Utskibning av trælast. Hollændertrafiken

av I. C. Ramberg

Forfatteren Kristen Henriksen Pram skriver i 1805 om Brevik: Trælasten herfra gaar for det meste til Holland. Den bestaar i bjelker, som de henter med deres egne skibe. De bestiller eller betinger den ikke forut, visse paa her stedse at finde forraad, med hvilke tømmerhandlerne ogsaa stedse er saa godt forsynte at de endog utsender folk i baater utenfor indløpet for i sjøen at kappes, om at faa indkommende hollændere fast og til dem at avsætte deres varer.

Derved nødes de naturligvis til at nedsætte prisen for hinanden.

Det er ei blot begyndere eller kjøpmænd, der handler paa fallit, som saaledes hverver kjøpere; men endog de betydeligste huse maa, da handelen har tat en saadan vending, betjene sig av denne, som det synes, litet anstændige maate.

Den utsendte smakkefanger betinger den hollandske skipper en foræring fra sin utsender eller bestikken ham. Foræringen bestaar almindelig i 4-6 sølvskeer, av hvilke der til dette bruk forarbeides i byen saa mange, at det utgjør et par tusen lod sølv aarlig.

Pram meddeler videre, at avskibningen til Holland allerede længe hadde været igang før den tid, men ilde organisert paa grund av usund konkurrance.

Mærkværdig nok gik den hollandske trafik akkurat i de samme spor et halvt aarhundrede senere. Vi gamle husker jo godt, at kjøpmændene sendte folk ut paa Langesundsbukten for at «ta smakker». En mand fra kontoret var gjerne med og førte forhandlingerne med den hollandske kaptein og overrakte ham en dusør, som vistnok i de senere tider bestod i et pengebeløp, da hollænderne allerede længe hadde klaget over, at sølvskeerne blev saa opblandet med tin, at de likesaa gjerne ønsket pjastre eller guinéer som gratiale.

Hvad her er sagt om Brevik gjælder ogsaa Stathelle og Langesund.

Paa Stathelle drev Bent Blehr fra aarhundredets begyndelse og efter ham overtok sønnen Albert Blehr, bedriften, der efterhaanden utviklet sig til den største trælast- og skibsrederforretning i hele fjorden.

Det fortelles at der kunde ligge saa tæt med smakker, at fartøierne dannede en bro tvers over hele Stathelbukten.

Blehr bygget ogsaa stadig nye skibe; det ord gik, at han aldrig kunde naa 12-tallet; ti naar nr. 12 var under bygning, saa forliste der altid en. Men 11 skibe, av hvilke flere var av betydelig størrelse, var ogsaa en prægtig flaate. Alb. Blehr har desuten opført den vakre hovedbygning paa Kjellestad, hvilken endnu staar i fuld glans. (Nedbrændte vaaren 1918).

B. Petersen og H. N. Gundersen i Langesund drev ogsaa meget med eksport paa Holland.

Sidstnævntes svoger, Jac. C. C. Parnemann, drev i det, store i Brevik omkr. mitten av forr. aarh. Han var ogsaa byens stortingsmand.

Forresten var de mest solide i fjorden ved 50 og 60-aarene Blehr paa Stath og N. W. Coch i Brevik samt Petersen i Langesund. Av disse hadde da Coch og Blehr en særdeles betydelig utskibning til Holland, mens Blehr var eier av de fleste skibe.

I Brevik drev desuten Evensen (stortingsmand), M. Helland (stortingsm.), Møller, Bomhoff, Tangevald o.fl. og alle disse mennesker kjøpte da trælast i Eidanger.

Hver kjøpmand hadde sin tømmermerker og sit eget lastemerke, der med en merkeøks blev paahugget hver tømmerstok. Fra det øieblik tilhører lasten kjøpmanden. Merkeren var desuten forsynt med en bjelkeklave samt et træbret, paa hvilket hver stok blev opskrevet med længde og tykkelse.

Skriften blev paaført med blyant, og naar merkningen var færdig fik sælgeren en saakaldt merkeseddel, der var en utskrift av brettet og forsynt med merkerens underskrift. Denne seddel bragte man saa med paa kontoret, hvor den blev beregnet, og saa kunde pengene for dette parti last hæves.

Merker for Coch var i mange aar Lars N. Bakke ved Heistad, fra først av alene; men da sønnen Nils blev konf. blev ogsaa han med og skrev, mens faren maalte tømmeret og hug paa med merkeøksen.

Coch hadde før ogsaa et par andre merkere, nemlig Kittel Saga og gamle Ingebret Merker, begge fra Brevikssæter. Blehr hadde en gammel merker som het Anstein, og kjøpm. Møller hadde Amund Røsvik. For M. Helland reiste en bror av foregaaende, Anund Sandøen omkring med øks og klave.

Naar lasten var merket, maatte den til en bestemt dag være nedkjørt til fjorden, for da kom flaatemændene for at avhente den. Disse var da ogsaa forsynt med en opgave over tallet. Hver stok skulde leveres utvæltet i vandet, saa at flaatefolkene kunde hale den til sig med baadshaken og indlemme den i flaaten.

Naar bjelkerne endelig kom frem til tomterne, blev hver stok landkjørt, kappet og renhugget. Kjøpmanden hadde sine faste huggere og sjauere, heste og kjøregutter. Arbeidet gik med liv og lyst. Enhver var glad i de blomstrende tider, der gav noget at bestille og noget at leve av. Ingen tænkte paa streik.

Kub og flis tilfaldt huggeren gratis, og dermed var ha sikret vedbrænde sommer og vinter. Og allikevel blev der noget tilovers for flisekjærringer og gateunger, der ofte trættet og sloges om levningerne saa flisene sprutet. Alle hadde travelt hverpaa sin maate. Daglønnen var ikke stor; men prisen paa levnetsmidler var billig. Fersk fisk til middag for en familie kostet 6 skilling.

Naar bjelkerne var færdig fra hugstepladsen, blev de straks indlastet i smakken. En maals bjælke maatte ha en længde av 18-24 eller 30 fot og 10 toms top (hollandsk). En undermaals var av mindre dimensioner og blev gjerne daarlig betalt.

Overmaals maatte ha en længde av mindst 18 fot og 12 toms top. Hvis en saadan hadde et topmaal av 13 tommer eller mere, blev den kaldt en «stut». Oversiden paa en bjelke kaldtes «kjømman» og paa hver side av «kjømman» «læasia». Man valgte gjerne den peneste side av træet til «kjømman».

Samtidig med bjelker avskibedes ogsaa smaalast saasom juffers, otalninger og kapperspærer. Hertil kom ogsaa bomspærer, spirer og stik. En spire maatte holde mindst 5 toms top og ha en længde av mindst 33 fot. Mindre dimensjoner var stik.
Anm. Av spirer faldt især, Siljan-spirerne fra Bjørkedalen i hollændernes smak, og disse vakre, ranke trær var meget efterspurgt av kjøpmændene. Naar denne slags vare utmerket sig i mere eller mindre grad ved sin slanke form, blev den gjerne kaldt for en Siljan-spire, selv om den var opvokset paa en ganske anden jordbund.

Priskurant:
Bjelker.
30 fots maals12 spd. pr. tylvt
24 fots maals8 3/5spd. pr. tylvt
18 fots maals6spd. pr. tylvt
18 fots 12 toms12spd. pr. tylvt
50 fots spirer 12spd. pr. tylvt

Disse priser blev dengang regnet for ganske gode. Hugst og fremkjøring var hovedsakelig vinterarbeide. Dog foretok man ogsaa gjerne en saakaldt høstdrift, naar man var færdig med jordarbeidet, for at erholde en samlet skilling til skatter og utgifter, samt til klarering av de penge, man i løpet av sommeren hadde trukket hos kjøpmanden.
Anmerkning. Toppartiet av en bjelkegran blev utnyttet til en 12 fots 7 toms sagtømmerstok samt en juffer. Sagtømmeret solgtes til Røra Bruk og 7 toms tømmer blev betalt med en skilling pr. løp. fot. I en stok av nævnte dimensjoner erholdt man 2 battens og 2 trekvarts bord, et paa hver side.

Der blev drevet en masse sagtømmer til Røra i 60-aarene. Man kunde nemlig hertil benytte alle slags længder, men topmaalet maatte ikke være under 7 tomme. Betalingen var for større dimensjoner ogsaa ganske god, om den end ikke naadde op til bjelkepris.

Hollænderkoffer eller «smakker» var av en ganske eiendommelig konstruktion. De var flatbundet, lavborte og grundgaaende for at kunne passere gjennem de grunde hollandske kanaler og flodarme med sine ladninger. De var især lave mittskibs med noksaa megen reisning forut og akter.

De var bygget av eketræ, hvis farve fartøiet altid hadde. De var meget flabbete og saa ikke ut til, at være nogen skarpseilere. Sjøfolk forklarer imidlertid, at de seilte som maaker undav veiret, og at de heller ikke var saa dumme i bidevind. De var nemlig forsynt med en stor lem, som kaldtes «sværd», og som blev sat paa kant ned i vandet for at hindre avdrift og holde skuten i vinden. Saadant som gallion eller akterspeil fandtes ikke, og styringen foregik ved hjælp av rorpind og talje.

Smakken hadde 2 master, en stor mast forut, paa hvilken næsten al seilkraften var anbragt, og en ganske liten en helt bak paa akterenden, en saakaldt «papegøie» med et litet gaffelseil. Paa stormasten var gjerne anbragt et eller flere raaseil. Størrelsen av en saadan smak kunde vel være en 30-40 læster, de fleste kanske mindre, og de lastet da et likesaa stort antal stander.

I de gyldne dage i 50-aarene kunde man undertiden tælle op til 30 smakker under lastning i Brevik og Stathelle, og hollandsk surrede en om ørene, hvor man vendte sig. Desværre ophørte trafikken paa Holland pludselig omkr. 60-aarene. Man ventet og ventet paa smakkerne, der i menneskealdre hadde indfundet sig likesaa præsis som vore trækfugle; men der kom ikke flere.

Hollænderne fik trelasten billigere i Østersjøen (Sverige), og saa strøk flaaten den vei. En masse arbeidere blev nu ledige og nødt til at ty til fiskesnøret, og velstanden i Brevik og omgivelser fik et knæk.

Foruten de allerede omtalte smakkefangere brukte ogsaa stuere, og laere at «kapre» smakker. De forskjellige stuerlag holdt sig da gjerne i skjul paa øer og holmer ute i skjærgaarden for at holde et vaakent øie med seilerne og være parat til kamp. Det var ikke sjelden, at der ute paa aapne havet kunde utvikle sig en ganske fortvilet kappestrid mellem de konkurrerende baatlag, saa det gjaldt om at hale ut alt hvad remmer og tøi kunde taale for mulig at vinde seier i kampen for tilværelsen.

Ikke sjelden hadde de hollandske «skippere» sine koner med sig ombord. Disse hadde gjerne rene, skinnende hvite kapper paa hovedet og var svært blide, naar smaapiker fra byen kom ombord og besøkte dem. Det bedste, de hadde at traktere med, det maatte da frem, og det var da i regelen en diger klump av - kandissukker!

Hollændertrafikken for halvandet hundrede aar siden.

I en gammel regnskapsbok fra Kjellestad findes specifikationer over ca. 250 ladninger trælast, avskibet til Holland i tidsrummet 1750-1770 fra Brevik og Stathelle.

Forretningens indehaver var de første 13 aar Hans Bentsen født 1713; men fra 1762 sees regnskaperne at være undertegnet av Albert Blehr, født 1734. Begge disse var halvbrødre, og deres far var Bent Iversen, der er født 1680 i Laurdals prestegaard. Hans var fra først av sjømand og gift med Margrete Gjertsdatter fra Skien, hvor deres bryllup stod. 1708 flyttet han til Kjellestad. Han er familjen Blehrs stamfar.

Han blev anden gang gift, og atter fra Skien, med Anna Blehr, der blev mor til Alberth Blehr, som var nr. 15 av 18 søskende; broren Hans Bentsen var nr. 4 av første egteskap.

Samtlige regnskaper er ført paa hollandsk og indtil 15. mai 1765 datert Brevik, men alle senere: Stathelle.

Avskibningen har da sandsynligvis en tidlang foregaat fra Brevik; men er saa flyttet over til Stathelle, fra hvilket sted den første ladning blev ekspedert den 24. mai 1765, og hvor firmaet Blehr vedblev at drive forretningen i over 100 aar.

Alberth Blehr, den ældre, blev i 1769 gift paa Tangevald med Boel Cathrine Sørensd. Han maa sikkert ha været en alvorlig mand; ti han indleder altid sit første regnskap paa det nye aar med følgende fromme overskrift: In nomine Jesu!

Deres søn Bent Blehr blev født 1770 og gift med Maren Dorthea Heichman. Han døde i 1828 og efterlot forretningen til sin søn Albert, der blev født 1802.

Med konsul Albert Blehr, den yngre, der døde i 1869, ophørte endelig forretningen paa Kjellestad.

Konsul Blehr ble gift fra Kragerø med Louise Christense Heuch Møller, og deres ældste datter Maren Dorthea Hedvig blev gift med bankadministrator cand. jur. Erik Johan Cappelen, eier av Borgestad. Hr. Cappelens eneste barn, Anna Sofie, er fru statsminister Gunnar Knudsen.

Da det antas som givet, at Eidangerfolk likesaavel dengang som i senere dage har levert betydelige kvanta av trælast til dette firma, tør vistnok nærværende og følgende meddelelser paaregne nogen interesse derute i bygderne.

Opgave over avskibningen fra 1750 til 1770.

Antal ladninger pr. aar:

1750 12,
1751 10,
1752 11,
1753 8,
1754 9,
1755 10,
1756 21,
1757 15,
1758 14,
1759 12,
1760 9,
1761 9,
1762 7,
1763 11,
1764 12,
1765 13,
1766 17,
1767 9,
1768 19,
1769 13,
1770 15.
Tils. 256 ladninger pr. 21 aar.

Avskibningen foregik gjerne i maanederne april til november, ca. 12 ladninger i gjennemsnit hvert aar.

Nogle faa av de opførte «ladninger» har rimeligvis kun været paalastning.

Som kuriosa skal jeg her i oversettelse meddele specifikationer over en middelstor ladning, dat. Brevik 21. juli 1752.

½ tylvt 36 fots gran-sagbjelker
½ - 30 -
½ - 24 -
2    2/12 - 18 á 20gran-sagbjelker
1    8/12 - 30furu-sagbjelker
2    9/12 - 24ml.s furu-sagbj.
1 ½ - 20 -
1    5/12 - 18ordinære sagbj.
½ - 18 svære rotbj.
2 - 18 13 a 14 toms
4 ½ - 18 12 toms
4 - 18 dikepaaler
3 - 14 -
2 - 30 juffers
1 - 24 -
6 - 20 -
1 - 18 -
2 favne ved
4 tylt 24 fots stik
10 - 18 -
2 skok kaperspærer (1 skok = 60)
8,500 kjørel-stav (til bøtte, balje)
2 tylter sidebord (vrakbord)
2 - syv-alninger

Til avbetaling herpaa mottat av kapteinen 12,300 taksten, hvilket dækker henved ¼ av ladningen. Lasten er mottat av «schipper» Claus Petters for regning av hr. Jac. Jetsses de Friis Koopman tot Dochum. Ladningerne blev gjerne betalt med en langsigtig veksel paa Amsterdam eller Hamburg.
Anm. Konsul Blehr hadde i 1864 følgende 9 fartøier:
Bark «Baldur» 227 ½ læst.
Bark «Irene» 194 læst.
Bark «Kjellestad» 172 læst.
Bark «Niord» 148 læst.
Brig «Spes Nova» 86 læst.
Brig «Thetis» 84 ½ læst.
Brig «Ariadne» 67 læst.
Skon. «Iduna» 55 ½ læst
Skon. «Elida» 43 læster.

1839 flyttet Blehr ind i den nye gaard paa Kjellestad, hvor han altsaa kom til at henleve de sidste 30 aar av sit virksomme liv.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen