Skolevæsenet.

av I. C. Ramberg

Der foreligger omtr. ingen skriftlige meddelelser om denne kulturgren, før formandskapsloven var traadt i kraft. (1837). Hele 1700-tallet ligger saa at si i mørke, og det eneste som foreligger er, at klokkeren ogsaa holdt skole. Klokkeren bodde i de dage paa Døvik, søndre, og omtr, gjennem hele aarhundredet var det familien Boe, som indehadde denne stilling. Rimeligvis har der fra mitten av 1700 tallet ogsaa været 4 omgaaende lærere foruten klokkeren, altsaa en i Breviksbygden, en i Bjørkedalen, en i Marken og en i Bergsbygden.

Før 1741 gas der neppe noget ordnet skolevæsen for landdistrikterne. Det aar kom nemlig Christian den 6tes skoleforordning for Norge. Allerede i 1739 hadde vistnok kongen git en skoleanordning for begge riker; men den blev befunden at være umulig for Norge med sin spredte bebyggelse og mange naturhindringer, saa der maatte utstedes en ny i 1741. Det overlates almuen selv at foreslaa, hvordan undervisningen burde ordnes og hvordan utgifterne skulde skaffes tilveie; men amtmanden, provsten, fogden, sognepresten, lensmanden, samt 4 av bygdens kyndigste mænd, skulde træde sammen for at ordne skolevæsenet i sognet.

Skolepligten begyndte ved det fyldte 7de aar og varede til konfirmationen. Barn over 10 aar tillates at forsømme hvor 2den dag i aannetiderne. Barna skulde lære at læse «reeligt og rent» i bøker og informeres i skrivning og regning, saafremt forældrene det begjærer. Disse anordninger gjaldt ialt væsentlig i 120 aar indtil skoleloven av 1861 traadte ikraft.

Fra nabosognet Gjerpen foreligger der nogle sparsomme meddelelser om, hvordan forholdene artet sig der omkring sidste halvdel av 1700-tallet og da det tør antas, at skolevæsenet artet sig saa nogenlunde ens her, og i vort nabosogn, tør det maaske være tjenlig at meddele et og andet av det lille, som forefindes i Qvislings bok om Gjerpen. Det maa imidlertid anmerkes, at Eidanger vistnok ikke stod over Gjerpen i heromhandlede henseende; ti i Gjerpen fandtes der allerede ved begyndelsen av forrige aarh. endog en skole til utdannelse av duelige lærer-subjekter!

Klokker Lund, utdannet ved Trelleborg seminarium paa Fyen i Danmark f. 1787, d. 1867, var i lang tid under bistand av sognepresten utelukkende optat med den slags virksomhet, og Gjerpen fik selvfølgelig paa denne maate først og fremst nyte frugterne av dette arrangement. Ifølge Løvenskiold hadde Gjerpen i 1783 ialt 3 faste skoler og 6 omgangsskoler. Lærerlønnen var 10 rdl. om aaret, med kosthold in natura. 1791 steg lønnen til 12, ikke længe efter til 15 og i 1819 til 16 og derpaa til 25 rdl.

Om forholdene 1747 skriver Skaar: Hans Svinholt, der var en i skolens tjeneste graanet mand og næsten blind, søker avsked med begjæring om at bli forsørget som lægdslom! Han var da 68 aar gl. og gik siden indtil sin død omkring paa «springlægd». Saadanne var dengang en skolelærers kaar.

I 1751 fandt man det først nødvendig at ansætte en lærer i Luxefjeld. I 1752 fik skolekommissionen meddelelse om, at den ene skoleholder paa Uthaugen var blit usynlig! En anden skulde da ansættes; posten stod imidlertid ubesat i over et aar. Da meldte Peder Larsen sig; men saa var der den «aber», at han ikke kunde skrive. Han fik derfor kun nogle smaa barn at «overhøre», men de, som ønsket at faa undervisning i skrivning, blev henvist til en anden lærer i nærheten. Lønnen var i 1752 neppe mer end 5 rdl. om aaret. Saadanne var forholdene i vort nabosogn, og det er ingen sandsynlighet for, at det stod et gran bedre til her i Eidanger.

Først omkr. 1850 faar vi vite, at sognet da hadde 5 omgaaende skoleholdere med en løn av 20-30 spd., efter skoletidens længde. I 1853 var der bare 4 omgaaende skoleholdere med aarlig løn av 35 spd. I 1847 blev der ansat en lærer, muligen Halvor (Hansen) «Skolemester». Ole «Krull» i Marken var da formodentlig blit for gammel; han var en av de ældste lærere paa den tid og døde antagelig i 40-aarene.

Adskillige av datidens lærere gik ind i skolens tjeneste for derved at optjene sin værnepligt ved at staa som lærer i 7 aar. (H. J. Hvalen. P. M. Røra),

Der oplyses fra Gjerpen, at skoleholderne ofte var haandværkere, og at de saaledes drev skolegjerningen alene som bifag. Saa var det nok ogsaa ofte i Eidanger. Barna fik da noget at sysselsætte sig med, som oftest indadlæsning i et opgit avsnit av testamentet eller en utenadlekse i katekismen, og dermed blev de overlatt til sig selv. Det fortelles om klokker Jac. Halvorsen, Døvik, der tillike var baade guldsmed og urmaker, at han hadde sit verksted ved siden av skoleværelset; og saa hadde han et kikhul i døren for desto lettere at holde øie med sine disiple. Naar stemningen saaledes begyndte at anta alt formeget egenskap av hvad vi nærmest maatte kalde et lurveleven, saa pikket han eftertrykkelig i døren, og saa med et var det stilt, idetmindste i nogle minutter, indtil den samme historien utviklet sig paany; det «vara» og det «rak» hele dagen, igjennem. Dette kaldte man dengang at holde skole.

Engang, det var vinteren 1854, skolen holdtes i leiet lokale paa Ramberg, og jeg var dengang 7½ aar. Baade guttebordet og jentebordet var fuldt besat av unger, og andagten var netop holdt, da min far en morgen kom ind i skolen og forklarte: Vi har fin sporsne idag, og skal avsted efter ræven; men vi er en mand forlitet; kom og bliv med Hans Jacob!

Nei, er du gal, sa læreren; jeg skulde nok ha grulig god lyst; men jeg tør ikke. Aa snak! Sæt Nicolai der til skolemester og bli med gut! Aa tror du ikke, at han fik «taablet» læreren med allikevel da. Nicolai Stamland var den klokeste av os, og han blev da sat til at holde skole, og dermed saa strøk Hans Jacob med efter ræven, som denne gang rigtignok var heldig nok til at redde sit skind.

Men denne skoledag glemmer jeg aldri. Jeg indsaa straks, at Nicolai vanskelig vilde kunne klare situationen. Gutterne begyndte straks at snakke i munden paa hverandre. Han banket i bordet og tordnet løs; men til liten nytte. De begyndte derimot, at klype, puffe, kjile og lugge hverandre. En liten gut fik et saa voldsomt puf, at han storhylede; andre skoggerlo eller sang og brølte i vilden sky. Saa fandt man paa at leke sidsten rundt bordene; bænkene blev væltet, og ungeflokken laa i en haug paa gulvet. Enkelte drak av blækhusene og smurte sig til med blæk overhele ansigtet. O, det var kostelige stunder!

Saa sier en av poderne: Det skulde være moro at se, hvem som kan spytte længst! Nu kommer din tur, tænkte jeg, og skjønt kun 7½ aar tok jeg ubetinget første præmie. Aassen gjor du da? spor vikarius nysgjorrig. «Jeg spytter i tand», forklarte jeg seiersstolt, og saa maatte jeg til at demonstrere denne ædle kunst for det i høieste grad interesserte publikum. Langt ute paa eftermiddagen kom vor lærer atter tilbake, og dermed var den moroen tilende en dag, som jeg syntes hadde været, saa rent urimelig kort.

Et stort held var det, at den strenge presten Nielsen ikke indfandt sig paa skolen, ti i saa fald hadde der sikkert blit en farlig opstandelse.

I de tider brukte alle mennesker at skrive med fjær eller gaasepen. Ret som det var, maatte denne skjæres og spisses med en «penne-kniv», og ret, som det var lød det i skrivetimen: «Skolemester! Pen min spruter; pen min slipper blæk; pen min klusser; vil Dere skjære pen min?» Nybegyndere og mange andre ogsaa maatte nemlig ha hjælp av læreren; men enkelte drev det ogsaa til, at de selv kunde holde sin pen i orden. Det var især grulig slemt for begyndere med disse fjærpenne, og jeg husker, hvorledes jeg som 8-aaring klusset og tilsølet mit skrivehefte. Læreren fandt da paa den geniale ide at anbringe mig oppe i vinduskarmen, bladrende frem og tilbake i skriveboken, saa at mine første kalligrafiske præstationer rigtig kunde vise sig i al sin rædsel, mig selv til spot og spe og andre til skræk og advarsel. Aa, hvor jeg graat og hikstet, og hvor bittert jeg følte savnet av noget saadant, som man kalder - inderlig kjærlighet! 1855 kan vistnok regnes som det aar, da staalpennen holdt sit egentlige indtog i sognet.

Ifølge lov om almueskolen paa landet av 14-7-1827, §23 skulde skolekommissionen, eller som den almindelig kaldtes dengang, skoleformandskapet bestaa av stedets prester, lensmanden, medhjælperne og prestegjældets valgmænd, og desuten tiltrædes av provsten som formand, hvis han var tilstede. Efter formandskapslovens §22 b utgaar for fremtiden valgmændene (1838), mens loven som vederlag etablerer en anden ordning. Lærerne hadde ingen repræsentant i skoleformandskapet.

Loven av 1861 om almueskolen paa landet, sætter herredets prest som selvskrevent medlem og tillike som formand i skolekommission. Formandskapets ordfører er likeledes selvskreven som medlem. Lærerpersonalet vælger inden sin mitte en repræsentant. Hertil kom da endvidere, saa mange medlemmer, som herredstyret bestemmer og vælger. Medlemmerne staar i 4 aar og valget foregaar efter daværende regler for valg av herredstyre.

Den første lærer i Eidanger med seminaristisk fagdannelse var fra Modum. Han var en ung mand paa et snes aar og var dimittert fra seminariet i Asker ca. 1850. Han blev lærer i Markens kreds og han begyndte sin virksomhet dersteds i 1851 og fraflyttet efter 2 aars virksomhet. Hans navn var

Kristofer J. Diesen,

og han avgik ved døden avvikte høst som bestyrer for et barnehjem paa Modum, ca. 87 aar gl. Ellers var det vistnok saa her i Eidanger, som biskop Bech ogsaa anfører fra Gjerpen, at de omgaaende skoleholdere trænger alle til hensigtsmæssig utdannelse. En gammel lærer, kunde saaledes ikke klare mere end de saakaldte 4 species i ubenævnte tal i regning, og skrivekunsten stod desværre ofte utrolig lavt.

I attester fra de dage stod gjerne anført, om vedkommende var skrivekyndig, og hvor dypt det stak med regningen. I rubrikken om moralsk vandel stod gjerne anført om han var ædruelig, samt om han hadde nogen uegte barn, og i saafald, hvor mange.

Religionsundetvisningen bestod alene i leksehøring i barnelærdommen, og undervisningen i norsk blev drevet paa den maate, at et antal ny testamenter blev utdelt til barna, hvor de da læste fortløpende og uten nogensomhelst forklaring. Ved mitten av forrige aarhundrede blev skolerne forsynet med stavetabeller, der blev ophængt paa væggen og hvor barna stod i grupper og stavet med en gruppefører valgt blandt de flinkeste til at lære de daarlige. Nogen egentlige staveregler blev der jo ikke tale om; men denne methode var glet ikke saa dum og bruktes endog ved seminariernes øvelses skoler helt ned i 60-aarene.

Visitatserne var for en 70-80 aar siden lærernes gru; man tænke sig et menneske med datidens utdannelse og uten spor av kateketisk teori eller praksis, faar en opgave, som han paa staaende fot og uten nogensomhelst forberedelse skal behandle med barna i overvær av det høieste som samfundet eier av menneskelig autoritet, biskop, provst og prest og dertil med i en kirke, som ofte var fuld av tilhørere, ja jeg synes det kribler koldt ned over ryggen bare ved at tænke paa det. Det var derfor ikke et gran rart, om noget lignende hændte, som jeg engang oplevet i Eidanger kirke.

Det var en ældgammel stymper av en skoleholder; paa sin skole var han despotisk; ti hans blotte øiekast var nok til at bringe krabaterne til at skjælve.

J. L. Arup var biskop og den mand skulde ikke vetskræmme mange; ti godheten lyste ut av hans aasyn. Vor lærer, A. Johnsen, var netop fremme, og det var i 1861, det aar, jeg «gik og læste». Eftersom tiden nærmet sig, begyndte vedkommende lærer, som sat borte i klokkerstolen at hoste noget forfærdelig, og jo mere det grufulde øieblik rykket ham ind paa livet, jo mere fortvilet blev hosten. Endelig, - da var det ikke mange minutter igjen - saa fik han et anfald saa voldsomt, at det nærmest hørtes ut, som om det vilde op alt det, som i manden var, og saa bar det i springmarsch ut sakristiveien. Skjønt jeg kun var et barn, tænkte jeg hele tiden, at den, hosten var ikke naturlig. Klokkeren gik ut og talte med fyren, som sat, i dørterskelen, til Guds hus og var meget «syk». Saa slog timen; hvor er han? Ja, sa klokkeren, han er vist blit syk. Bispen fortrak ikke en mine, men sa ganske rolig til presten Nielsen: Tag De hans barn! Presten fik lov at vælge opgave selv han og tok det 7de bud, og det gik fykende friskt.

Som forholdet var i andre sogne fra de ældste tider, saa var ogsaa, alle disse selvlavede omgangsskoleholdere her indfødte Eidangerfolk. Det var nok ikke nogen hjælp i at søke till andre bygder. Bekjendtgjørelser om ledige lærerposter blev oplæst fra kordøren og derfra fik man ogsaa høre, naar der skulde være skoleeksamen, samt naar skolen skulde begynde om høsten. Skolens ferier strakte sig utover omtrent hele sommerhalvaaret, da hver lærer kun hadde en 24 a 27 ukers skole, der saavidt mulig blev holdt i vinterhalvaaret.

Barneantallet. Gjerpen hadde i 1837 et indbyggertal av 6000, og derav var 1108 skolepligtige barn.

Eidanger hadde i 1845 et indbyggertal av 1963. Regner vi procentvis det samme forhold for vort sogn som for Gjerpen, blir antallet av skolepligtige barn i Eidanger ved denne tid ca. 390, fordelt paa 5 lærere omkr. 70 barn paa hver.

Skoleforsømmelserne florerte i omgangsskoleperioden. Provster og bisper knurret vistnok ved visitatser; men det nyttet litet. Skolen blev av de fleste anseet som et nødvendig onde, og derefter indrettet man sig. Av en indberetning fra provsten Rode skal meddeles endel interessante fakta. Skjønt hvert skoledistrikt hadde ca. 27 ukers skole, kan man knapt regne, at hvert barn faar mere end 4 uker skolegang om aaret! Og skjønt barneantallet i hver kreds var gjennemsnitlig mellem 50 og 100, saa møtte der ikke frem mer end en 14-15 daglig i skolen. Av de 1108 barn i Gjerpen uteblev 29 aldeles, og neppe 116 søkte skolen saa stadig, at de opnaadde det i loven satte lavmaal, 2 maaneder om aaret. Over 114 søkte skolen kun nogle enkelte dage, og da sædvanlig kun de dage, da skolen holdtes i deres forældres hus.

Omgangsskolerne var ordnet saaledes at der i regelen faldt 2 dages skolehold paa hver hud gammel skyld; i Eidanger beløp dette sig gjerne til en ukes skole om aaret for almindelige gaarde og op til etpar uker for større.

Enkelte barn var saa daarlige at de blev tilholdt at «følge» skolen. Saadanne unger hadde da kost og herberge gratis paa vedkommende skolested; ti de hadde gjerne et saa fattig hjem, at for ældrene ikke engang hadde skolemat til dem. Jeg husker en saadan gut fra 1854. Han hedte Kristian Tangen og var da allerede temmelig gammel; han sat hele-dagen med en Abc eller hvad, det var som han skulde læse i; men jeg tror ikke det hjalp stort; for læreren holdt sig mest til de flinkere.

Nævnte aar blev leiet lokale til fast skole paa Ramberg. Dette var vistnok den første av den slags i hele sognet, naar undtas Tveten-skolen, hvor

klokker Pedersen

blev ansat i 1850. Stuen var rummelig, 24 fot lang og 18 fot bred og avgav god plass til 2 skoleborde med langbænker og tverbænker og endda var der plass til en seng, en trækbænk og endel andet indbo. Og sidst men ikke mindst saa var jo skolen i sit eget rum, saa at den smule undervisning, man fik, kunde foregaa i ro og fred og ikke i en almindelig dagligstue, hvor alslags haandgjerning, og anden huslig syssel foregik og grep forstyrrende ind i skolens arbeide.

Det var da forutsæthingen, at baade øerne og Bergsbygden skulde kunne naa til Ramberg, og dette lot sig ogsaa praktisere i skikkelig veir og føre, navnlig naar isen var pen. Jeg husker, at der undertiden var en sterk tilstrømning, og at der samtidig kunde sitte barn helt fra Røra, Bjønnes og Sandøen. Ved til skolen blev tilkjørt av alle gaarde i distriktet, og rengjøringen blev ogsaa besørget av opsitterne, da mor i huset laa syk hele vinteren. Min far ønsket ikke at ha noget med denne side av saken; ellers pleiet nok huseeiren andre steder i sognet at besørge renhold og ved til skolen mot en passende betaling.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen