Skurlast og sagbruk

av I. C. Ramberg

Fra umindelige tider har skogeierne i Eidanger drevet med skaaren last. Tømmeret blev skaaret paa en saakaldt sagstilling, Denne bestod av et par 7 fot høie krakker (bukker) med skraastøtter og anbragt ca. et snes fot fra hinanden. Bukkerne var forbundet med en bjælke, der var anbragt ovenpaa disse, og fra jorden og op til bjælken var i skraa stilling lagt 2 trestammer, der tjente som en bro op til toppen av stillingen, og paa hvilken tømmerstokkene blev trillet op. Før stokken kunde skjæres, maatte den «snorslaaes» - et snorslag for hvert skur. Dette skedde ved hjælp av et fiskesnøre og en «kaalabrand», og efter dette rids maatte sagen føres. For at stokken kunde ligge «støt» under skjæringen sattes en holdhake i hver ende. Den ene mand stod ovenpaa stokken og var egentlig den, som styrte sagen; han var nødt til at bevæge sig baklængs, da han hadde sagen efter sig. Den anden, som stod nede paa bakken, hadde sagen foran sig og bevæget sig fremlængs. Han maatte ogsaa passe paa, at sagtænderne fulgte nøiagtig ridset. Han hadde gjerne slør (flor) for ansigtet for at beskytte øinene mot støv og sagmug. Naar sagen blev holdt i god stand, kunde man paa et kvarters tid gjennemskjære en temmelig lang stok, og disse 2 mand kunde paa en dag skjære flere tylvter planker, bord og battens. Snorslagningen sinket dog adskillig.

Omkring 50-aarene stod der i Eidanger sagstillinger rundt omkring i skogene, og meget av denne skaarne last blev nedkjørt til Rambergstrand, hvorfra der for 60 aar siden blev avskibet en hel skibsladning (briggen «Nora» fra Skien). Det var vist Fritz Tr. Flood fra Porsgrund, som var avlader. Bjørkedalen og Marken kjørte sin skurlast til Porsgrund og solgte sine læs der til de kjøpmænd, som drev med utskibning av skaaren last. En væsentlig del av denne vare gik til Frankrik, og franske skibe var ikke nogen sjeldenhet her i fjorden i de tider. Man forsøkte endog allerede dengang at sende skaaren last helt til Australien. Skibsplanker maatte skjæres paa haandsag eller ogsaa paa «opgang».

Haandsagen blev i første halvdel av det forrige aarhundrede efterhaanden avløst av opgangsagen, der blev dreven med vand. Den ældste «opgang», man kjender til i Eidanger er sikkerlig sagen i Fiskeløsbækken Siljan, (nordre). Rester sees endnu. Dette bruk maa være opført længe før 1812; ti i et dokument fra disse tider benævnes vasdraget for Sagbækken. Denne bæk utmunder i «Nøkle», som atter har sit utløp til Tvittingen og Farris. I Buerskogen stod ogsaa en «opgang», der tilhørte Helge og Torsten Buer. Anders Nordal opførte i 60-aarene en cirkelsag og en mølle paa sin eiendom.

Halvor Stridsklev og hans bror Anders Siljan lot opføre en cirkelsag paa Siljan (nordre). Dette bruk blev færdig den 23. april 1853 og er den ældste «cirkel» i dalen. Førstnævnte, der senere blev lensmand, har ført specifisert regnskap over brukets kostende og efter dette leveres her følgende utdrag, der antas at være av interesse for vor tid: Til metal- og jernmateriel, smede- og murarbeide 222 spd. 3 ort 14 skill.; tømmermandsarbeide m.m. 127 spd. 4 ort 22 skill.; betalt for 2 cirkelblade 56 spd. Tils. 406 spd. 3 ort 12 skill. Kr. 1,626 80. (Fabrikeier Vik oplyser, at han iaar kun betalte 47 kr. for et cirkelblad, altsaa ikke, engang det halve av prisen for 60 aar siden). Hertil kommer trematerialer til bygningen fra eiernes skoge, eiernes eget arbeide, samt omkostninger til dam og vandrende. Jeg hørte i min tidlige barndom, at en cirkelsag vilde koste 1000 species (4000 kr.) fuldt færdig, og dette vil stemme nok saa godt med ovenanførte, naar alt tages med. Følgende detaljer tør ogsaa ha sin interesse.

Bygmester Gunder Kongerød hadde 3 ort pr. dag. Anders Madsen hadde 1 ort 12 skill. Hans Madsen 1 ort. Halvor Ørstvet 1 ort og 1 ort 6 sk. Hans Flata 1 ort paa egen kost. De førstnevnte hadde kosten. En kostdag blev regnet til 16 sk. (0.53). Inventar av jern blev kjøpt paa Fossum for 77 sp., ved Bolvik for 81 sp. 1-16, hos kjøpm. Holst, Porsgr., for 5 sp.-0-17 og hos kjøpm. Arveskaug for 7 sp. -1-9. Metallager til vandhjulet blev kjøpt hos Brønlund for 9 sp., «puntlær» og seilduk til remmen + syløn 20 sp, 4 styringskasser hos smed S. Hermansen 3 sp., til Ole Valler for dreining av valser 3 sp. - 4, stenkul 1 ½ tønde a 2 ort (1.60) - 0 sp. -3. Smed Laure hadde 1 ort 12 sk. i dagløn. Murere var Lars Aanesen og Jørgen Laugkaas, der hadde 2 ort om dagen (1.60). Dette bruk er endnu i drift.

Saa kommer en cirkelsag paa Siljan, (søndre) og opført i 60-aarene av Jac. Nilsen. En «opgang» opført paa Holte av Anders Olsen, Lunde (nordre), i 60-aarene. Men paa dette bruk blev der vistnok skaaret en ren ubetydelighet. Paa nordre Kvæstad opforte Søren Hansen likeledes i 60-aarene en «cirkel». Knut Kvæstad opførte paa sin eiendom aar 1860 en «cirkel», der var i drift i 20 aar. Paa Grønsholt blev i 60-aarene av Nils Jacobsen opført en opgang, der en ganske kort tid var i drift.

Den nuværende cirkelsag paa Kjølsrød er opført i aaret 1875 av Teodor Jacobsen. Den er endnu tildels i drift, men har stadig lidt under utilstrekkelig høide, paa vandfaldet. Teodors far, Jacob Kjølsrød, var en kløgtig mand, som vistnok blev sterkt benyttet ved alle de møller og sagbruk, som fandtes i Bjørkedalen. Han hadde 2 sønner, av hvilke især den yngste, Lars Petter, var en mand med en sjelden indsigt i maskinvæsen. Han konstruerte en ny indretning til at skjære bark paa og som er meget benyttet. Ved Sagløkken, litt nedenfor Kjølsrød, blev i 1830 en «opgang» bygget av John Kvæstad og Ole Lien (Lunde, nordre). Dammen blev ekspropriert av jernbanen og hele greia nedrevet.

I Bjørkedalen har der, som man ser, været en masse sagbruk, et og to næsten i hver eneste bæk. De eneste som staar igjen og endnu er i drift er cirkelsagen paa Siljan og Kjølsrød. De øvrige er for længe siden gaat al kjødets gang.

Paa Lillegaarden, nedover mot Herregaardsstrand, stod en «cirkel», der i 50 aarene var opført av Nils Amundsen, som i slutten av 50 aarene solgte eiendommen til Peder P. Sundsaasen. Bruket var i drift i 60 aarene, men saa var det forbi.

Paa Lanner opførte Amund Tveten en cirkel; men den var en tidlang i ulave og kunde ikke vel benyttes. Tilgangen paa driftsvand var ofte ynkelig især som følge av, at opdæmningsforholdene var utilstrækkelige.

Røttu-bækken er en fortsættelse av Lanner-bækken og ved dens utløp i Eidangerfjorden blev av Wiborg i Kragerø opført et bastant og kostbart cirkelbruk først i 50 aarene. Der laa omkr. 54 en brig og indtok en ladning skaaren last for Australien. Bruket, der kun periodisk var igang, gik vistnok med betydelig tap. Driftsvandet var utilstrækkelig, og man arbeidet tungt og kostbart. Istedetfor at fore planker og battens paa en tralle, brukte man mandskap til at bære de synkefærdige produkter paa sine skuldre det lange stykke vei ned til bryggerne. Det blev revet for over 30 aar siden og solgt til H. J. Hvalen.

I Sæterfossen har eierne av Nordal-sæter i lang tid hat cirkelbruk, der gjennem tiderne er biit sterkt benyttet. Gaar endnu.

I Plassen, litt søndenfor sætre, stod i nogle aar et cirkelbruk, tilhørende trelasthandler Backer i Larvik, en bror av distriktslegen. Driftsvandet var snaut. Ferskvandet dersteds kaldes endnu Honevandet.

Nils Kjendalen opførte et sagbruk med dam ved Neperønningkjærn. Snaut med vand, men et prægtig fald.

Tre eiere paa Viersdalen opførte et cirkelbruk nede i Dalen. (John Eriksen, Anund Christensen og Halvor Viersdalen). Livlig trafik i adskillige aar.

Paa Nøklegaard eiendom stod ogsaa et cirkelbruk, vistnok opkostet av Anders O. Langangen, der ogsaa var eier av Nøglegaard (nedre). Ole Saga pr. Bassebo hadde et cirkelbruk ved søndre ende av Langevand.

Paa Bassebo (søndre) blev i 80-erne opført et høist primitivt cirkelbruk i fossen like ved huset. En vandret liggende fossekal drev et cirkelblad, der var anbragt paa akslen, og paa denne enkle indretning kunde man skjære langt fortere end paa en haandsag. Nu er dette bruk flyttet til Halvarpkjærn, tæt ved Bassebo.

Paa Stamland stod et lignende bruk, der nu er nedraatnet.

I Kokkersvold blev i slutten av 50-erne et cirkelbruk opført av svensken Anderson, hvis bror var mekanikus. Faldet er aldeles ypperlig, men vandføringen elendig. Maa nu betragtes som nedlagt.

Cirkelbruket i Sagbakken tilhørte N. W. Coch i Brevik og var vistnok en god indtægtskilde saavel for eieren som for stedets befolkning. Det var som regel stadig igang, naar ikke istrafiken var til hinder. Er nu nedlagt. Antagelig har der ogsaa før staat et sagbruk, da stedet fra gammel tid hette Sagbakken.

Paa Lunde (nedre), Breviksbygden, opførte eieren, Hans Chrystie, et cirkelbruk, men vandforsyningen var daarlig og utbyttet vistnok likesaa.

Brukseier Svensson Sundvold har i Hjertevika opført en cirkelsag, der drives med damp og er i drift.

Under fossen ved Gunnarsrød har i gammel tid ogsaa staat en opgang.

Paa Langangsstranden stod et par aar en dampsag, der gik med lokomobil. Paa dette bruk blev lasten fra Langangens skoge opskaaren. Eiendommen tilhørte da (først i ottierne) en englænder Richard Grandidge, (Grændidsj.) fra Vestkysten.

Rørabruk

Angaaende dette etablissement skal jeg henvise til artikelen om indsjøer i Eidanger.

Her skal kun tilføies: Møllen hadde 4 par kværner: en rugkværn, en havrekværn, en samsigte og en florsigte samt en grynkværn. Det var sjelden at dette bruk stod av mangel paa gods, men oftere av mangel paa vand. Der var megen trafik i 50- og 60 aarene i den tid., da kjøbmæhdene handlet med umalet korn. Men saa kom de store mølleinteressentskaper paa Moss, i Larvik og i Skien, og folk kunde faa kjøpt melsækker istedetfor korn. Røra bruk tapte si betydning og er forlengst gaat istaa. Sagbruket hadde 2 opgangsgrinder og 2 cirkeblade. Man hadde i 60 aarene en livlig trafik med skur av skibsplanker til de mange nye fartøier, som blev bygget. Den slags planker blev, som før sagt, skaaret paa opgang. Sagmestre før branden var Jonas P. K. Lunde og Hans Jacob Bentsen Stamland. - Ved det nuværende bruk var sagmestrene Ole Andersen og flere av hans sønner samt Jonas Lunde og Nils Ingebretsen, Oksum. Brukets møller var i lang tid Thor Nilsen. Anders Eriksen, som nu bor ved Borgestad, var ogsaa en tid møller.

Thor Nilsen kom i 60-aarene avdage paa en grufuld maate. Idet han en nat skulde passere over en akselledning nede ved gulvet, kom han alt for nær en jernsplint i en remskive; denne hug fat i støvleskaftet og trak det stakkels menneske gjennom en trang aapning under ledningen, saa at den ulykkelilge, blev aldeles radbrækket, og stykker av legemet blev slynget rundt væggene. Ledningen hadde en omdreiningshastighet av ca. 3 gange i sekundet. Man skulde da vel ha grund til at vente, at der nu vilde bli truffet forføininger til at undgaa lignende ulykker i fremtiden; men desværre maatte endnu et menneskeliv ofres, før det kunde ske. En ældre kvinde, Benedikte, konen til smed Matisen, rammedes nogle aar senere av en lignende skjæbne. Hun og hendes datter var beskjeftiget med at bære bark og hadde at passere over den fatale akselledning. Konens klær kom herunder ind i et konisk «drev» med den følge, at hun blev slaat overende med saadan voldsomhet, at døden øieblikkelig paafulgte. Hun blev altsaa ikke likesom foregaaende ført rundt ledningen og slitt istykker. Man pleiet ellers at ha en varekasse over drevet; men denne var nu tilfældigvis tat bort.

Haukeraas bruk ved Aaklungen station var det største og kostbareste i hele sognet. Det kostet efter sigende 100 tusen kr. og tilhørte et interessentskap av kapitalsterke folk, nemlig grosserer H. Hoell, Skien, Didrik Cappelen, Klostret, propritær Hofgaard, Løberg (Gjerpen) og jernverkseier All, Ulefos. Firmaet hadde lagt sig til store skoge i Gjerpen og Eidanger, og tømmeret skulde opskjæres paa et sagbruk, som agtedes opført ved Aaklungvand. Bruket blev færdig i 1874. Vinteren dette aar var mild med et jammerlig føre. Av og til kom litt sneflikkeri; men saa kom straks tøveiret, og saadan gik det hele vinteren.

Veien fra Langangsbroen og op igjennem «Marken» var den gang yderst elendig med trange skjæringer og frygtelige bakker. Paa strækningen Kjendalen - Aaklungen var der saa at si ingen vei og paa adskillige steder rent ut farlig at passere med et kjøretøi.

Under saadanne omstendigheter blev maskindelene til Haukeraas dampsag kjørt den milelange vei fra Langangsbroen og til Aaklungen. Anden adkomst fandtes ikke. Den besværligste gjenstand var det kolossale svinghjul, der holdt ca. 11 fot i diameter og efter sigende hadde en vægt av 25 skippund; altsaa under almindelige forholde læs for mindst 8 heste. Et monstrum av en slæde blev tømret sammen, og 6 kraftige gamper blev spændt for læsset. En masse mennesker var optat med at skuffe og bære sne til veien, andre med at rydde væk busker og braate, stubber og stene. Hele dalen var i bevægelse. Om kongetoget var kommet kjørende gjennem bygden, kunde det ikke være gildere at se paa. Den første dag rak man til «Bubakken» ved Erik Hagen. Hestene kunde ikke mere. Her i bakken stødte man desuten paa en trang skjæring, der ikke tillot læsset at slippe igjennem. Man var saaledes nødt til at forlate veien og gjøre en sving utenom.

Dagen efter foreligger der endnu sværere opgaver til løsning. Bakke efter bakke, den ene større end den anden; først alle Viersdalsbakkerne og tilslut de værste av dem alle: Solli-bakkerne, der er saa drøie, som alle de andre tilsammen, alt i alt en stigning paa ca. 300 fot. Talje maatte brukes, og hestene maatte trække i «løperen». Den dagen blev det værste av Solli-bakkerne sprengt; men saa var det kveld.

Den 3dje dag begyndte det straks at helde nordover, og resten av reisen gik da at regne for som en lek, idet man kjørte isen paa de lange ferskvand, hvilken befandtes at være sterk nok til at bære den hele procession. Men idet man skred frem over dypet, blev der for sikkerhets skyld anvendt følgende foranstaltninger: En lang trosse blev fastgjort i kjøretøiet og anvendt som træktaug saaledes, at dyrene befandt sig ca. 100 meter foran det avskyelige læs. En mand, bevæbnet med en skarp bile, holdt utkik - beredt til øieblikkelig at kappe trossen, hvis ulykken skulde være ute, saa at i det mindste mennesker og dyr kunde slippe at trækkes ned i den vaate grav. Det knaket og braket vistnok i isdækket; men heldigvis slap man med skrækken, og det usedvanlige stykke reisegods blev saaledes lykkelig og vel ført til sit bestemmelsessted. De øvrige maskindele blev transportert samme vei. Kjedlen var heldigvis i plater og blev klinket sammen ved bruket. Rammen til maskinen veiet 9 skippund og var noksaa brydsom. Cylinder med tilbehør, akselledning, rammer og grinder til opgangene m.m. - alt blev bragt lykkelig frem og indlemmet som led i den vidtløftige organisme. (Høitryks maskine med ekspansjonssleide, 2 opgangsgrinder, en enkelt og en dobbelt cirkel). Samtidig med bruket blev opført en rummelig familjebolig for formanden og en 2-etages barakke til bolig for et halvt snes arbeiderfamiljer.

Før der kunde bli tale om nogen avskibning av brukets produkter, var det en absolut nødvendighet at bygge vei fra Aaklungen til Kjendalen (3/4 mil). Alene paa denne konto hadde bruket et utlæg av 1,500 spd. (6,000 kr.). 8 heste i daglig rute skulde nu holde bordtransporten til Langangsfjord a jour. Men veilængden var saa dryg, at disse 8 heste ikke engang klarte en fjerdepart av dette kvantum. Saa stor var brukets produktionsevne. Normalt kunde der nemlig skjæres 30 tylter tømmer pr. dag, hvilket gir 150 tylter bord og battens i samme tid. Og ½ tur til Langangen var det høieste pr. hest.

Inde i enden av Langangsfjord hadde bruket leiet et ganske betydelig tomteareal. Men da grunden bestod av dynd, fik man ogsaa her et betydelig ekstrautlæg. Omtrent hele arealet maatte nemlig forsynes med et kostbart pæleverk. Her var mange mand beskjæftiget, og ovenpaa pæleaakene blev da den skaarne last satt i stabler for tørring og videre foredling.

Efter 3 aars forløp maatte bruket stanse, da man blev saa opfyldt med skaaren last baade ved Langangen og især omkring bruket, at man ikke viste, hvor man skulde vende sig, Man var nu naaet frem til 1877, og om 5 aar skulde jernbanen aapnes, og da lovet man sig anden fart i eksporten. Imidlertid skulde man nu anvende ventetiden til avskibning av de overfyldte lagere. Hvert eneste bord blev nu opmaalt, renskaaret og forsynet med stempel. Efter som arbeidet skred frem, blev de tørre materialier bragt ombord i store, overbyggede barker og ført op fjorden til avskibning eller til høvlerierne.

Efter 5 aars forløp la man atter ivei. Jernbanen var nu igang, og den oparbeidede vei og de kostbare pæletomter laa der nu til ingen ting. Nu skulde jernbanen faa gyldne dage! Trafiken fra dette bruk var jo en av de faktorer, som bevirket, at banen kom den vei. En ny formand blev ansat: Johan Isaksen fra Røra bruk. I samfulde 2 aar gik det nu paa livet løs; men saa faldt tiderne end yderligere ned, og det prægtige bruk stanset nu for godt og blev - nedrevet og bortflyttet!

Brukseier Gunnar Jacobsen kjøpte opgange og cirkelblade med tilbehør. Maskineriet kom til Skaatøi dampsag pr. Kragerø, der nogle aar tilhørte inspektør Smith, Porsgrund. Arbeiderboligen blev kjøpt av snekkermester Johnsen, Porsgr. Den indeholder nu snekker-verksted, dreier-, tapetser- og malerverksted, samt møbel- og likkiste-lager. Formandsboligen tilhører brukseier Karl Lunde, der ogsaa slog sig til skogene. Disse skoge hadde, før bruket kjøpte dem, tilhørt Eidanger prestegaard (Presteskaunæne). Gusfred (A. O. Langangen) kammerherre Lovenskiold, (Fossum) samt Skifjeld, Riis, Haukeraasen, Øvrum, Sanni o.fl. Skogene har ogsaa i senere aar skiftet eiere.

Reskripter og privilegier

Det var først efter sagbrukenes indførelse i det 16de aarh., at der blev tale om egentlig skogdrift i vort land. Thi først ved denne tid blev trælast i nogen nævneværdig grad gjenstand for utførsel. Men saa kom den offentlige regulering for at sætte en stopper for skogenes totale ruin. En masse paabud og forbud oversvømmet landet; men der fandtes ingen kontrollerende og straffende myndighet til at paase overholdelsen. Selv embedsmændene brød frisk væk kongens bud.

Reskriptet av 6-9 1688 forbyder amtmænd, bisper, lagmænd, skrivere, fogder., toldere og præster strengelig at drive nogen trælastforretning, mast- , bjælke- eller «gangbruk» i deres distrikt.

Intet sagbruk kunde opføres uten kgl. bevilling, hverken «bøygdesaugene» eller de privilligerede, hvor skur av et vist tylvtetal pr. aar blev tilstaat, og som derfor alm. kaldes «Qvantum-sauge».

«Bøygdesaugene» fik kun lov til at skjære vankantede bord, «av hvilke slet ingen av bygden maatte utføres».

Først ved lov av 26-8-1854 blev al sagskur fri, saaledes at det er enhver tillatt at tilvirke al slags skaaren last. (Efter W. S. Dahl).

Aar 1852-28-12 forelaa underdanigst andragende fra kjøbm. T. J. Wiborg i Kragerø om at erholde kongelig bevilling til paa den ham tilhørende Røtu-saug at skjære bord og planker til utskibning. Repr. avgir 19-1-53 følgende erklæring til fogderiets skrivelse av 10-12 f.a.

Røtu bygde-saug er repr. vel bekjendt. Tilstrækkelig vandkraft er der ikke undt. i flomtid, men adgangen til tømmer er god. Hvorvidt en saadan privilligert saug kan være til fordel for sognet vil bero paa, hvorvidt der for sognefolk maatte gis adgang til skur. Forøvrig kan den vel neppe sies at være til skade.

2-3-53 forelaa et lignende underdanigst andragende fra gaardbruker Nils Am. Lillegaaden om at erholde bevilling til at opføre en utskibnings-saug paa sin gaard. I repr. av 9de samme m. gas følgende erklæring angaaende amtets skrivelse av 25-1:

Da et lignende andr. nylig har været under behandling, skal vi, i tilfælde, at begge andr. ikke naadigst skulde bli indvilget, oplyse, hvilken av dem der i tilfælde burde gis fortrinet. Da den i N. Lillegaardens andr. omhandlede saug vil komme til at ligge særdeles bekvemt til især for skur fra Bjørkedalen, hvilket bygdelag bestaar av meget skovrike trakter, likesom bruksveien til sjøen fører like der forbi, kan det næsten med sikkerhet antas som givet, at saugen hovedsagelig vil bli optat med skur for sognets gaardbrukere.

Med hensyn til vandkraften, da er den ikke saa ganske ubetydelig og vil være tilstrækkelig i længere tid høst og vaar. Forsaavidt altsaa, at ikke begge andr. skulde bli indvilgede, er det vor bestemte formening, at Nils Lillegaardens saug burde gis fortrinet uagtet begge bruk vil komme til at ligge bekvemt til baade for hjemmeskur og for avskibning. (J. S. Hvalen etc)

Aar 1854 den 2. januar behandlet repr. en fra Isak og Jacob Iversønner indsendt ansøkning til Hs. Maj. Kongen om naadigst tilladelse til i Bergselven under gaarden Røra-Rød i Eidanger at opføre en saug for at skjære utskibningsbord og planker av kjøpt bruk. Enstemmig blev avgit følgende erklæring: Ovennævnte ansøkning medfører i enhver henseende sandhet, og oprettelsen av et saugbruk i Bergselven vil være til megen fordel for Eidanger og i særdeleshet for Bergsbygden, der har vel bevoksede skoge i nærheten av saugen. Paa grund herav tillater repr. sig underdanigst at anbefale samme paa det bedste. Saavidt vites, er det kun disse 3, som har søkt kgl bevilling i nævnte øiemed fra Eidanger. (Amund O. Tveten etc.).

Der var mange dikkedarier i de dage naar bedrift skulde sættes igang. Nu i tiden vilde man vistnok smile av slike bestemmelser, som man dengang mottok med største alvor. Men de vise fædre nede i Kjøbenhavn var bekymret for skogene. Og man kunde nok bli skræmt, naar man hører fra en bygd, at store skogarealer med alt, hvad der stod paa roten blev solgt til uthugst for nogle faa daler eller endog for en slank brændevin, eller at skogstrækninger, som nu er værd mange tusen kr. blev bortbyttet for «en svart mær»!

Gaardbr. Anders Stamland drev omkr. mitten av forr. aarhundrede som «mekanikus». Han opsatte saaledes ovennævnte bastante og kostbare sagbruk i Røtu-elven og vistnok ogsaa adskillige andre cirkelbruk, likesom han var sterkt benyttet ved opførelse av damme.

2 leie uheld indtraf imidlertid med etpar isdamme, som han opførte for Coch i Brevik, den ene paa Ramberg og den anden i Sagbakken. Den første dam led av en konstruktionsfeil, idet den manglet avlastning paa det mest utsatte punkt. Den var paa det nærmeste færdig og blev om aftenen avstængt. Der blev netop flom om natten, og om morgenen befandtes hele mittpartiet sprængt i stumper og splinter, og under dammen kunde man «kjøre med hest og vogn», igjennem en gapende avgrund, som vandet hadde rotet op. Partiet nedover til fjorden avgav desuten et sørgelig billede paa ødelæggelsens vederstyggelighet.

Men endnu værre gik det til i Sagbakken. Selve dammen blev her staaende; men vandet grov sig under, og i et nu stod hele det 200 fot høie og bratte fald i den vildeste fos, der braket som en torden og hørtes over hele Langangen. Nede paa stranden stod et uhyre ishus, flunkende nyt og paa et fundament av grus og graasten. Vandmasserne tørnet op mot husets langvæg og undergravet og bortskyllet i rivende hast fundamentet, og folk maatte med graaten i halsen staa og se paa at store partier av det kostbare, bygverk blev radbrekket og styrtet i avgrunden. En «stue», som laa nær fossen, var ogsaa paa et hængende haar strøket med. Begge disse uheld, der indtraf næsten samtidig og i begyndelsen av 60-aarene, blev en dyr affære for rederen, der neppe slap fra det under etpar tusen daler. Skaden i Sagbakken blev utbedret; men Ramberg blev opgit, idet grundeieren erholdt 100 kr. i skadeserstatning.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen