b. Residerende kapellaner

av I. C. Ramberg

 1. Petter Gunnerius,
  1752 til 59, var den første; døde her 11-2-1759. Samtidig med sogneprest Monrad.

 2. Nils Finckenhagen,
  1759 til 61. Blev sogneprest til Slidre; død 1763. (Monrad).

 3. Marcus Ditlev Monrad,
  1762 til 84 født 22-4-1722; død 30-5-1784. (Under Monrad, Ruge og Mechlenborg).

  Marcus Monrad var søn av provst David Monrad i Gjerpen og en bror av sogneprest Jørgen H. Monrad i Eidanger. En tredie bror Johan Fredrik Monrad, der sammen med sin bror, sognepresten, sees at ha undertegnet Jordeboken i 1761 og i 1763 alene, har maaske været hjelpeprest her paa den tid. Han blev sogneprest i Gjerpen 1746. Han var den ældste av brødrene og født 17de mai 1713.

 4. Jens Holmboe,
  1784 til 93. (Under Mechlenborg). Han var født 1746 og døde som sogneprest til Eidsberg 1823.

 5. Claus Pavels,
  1793 til 96. (Under Mechlenborg). Født 1769 i Vanse prestegjeld. Kom som ung kandidat til Eidanger og bodde i Brevik hvilket ogsaa var tilfælde med de øvrige resid. kapellaner. Han fandt Brevik med omegn alt andet end smuk. Dalen hvor den rike kjøbm. Hans Erichsen hadde landsted, fandt han dog ret «nydelig».

  Gamle postmester Hans Chrystie var det eneste menneske i Brevik, der hadde sans for læsning. Ole Grubbe sætter han derimot høiest i «levemaate og talent som vært». Det var nok ikke at vente andet, end at den unge akademiker, der kom like fra Kjøbenhavn, maatte kjæde sig paa dette lille sted med henved kun 950 indbyggere. Men han nøt megen venlighet der. Han fik sendinger av delikatesser og blev ledsaget helt til Slemdal Annex av Breviks-folk. Stedets tarvelige skolevesen søkte han at forbedre, men forgjæves. Hans strenge avskedsprædiken vakte en voldsom harme; men ikke destomindre fandt han ved et senere besøk en venlig mottagelse av sine tidligere sognebarn.

  Pavels var en stor begavelse, men en decidert rationalist. Han roser i sine dagbøker Porsgrund og omegn, og de meget kultiverte Porsgrunds-familier, «i hvilke han fandt en behagelig omgang, og hvorfra interesserte tilhørere søkte til Eidanger kirke», naar han præket!! «I Porsgrund er», skriver han, «den fineste, mest urbane verdenstone forenet med blid, utvungen, ægte norsk selskabelighet og gjæstfrihet».

  I Skien hørte Pavels «med glæde» sogneprest Stub; men rationalisten Hjerned, som var kapellan i Skien, betegner han som «en udmerket taler, hvem han hørte med beundring, skjønt hans foredrag hadde litet for følelsen».

  Pavels blev i 1799 sogneprest i Danmark, og i 1805 sogneprest til Aker og slotsprest paa Akershus, hvor han forblev indtil 1817, da han efter Joh. Nordal Brun blev biskop i Bergen, hvilket embede han erholdt «aldeles uten sin medvirkning, ja endog trods sin vægring». Da han i septbr. kom til Bergen mottok han fra Carl Johan en egenhendig lykønskningsskrivelse med underretning om, at han som tegn paa kongens særlige bevaakenhet erholdt av hans private kasse 6000 rbkd. til hjælp ved de med flytningen forbundne omkostninger. Men hans stilling som biskop blev ikke av lang varighet. Som han en aftenstund sat ved bordet og læste høit for sin familie, blev han rammet av hjerneslag og faldt død om. Dette skede den 16-2-1822.

  Pavels nød en overordentlig anseelse som geistlig taler. Han var en glattunget festtaler, en yderst beleven selskapsmand, men maatte i egenskap av kongesmigrer erkjende sig overvunden av en anden av hovedstadens prester, der ogsaa blev biskop, og som gang paa gang kaldte den nyvalgte konge «vor Frelser»!

  Der taltes i kirkerne i de dage mere om Kristian Fredrik end om Kristus, og naar selve slotsprovsten kunde ta forargelse, kan man forstaa hvor høit kongesmigeren gik.

  Men begeistringen fik en brat ende. Ogsaa Pavels, der hadde spist saa mangen god middag ved kongens bord og talt saa mange vakre ord til ham, opsummerer nu sine indtryk av kongen paa følgende vis: «Om Chr. Fredrik fra februar til august hadde gavnet eller skadet Norge, er tvilsomt; men at han har fremskyndet landets ruin, er desværre klart. Jeg daare, nær 50 aar gl som ikke har ladet det taapelige idealmakeri fare. Hvad andet vidste jeg egentlig om ham, end at han var smuk og elskværdig, skrev og talte godt, og gjerne hørte mig prædike!! Min menneskekundskap har faat et ørefiken, som den ikke saa snart forvinder». Dette maa vel kaldes: labi in contraria vitia.

  Foruten sine omfangsrike dagbøker har Pavels utgit en mængde prækener og religiøse avhandlinger. Hans prækener hadde ogsaa fundet vei til Eidanger. De er aldeles gjennemsyrede av rationalisme, og presten Nilsen advarte mot dem.

 6. Fredrik Arnts Krog.
  Under Mechlenborg og Rein. 1796-1802. Blev sogneprest til Skudesnæs.

 7. Chr. Richard Schanke.
  Under Rein. 1802-1808. Avgik ved døden her sidstn. aar.

 8. Fred. Benj. Rynning,
  Under Steenbuch. 1809-1813. Død i Moss 1836.

 9. Jacob Fredriksen (Steenbuch).
  1813 - 18? Efter ham stod kapellaniet ledig i 7 aar.

 10. Hans Morten Thrane Esmark,
  1826-1849, født 1801, blev student 1821, tok embedseksamen 1835, var res. kap. i Eidanger i 23 aar, blev i 49 sogneprest til Ramnæs, avsked 69 og avgik ved døden i 1882. Karakterer: 4-3-4-3.

  Ved hans fratrædelse blev det res. kapellani nedlagt. Esmark var mere mineralog end prest og foretok nøiagtige undersøkelser av egnen omkring Langesundsfjorden og opdaget mange nye mineraller: Torit, orangit, radiolit, levkofan, wøhlerit, ægirin, praseolit, bamblin og erdmannit, samt 5 arter trilobiter. Det er især paa øerne øst og syd for Brevik, at disse saakaldte Breviksmineralier findes. Løvøen og en liten holme (Klokkerholmen) i Løvøsundet er særlig bekjendte i saa henseende. Den, som især har gjort sig fortjent ved Hans M. T. Esmark at paavise disse forekomster, er pastor Esmark.

  Prof. Brøgger har i et tysk værk skrevet et betydelig bind om dette emne. Esmark syslet ogsaa med astronomi og hadde anskaffet sig en kostbar kikkert. Han oversatte fra tysk i 30-aarene det udmerkede, populære værk av prof. Gelpke: «13 betragtninger over himmelen» med plancher og maanekart. Men just som han hadde sit manuskript færdig til trykning, erfarte han til sin usigelige ærgrelse, at værket netop var utkommen i trykken i Danmark og oversat av prof. Ursin.

  Esmark er ogsaa opfinder av et patenteret gjødningspulver, og utgav i 1866 en veiledning for skjærpere. Han var medlem av flere videnskapelige selskaper, og mineralet Esmarkit er av prof. Erdmann opkaldt efter ham.

  Paa et litet næsten kulerundt skjær i Langangsfjorden, den lille «kulten» kaldet, nedminerte han et halvt snes jernbolter til fangst av sælen, naar den arbeidet sig op paa fjeldknollen for at sole sig. Hullerne viser sig endnu; men bolterne er borte, og sælen gik heller ikke i denne fælde. Det vil let indsees, at Esmarks begavelse og interesse laa i en ganske anden retning end til prestegjerningen, og at han derfor igrunden heller aldrig burde været prest, men naturkyndig i likhet med hans far og bror.

c. Personelle og stiftskapellanen. Hjelpeprester.

 1. Christian Gregersen,
  1641-? Ifølge Svendsen blev han kaldet til kap. i Eidanger 1641 hos Jens Thomassen og ordinert 30te okt. Hertil maa anmerkes, at hr. Jens ikke var prest i Eidanger længer end til 1640.

 2. Halvor Nilsen Gjerpen,
  1681-85. Han var kapellan hos Peder Juul og blev hans eftermand.

 3. Christen Findøe,
  1696-1712. Han var kapellan hos Halvor N. Gjerpen i 16 aar og bodde som før sagt paa Lunde, nordre, Bjørkedalen og blev foregaaendes eftermand 1712.

 4. Hans Blok,
  1722-26. Svendsen kalder ham Henrik Mathias Gerhardus, kapellan her til 1726, i hvilket aar han blev ordinert (avla ed) og blev sogneprest til Hvideseid. Han opgis som «medtjener» (hjælpeprest?) her i 1722 hos Fredr. Meier og stod rimeligvis som saadan i 4 aar.

 5. Henrik Gjertsen,
  1724-46. Ogsaa hos Fredr. Meier. Svendsen kalder ham Herman Gjersin; men Qvisling: Henrik Gjertsen, likesom i kaldsboken her. Han var pers. kap. i Eidanger i 22 aar og var en svigersøn av David Monrad i Gjerpen, av hvem han fik ventebrev paa kaldet efter svigerfaren; men da ventetiden blev lang, overgav han brever til Monrads søn Johan Fredrik, der saaledes blev sogneprest til Gjerpen. Gjertsen blev imidlertid i 1746 sogneprest til Sund i Nordhordland, Bergens stift.

 6. Jørgen Herman Monrad,
  1746-51, likeledes pers. kap. hos Fredrik Meier. Han blev i 1751 hans etterfølger som sogneprest i Eidanger, hvilket forhen er meddelt. Han var en søn av Gjerpenspresten Dav. Monrad og altsaa en bror av Johan Fredrik.

 7. Carl Nicolai Bugge,
  1834-1844, født i Drøbak 6-1-1809. Hans far var kjøbmand. Dimittert fra Kria. latinskole av rektor, professor Jac. Rosted og tok artium 1826. Bugge blev derpaa huslærer hos byfoged Qvigstad i Holmestrand (bedstefar til kaldskapellan Qvigstad, hersteds), hvor han blev i 1½ aar og tok andeneksamen. Blev derpaa huslærer hos foged Florentz i øvre Telem.; efter 2½ aars forløp vendte han tilbake til universitetet, hvor han efter 1½ aars forløp absolverte teologikum. Karakterer 3-3-3-2. 23-12-1834 blev han personelkap. hos sognepr. Steenbuck i Eidanger og blev gift med hans datter Anne Margrethe (bopæl: Stridsklev).

  Den 14de juni 1844 voceret til sogneprest i Lurø under Helgelands provsti, Nordlands amt. Senere sogneprest til Surendalen og provst. Hans prestegjerning og forhold forøvrig i Eidanger er omtalt under hans funktion som ordfører fra 1839 til 1844. Han levet sine sidste aar hos sin datter, fru telegrafbestyrer Bugge i Ekersund, hvor han i 1889 avgik ved døden. Hans billede er før indtat. Se ordførerrækken!

 8. Christian Constantius Henrik Bruun,
  1844-1848, født 1812 i Larvik, hvor hans far var kjøbmand, tok artium 1830, embedseksamen 1835, død i Stavanger 1877. Karakterer: 2-3-3-2. Han kom til Eidanger høsten 1844 efter Bugge, og efter Steenbucks død i 1846 bestyrte han kaldet, indtil den nye sogneprest (Nielsen) i mai 1848 tiltraadte. Slemdal var ved Steenbucks død skilt fra Eidanger og lagt til Gjerpen; men i 1856 blev Slemdal eget sognekald og den første sogneprest blev Constantius Bruun. Bruun var en stortaler og hadde en tordenrøst, saaledes at gamle folk forteller, at man kunde staa nede ved kirkeporten og høre hans prediken. Selv folk ute fra Larviks-kanten reiste helt til Slemdal for at høre ham. Enkelte nulevende her i sognet kan vist huske ham; for han preket i Eidanger en søndag, sommeren 1858, det saakaldte «tørre» aaret, rimeligvis paa gjennemreise til Stavanger, hvor han var voceret til sogneprest ved domkirken efter sigende som eneste ansøker. Min bedstefar spurte kirkefolk, om han endnu hadde sit kraftige organ. Et enstemmigt: Ja. Kan dere huske noget av det, han sa da? Ja, han bad, at Gud vilde sende regn til hjælp for mennesker og især til dyr, der holdt paa at forsmægte av mangel paa vand.

  Men alle store aander har gjerne en eller anden svak side, og dette var ogsaa tilfælde med Bruun. Hans gavmildhet var nemlig utartet i den grad, at manden holdt paa at bli økonomisk ruinert. Følgende fra hans embedstid her i sognet vil illustrere dette forhold: En dag hadde hans kone bakt; ti alle og enhver spiste dengang hjemmebakt brød. Dagen efter var fruen tilfeldigvis reist bort. Men da hun om aftenen kom hjem, var der ikke mer end 2 - to - brød igjen av hele bakningen. Det var mand, som var snild mot fattigfolk.

  Der staar i skolebøker om en prest, som gav bort etpar splinter nye strømper, som fruen netop hadde strikket. Da hun syntes dette gik vel vidt svarte manden: Ja men daarlige strømper hadde jo stymperen før. Mon dette ikke skulde være Bruun? Jeg hat hørt fra Stavanger, at der blev truffet en saadan ordning, at fru Bruun fik forvaltningen over pengekassen for atter at bringe nogenlunde orden i finanserne.

 9. Johannes Flood,
  1866-67. Født 1842 og søn av sogneprest B. J. Flood, der var en bror av Jørgen Flood, som i sin tid var eier av søndre Tveten. 1859 tok han artium fra Skiens skole og teologicum 1865 med følgende karakterer: 3-3-3-3. Han kom saaledes til Eidanger som ung kandidat som hjelpeprest under Nielsens sykdom, og bestyrte desuten kaldet en tid efter hans død i 1867. Flood blev saa pers. kap. hos sin far; kom derpaa til Trondhjem og atter igjen til Hedrum og denne gang som sogneprest; men saa var politiken begyndt, og det var ikke længer saa hyggelig i Hedrum, hvorfor han atter drog til Trondhjem for der at bøie sine ben som res. kap. til Domkirken.

  Flood var en særdeles dygtig prest og ualminnelig avholdt i Eidanger. I Hedrum blev han og faren bokstavelig forgudet. Avgik ved døden i Kr.a. søndag 28-1-1917.

 10. Ole Pedersen Ugland,
  sommeren 1867. Født 1828. Tok artium fra Skien 1847. Teologicum 1854. Karakterer: 3-2-2-3. Stiftskap. i Kr.sands stift. Bestyrte kaldet i ledigheten mellem Nielsen og Mülertz. Dygtig prædikant.

  Han stod særdeles høit i menigheten, og en av sognets mest fremskutte lægmænd erklærte en søndag paa hjemveien fra kirken, at «den prediken, som jeg har hørt idag, vilde jeg ikke undværet for 100 spd». Ugland døde som forhenv. sognepr. til Sandefjord 1883.

 11. Peter Schreiner Høegh
  1873- 77; f. 1847. Søn av bankkasserer S. K. Høegh, Porsgrund. Tok artium i 1867. Teologicum 1873. Karakterer: 4-3-3-3. Blev samme aar pers. kap. hos Mülertz i Eidanger. Blev senere sogneprest til Eid, nordpaa. Nu sognepr. til Skiptvet.

  Han hadde stor betydning som leder for vækkelsen i Eidanger, som i hans dage var paa det høieste. Se nærmere under «vækkelser».

 12. Samuel Sandved,
  1878 og 1883. Født 1852. Tok artium fra Stavanger skole 1872. Teologicum i 1877. Karakterer: 2-3-2-2. Han bestyrte kaldet i ledigheten foran og efter Laache. En særdeles elskverdig ung mand, men litt sen i vendingen, og ellers var det litt smaat bevendt med det oratoriske. Han var dengang stiftskap. og blev senere sogneprest til Aardal og er nu forlængst død.

 13. Johannes Johnson,
  1889-92. Født 1864 og en brorsøn av Gisle Johnson. Tok artium 81. Teologicum 89. Karakterer: 1-1-2-2. Personel kap. hos sogneprest Holmboe sommeren 1889. Johnson fratraatte som prest i den norske statskirke sommeren 1892.

  Ved hans avskedsprediken i Eidanger var der en saadan tilstrømning av mennesker, at ikke engang halvparten kunde komme ind i kirken.

  Johnson valgte derfor at ta plads i kirkens hovedindgang og fra det sted holde sin avskedsprediken.

  Saa stor en forsamling har vistnok aldrig nooensinde hverken før eller siden gjestet dette gudshus, og saa rikt et avskedsoffer har neppe nogensinde været ydet. Med de bedste ønsker fra menigheten drog han bort for at overta sin missionsgjerning i Baralandet paa Madagaskar. Undertegnede har særlig grund til at bevare denne kloke, snilde mand med det store, varme hjerte i taknemmelig erindring, da han var min lærer i græsk.

  Paa grund av svækket helbred maatte han imidlertid for endel aar siden for stedse opgi sit kjære missionskald og vende hjem til Norge igjen. Siden 1914 har han imidlertid været bestyrer av det praktisk theol. seminarium efter biskop Støylen. Den 13. juni 1916 endte døden pludselig hans liv, idet han stod og ventet paa en sporvogn.

  Johnson har efter sin hjemkomst ofte skrevet predikener og indlæg i tidens religiøse spørsmaal, hvor han paa en kort og koncis maate har meddelt sine originale, jeg kan gjerne si geniale tanker om disse ting. Navnlig har han behandlet en foreteelse inden vor lutherske kirke, som han kalder «Jesus kristendom», en tendentiøs retning, som vistnok ikke, paaviselig idetmindste, har nogen bestemt artikkel i vor troesbekjendelse imot sig, men som ikke destomindre er fremmed for konfessjonens aand og følgelig ubibelsk.

  Ikke alene blandt lægfolk navnlig dissenter, men ogsaa delvis blandt prester er det nemlig blit en religiøs praksis (eller mote) at henvende sine bønner til den anden person i Gud, saa man næsten skulde fristes til at tro, at den himmelske far ikke længer smaker, trods det, at vor Herre Jesus selv i mønster-bønnen netop har lært os at si: «Fader vor, du, som er i Himlene», og trods det, at omtrent alle vore kirkebønner og kollekter begynder med: «Herre Gud, himmelske Fader».

  Saadanne foreteelser tok Johnson under behandling, og han hadde altid et visdomsord i sin mund. Johnson har utgit en yderst interessant bok om Madagaskar og missionen, et hverv for hvilket han vistnok hadde de heldigste betingelser, da han i flere aar reiste øen rundt som inspektør for de 1000 skoler paa missionsmarken. I sin bok «Far og Datter», en samtale om religionen, fremlegger han med glimrende intelligens sin eiendommelige opfatning av en hel række religiøse spørsmaal.

  Johnson blev i sin tid ogsaa tilbudt Tromsø bispestol; hadde han antat det tilbud, saa vilde han sindsynligvis endnu den dag idag ha sittet i en bispestol og maaske meget ondt være undgaaet.

 14. Jonas Blom Myhre,
  1893 og 94, født 1862 to aar før Johnson og en kjær ven av ham. Han bestyrte kaldet etpar maaneder sommeren, 93 og 94, mens Holmboe hadde ferier. Han tok artium 1880 og teologicum 1886. Karakterer; 1-1-2-2, Myhre var vistnok samtidig pers. kap. i Skien, og kom derfra til Toten. Er nu bestyrer av missionsskolen.

 15. Sigurd Engebr. Eriksen,
  1895-1899 f. 1869, søn av rektor E. - pers. kap. hos Holmboe. Han blev ordinert i Eidanger kirke av biskop Heuch og bestyrte kaldet mellem Holmboe og Hauge. Tok artium i 88, teologicum 1890. Karakterer: 2-2-3-2 (?). Han blev gift med en datter av stationsmester Øvergaard i Porsgrund og fik prestekald etsteds nordenfor Bergen.

 16. Thor Seeberg,
  1904-06, f. 1860. Bestyrte kaldet den tid Hauge var kirkestatsraad og senere, indtil Schøning i 1906 tiltraatte embedet. Tok artium 1881. Teologicum 1886. Karakterer: 3-2-3-2. Kom fra Eidanger til Froland hvor han snart efter avgik ved døden.

- Og hermed slutter da series pastorum. Ialt 21 sognepresten, 9 res. kapellaner, 16 pers. kapellaner. Tils. 46 luth. prester, som man kjender til, siden reformationens indførelse omkring mitten av 1500-tallet, samt 1 katholsk.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen