Trælast til Danmark

av I. C. Ramberg

Samtidig med hollændertrafiken blomstret ogsaa eksporten paa Danmark. En hel del Danmarksfarere kjøpte op jyte- eller jutelast, som de fragtet over i sine jagter og slupper, og saa kom de tilbake med danske fødevarer saasom korn (særlig rug), erter, kaal, fedevarer o.l. Rederne kjøpte lasten direkte av skogeierne, og den bestod av firhugne bjelker av mindre dimensjoner, samt skaaren last og staker til baadshaker.

Peder Hansen Saga, Bjørkøen, hadde en prægtig, velseilende 9-læsters jagt og kjøpte ofte last hos min far. En gang lastet han hele skuten dersteds.

En anden fragtemand het Ulstrup. Han var fra Ekrønningen og hadde en noget større skute, der ogsaa en gang fik fuld last hos min far.

Omkring 60-aarene døde trafiken av og Peder Hansen med «Prøven» laa stille næsten hele sommeren.

Gunnar Danielsen, Ørstvetøen og Carl Sørensen, Risøen brev ogsaa eksport paa Danmark.

Den seigeste av dem alle var vistnok Carl Lisberg fra Porsgrund. Han holdt det gaaende med sin slup «Trækfuglen» i en 20-30 aar næsten til aarhundredets slutning.

Lisberg seilte især med skaaren last, som han kjøpte paa forskjellige gaarde i Eidanger, f.eks. i Bjørkedalen, paa begge Kvæstadgaardene og hos Anders Siljan. Endvidere hos Anders Sætre, paa Stamland samt hos Johan Tveten i Nystrand og i Langangsfjord. Det var planker og battens samt tynde bord, som dengang var noget at gjøre med. Den firhugne jutelast var det allerede forbi med. Den hadde følgende dimensjoner:

Længde 24 fot. Topmaal 6 tommer.
- 22 - 5 ½ -
- 20 - 5 -
- 18 - 4 ½ -

og saaledes nedover, idet der for hver 2 fots fradrag i længden blir ½ toms fradrag i topmaalet.

Lisberg førte med sig hjem smør, kaal, erter m.m. En tønde erter betalte han i Danmark med 16 kr., og her hjemme kunde han faa 20 igjen. Den høit bedagede hædersmand, hvis billede vi bringer, er død 1916. Danskerne faar nu for tiden sin trælast vesentlig fri Østersjøen.

«Leisitia».

Som barn hørte jeg folk omtale noget, som de kaldte «Leisitia». Hvad dette var for noget, fik vi smaa aldrig nogen rigtig rede paa; men saa meget syntes vi imidlertid at ane, at det maqtte lit været en slags guldalder, som engang hadde florert, men som maaske sent eller kanske aldrig vilde vende tilbake.

Skjønt Leisitia i virkeligheten er en vigtig foreteelse i vort fædrelands nyere historie, er der allikevel nutildags sjelden at træffe noget menneske, som kan gi fuld besked. Her skal meddeles følgende: Den engelske regjering hadde fundet ut, at deres land manglet trælast, og i den anledning kom der istand en neutral skibsfart mellem Norge, Danmark og England. Der blev utfærdiget fribreve eller licenser, og disse var at erholde hos chefen for den britiske eskadre i Gøteborg mot et gebyr. Dette skedde sommeren 1809.

Jac. Aall skriver: I de første dage av september reiste sig en strykende bør av nordvest, og en skare av svulmende seilere strøk utover Kristianiafjorden, ladet med rikdomme, som skulde bringe trøst under landets lidelser og understøttelse for de forarmede kasser. Nordsjøen saa atter efter 2 lange aars forløp vore stolte skibe trygge under beskyttelsen av en stump papir mitt under fortsatte krigsforhold med England.

For Norge var licensfarten av en betydning, som vi i vore dage neppe kan danne os en klar forestilling om. Den reddet landet fra den visse hungersnød og gav næringsveiene et opsving, som man under daværende omstændigheter hverken hadde vovet at haape eller vente.

Det var trælasthandelen og fragtfarten, som licenserne først og fremst kom tilgode. Aldri sier Jac. Aall, har nogensinde fragterne for trælastdragerne steget til den høide, og aldrig er trælasten blit bedre betalt end i denne høst (1809). Da farten aapnedes, betaltes en uhyre fragt, over det 5-dobbelte av den nu (1842) gangbare. Der oprandt en kort, men gylden handelsperiode, i hvilken liv og rørelse utfoldet sig paa kraftigste vis. Hele Norges handelsflaate fra de største til de mindste seil var i bevægelse dels for at føre landets produkter over, dels for at hente fødemidler fra Danmark. - Al mangel forsvandt; ti midler tilveiebragtes i overflod ved den nyvakte virksomhet Der var en travelhet over det hele land, hvilken er enestaaende i Norges handelshistorie. Alle vilde delta i den blomstrende virksomhet, og især var der en idelig omsætning av skibe. Fartøier byggedes og kjøptes i andre lande, og der opstod flere handelsmænd, der befandt sig paa borgerlivets laveste trin og berikedes ved de simpleste omsætninger. Nogle av disse nykomlingen forsvandt likesaa hurtig, som de opstod; men andre la grunden til handelshuse, som endnu er i større eller mindre anseelse.

Men allerede ved utgangen av 1810 kan nedgangen merkes. Det engelske marked var blit overfyldt, og leidebrev blev herefter kun utstedt paa den betingelse, at der for en del av de norske produkter skulde tas engelske kolonial- og manufakturvarer istedetfor penge. Som følge herav blev saadanne varer indført i store mængder til landet. Først henimot slutningen av 1812 tok leisensfarten ende; færre og færre leidebreve blev utstedt, og der blev lagt større og større hindringer iveien for indførelsen av kornvarer til Norge. Leisitia ophørte med, at et fuldstændig blokadesystem atter blev indført.
Anm. Av ordet «leisenstiden» er i folkemunde blit «leisitia»: fribrevstiden.

Trælast til Skotland

Til Skotland blev avskibet skotsk skarp, spirer, skafter eller kjepper, som ogsaa kaldtes filistre, samt en hel del bjørkelast. Av disse ting kom en masse fra Bjørkedalen og blev opkjøpt av Porsgrundsmanden Nils Vauvert, som eiet etpar mindre fartøier, paa hvilke han fragtet lasten over Nordsjøen.

En egen slags bjørkelast var de saakaldte «vognstænger». De var 10 a 12 fot lange og holdt et topmaal av 2-3 tomme. Av saadanne, der maatte være av fin bjørk og rette som lys, kom ogsaa en masse fra Bjørkedalen og blev avskibet til Skotland (og Danmark) av Vauvert.

Almindelig bjørkelast bestod ellers av forskjellige slags løvved og blev opskaaren i længder paa 3 fot, samt avbarket paa 4 sider for stuagen. Den blev i Skotland opskaaren til stav. «Filistrene» var særlig av hassel og rogn, 5 fot lange og etpar tomme tykke. De bruktes til kosteskafter, sies der. Avladeren solgte gjerne nogle større spirer til skibets fører. Disse blev svært godt betalt, da «skipperspirerne» gjennem lange tider gik toldfrit. Men saa fik toldvæsenet næsen i denne trafik og bela spirerne med utførselstold, og da blev der slut med den slags eksport, der vedvarte til omkring mitten av 70-aarene.

Trælast til England

Til England blev fra gammel tid avskibet en masse saakaldt «kornval», det er «skværtømmer» av større dimensjoner og god malmfuru. Den slags trælast skulde i gamle dage havarere med 15 kubik-fot i hver stok; men i senere tider f.eks. for en 30-40 aar tilbake blev fordringerne strengere, og man krævet en gjennemsnitlig størrelse av 20 pr. stok. Lasten blev brukt ved bly- og tingruperne i Kornwall; derhen blev ogsaa avskibet en mængde «filstre».

Kulleskarp vidste man ikke av i Eidanger før omkring slutten av 60-aarene.

Pitprops og poler (minetømmer), kom paa mote allerede først i 60-aarene. Pitprops betyr grupeprops Av de 3 sidstnævnte tømmersorter er der fra Eidanger fremdrevet en ustyrtelig mængde i de sidste 60 aar, og denne bedrift har bidrat til at gjøre savnet av hollændertrafikken mindre følelig. Desværre gik det især i 70-aarene løs paa rovhugst, idet kulleskarp dengang betaltes med uhørte priser - op til en 16-18 kroner pr. load, og gamle erfarne folk hadde endog den tro, at disse priser aldrig vilde falde ned igjen. En mængde skogeiere solgte derfor sine skoge til uthugst, og skogbestanden fik et alvorlig knæk.

Det viste sig imidlertid, at de høie priser kun var et blaf, og ret som det var, saa hadde man prisen nede i 7 kr. pr. load, og nu sat desuten en hel del skogeiere igjen med uthuggen skog hvortil ofte kom en betydelig gjæld. Sine kontanter hadde man nemlig lagt i skibsbyggeri og skuteparter; men denne bedrift slog ogsaa rent feil, og nu gjaldt det at pille fint for at greie sig. Men kraket kom allikevel, og et antal av 17 indvaanere fra Eidanger, væsentlig gaardbrukere, maatte opgi sit bo, og de fleste og største av dem fik det aldrig igjen mere heller. Og ikke nok med det; men andre blev ogsaa paaført svære tap ved endossementsforpligtelser.

Prisen for poler og props har i regelen været mere stabil og har gjerne dreiet sig om en skilling for poler og en halv for props pr. løp. fot. En pole skal holde 5 toms top og en props 3, og til props kunde desuten brukes alle slags tresorter, og dertil baade kroket og knudret.

I de allersidste aar er priserne for kulleskarp atter gaat op, og nu under krigen, da man ikke kan regne med Østersjøen, er der, betalt 16-17 kr. ja enkelte har endog solgt til 25 kr. pr. load og endnu mere.

En anden grund til denne prisstigning er ogsaa, at der i senere aar har været en livlig avskipning av telegrafpoler og en særdeles livlig etterspørsel efter langved til sliperierne. Denne sidste har ogsaa i senere aar været oppe i 16 kr. pr. load efterpaa, at den i mange aar har staat i 8 a 9.

Av baaks (balks) blev der især fra sagbrukene i Bjørkedalen i 60 og 70-aarene avskibet noksaa meget. Den er firskaaren og skal holde 4 tommer paa hver kant. Fra Bjørkedalen blev ogsaa fremdrevet en sort stor, fin malmfuru, som kaldtes Barrowtømmer, der blev betalt med 7 spd. (28 kr.) pr. load. Zakarias Hermansen i Porsgrund drev med den slags vare. Foruten de her nævnte skogprodukter er der ogsaa avskibet en mængde bord, planker og battens til de britiske øer.

Til Frankrik var der fra gammel tid en ganske betydelig eksport av skaaren last. Man kunde saa ofte se franske skuter, især brigger, at passere forbi Brevik og op fjorden, hvor der blev lastet ved de store lagere i og nedenfor Skien, og som tilhørte amtets rikeste godseiere.

Gamle Schønning, vestre Porsgrund, bygget i 1864 sagbruket, og dernede var der i adskillige aar en særdeles livlig trafik med avskibning av skaaren last til Frankrik. Ogsaa fra Haukeraas bruk, Aaklungen, blev for 30-40 aar siden avskibet ganske betydelige kvanta av skaarne og høvlede materialer bestemt til eksport paa Frankrik.

Fra sagbrukene i Bjørkedalen og Marken blev fra mitten av forr. aarh. levert ikke ubetydelige kvanta av skaaren last, vesentlig planker, battens og tynde bord. Skogeierne skar selv op sit tømmer som de kjørte til Porsgrund og avsatte der. Prisen var for planker 3 skilling og for battings 2 pr. løp. fot. De som ikke eiet sagbruk, fik sit tømmer skaaret hos naboerne mot at betale skurleie.

Skibstømmer saasom stønnere (eg), dæksknær av gran og furu (12 spd. pr. tylvt), dæksbjelker av stor furu, stemmer og rorskafter, krumtømmer og bundstokker, ja endog mastetrær og andre rundholter, hvortil kom en masse nagler av furu men især eg, - med alt dette var der en livlig trafik fra Eidanger saalænge, som skibsbyggeriet florerte her i egnen. Et mastetræ til en brig betales med 50 spd. (1863).

Adskillige skogeiere bygget ogsaa selv skibe, saasom Knud Kvæstad, Hans J. Oxum, Hans N. Bassebo, A. O. Langangen, sønnen L. A. Nøklegaard, N. P. Sundsaasen, Amund O. Tveten, Halvor N. Stridsklev, Aasold K. Ørvik og Søren H. Kvæstad, der bygget paa Ekstrand i Bamle sammen med sakfører M. Tonning paa Ek.

Paa Prestemoen blev der i 70-aarene fremdrevet en masse stor deilig furu til skibsbruk væsentlig dæksbjelker og andre svære materialer saasom kjøltrær, "kjølsvin", d.e. kjølsviller, samt rundholter, - alt for statens regning. Ved Røra bruk blev i disse tider opskaaret store mængder av skibsplanker paa "opgangene". Aspetømmer har ogsaa staat i god pris, og ikke smaa kvanta er fremdrevet til sliperived, samt til fyrstikfabriken paa Agnes. Hans Olsen Røtua seilte meget med aspetømmer. - Løn og ask er avskibet til Kr.ania til vognfabriker og blokmakere.

En masse favneved er fremdrevet især fra skogene omkring Langangsfjorden og avskibet til byerne Langesund og Brevik. Man drev ek og bjørk, furu og gran, hvortil kommer alskens løvved, fornemmelig or, asp, rogn, silju, lind o.fl. tillikemed blandingsved av disse og lignende tresorter.

Der har fot 40 aar siden ogsaa været avskibning av ved til hovedstaden, hvor man dengang kunde erholde 14-16 kr. pr. favn for ren bjørk. Her i fjorden var prisen 8 a 10 kr. Blandingsved lavere. Nu er vedpriserne oppe i over det dobbelte, og her kjøres mængde ved fra Eidanger til Porsgrund til rent uhørte priser. (50 kr. pr. favn).

Man hug alneved og 18-toms ved. Fotved kjendte man ikke til i gamle dage. Man brukte baade norske og hollandske favne. Disse benævntes gjerne det store og det smaa maalet. Det store maalet holdt en favn i høide og bredde av alneved. Det smaa maalet var en favn høi og 5 ½ fot (hollandsk) bred og 18 toms ved. Det hollandske maalet var desuten kortere end det norske.

En masse bark navnlig ek og gran har været solgt til garverierne. En Eidangermand, Lars J. Kjølsrød opfandt en maskin for barkskjæring. En saadan findes paa Langangen og likeledes en hos Halvorsen Jønholt. Paa Berg og Røra stampet man barken fin med tunge stempler, der blev drevet med vandkraft og damp. Prisen paa granbark har i lange tider dreiet sig om en 4-5 kr. pr. hundrede og ekebark 8 kr. pr. skippund.

Med baandstaker har her i sognet været en livlig trafik. M. Svendsen har her været foregangsmand.

Av hus- og bygningstømmer har Eidanger ogsaa ydet sin tribut. Jeg husker blandt andet, at Ole Lerstang leverte tømmeret til den nye almueskole i Brevik omkr. 1860.

Enkelte skogeiere har siden istrafikkens begyndelse tjent en pen liten skilling ved fremdrift av aareemner, av hvilke en masse blev oparbeidet og for største delen solgt til de engelske, der gik i istræden. Brukseier Morten Svendsen indflyttet fra Skaane til Kokkersvold i 50-aarene. Her drev han en tid bødkeri, hvortil han var utdannet. Saa reiste han til Amerika, hvor han var i ca. 1 aar, og hans ældste son, Samuel er født i Chicago. I 1866 kom han atter tilbake og kjøpte av Braaten sin eiendom Sundvold, hvor han opførte sit nuværende vaaningshus like indtil postveien ved Langangsbroen. Her satte han straks igang et landhandleri tillikemed "hvilested for reisende" med en restauration, der i lang tid var meget søkt, og som hans hustru med stor dygtighet forestod.

Anledningen var utmerket, da stedet bekvemt til, og restaurationen endog til stadighet bød paa lekkerier som fersk østers, der fandtes i rikelig mængde paa østersgrundene ved Langangen.

Samme aar satte han ogsaa igang bødkerverksted med fabrikation av ansjosdunker, samt baandskjering, som blev drevet av fagfolk, og nogle aar senere kom bakeriet. I 70-aarene kaster han sig over eksport av trælast i stor skala. Han opkjøpte al den kulleskarp, props og minetømmer, som han kunde opdrive i omegnen, og som han selv avskibet til England.

Som trælasthandler har Svendsen hat en stor og gavnlig betydning for hele den østlige del av Eidanger, og mange er de hænder, som har været sysselsatte i denne mands mangeartede forretning. Baade gaardbrukerne og arbeiderne kjøpte gjerne sine varer hos Svendsen, og især paa lørdagsaftener kunde butikken være saa, stappende fuld av folk, at man maatte vente baade vel og længe, skjønt der var baade 2 og 3 til at ekspedere. Formuer fløt ind, saa at firmaet M. Svendsen & Søn i mange aar har staat blandt sognets betydeligste skatteydere.

Firmaet la sig efterhaanden til flere større isforretninger, saasom Mørjerød og Rødsæter, likesom ogsaa det betydelige anlæg Sagbakken, der før hadde tilhørt N. W. Coch i Brevik. For en snes aar siden blev sagbruket i Hjertevik opført. Det avbrændte efter kun 1 aars forløp, men er atter igang.

"Hvilestedet" og restaurationen er forlængst nedlagt, da trafikken ved Skiensbanens aapning desuten tok en anden vei. M. Svendsen døde i 1909 efter nogen tids sykelighet.

Firmaets indehaver er nu hans eneste gjenl. søn, hr. S. Svensson, som med dygtighet leder forretningerne i de gamle spor.

Svendsen drev sin trælastavskibning i de første aar sammen med Knutsen & Herlofson, Larvik, men fra begyndelsen av 80-erne alene.

Firmaet har ogsaa lagt sig til flere skibe, der tillikemed isforretningerne er aktieselskaper med Svensson som disponent og indehaver av tredjeparten av samtlige aktier.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen