Kirkesøkning og altergang

av I. C. Ramberg

Saalænge Brevik hørte til Eidanger, var der som regel prediken 2 søndage i hovedsognet og 1 i Brevik. Kirkesøkningen var da i begge kirker aldeles utmerket, og selv i den haardeste vinterkulde var kirkerne propfulde av mennesker vistnok gjennem hele de 2 aarhundreder siden Breviks kirke blev indviet (1670).

Jeg husker godt den første gang jeg var i Eidanger kirke; det var en kold vinterdag i 1857 eller 58; aa for en masse mennesker der var. Folk sat og frøs og slog benene mot hinanden for at holde varmen. Jeg sat alene paa en bænk foran alle stolene og turde næsten ikke røre paa mig. Jeg glodde paa folk, og de glodde paa mig.

Særlig var det en mand, som sat allerfremst i stolene, som nidglodde paa mig, saa jeg blev aldeles uhyggelig tilmote og tænkte, at jeg maa ha gjort noget rent galt, med det, at han glaner saa fælt stygt paa mig. Da vi skulde ut av kirken, trodde jeg, at det aldrig hadde tat ende. Utgangsdøren var jo rent for smal. Ind gik det altid an at komme; men ut var det værre. Hele folkemassen trængte paa, og der stod man og stampet og stampet og kom ikke av tverre flekken. Da jeg kom hjem, fik jeg vite, at jeg hadde gaat med luen paa helt frem til alteret. Saa kunde jeg forstaa, hvorfor den mand glodde saa fult paa mig.

At kirkesøkningen i lange aarrækker hadde været god, synes ogsaa at fremgaa av den sterke tilstrømning til nadverbordet. Ifølge Hiordeboken blev der i 1738 indkjøpt til nadverbruk en anker og flasker altervin tillikemed 1200 oblater, hvilket betaltes med tils. 4½ Rd. En anker var 40 potter (l.)

Efter dette maa der i aaret 1738 ha været over 1000 Altergjester. Naar man husker paa, at folketallet i Eidanger neppe var større end fjerdeparten av det nuværende folketal, maa dengang næsten hvert eneste voksent menneske i sognet ha gaat til Herrens bord.
1739: 2 anker vin, 1000 oblater: 10112.
1740: Samme kvantum vin og 1000 oblater -1212.
1741: 1 anker, 14 pot. vin; 1000 oblater: 8 rd. 3 m. 9sk.

I 1742-43 og 46 er endog indkjøpt 2000 oblater aarlig.

Fra 1750 og utover helt til 1870, altsaa i 120 aar, sees utgifterne til vin og brød at dreie sig om en 8-9 spd., og antallet av altergjester har sandsynligvis holdt sig omkring 1000.

I 1871 sees utgifterne til vin og brød at ha gaat op til det dobbelte. Kirkesanger Pedersen mottok nemlig herefter 16 spd. aarlig til disse ting, uagtet det var et faktum, at forbruket som regel avtok til hvert aar. Endnu hæver kirkesangeren sine 64 kr., skjønt tallet paa altersfolk nu i de sidste 30 aar neppe har andrat til saa mange hundreder, som det før var tusinder!

Omkring 1880 i Laaches dage øket antallet av altersfolk vistnok endel; men saa sank det atter tilbake igjen og har vel aldrig været lavere, end det nu fortiden er.

I 1869 altsaa i Mülertz' tid blev den skik indført at holde altergang en søndag i hver maaned. Før var det kun endel søndage vaar og høst. Paa en visitats av biskop v. d. Lippe fremsetter ordføreren Ole P. Grava forespørsel, om det ikke vilde være heldig især for sjøfolk, som skulde ut paa længere reiser, at der var adgang til at komme til alters før sin avreise, og at det muligens kunde ordnes med altergang en søndag hver maaned. Bispen bifaldt straks denne tanke og bad presten at indføre den i praksis. Men det saa desværre ut, som om denne nye praksis blev til ruin for den gamle tradition med altergang høst og vaar, da tilstrømningen var saa stor, at man dengang paa en eneste søndag hadde flere altersfolk, end der nu er paa et helt aar. Skikken blev saa almindelig, at den i folkets bevidsthet synes at ha tapt i værd.

Der blev ikke alene faa som benyttet anledningen en gang i maaneden, men gamle, faste altersgjester ophørte endog ganske at gaa, og «Herrens bord» blev som oftest staaende tomt. Selv Laache beklager sig over, at det kun er et litet faatal av menigheten, som har bruk for den hellige nadvere, trods det, at kirkesøkningen i hans dage var usædvanlig god.

Der blev gjort gjældende, at den store massetilslutning til nadverbordet fra fædrenes dage vel neppe altid var av det gode, da det var saa i de dage og helt nedover til min barndom, at den, som ikke gik til alters høst og vaar, knapt nok blev anseet som et skikkelig menneske, og at denne betragtning førte med sig som en nødvendighet, at mange gik bare for en skiks skyld.

Nadveren er jo kun for «sande kristne» og ikke for den store hob. Nu derimot ser det ut, som om saken er kommen i den rigtige gjænge, idet der nu tilsynelatende kun er vakte og omvendte Guds barn, som gaar, mens de andre holder sig derifra. Nei da! mente Laache, der er vistnok mange endnu, som burde gaa, men som nu helt uteblir. Vi maa ikke tænke saa slet om menigheten!

Andre medvirkende grunde til at saavel altergang som kirkesøkning i sidste halvdel av forrige aarhundrede skrumpet saa betænkelig ind, var vistnok ogsaa den, at al slags literatur blev saa let tilgjængelig og begyndte at opta sindene til fortrængsel av de kirkelige interesser. Men fremfor alt synes den voldsomme politiske bevægelse at ha lagt sig som en mare over menighetslivet og i høi grad sløvet sansen for de ting, som her er tale om.

En medvirkende aarsak til, at saa mange holder sig borte fra nadverbordet, er utvilsomt ogsaa bruken av fælleskalk. Endnu skal anføres et moment, som vitterlig har hat en stor indflydelse paa kirkesøkningen i Eidanger, og det er, at Brevik fik sin egen prest. Den første sogneprest til Brevik var

Adolf Johannes Boye,

dengang en yngre mand, der straks blev saa avholdt, at folk rent forgudet ham. Alle mennesker strømmet derfor til Breviks kirke, der i flere aar var fyldt til trængsel; men følgen blev, at Eidænger kirke blev staaende næsten tom. Fra øerne og de til byen grænsende dele av sognet kom næsten aldrig nogen til Eidanger nu mere, men disse folk hadde sin stadige kirkegang i Brevik, hvor kirken ofte var saa overfyldt, at byens, egne sognebørn hadde vanskelig for at faa plads. Fra denne tid av fik kirkesøkningen i Eidanger et alvorlig knæk, som den siden aldrig har forvundet.

Adkomsten til Eidanger var høist forskjellig. De bygder, som hadde ordentlige veie, brukte selvfølgelig ofte hest og kjøretøi. Svært begunstiget i denne henseende var Breviksbygden, der fra umindelige tider har været gjennemskaaret av postveien. Likesaa dele av Langangen samt, strøket omkring kirken.

Bjørkedalen og andre bygder fik først omkr. 1850 en skrangle bygdevei. Oppe i Marken var man henvist til gangstier og rideveie over heiene. Især var befolkningen i skogtrakterne i sognets nordligste egne yderst ugunstig stillet. De møisommeligheter og strabadser, som disse nordboere hadde at kjæmpe med f.eks. i sykdomstilfælde eller ved begravelser o.l. især under snefald og uveir, - ja derom kan vi, som lever nu, vanskelig danne os nogen rigtig klar forestilling. Paa vintertiden holdt de sig gjerne til de islagte vand, da var de mere selvhjulpne.

Bergsbygden med Bjønæs, Auen og alle øerne var omtrent utelukkende henvist til vandveien. Der var om søndagene en masse farkoster at se paa Eidangerfjorden fra disse bygder. Det var gjerne for at ro frem og tilbake da; ti seil kunde ikke altid benyttes. Men rohjælp var der i overflod; ti kvinder som mænd var rokyndige; et rolag paa 3 a 4 personer blev spendt for aarene, og de oppussede kogger pilte avsted med en fart som et litet danipskib. De gamle sat gjerne bak i baaten, og ungdommen gjorde skift med at ro. Vinden var ofte imot især hjemover i solgangsveir. Folk fra øerne rodde da gjerene op under Ørvikhella, hvor de satte seil, og hvis vinden var litt vestlig, saa de kunde «faa strekk» paa den, var det ikke lang visken før de var hjemme. Det var ofte temmelig sterk søndenvind mitt paa dagen, og da farkosterne ofte var «synkladde» av mennesker, matte man ikke sætte altfor svær fart paa, ellers kunde kogen let fylde.

Min far fortalte, at i hans ungdom blæste der langt mere end nu i tiden, saa at farkosterne stød rent paa ende utover Eidanger fjorden.

Man maatte være glad i kirken og gudstjenesten dengang baade unge og gamle, da de villig underkastet sig saadane strabadser paa hviledagen. Men der knytter sig jo saa mange minder til Gruds hus, glædelige, bitre, vemodige, men allesammen dyrebare og uforglemmelige, særlig da de bortdragne, kjæres hvilested, hvor alle veie møtes, og støvet gjemmes til den store paaskemorgen, da der skal kimes høit i sky, da jorden og havet skal avgi sine døde, da støvet skal reises op av mulde og døden ikke være mere.

Orgler og organister

Høsten 1840 lød rimeligvis, de første orgeltoner i Eidanger kirke; ti dagen før lillejulaften d.aar blev i repr. git følgender beslutning: «Da flere av Eidanger sogn har sammenskutt en sum, for hvilken der er kjøpt et orgel til Eidanger kirke, beslutter repr. enstemmig, at organistens løn for at spille paa alle søn- og helligdage bestemmes til 15 spd. aarlig, der regnes fra lste november 1840». Denne utredes saaledes, at en tavle ombæres i kirken paa søn- og helligdage saavelsom ved andre leiligheter til indtægt for organisten. I tilfælde tilskytes det manglende av kirkens penge. Utenbygds betaler for bruken av orglet ved bryllupper etc. 24 sk. for hver gang. Organisten godtgjøres ved slike leiligheter efter akkord.

Organist blev den før nævnte regnskapsfører og lærer Lars J. Kaasa og orglet hadde vistnok allerede en tid været i bruk idet hans løn skal regnes fra 1ste novbr. I repr.30-3-41 bestemmes, at organistens løn utredes med 10 spd, av kommunekassen og 5 av kirkens midler, da der viste sig stemning mot «tavlepenge».

27-12-43 sees orglet i et fjerdingaar at ha været ubrukeligt. Organisten faar derfor fradrag i lønnen for den tid. 30-3-44 erholder organisten opsigelse, da orglet er i ustand. I slutningen av 1850 erfarer vi imidlertid, at orglet allerede har været igang i længere tid, idet der dagen før lillejulaften dette aar foreligger spørsmaal, om hvorvidt organistens løn fremdeles bør bli staaende uavkortet, da der nu efter at det residerende kapellani er nedlagt, kun gudstjeneste hver anden søn- og helligdag. Hermed hænger det nok saaledes sammen: Det ubrukelige orgel var blit kassert og lempet ut og istedet hadde gamle Ole Langangen foræret menigheten et andet og noget bedre kirkeorgel, der baade var vakrere i klang og av et værdigere utstyr, og som tidligere hadde staat i Fredriksværn. Formsk. fik fuldmagt at forhandle med organisten om nedsættelse av lønnen.

L. J. Solverød var imidlertid sidst i 50 aarene flyttet til Brevik, og efter ham spilte organist Bye fra Porsgrund i 1860, første halvaar med 7½ spd. i honorar. Saa forstummet atter «de hellige toner», indtil Nils H. Stridsklev i 1862 tok sig av saken og spilte av og til nogle aar, dog uten nogetsomhelst honorar. Men, efterhaanden blev ogsaa dette instrument saa urent og falsk, at det blev anseet som uskikket til bruk ved gudstjenesten, og tanken om et nyt, ordentlig kirkeorgel begyndte at bli aktuel.

Den 3-10-64 kommer orgelbygger Engh med tilbud om at levere et orgel til Eidanger paa 7 klingende registre og frit levert og opsat i kirken for.520 spd. 1866-12-11 fatter repr. følgende bestemmelse: Av kommunen bevilges der 200 spd. til et nyt orgel, mot at restbeløpet indkommer ved privat bidrag, og at pengene foreligger fuldt indbetalt. Ved nærmere konference med orgelbyggeren blev man imidlertid enig om, at der i det nye orgel, helst burde tilsætte en ny 16 fots stemme, og at betalingen da blir 750 spd. (3000 kr.) (Om dette skede uten utgift for kommunen, tør jeg ikke si).

Den 4de august 1867 holdt Mülertz sin tiltrædelsespreken i Eidanger, og samme dag blev ogsaa det nye orgel tat i bruk. Engh, spilte den dag. Lærer A. Gunnuldsen var imidlertid ansat som organist med 20 spd. i aarlig løn; bælgetræderen, Ole Ulverød fik 5 spd. Gunnuldsen var organist i Eidanger i ca. 30 aar, idet han ogsaa av og til hadde spilt paa det gamle orgel før sin ansættelse. Omkr. 1895 blev sønnen Julius Gunnuldsen organist og vedblev til omkr. 1904, da han utvandret til Amerika. Under ledigheten spilte lærer Vamraak, indtil den nuværende organist Johannes Kvæstad blev ansat sommeren 1906 med den sædvanlige forpligtelse at spille ogsaa i Langangens kapel.

I tidens løp har der indtruffet en række viderværdigheter med dette orgel, navnlig i mekanik og stemning saavelsom holdbarhet i det hele. Orglet er nu i den forfatning, at det ikke engang lønner sig at koste mere paa det, end hvad der er absolut nødvendig for at holde det gaaende, og der paagaar for tiden et sterkt arbeide for et nyt og tidsmæssig orgel her i sognet; herredsstyret har gaat i spidsen ved at bevilge 500 kr. som grandkapital.

Orglet fra 1840 stod i mange aar opgildret, paa loftet paa Tveten, søndre. Omkr. 1886 blev det kjøpt av orgelbygger Engh restaurert og solgt til bruk ved Interimskirken i Skien. Da dets rolle var utspillet her, blev det indsat hos en privatmand (der fortælles) i et vedskur hvor det blev aldeles ødelagt av regn og dryp. Orgel nr. 2 blev i 1867 solgt til urmaker Halvorsen, Brevik, for 30 spd. Han gildret sammen levningerne paa sin eiendommelige vis, til et «salonorgel», der blev indkjøpt av sogneprest Arnesen til bedehuset i Østre Porsgrund. Glæden blev kun kort; ti instrumentet led av væsentlige, særlig pneumatiske skavanker og er forlængs kastet paa dør.

I Langangens kapel er man endnu ikke naadd saa langt som til pipeorgel, men maa indtil videre hjælpe sig, saa godt man kan, med et harmonium, hvilket blev anskaffet av en kvindeforening.

Orgelbygger I. O. Engh,

født i Vaaler, Smaalenene. Dette billede vil sikkert interessere Eidangerfolk, da hr. Engh, som før nævnt, har bygget orglet i sognets hovedkirke.

Orglet blev indsat sommeren 1867 og er nu saaledes 50 aar gammelt. Det kostet opsat i kirken 3000 kroner.

Hr. Engh var fra først av baade organist og orgelbygger og bodde blandt andre steder ogsaa i Staværn, hvor han hadde det uheld, at et større nyt kirkeorgel (uassurert) gik op i luer.

En række aar tilbragte han i den saakaldte «Nilsegaard» i Porsgrund, hvor han bygget sit største kirkeorgel, der kom til Søndeled. Alt i alt har han bygget henved et snees kirkeorgler, spredt rundt hele det søndenfjeldske Norge. Avvekslende syslet denne musikalsk begavede mand ogsaa med stemning av pianoforter. Han avgik ved døden paa Frednæs 1893.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen