaaende ildebrand ved jernbanelinjen la for en 14-15 aar siden den gamle lensmandsgaarden «Myhre» i aske. - Aar 1906 nedbrændte det av vognmand Olsen paa Myrene opførte bakeri, samt vaaningsbygningen totalt. Dette etablissement var bortleiet til baker Haakon Christiansen, der bodde paa stedet. - Klokkerbolig og kommunelokale nedbrændte totalt i 1900 ved ild fra Bryggerhuset. - Paa Viborgplassen, Ulesund, blev ogsaa huset svedet av. Eieren var Jacob Halvorsen, Grava. - Den store, rummelige vaaningsbygning paa Flaatten blev 26-7-79 et rov for luerne. Dette hændte under kapt. Hans Pettersens regimente der paa stedet. I 1881 var kapt. Pettersen saa uheldig at miste det 700 tons store sellskib «Athlet», der gik op i luer. Han avgik om morgenen fra Cardiff lastet med gaskul for Cape-Town, fortæller gamle Hans Olsen i Huken, der var tømmermand med skibet, og allerede kl. 8 aften samme dag slog luen op fra rummet. Mandskapet maatte gaa i baatene, men blev trods det oprørte hav, reddet av en engelsk lodsbaat. Værre gik det med skibsgrisen og hønseflokken, som blev ombord.

Den 24de novbr. 1916 blev der illuminert i Skrædderrønningen med den følge, at uthusene med iværende avling gik op i røk. Eiendommen tilhørte slagtermester Edv. Hansen. - Per skomakers nye, vakre hus i Langangsrønningen, nedbrændte totalt for ca 40 aar siden. Ved branden i Plassen strøk huset med. Eieren var Alf Berg. En liten firkantet stue tvers overfor Plassen gik samme vei. Møllebranden paa Gusfred maa heller ikke glemmes.

I 1916 nedbrændte et av de nyopførte huse paa Bjørntvedtjordet. Eieren var bygmester Mikael Martinsen. Ved begyndelsen av det nye aarhundrede nedbrændte Eidanger bad paa Øvald. Noget før brændte Raaums villa i Hasler. Eieren indebrændte. - Noget senere blev Tollef Engenes hus i Kurvegaten i Langangen svedet av.

I Kjelkevik nedbrændte vaaningshuset mitt paa vinteren 1845. Se side 242.

I de dage brukte jo ingen at assurere; ikke engang prestegaarden var brandforsikret før 1853, og først 18 aar derefter kom man ogsaa til at tænke paa kirken.

Eidangerskogene herjet av orkan og brand.

Orkanen i 1861. Den 25 - 26de november raset en saa frygtelig orkanagtig storm fra syd, at ingen i mands minde kunde huske maken. Der hændte forfærdelige ulykker paa sjøen, og ikke mindre end 7 fartøier forliste totalt ved Kristiania brygger. Der nedblæste saadanne masser av skog, at ingen hadde oplevet maken til vindfald. Paa de mest utsatte strøk var ogsaa en mængde taksten blæst bort eller laa i dynger og hauger paa taket. Sjøen gik høi indenskjærs, og det var livsfarlig at færdes paa Eidangerfjorden. Morgenen efter viste der sig imidlertid et sørgelig syn: Omtrent al Granskogen i Ramberggaterne laa som i en braatekaas, og ungskogen var radbrækket og ødelagt under de store træers fald. I de værste vindstrok var der næsten ikke et eneste grantræ paa roten; andre steder, som laa mere i ly, f.eks. strøket nordenfor Plasseraasen, hadde klart sig godt. Inde i Rødskogen, der ogsaa tilhørte min far, samt i Røratragten og op igjennem Bjørkedalen var store masser av skog nedblæst. Men intet sted saa det værre ut end i Sundsaasaasen. Dette navngjætne skogstykke var i mange aar blit fredet for hugst, og træer med 2 og 3 bjælker i granen stod tæt som en børste.

«Aasen» hadde før tilhørt gamle Per Sundsaasen, der som ventelig var meget stolt av denne eiendom, som der ikke fandtes make til paa, flere miles omkreds. I løpet av en nat var imidlertid den hele herlighet forvandlet til det fæleste kaos. Eierens stolthet og haap, laa i grus, og den vittberømte skog, som dagen før stod grøn og frisk som en kaalhave, frembød nu det frygteligste billede av ødelæggelse og ruin.

Det er saa, naturlig, at dette maatte være et haardt slag for eieren, der nu var Nils Pedersen Sundsaasen, som altid hadde glædet sig over den vakre skog, der nu paa, en saa uventet og voldsom maate var blit meiet til jorden.

Av træsorter, der især var blit et rov for ødelæggelsen, var det mesten utelukkende granskogen, det var gaat ut over. Furuen, der gjerne vokser mere oppe i høiderne og paa aasryggerne, hadde merkværdig nok klart sig aldeles utmerket, og det hørte næsten til sjeldenheter, at et furutræ var strøket med. Dette kommer derav, at furuens røtter gaar dypere ned, og navnlig maa det merkes, at den har en saakaldt hjerterot, der gror lodret ned mitt under stammen og tjener til et udmerket fæste for træet. - Det blev et forfærdelig arbeide vinteren efter at finde igjen og faa rotet op av sneen alle disse «vindfælder», da der desuten indtraf et betydelig snefald. Men saa slap vi den vinter at hugge ned nye trær; ti det arbeide hadde stormen besørget. Det meste av den nedblæste skog blev ophugget til sagtømmer, poler og props, men ogsaa en hel del til spirer og hollandske bjælker. Breviks «Adressetidende» hadde følgende notis om skogfaldet den nat: «Paa Sundsaasen er der nedblæst 1000 tylvter og paa Ramberg 1000 trær». Eieren av Siljan, nordre, lensm. Stridsklev, noterer i sin dagbok. I Siljanskogen var der nedblæst mellem 100 og 200 tylvter trær.

Skogbrande.

Den første skogbrand som jeg kan erindre var branden i Halvarpskogen ved Rødskjær. Den indtraf i første halvdel av 50-aarene og ødela rub og stub, hvor den for frem. Strøket fra Rødskjærbryggen og omtrent en 500 meter nordover langs fjorden strøk med, og der grodde i lang tid ikke andet i brandstrøket end aasp og bringebær.

Paa prestegaarden har der været 3 brande. I Nilsens dage i 60 aarene brandt strøket mellem prestegaarden og Lillegaarden. I 70 aarene, da Mülertz var prest, brandt det i aasen østenfor uthusene, og i Laaches tid omkr. 1880 opstod der brand i Nyhusaasen ved prestebakken grundet braatebrænding. Hadde det sat paa med sterk paalandsvind, kunde det set stygt ut baade for kirken og klokkeren.

Den 26. juli 1896 var der en stor brand i Traaholt- og Slevoldskogen. Der brændte 15 maal skog for Abr. Traaholt. Den 6. aug. 99 brændte Lanner og Lillegaardskogen ved Storeberg. Denne brand kunde ses fra bygrænsen. Ikke længe efter indtraf den 3. brand der i strøket nemlig Karl Traaholts skog ved Sotelsvandet. Saa kom i 1901 branden i Nils Oxums skog foraarsaket ved bærsankere fra Eidanger prestegaard, som hadde kokt kaffe i skogen i presten Hauges tid. Denne brand var noksaa seig at faa bugt med, og stort mandskap blev indkaldt for at slukke og holde vagt. Ved branden i Aarholtkollen i Aaklungskogen, tilhørende Treschow blev hele Bjørkedalen illuminert paa den mest storartede maate, idet luen om natten kunde sees sydefter hele Dalen.

Men den fæleste av alle skogbrande raset i Haukeraas- og Skifjeldskogene. Den opstod 17. juni 1874 og varte i mange dage. Rigtignok berørte denne brand ikke direkte Eidanger; men omtrent halvparten av arbeidskraften i dette sogn var behjælpelig med at slukke. En ørliten skogbrand var der ogsaa i Karl Lundes skog vestenfor Lundevandet. I slutten av 80-aarene tændte toget fyr i et stykke skog ved fjeldskjæringen søndenfor Pasa. Eieren Anton Tveten fik 1000 kroner av jernbanen. Et lignende tilfælde hændte nogle aar senere nordenfor Vaatekleiv i Jacob Øvalds skog. Ogsaa han fik betaling.

Det tørre og det vaate aar.

Av en gammel dagbok, ført av lensmand Halvor Stridsklev.

Vinteren 1858 var der intet slædeføre, da der før 13 mars neppe var kommet 3 tommer sne, som endog kun blev liggende etpar dage ad gangen. Men idag, den 13. mars, sner det sterkt fra syd (snestorm), hvilket medførte et snefald av 2 a 3 fot.

15. mars stor, næsten total, solformørkelse. Ovenanførte snemængde blev liggende kun nogle dage, da der hele resten av mars var saa varmt, at sommerfuglene viste sig i slutningen av maaneden.

Idag, 4. april, paaskedag, sterk nordenvind og kold luft med snefald omtr. ¼ fot, der allerede ved middagstid var bortsmeltet. Herefter varme hele resten av april.

I Mai maaned: kold luft og meget regn. Juni maaned: god vaar mod litt regn. Juli maaned: avvekslende regn og solskin. Begyndte at slaa paa Stridsklev den 16. og fik ind høiet den 28., 32 store læs høi.

1859. (Det tørre aaret). Ikke regn hele sommeren undtagen nogle enkelte byger før søndagen den 31. juli, da der kom rikelig regn fra kl. 4 eftm. og til utpaa natten. Bække og elve var aldeles uttørret; endog Kjølsrødelven var ganske tør i over 14 dage. Græsset blev ganske avsvedet paa de fleste steder. Vi fik kun 27 smaa læs høi paa Stridsklev; men paa Sillien var det endnu værre; der fik vi bare 22. Indhøiet 5. august.

10. september: Idag og inat godt regn og blæst. Det regnet litt av og til før i uken ogsaa; men endnu er der ikke kommet vand i brønde. Vi maatte endnu igaar kjøre vand fra Hangholt, og der har hersket stor og almindelig vandmangel helt, fra mitten av juli.

Den 22. september: Inat sterkt regn og jorden er mættet med vand, saa at brønde og elve er fulde og for første gang siden mitten av juli tilstrækkelig vand til husholdning og besætning.

Aar 1860 (den store snevinter) begyndte med sne, og idag den 23. januar er her falden en masse sne. Fra 23. jan. til 12. mars har der været flere store snefald, saa at sneen er over 2 alen dyp, og gjærderne ligger under sneen. Hele vinteren har været optat omtrent bare med snemaakning og snebrøitning, og for adskillige har det været forbundet med de største besværligheter endog at skaffe ved til huset.

Den 19. april laa sneen i skovene 3-4 fot dyp og derover.

Mai 14.: Kold luft; sneen ligger endnu i skoven over 1 alen dyp. Sterk formangel; selv faarene har vanskelig for at finde noget at æte.

Mai 23. blev kjørene sluppet, men litet eller intet at finde i denne kolde vaar.

Den vaate sommer. 30. mai sterkt regn, og 2. juni deilig varm luft, og da begyndte vi først at saa. Idag 3. juni lyser endnu snefonner oppe i fjeldene i Gjerpen. Men det ser ut til, at det regn som vi forliste ifjor, det skal vi faa igjen isommer; ti da jeg idag 21. juni var i Skien, var vandet steget helt til gesimsen paa et hus i Gjællen, og man kunde ro i baat hele mudringen over. Vandet gik over broerne ved sagene og alt ind i Telemarksgaten, og idag litt for middag sprængtes den største del av Damfosbroen, kun nogle minutter efter, at jeg passerte broen.

Hele Blekebakken er saagodtsom under vand, og beboerne er flyttet ut av husene. Det lille murhus oppe i enden av mudringen var omringet av vand og der var neppe mer end 4 fot fra vandets overflate og til takgesimsen.

Uken fra 8 til 14. samt fra 16. til 21. juli taalelig godt veir men i denne uke (22.-28) ustadig med torden og svære regnbyger, saa de, som har begyndt at slaa, faar høiet utskjæmt. Igaar den 26. juli begyndte jeg at slaa paa Stridsklev. Den 10. august en stor vandflom; regn næsten hver dag. 21 ang. meget stor vandflom, høiet har ligget ute paa flere steder i 3 uker, - rent utskjæmt. 22 aug. opholdsveir, men det er umulig at faa reddet det nedslaaede høi.

Hundedagene gik ind med regn og ut med regn eller rettere med regnskyl.

Akeren staar grøn, og en stor del er der ikke kommen melk i engang. Gud vet, hvad enden skal bli!

Uken fra 26-8 til 1. septb. godt veir, og uken fra 2. til 9. utmerket veir med vestlig vind. Faat særdeles godt høi disse uker.

Den 10. og 11. koldt med sterk rimfrost, saa at der frøs tyk is paa vandet. Det grønne kornet var ganske stivfrosset og haardt utenpaa; men dog var marven bløt. ldag 12. sept. mildere luft. Vi kjørte ind resten av høiet idag. 13. sept, overskyet himmel, laver sig atter til regn. 13 til 26 sept. ustadig veir. Kun en enkelt dag solskin, saa det er umulig at faa kornet tørt. Selv høiet ligger endnu ute paa enkelte gaarde. Hertil kommer, at en hel del med høi er ført bort med flommen. Gud i naade gi os straks godt veir!

Fra 26. septbr. til idag, 10. okt. taalelig veir enkelte dage, saa vi fik resten av kornet ind idag; men baade var det daarlig tørt og desværre ogsaa daarlig modent. Idag 11. okt. sner det, og poteterne staar endnu i jorden.

Anm. Aaret 1860 blev et misvekstaar for hele Norge med undtagelse av Trondhjems stift og Nordlandene, der hadde meget korn og poteter at sælge. Desuten kom her korn og poteter fra utlandet i stor mængde. Prisen paa rug var 41½ spd. pr. tønde, byg 4 spd., havre 1 spd. 2 m. poteter 2 spd. à 2 spd. 2 m. - 1861 saa daarlig ut fra vaaren, idet der i mai og juni næsten ikke faldt regn, og høiet mange steder var bortbreendt. Der blev allikevel et godt høiaar, og korn og poteter slog utmerket godt til.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen