av I. C. Ramberg

Den kristelige ungdomsforening.

1896 den 5te august holdtes en sammenkomst i Eidanger kom.-lokale angaaende opførelsen av et ungdomslokale paa prestestranden.

Bankchef Kielland Torkildsen var tilstede i møtet og hadde tilbudt gratis tomt paa sin eiendom villa Sjøblik. Denne mand var sterkt optat av tanken om at faa dette lokale paa sin eiendom, men alle vi andre fandt, at det vilde være temmelig i det blaa at bygge et saadant lokale paa dette avsides sted, aldenstund der ikke engang eksisterte nogen organisert ungdomsforening. Det har da ogsaa senere vist sig, at det var det heldigste, at det gik, som det gik. Der hadde vistnok ogsaa før paa nogle steder været forsøkt med ungdomsmøter særlig paa Heistad. Disse bestræbelser hadde imidlertid en mere provinciel karakter. Først med sogneprest Hauge kom der mere fart og fasthet i arbeidet.

Aar 1901, den 24de novbr. blev Eidanger kristelige ungdomsforening stiftet. Det nye prægtige kommunelokale var da færdig og var velvillig overlatt til avbenyttelse.

15-12-1901 blev love vedtat og de fornødne valg paa funktionærer foretat. Sogneprest Hauge blev formand, og lærer Johnsen viceformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev følgende: Fru Thorsen, frk. Laurud, frk. E Hauge, frk. A. Klevstrand, hr. Abr. Traaholt, hr. Carl Borg. Foreningens maal: Fremme av levende gudsfrygt, sund og god oplysning og venskabelig omgang bland ungdommen. Dette maal søkes naaet ved opbyggelige og andre foredrag, diskussjoner og samtaler, oplæsning, sang, musik og festlige sammenkomster m.m., dog uten dans, spirituosa og politik. Møterne begynder og slutter med andagt. Kontingenten er 0.50 pr. aar. I første møte blev indtegnet 47 og i næste 52, saat medlemsantallet ved utgangen av 1901 var ca. 100, hvilket i slutten av 1902 var steget til nær 200. Møter har især paa «vinterparten» været avholdt hver maaned. Festlige tilstelninger saasom juletræfester og høstfester har hvert aar kunnet glæde sig ved stor tilslutning, etpar hundrede og derover, og der har især i senere aar ogsaa været avholdt fest for de nykonfirmerte. Basarer og pakauktion har man nogle faa gange været nødt til at sætte igang til ophjælp av finanserne; en enkelt basar holdtes til indtægt for en syk kvindes ophold paa sanatorium.

I de regulære møter har underholdningsstoffet særlig været foredrag, oplæsning, diskussion av aktuelle emner, indledet ofte av foreningens egne kræfter, men ogsaa av tilreisende. Den haandskrevne avis «Vaarbrud» har ogsaa ragt sund og god underholdning. Den blev oprindelig redigert av Carl Borg; men ved hans utflytning av andre redaktører f.eks. frøknerne Karoline Vaagen, Karen Larsen, A. Klevstrand, Oth. Kiste, fru Robøle o.fl.

Saa har vi spørsmaalskassen, der ogsaa har bidrat sit til at bringe baade alvor og gammen ind i forsamlingen. Foredrag har været holdt av ingeniør Traaholt, sogneprest Hauge, Lærerne Johnsen, Ingolfsrud, Hæreid, Nygaard, Ramberg og Dyvik, (der tillike fungerte som sanginstruktør) presterne Dick, Heuch, Piene, Seeberg og Schøning, samt fru Høier m.fl. Forresten var Carl Borg og Jac. Øvald svært aktive, saalænge de stod i foreningen.

Torsdag den 17-7-02 hadde foreningen en utflugt til «Fjæringen». 49 deltok. 24-6-03 utflugt til Jomfruland med S.S. «Vøringen». De 170 medlemmer hadde en deilig dag. 15-6-05 fra Porsgrunds dampsk.brygge med SS. «Dyre Vaa» til Vrangfos. Søndag 21-7-07 utflugt til Helgeroen og omegn. Baaten Langesund anløp Langangen, hvor der var gudstjeneste. Paa «Utsigten» ovenfor Helgeroen holdt sognepr. Schøning et foredrag om slaget ved Nesjar. Kjæmpehaugene paa Molen blev tat i øiesyn. Straalende og stille sommerveir!

I 1908 blev møterne henlagt til Lillegaarden efter henvendelse til pastor Valnum. Nu har der atter været ønske om at flytte tilbake igjen. Formanden oplyste 24- 11-1916 at foreningen atter er indvilget frit lokale i kommunegaarden. Det later nemlig til, at foreningen har fandet stedet altfor meget avsides. Efter opfordring av Ole Ørstvet blev et vævekursus sat igang i lokalet paa Tveten av den kvindelige industriskole i Kr.ia. 13 elever fremmøtte, og det fornødne antal vævestole blev laant i bygden. Undervisningen var fri og garnet blev indkjøpt av skolens lærerinde, frk. Rovelstad, men saa maatte hver elev kjøpe de saker de hadde vævet, og det kom paa ca. 30 kr. Kurset begyndte mitt i januar 1908 og varte godt og vel 2 maaneder.

Straks foreningen var kommen igang, besørget formanden indkjøpt et ældre, men noksaa godt konsertflygel for ca. 320 kr., der kom ind ved en basar. Hauge er selv baade sang- og musikkyndig og flyglet har gjort god fyldest for sig baade under ham og senere under Seeberg, hvis frue var særdeles flink til at spille og synge. Av andre musikalske damer maa nævnes fru Isaksen og frøknerne Laurud og Gunnuldsen, der ofte underholdt forsamlingen ved sin utmerkede sang- og pianomusik, saavel for 2 som for 4 hænder.

Presterne har altid været formænd, og lærer Johnsen og en enkelt gang Ingolfsrud viceformand.

For indeværende aar er imidlertid forholdet omvendt, idet Johnsen er formand og pastor Sehønning viceformand. Kasserer: Frk. Margit Braathu.

Frisindede ungdomsforeninger.

Omkring aar 1890 blev der stiftet frisindede ungdomsforeninger i Myrene og Bjørkedalen. Den første hadde sit tilhold paa den gamle lensmandsgaard, og formanden var fra først av K. Hartveit.

Den anden hadde sit lokale paa Kjølsrød med Johan Kvæstad til formand.

Man drev begge steder med diskusjoner, foredrag, oplæsning og anden morskap og spillet og danset til langt paa nat, og efter sigende danset baade gamle og unge paa lensmandsgaarden, saa meget de kunde orke.

En hel del byramp møtte ogsaa frem. Der hadde før i nogle aar eksistert en landboforening for hele sognet; men den 15. april 1908 blev efter forslag fra amtsgartner Tjomstøl, Ole Ørstvet og Jac. Øvald denne forening opløst og omdannet til kombinert ungdoms- og landmandslag som underavdeling under Bratsberg amts landhusholdningsselskap.

Love blev vedtat i møte den 3-5-1908. Der avholdtes foredrag og diskusjoner over landbruks- og ungdomsemner; der holdtes fester med musik og dans; der holdtes basarer og auktioner, samt dramatiske forestillingor av egne kræfter og tilreisende, og endelig arrangertes utflugter baade til lands og til vands. Politiske stridigheter er forbudt.

Formand blev Ole Ørstvet, der stod til utgangen av 1913. Derpaa stod Jac. Øvald som formand til 31-1-15, hvilken dag Olav Flogstad blev anbetrodd denne stilling, der den 21-1-16 blev lagt i hænderne Jens Traaholt, der endnu fungerer (8/8 17).

Ungdomslaget blev drevet efter frisindede principer og synsmaater, og medlemstallet har været op til 150; men tilstrømningen ved festlige leiligheter langt større.

Den 4-7-1908 hadde 50 av lagets medlemmer en utflugt til «Fjæringen».

Over 100 møter har i de sidste 9 aar været avholdt foruten fester, pakke- kurveauktioner, basarer og lign.

Den 17. mai 1913 blev avholdt fest med hornmusik og dans til kl. 1½ nat. Møtet blev først avblæst kl. 2 om natten.

Den 1-2-1914 holdtes fest for den avgaaede formand Ole Ørstvet og frue.

Foreningen har arbeidet ivrig for vandledning til og forskjønnelse av kirkegaarden. Merk de vakre naaletrær ved kirkens hovedindgang. Vandverket er mislykket. Men det tungeste løft som laget har tat, var nok opførelsen av forsamlingslokalet «Folkvang» ved Eidanger station.

Den 3. oktober 1912 blev dette vakre og rummelige lokale indviet av festkomiteens formand lensm. Lunde.

Byggekommiteens formand K. Hartveit gav følgende oplysninger: Paa forhaand var indkommet særlig ved en basar kr. 1,200. Ved laan var tilveiebragt kr. 3,250. Bygningen med inventar koster kr. 4,750.

Den egentlige indvielsestale holdtes av skolebest. Dagestad, hvorefter dansen begyndte. De ca. 250 mennesker trak sig tilbake ved 12-tiden.

Lokalet har under krigen været bortleiet til provianteringsraadet som kornmagasin fra 25-11-1914 for en aarlig leie av 300 kr.

Ungdomslokalet er under leietiden indrømmet frit hus, ved og lys i kommunegaarden.

Forhandlingsprotokollen utviser følgende: For 1912 en utgift av kr. 2,192.03. Indtægt kr. 511.88, foruten det, som indestaar i Banken. Gjælden 1-1-1913 kr. 3,150. Overskud av basar kr. 373.91.

Den 17. januar 1915 var lagets gjæld kr. 2,400.

En mængde mennesker har holdt foredrag ved møterne. Jeg skal nævne: Coch Jensen, Isak Engh, red. Dietrichsen, statskonsulenterne Døhlen og Skaar, red. Hvidsten og Kristofersen, Hans Reynholds, skogassistent Brustad, agronom Tefre og Tjomstøl, presten Anker, lærerne Ramberg og Ingolfsrud, bestyrer Nærsten, agronom Sollid, oberstl. Christensen, lærer Haugland, doktor Nilsen, forretningsf. Mathisen, bestyrer Dagestad, apoteker Hegge, red. Vogt, lærer Brændalsmo og mange flere.

Oplæsning av Hagenes, Kolit og H. B. Henriksen.

Almuebiblioteket.

Den 6. april 1840 møter vi i formsk. for første gang tanken om at faa igang et sognebibliotek. Ad privat vei var man imidlertid allerede før begyndt at røre paa sig, idet der paa en cirkulerende liste hadde tegnet sig 60 deltagere, og for et samlet beløp av 13 spd. I møtet ovennævnte dag fremlægger Bugge et cirkulære fra det «høikongelige» kirkedep. om at ha saken i erindring. Ordføreren foreslaar, at der av skolekassen blir bevilget 10 spd. til hjælp ved indkjøp av bøker, da det subskriberte beløp er aldeles utilstrækkelig, og at der uten denne bevilgning rimeligvis heller ikke vil være noget at erholde av Opl. fond. Forslaget blev imidlertid nedvotert, idet man ikke kunde anse denne uttælling for absolut fornøden.

Men med sogneprest Nielsen kom der saapas fart i saken, at man allerede aaret efter hans ankomst (1849) gik ivei med at oprette et «almuebibliotek for Eidanger sogn». I de forløpne 9 aar siden Bugges tid hadde man imidlertid heller ikke sittet ganske ledig, idet de 13 spd. i dette tidsrum var forøket med 15 nye spd., tils. 28, hvortil kommer endel bøker som gave, saaledes at biblioteket under 13. april 1852 sees endog at ha været saapas lang tid i virksomhet, at der allerede forelaa erfaring for, at bøkerne blev saa flittig benyttet, at næsten alle bøker stadig var i cirkulation, og at forraadet ikke paa langt nær kunde tilfredsstille læselysten hos laantagerne. Hvert medlem betalte aarlig 24 sk. til vedlikehold og driftsomkostninger. Under sidst nævnte dato indgaar samtlige formænd til regjeringen med andragende om et passende bidrag til indkjøp av flere bøker. Man var nemlig gjennem sognepresten gjort bekjendt med, at 3000 spd. av Opl. fond var av stortinget stillet til disposition for land og by til ophjælp av sogneboksamlinger.

I 1853-5-11 vælges Amund O. Tveten og Nils Stamland til sammen med sognepr. at være bestyrere av biblioteket.

1859-28-2 kommer forespørsel fra presten, om formsk. har noget imot, at hver laantager betaler 12 sk. aarlig. De 24 sk. var rimeligvis forlængst bortfaldt. Formsk.: 8 sk. erlægges aarlig fra 1-4 d.a.

1860-8-11 blev John Basseboe og O. P. Grava, medbestyrere og som bibliotekar klokker Pedersen.

Etpar skape med nogle hundrede bøker fandtes da i skoleværelset hos klokkeren der, hvor konfirmanterne gjerne pleiet at møte. Ved saadanne anledninger brukte disse da at «bytte bøker» om morgenen, før overhøringen begyndte.

Men omkring 1862 blev der etablert en ganske genial ordning i den hensigt at gjøre de literære skatte endnu mere frugtbringende. Man kappet nemlig op boksamlingen i smaa filialer, og sendte en filial til hver skoletilsynsmand, som herefter skulde besørge utlaanet.

Paa denne maate skulde da almuen faa saa meget lettere adgang til bøkerne, og disse bli endnu flittigere benyttet. Meningen var sikkert god, men resultatet blev desværre noksaa skralt.

Ti for det første blev utvalget begrænset og fortyndet, saa folk tapte lysten, og for det andet blev en masse bøker paa grund av mangelfuld kontrol spredt for alle vinde utover bygderne og aldrig bragt tilbake. Saa blir presten syk, og det gaar stygt nedover med biblioteket. Hovedbostanden av bøkerne var oprindelig av underholdende og belærende art, f.eks. en hel del indbundne aargange av blade og tidsskrifter.

Omkring 70-aarene kom der atter liv i den hensygnende organisme. Ikke faa nye bøker blev indkjøpt, blandt hvilke de bekjendte «Solstraalefortællinger» især var en yndet læsning. Senerehen Funckes bøker. Lærer Gunnuldsen blev bibliotekar, og boksamlingen hadde sit lokale i kirkens sakristi.

I Laaehes og Holmboes dage gik indretningen sin jevne gang og ikke mindst i 80-aarene, da lærerne C. Edv. Johnsen og K. Larsen fungerte som bibliotekarer. Ved Johnsens død i 1891 kom broderen Arnt Johnsen til, og det gik fremad med god fart. Stats- og kommunebidrag bevilgedes aar om andet, og man hadde saaledes adskillig at rutte med.

Til bestyrelsesmedlemmer valgtes 1891-19-11 lærer K. Larssen, Anton Tveten og H Ramberg. 1900-21-12 blev Johnsen valgt istedenfor K. Larssen. Disse mennesker tok sig med stor flid av biblioteket, der i 80- og 90-aarene blev helt omorganisert, idet en utførlig katalog blev utarbeidet, hvor laantagerne i en fart kunde finde sig tilrette og efter katalogen opgi den bok, de ønsket. Herved undgik man den forargelige rumsteringen i hylderne, hvorved bøkerne ofte ikke alene kom paa feil plads, men endog led skade.

Ved sakristiets avpaneling fik boksanilinger, saa at si sit eget lokale nemlig i anden etage under klokketaarnet. Stole og bord til ekspeditionen blev anbragt, likesaa en skranke paa grund av den voksende tilstrømning, og ekspederingen gik hurtig og let. Ved lærer Larssens død i 1904 blev Johnsen alene som bibliotekar. Samlingen var da naaet op til over 1000 bind. H. Ramberg i forening med Anton Tveten har i aarrækker staat som bestyrere. I femaaret 94-98 har kommunens bidrag været 50 kr. aarlig, og i de følgende 13 aar 80 kr., tils. et beløp av 1290 kr. Desværre har bestyrelsen i de sidste 10 aar ganske glemt at søke om statsbidrag, og er man derved gaat glip av 800 kr., en pen liten skilling, som det kunde ha været nyttig at ta med. Dept. oplyser: «Eidanger har forsømt sig hele 13 aar», og tilføier: «Det maa være en velstaaende kommune». I de senere aar er der ikke engang søkt om bidrag av kommunen, og følgen er blit, at laantagerne mister lysten, og institutionen sygner hen. Livstegn har imidlertid i de senere aar atter vist sig. Vi maa ikke glemme at nævne, at biblioteket adskillige gange har erholdt betydelige tilskud av bøker fra en gammel Eidangermand i Kristiania, nemlig farvehandler J. Jacobsen.

Litt jernbanestatistik.

Drammen-Skiensbanen skjærer Eidanger paa en strækning av 13,78 km. Den har 4 stationer paa Eidanger grund iberegnet Porsgrund. I 1884 hadde Aaklungen den største indtægt av alle landstationer mellem Drammen og Skien. Nr. 3 var Eidanger og ur. 6 Bjørkedalen, indtægten ved hver av disse stationer var i nævnte aar i kroner: Ved Aaklungen for reisende 2,477, for fragtgods 8,313, ialt iberegnet postbefordring 10,919. Ved Bjørkedalen 1,167 - 4,783 - 6,061. Ved Eidanger 6,965 - 1386 - ialt 8,550. En stor del av fragtgodset fra Aakl. var skaaren last fra Haukeraas bruk, og de mange reisende paa Eidanger var for størstedelen landliggere overifra fjorden.

Ankomne og avgaaede reisende.
1882-83: Aaklungen 6,812, Bjørkedalen 5,029, Eidanger 10,373, Porsgrund 72,633, 1885-86: Aakl. 7,834, Bjørked. 5,537, Eid. 31,605, Porsgr. 119,431. 1890-1891: Aakl. 10,348, Bj. 5,429, Eid. 34,564, Porsgr.178,228. 1895-96: Aak. 9,921, Bj. 5,854, Eid. 75,217, Prgr. 199,472, Brevik 66,967. 1897- 98: Aakl. 12,176, Bj, 7,339, Eid, 721,240, P. 253,987, Br. 134,835.

Avsendt og mottat tons av il- og fragtgods:
1882-83: Aakl. 3,728.51, Bj. 1,740,45, Eid. 202,28, Porsgr. 2,935.27. 1889-90: Aakl. 3,950.01, Bj. 2,486.25, Eid. 894,46, Porsgr. 4,389.77. 1897-98: Aakl. 20,285.02 Bj. 10,066.87, Eid. 446,95, Porsgr. 19,374.28, Brevik 6,640.03.

Trafikindtægt i kr. 1882-83: Aakl. 19,466, Bj. 4,068, Eid. 5,935, Porsgr. 43,937. 1885-86: Aakl. 10,319, Bj. 5,366, Eid. 17,462, Porsgr. 68,772. 1895-96: Aakl. 11,518, Bj. 3,233, Eid. 23,421, Porsgr. 100,212, Brevik 32,598. 1897-98: Aakl. 28,881, Bj. 11,685, Eid. 19,755, Porsgr. 134,289, Brevik 101,639.

Utgifter til Betjeningen. 1882-83: Aakl. 1,490, Bj. 2,116, Eid. 1,973, Porsgr. 4,757, 1889-90: Aakl. 2,050, Bj. 1,615, Eid. 2,420, Porsgr. 6,805. 1895-96: Aakl. 2,833, Bj 1,680, Eid. 4,225, Porsgr. 9,388, Brevik 5,954, 1897-98: Aakl, 2,942, Bj. 1,579, Eid. 6,186, Porsgr. 9,537, Brevik 7,459.

Drammen - Skiensbanens overskud fra 7-12-81. 1881-82 kr 38,490; 82-83: 75,940; 83-84: 131,585; 84-85: 94,868; 85-86: 85,385; 86-87: 97,399; 87-88: 102,641; 88-89: 66,025; 89-90: 46,553; 90-91: 49,196; 91-92: 27,013; 92-93: 6,790; 93-94: 19,208; 94-95: 10,471; 95- 96: 36,802; 96-97: 59,710; 97-98: 155,143.

Breviksbanen Eidanger-Brevik er 9.38 km. lang. For tiden er et sidespor ved Heistad under oparbeidelse, og et sidespor til cementfabrikken i Dalen er under overveielse.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen