Landhandlerier

av I. C. Ramberg

Der har i Eidanger eksistert landhandlerier i de sidste 60 aar. En av de første var Fredrik Anderson i Kokkersvold, der tillike opførte mølle og sagbruk i Kokkersvoldstrand. Der fandtes jo et brilliant vandfald; men vandføringen var desværre aldeles utilstrækkelig, saa at etablissementet gik med tap, og blev til mandens ruin og ved hans sørgelige avsked fra denne verden gik det hele istaa.

Det betydeligste, solideste og tillike et av de ældste landhandlerier er Sundvold ved Langangsbroen, etablert høsten 1867 av bødkermester Morten Svendsen f. 1833 i Skaane. Foruten landhandelen her Svendsen drevet baandskjæring, bødkerverksted, bakeri, trælasteksport, isforretning, skibsrederi, samt fra begyndelsen av et meget godt besøkt «hvilested for reisende» med utsalg av bayerøl; penge fløt ind som græs, saa at firmaet M. Svendsen & Son hører til sognets største skatteydere.

Som konkurrent til Svendsen optraatte Erik E. Grinna, senere Laurits Nilsen fra Brevik, samt Abraham A. Grinna, der bygget op et stort, pent hus, der ved hans avreise til Amerika blev overtat av kapt. J. P. Eriksen og senere av formand Johannessen fra Kokkersvold, der endnu er indehaver av dette landhandleri.

Like tvers over veien nordenfor Svendsen i et av Erik E. Grinna opført hus drev Carl A. Sollid, en svoger av Svensson, landhandel, efter en tid at ha drevet en lignende forretning i Sortebogen i Bamle. Et meieribolag hadde før i nogle aar forsøkt sig paa dette sted; men blev nødt til at stanse. Carl Sollid har nu forretning paa Næs ved Kjose station.

Paa Langangen drev ogsaa garver P. P. Berg litt butikhandel i sin gaard; mulig at der før hans tid hadde været tusket med litt smaatteri der paa stedet. Garver Berg døde vaaren 1872 av hjernebetændelse.

Else og Stine Kjøija drev ogsaa endel aar med litt «tuskhandel».

Emil Kristiansen opførte butik og drev en tid handel oppe i Hjertevig-Kreppa, under det bratte fjeldet, men avgik efter kort tid ved døden av tæring. - Grønseth fra Brevik handlede ogsaa en tid i Grønnerøegaarden ved skolen.

I Aaklungen har der i de sidste 30 aar våret en hel del landhandlere. Gunnar Sandholt fra Holden var en av de ældste. Længere nede i lien ved stationen drev kapt. P. Pedersen en kort tid. Foruten disse har Hans Øxenholt, Carl Lunde, O.T. Hvidsten og Theodor Bjørntvet drevet landhandel ved Aaklungen. For tiden er der kun 2 forretninger, nemlig Lindaas og den «kooperative», der disponeres av Aaland.

Ved Nystrand har Laurud i ca. 30 aar drevet landhandleri. Likesaa fru Robøle sammen med enkefru Gunnuldsen en kort tid og senere alene. Forretningen er nu nedlagt.

Ved bygrænsen, Porsgrunds jernbanestation, drev Inga Gundersen butikforretning endel aar; senere kjøpte vognmand Olsen huset og fru Josefine Olsen drev handel der, indtil de flyttet indenfor bygrænsen.

Paa Heistad blev for en 30 aar siden oprettet landhandel et stykke ovenfor jernb. stationen av Kristen Lunde. Forretningen blev fortsat av Martin Ørvik i nyt hus oppe i lien ved postveien. Han drev først sammen med Hedevald Larsen fra Porsgrund, saa traadte lærer Wirgenes til, og endelig Hans Auen, der forlængst har slaat sig til hele forretningen.

Ved Bjørkedalen station startet Berntsen for 30 aar siden et landhandleri, der senere blev overtat av Jacobsen og derefter av Severin Siljan. Saa kjøpte G. Sandholt stedet, som han imidlertid overdrog til fru Andersen, da han selv begyndte at handle i Aaklungen. Tilslut kommer Ole Espedalen og slaar sig til denne herlighet, som nu i de sidste aar har været nedlagt av mangel paa omsætning.

Paa Røratangen drev Karen Hansen omkr. 90-aarene med butik. For vel et halvt snes aar siden begyndte ogsaa Simen Bjørketvet paa Rød i Bergsbygd, saa da blev der 2. Han kjøpte op melk av de omboende, og denne fragtet han daglig til Brevik med motorbaat; men denne trafik er nedlagt, og bønderne drog da til Porsgrund med melken. Men heller ikke dette blev av lang varighet.

Paa Sandøen existerer der nu 2 landhandlerier, et ældre, der var startet av Halvor Johnsen, og som ved hans død blev overtat av hans svoger Søren Michelsen fra Lerstang. Og saa er der et noget længer syd, der tilhører en Jacobsen efter sigende fra Bamle.

Mikkel Sætre anla sidst i 70-erne bakeri og solgte brød til anlægsarbeiderne ved jernbanen, og Nicolai Grinna forsynte veislusken i slutten av 50-aarene med tobak ved Langangsbroen.

Langangens & Omegns Forbruksforening

40 aar blir det til høsten siden denne fatale indretning blev organisert.

M. Svendsen hadde drevet butikhandel paa Sundvold i 9 aar, og var nu allerede en rik mand. Men folk mente, han var for dyr med varerne og holdt for daarlige varer. Vi vil ikke finde os i slikt længer; ti nu agter vi, at ta saken i vor egen haand. Saa lød folkesnakket; men i undergrunden laa der sikkert en ikke saa liten slump misundelse over, at en vild fremmed mand, der til og med var fra Sverige, var kommen her og i en fart vokset sig «stor og bred». Vi er da ingen smaagutter vi heller. I ethvert fald skal vi da holde gode varer til rimeligere priser og desuten utdele procenter til medlemmerne ved aarsopgjør. Disse tanker vandt en saadan tilslutning, at der i en haandvending var indtegnet 64 opsittere, der alle agtet at gaa med som medlemmer i en forbruksforening ved Langangsbroen.

L. A. Nøglegaard var sjælen i dette foretagende. Han var dengang paa sine høider som gaardbruker, skibsreder og trelasthandler og nød omtr. ubegrenset tillid. Han fik fat paa et utkast til statutter fra en handelsforening i Brevik. Et møte blev sammenkaldt, love blev vedtat, handelsbetjent blev antat og bestyrelse blev valgt; altsammen gik i en fei; det gjaldt nemlig at ha alting klappet og klart til issjauen skulde begynde; for da kom der penge blandt folk. «Foreningen» blev man nødt til at konstituere som fuldt ansvarlig selskap, mente Nøglegaard; ti ellers kunde man ikke gjøre regning paa at erholde kredit. Utsalget skulde foregaa kun mot kontant; dog kunde bestyrelsen, men paa eget ansvar ogsaa til nød indrømme nogen kredit. Indskuddet sattes til 40 kr. pr. medlem, hvorav 4 kr. blev at erlægge ved indskrivningen. De resterende 36 kr. skulde avgaa paa medlemmernes optjenter rabat, indtil beløpet var naadd.

L. A. Nøglegaard fungerte som enslags disponent, og garver Nicolai Pedersen blev handelsbetjent og kasserer. Broren N. P. Sundsaasen, blev formand i bestyrelsen og skrev paa foreningens papirer. Bestyrelsen bestod desuten av følgende mænd: Anders Langangen, John Bassebo, Anund Viersdalen, Ole Sagbakken, Erik Hagen, samt undertegnede. Noget saadant som revisor hørte jeg ikke tale om.

To obligationslaan, hvert paa 400 spd. blev optat. Hertil kom indskuddene fra 64 medlemmer, av hvilke endel hadde betalt 40 kr. ved innskrivningen. O. A. Langangen endog 80. Herav strøk endel med til inventarium m.m. og med resten av pengene drog man saa til hovedstaden og gjorde indkjøp av varer, saa at handelen allerede var igang i god betids før jul.

Avsætningen gik rivende. Nu kunde Svendsen staa der med tomme butikken og se paa, at alle kunderne hans strøk til foreningen. Paa den maate kan det nok hænde, at han blir nødt til at gi kjøp. Alt gik nu sin gang, kreditten florerte; men bestyrelsen blev ikke spurt om nogen ting. Disponenten var baade pot og pande.

Den 14de april 77 holdtes generalforsamling i Langangens skole. Den «administrerende» redegjorde for virksomheten i de 4-5 forløpne maaneder, og alt blev malet med de lyseste farver. Varerne hadde rigtig faat føtter at gaa paa; ti der var i det korte tidsrum omsat for over 13 ½ tusen kr. Vel var det ikke ganske frit for, at der av dette beløp stod adskillig ute paa kredit, dog ikke mere, end at det kunde kasseres ind, hvad tid det skulde være! Foreningens stilling maatte sies at være grundmuret. Der hersket den største tilfredshet i forsamlingen, og frem staar bruksformand Ole Sagbakken (lægprædikant) og foreslaar at ende dette gledelige møte med at synge salmen: «Hav tak o Gud vor skabermand for næring ut av land og vand», samt med en bøn.

Protokollen blev nu underskrevet, og alle gik hjem i den glade bevidsthet, at her var dog utrettet noget reelt. Ingen hadde den fjerneste anelse om, at dette møte vilde komme til at bli baade det første og sidste der avsluttedes med bøn og salmesang. Men det var alle enige om, at disponenten i ethvertfald var et prægtig menneske.

Paa de nævnte 13 ½ tusen var der imidlertid kun innbetalt kr. 8024.80; medlemmernes bokgjæld til foreningen var altsaa kr. 5619.35 og det paa under ½ aar. Vexelen til Hedrums sparebank ca. 1500 kr.; vexelen til enken over 1600 kr., tilsammen en gjæld paa næsten 9 tusen kr. Hertil kommer accepter og regninger for et næsten like saa stort beløp, alt paa under ½ aar! Over 20 medlemmer, alle arbeidere, skyldte allerede mellem 50 og 100 kr.; en enkelt endog over 100. Intet av alt dette blev oplyst paa møtet! Imotsat fald turde kanske pipen faat en anden lyd.

Den mest exemplariske av alle medlemmerne til at greie sin gjæld var imidlertid en mand, av hvem man kanske mindst skulde ventet det, nemlig en indflyttet person fra Siljanbugten, der het Ole «Baatmand», sen. Han hadde faat varer for kr. 190.85 og var ikke skyldig et eneste øre!

Læsset gaar i grøften

Alt gik nu sin skjæe gang sommeren utover. lngen hadde anelse om, at her hvert øieblik kunde ventes en katastrofe. Men sidst i august begynder det plutselig at knake i sammenføiningerne. Sundsaasen kom en dag og forklarte: Det staar saa ilde til med foreningen, atte.
Hvad er der iveien? spør jeg.

Tænk der er over 600 spd. borte av kassa! Aa ikke nok med det; men nu har vi ogsaa flere papirer, som ligger protesterte. Vi har faat saa strengt brev fra sakfører Lund i Larvik, saa jeg forstaar ikke aassen det vil gaa, jeg. Hvor stor gjæld har da foreningen? spør jeg.

Aa det er nok ikke saa lite. Det dreier sig vist om en 24 tusen kr. med alt sammen, og den største delen av dette beløp bestaar desuten av accepter, som nu fort væk forfaller. Jeg skjønner ikke, aassen de har somlet, jeg. Da handelsbetjenten var i Kristiania i sommer for at indkjøpe varer, saa hadde han ordre til at betale varerne kontant men det hadde han ikke gjort, men tat altsammen paa kredit; for der var ingen penger i kassa, sa han. Jeg er ræd, atte sakførerne slaar hele greia under konkurs, jeg, aa da er det aa frøkte for, at vi blir runert alle sammen. Jeg blev staaende som maalløs av forferdelse. Det er en av de mørkeste dage, jeg har oplevd. Det gik aldeles rundt for mig. Sundsaasen fortsatte: Aassaa har Lars trækt sig tilbake og vil ikke ha mere med foreningen aa gjøre. Jeg veit ikke anden raad, end atte du faar reise indtil Larvik og snakke med Lund, jeg. Du skal faa min hest. Og saa faar du snakke med Augestad & Eriksen og Fritzøe Møller med det samme. Er vi skyldig noget der ogsaa da. Ja, vi har en protestert accept hos Augestad paa over 600 kr. og en ved Møllerne paa over 1300 kr. Det er disse, som Lund har faat. Og saa kommer vi vist til at kalde sammen et generalmøte for at faa valgt en ny kasserer og prøve at faa en anden ordning paa hele greia. Du faar være saa snild at overta dette møte og sætte medlemmerne ind i forholdene, du. Her sat vi fint i det. Hvis jeg ikke hadde staat som medlem, hadde jeg selvfølgelig blaast i hele fillegreia. Men nu maatte her handles og det fort.

Med Lund fik jeg ordnet de 2 papirerne; men omkostningerne løp op i over 150 kr.!

Paa generalmøtet maatte alle kort paa bordet. Et chok maa for enhver pris undgaas. Vi maa prøve at holde liv i organismen, indtil stormen er redet av; kursen maa ændres, at skuten ikke skal faa ny slagside. Alt hvad, der kan skrapes sammen av penge, maa frem for at faa gjælden dækket. Vore kreditorer maa behandles med den yderste hensynsfuldhet. Vi staar for tiden oppe i et uføre av over 10,000 kr. bestaaende av 12 accepter, der alle maa betales inden aarets utgang. Men kan vi løse denne knute, tør der endnu være et slags haap. Forøvrig er det min mening, at L. & O. F. bør nedlægges, saa snart ske kan.

De her uttalte tanker vandt enstemmig tilslutning paa møtet, og enhver lovet at gjøre sit bedste. Saa gik det slag i slag til jul. Frk. Ina Pedersen, Kjendalen, blev butikjomfru, og kassen tok vi os av i fællesskap. Nils Stridsklev blev tilkaldt for at hjælpe til med regnskapet. Kassemangelen var ved kassererens fratrædelse den 4de september 1877 kr. 2549.57. Til dækning av disse penge hadde vi mottat kontant 400 kr., samt en accept, utstedt av H. Sunde i Larvik ogsaa paa 400 kr. Endvidere kr. 113.43, tils. 911.43 kr., rest kr. 1638,14. Til dækning av dette beløp erholdt vi transporter paa forskjellige av skyldnerens debitorer til et beløp av ca. 1100 kr., men av hvilke det aller meste var uerholdelig. Den stakkels mand var selv meget nedtrykt over det forefaldne og ønsket intet heller end at faa saken ordnet; men han sat selv noksat slemt i det, hadde et kostbart hus or var desuten meget sykelig, av hvilke grunde han blev behandlet med den største skaansomhet. Han avgik ved døden etpar aar senere.

I et medlemsmøte straks før jul fik jeg i opdrag at reise ind til Kristiania i juleferien for at tale personlig med vore kreditorer og forsøke at utvirke nogen henstand. Jeg kom ind sent en lørdagskveld, og paa Drammensveien traf jeg tilfældigvis sammen med 2 fine herrer, der skulde samme vel. Da de fik høre, at jeg var fra Eidanger, begyndte den ene at le og sier: Saa kjender de kanske til en indretning, som heter L. &: O. F.? Jo, det skal jeg nok mene, at jeg gjør, svarte jeg. Aa vær saa venlig og si mig: eksisterer den foreningen endnu? Jeg har for over et aar siden solgt et parti flesk til den; jeg har skrevet ang paa gang efter penge, men ikke faat saa meget som et svar engang. Make til indretning har jeg aldri hat med at gjøre. Mit navn er A. Mathiesen! Kan de si mig, hvem jeg skal henvende mig til? Jo, det skal De faa god greie paa, svarte jeg; for rette vedkommende staar nu netop her lys levende og taler med Dem!

Hvad behager?! Nei, det maa jeg si var storartet! Jeg satte ham straks ind i alt fornødent, og vi skiltes ad med et hjertelig haandtryk. Kunde vi avse nogen penge til ham utover vinteren, var han taknemlig for det. Men han skulde saavist ikke rykke os op. Jeg syntes, at jeg igrunden hadde gjort en ganske heldig begyndelse paa min mission i hovedstaden.

Foruten A. Mathiesen hadde vi et dusin kreditorer til i Kri.a. Alle indrømmet de os meget favorable betalingsvilkaar. I Larvik hadde vi 8, og der gik det mindre glat. I Porsgrund var vi skyldig bakeriet (P. B), Dyring, Friis & Rasmussen, Axel Myhre og o.r. sagfører C. G. Flood. I Skien o.r sagf. B. Plesner. I Eidanger: M. Svendsen: 53 kr. for ½ sæk kaffe. Enken Maren Skjægge: En v. obl. Brødr. Ramberg: Et laan. Alle disse 30 mennesker hadde krav paa os, og der maatte holdes møte paa møte for at tilveiebringe noget at betale med.

Brødr. Ramberg tilbød sig at laane foreningen 600 kr. mot at Anders Langangen stilte sig som garantist. Følgen blev at Langangen blev nødt til at overta hele beløpet. Desuten blev vekselen i Hedrum indlevert i hans bo av John Bassebo, der stod som anden endossent paa papiret og var bleven nødt til at overta obligationen, som dengang var paa ca. 1300 kr. Av disse fik han erstattet ca. 47 procent i A. Langangens bo. Resten maatte John selv betale. Disse 2 mænd, der desuten tapte sine indskud, led værst av alle medlemmerne, da de blev nødt til at betale ca. 2000 kr., hvorav Langangen ca. 1300 og John ca. 700.

Utpaa vaaren 1878 holdt vi en offentlig auktion til bortsalg av mindre kurante varer, særlig manufaktur. Auktionen indbragte, saavidt jeg husker, en 5-600 kr. i kontanter. Obligationen til enken blev efterhaanden paa det nærmeste helt indfriet. Da det led utover høsten 1878 begyndte medlemmerne tildels at slaa sig vrange.

Varer kunde nemlig ikke erholdes længer paa kredit hos grossisterne, og det gik her, som ordsproget lyder: «Naar krybben er tom, saa bites hestene». Medlemmerne strøk til Morten Svendsen og en stor del av dem gav en god dag i hele foreningen. Det var klart, at stemningen begyndte at gaa os mere og mere imot. Tilgangen av kontanter skrumpet betænkelig ind, og det blev vanskeligere for hver dag, som gik, at holde sakførere og andre rettens folk fra dørene. Et utsalg av varerester blev avholdt, og da nye varer ikke kunde opdrives, blev vi desværre nødt til at lukke butikken.

Paa dette stadium var gjælden til utenbys kreditorer bleven reducert ned til ca. 4000 kr. bestaaende av mindre restbeløp. Men saa hadde vi utestaaende fordringer hos medlemmer til et likesaa stort beløp, saa vi hadde endda hat litt at rutte med, ifald vi hadde hatt solide kunder. Vi forsøkte med at indstevne en 5-6 av disse haapefulde mennesker; men ingen av dem vilde indgaa forlik, og der stod vi med en lang næse. Et av medlemmerne, der skyldte 72 kr., viste imidlertid en ganske usædvanlig velvilje. Han ikke alene møtte frem i bestyrelsen, men lovet endog med navns underskrift at avbetale 2 kr. i hver eneste maaned. Men uheldigvis glemte han aldeles bort denne forpligtelse, og vi fik ikke engang saa meget som et eneste øre! Nu hviler han i graven.

En dag fik vi besøk av lensmanden, der var anmodet av en av vore medlemmer om at indstevne den forrige disponent L. A. Nøglegaard, samt hele den fungerende bestyrelse til forhør. Endog de 2 gamle hædersmænd Anders Langangen og John Bassebo var opført paa «forbryderlisten». Det er utvilsomt, at her stod en person bak. Dette menneske var en ung, begavet, men politisk brandrød eksistens fra landeveien, der pludselig dukket op ved Langangsbroen i slutten av 70-erne som lazzaron.

Svendsen tok sig av filuren, fik endel klær paa ham, benyttet ham i sin butik og gjorde en stor mand av ham; men han gjorde det desværre altfor fort. Fyren begyndte straks som opvigler, vinkelskriver og bygdeprokurator, og hans mest yndede operationsfeldt var fortrinsvis de «lavere lag» av forbruksforeningens medlemmer. Ordsproget sier imidlertid, at «den bør vogte sig for at kaste med sten, som selv sitter i et glashus". Dette stadfester sig her; ti den politiske bygdepave kom med fart ut av Svendsens butik, og vi finder ham igjen indover ved Hønefos etsteds, hvor han efter nogle aar avgik ved døden.

L A. Nøglegaard var sigtet for underslæp og vi andre for meddelagtighet i denne «forbrydelse». Retten blev sat paa lensmandsgaarden Myhre av sorenskriver A. D. Lund, og Nøglegaards sak kom først under behandling. Det blev en langvarig og skarp krydseksamination, og det hørtes en tid lang noksaa tvilsomt ut, hvad enden vilde bli. Som formand i bestyrelsen hadde jeg den ære at være inde under hele forhøret for at gi oplysninger.

Der eksisterte ved foreningens kontor et litet hefte, som kaldtes «laaneklad» i hvilken alle de laan var blit indført, som L. A. Nøglegaard og nogle faa andre hadde mottat av foreningen. Jeg hadde tidligere tat en kopi av dette hefte, som jeg antok kunde bli av interesse og stak det ved denne leilighet i lommen for i paakommende tllfælde at ha det ved haanden. Jeg ønsket ikke, uten jeg blev nødt dertil, at lægge heftet frem i retten, da jeg antok, at det vilde være yderst kompromitterende for L. A. Nøglegaard. Saa faar jeg pludselig spørsmaal av dommeren, om der ikke findes en saakaldt laaneklad? Lensmanden tok straks ordet og sier: Jo der findes vistnok et saadant hefte, men vidnet ønsket høist ugjerne, at lægge det frem i retten. Jo da, «kladden» maatte frem.

Kan De bevidne, at den er rigtig avskrevet? Mit svar: Den er konferert. Saa blev den gjennemgaat fra perm til perm. Det viste sig, at der av L. A. Nøglegaard og nogle faa andre om vinteren 1876 og 77 var laant en hel del beløp, men mest smaasummer, tilsammen omtr. 1600 kroner. Men hvert eneste av alle disse laan var efterhaanden indbetalt saaledes, at hverken Nøglegaard eller nogensomhelst anden av laantagerne var skyldig foreningen et eneste øre. Sigtelsen mot Nøglegaard for underslæp faldt saaledes aldeles bort, og dermed bortfaldt selvfølgelig ogsaa anklagen mot bestyrelsen, der ikke engang blev avhørt.

Merkværdig nok, denne laaneklad, som der blev gjort saadant numer av, den kom netop til at redde situationen; thi den indeholdt jo sort paa hvidt for, at her intet underslæp forelaa, og at de uforskammede beskyldninger kom til at vise sig at være det rene nonsens. Vi var alle vel tilmote over det heldige utfald av forhøret, og vi var alle enige om, at det igrunden var det allerbedste, at vort forhold blev undergit retslig behandling. Men utfaldet blev et slag i ansigtet paa vore anklagere; for disse maatte betale hele moroen. Dette skeede, saavidt jeg husker, sommeren 1879. Det bemerkes, at «laanekladden» har intetsomhelst med den før omtalte kassemangel at gjøre. Kassemangelen dreier sig den dag idag om en 1500 kr.

Kravene paa foreninger forstummet nu litt efter litt, og ved slutningen av 79 kan den betragtes som livløs med aktiva av omtr. 4000 kr. og en passiva av omtr. 6000 kr. Pr. 1ste januar 1916: en balance 2000 kr.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen