Veivoktervæsenet

av I. C. Ramberg

Pligten til at vedlikeholde de rodelagte veie, saavel hovedveien som bygdeveiene paahvilte altsaa oprindelig jordbrukerne, og kom saaledes ikke kommunens regnskap til belastning; men ved indførelse av det saakaldte veivoktersystem, blev dette forhold ganske forrykket. Dette system var allerede ibruk omkring 90-aarene i enkelte herreder i amtet, og i repr.-møte den 16-4-1891 blev en skrivelse fra amtet og veiinspektøren fremlagt til fornyet behandling. Ordføreren foreslaar, at veivoktere ikke blir at ansætte, og at veienes vedlikeholdelse heller ikke bortsættes paa akkord. Disse forpligtelser paahviler nemlig utelukkende matrikelen uten nogen godtgjørelse. Forslaget bifaldtes med 5 mot 5 stemmer, hvilke sidste ogsaa hadde stemt for, hvis det ord «fortiden» hadde været tilføiet.

1894-17-12: Ny anmodning fra amtet om veivoktere. Besl.: Saken utsættes. Herredst. utbor sig amtmandens meddelelser om, hvad en saadan veivokter egentlig har at gjøre, hans aarl. løn, samt. virkefelt. Herredst. har nemlig ikke noget kjendskap til dette system, hvorfor den, før den fatter endelig beslutning, I ønsker alle fornødne opplysninger saken vedkommende. Aar 1896 blir saken angaaende veivoktere endelig avgjort. Fogden var varslet om møtet.

Beslutning: Der nedsættes en komite som i forening med amtsingeniøren har at utarbeide forslag til herredets inddeling i veivokterdistrikter, samt omkostningsoverslag. Komite blev: Jac. O. Grava, N. Stamland, O. A. Langangen, samt lensmanden og ordføreren. Ingeniøren foreslog veivoktersystemet indført fra 1-1-1897.

Aar 1896-3-11 bemyndiges ordføreren til at avertere de 5 veivokterposter. 1897-13-1: I forening med amtsingeniøren ansætter herredstyret følgende 5 av de indkomne 22 ansøkere om veivokterstillingen:
I 1.distrikt Math. I. Langangen. I 2.distrikt Thomas M. Lerstang. I 3.distrikt Karl Ingebr. Kjølsrød. I 4.distrikt Lars Jensen Traaholt. 5. distrikt Halvor Andersen Grava.

Veivokterne avlønnes i gjennemsnit med 450 kr.; men saa er arbeidstiden kun sommerhalvaaret. Hertil kommer leiehjælp ca. 1000 kr. og vinterarbeide ca 500 kr. samt tilfældige utgifter. Institutionen er saaledes ingen billig affære for sognet.

Ifølge lovbestemmelse av 13-4-1882, § 10 var veiloven blit forandret derhen, at veiarbeidet kom til at tynge paa formue og næring istedetfor paa jordbrukerne alene. Det sees nemlig, at disse for aarene 93 til 96 har erholdt kr. 150 pr. skyldmark, tils. kr. 1773, om aaret i godtgjørelse for veihold hvilken godtgjørelse kom gaardbrukene til indtægt ved fradrag paa de øvrige skatter. Men ved veivoktersystemets gjennemførelse i 1897 har disse utgifter hvert aar senere løpet op i over det dobbelte av disse 1773 kr. Nedenstaaende tabel over utgiverne i de sidste 20 aar vil kaste lys over forholdet.

I 1893-96 kr.1773 aarlig.
I 1897-99 kr. 3825 aarlig.
I 1900 kr. 6250 aarlig.
I 1901 kr. 3950 aarlig.
I 1902 kr. 5300 aarlig.
I 1903-06 kr. 3750 aarlig.
1907-08 kr. 4000 aarlig.
I 1909 kr. 4050 aarlig.
I 1910-11 kr. 4200 aarlig.
I 1912 kr. 2287 (kun for et halvaar).
I 1913 kr. 4325 aarlig.

Stigningen efter 1897 er iøinefaldende. I 1910 blev der endog 6 veivoktere.

Ældgamle kirke- og byveie.

Kjoseheien fra øvre Sollid til Saga og Omsland i Kjose.

Kirkefærder. Ungdommen i Markefjerdingen har fra gammel tid hat for vis at besøke Kjose kirke en eller etpar gange hver sommer, men helst ved konfirmation. Man drog da avsted i god betids om morgenen og valfartet i flok og følge den milelange vei gjennem Sollid- og Omslandskogene, og frem igjennem den vakre Omslandbygden til kirken, der ligger tæt ved Kjose station. Nogen niste tok man ikke gjerne med; ti kakekoner var der almindeligvis nok av, og desuten var man paa hjemveien ofte indom hos Lars Kortsen Omsland og kjøpte fløtemelk med smør og fladbrød eller en kop kaffe. Nede fra Langangsbygden foregik der lignende utflugter over Langangs- og Skjæggeheien og til Krogsengene og derfra nedigjennem «Putlandsriket» til Kroken, tæt ved klokkerboligen og Kjose kirke.

En og anden gang gik turen ogsaa til Kvælle kirke. Man gik da tilfods gjennem skog og ulænde til Bakkelandet ved Farris, derfra i baat over fjorden til Kvælsvik og saa videre østover tilfots gjennem bygden til Kvællegaardene, hvor kirken laa. En gang besteg endel av os det 1100 fot høie fjeld Jordstøip, med utsigt langt indover Kristianiafjorden. Det er næsten dobbelt saa langt til Kvælle som til Kjose, mindst en reise paa over 5 mil, naar vi regner tur og retur. De prester, som det især stod ord av, var provst Klem i Kjose og Flood, sen. & jun. i Kvælle i 60- og 70-aarene. Vi gamle ser nu med vemod tilbake paa disse herlige og uforglemmelige valfarter, som glanspunkter i tilværelsens evindelige kredsløp.

Langangsheien og Skjæggeheien til Krogsengene i Kjose. Fra Langangen over Lønnebakke til Skjægge. Sæterheien fra Nordalsæter til Buer. Siljanheien fra Løkene til Siljan. Flogstadheien fra Dalen til Flogstad. Kvæstadheien fra Dalen nordenom «Fjærdingen» til Kvæstad.

Gammel kirkesti. Kleiven op fra Dalen kaldes endnu Kirkebergkleiven. Baade kvinder og mænd brukte meget at ride til kirken den vei. Paa gaardene hadde man gjerne ridetøi, en mands- og en kvindfolksadel. Omkr. 60-aarene ophørte imidlertid ridetrafikken, efterhvert som veiene ned gjennem bygden blev oparbeidet. Gamle Gunnar Dalen var den sidste, som kom ridende til kirken.

Begravelser. For 100 aar siden var man nødt til at føre likene over heiene. Nede fra Markebygden kjørte man likkisterne paa en vedslæde op forbi dalen, indtil Kleiven begyndte. Saa var man nødt til at spænde fra og bære baade kisterne og slæden over de værste ulænder. Løse hesten kunde saavidt stavre sig frem, ledet ved tømmen. Ved «Kirkeberget» blev der atter spændt for, og bærestængerne forvarte man under skraafjeldet, hvor saadanne endnu, i 90-aarene var at se. Følget ruslet nu videre gjennem skogen og frem til Kvæstad, hvor man pleiet at laane hjulredskap, saa at resten av veien til graven kunde tilbakelægges paa en mere kultivert maate. Pigsdalheia fra nedre Sollid sydom Fjærdingen og over Storemyr til Grønsholt, er heller ikke at spøke med. Op de forfærdelig bratte og ulændte lier, der danner opgangen til Godoksskotte, fordum kaldet Kirkekleiva eller likkistkleiva, maatte man ved begravelser bære likkisterne tildels paa skuldrene helt, tiltops op en stigning av ca. 600 fot. Over «Storemyr» blev saa likene ført paa en træslæde, hvorpaa toget fortsatte over bakker og myrer og ned i gjennem Pigsdalen frem til Grønsholt, for derfra under mere civiliserte forhold at føre de dyrebare jordiske levninger frem til kirkegaarden ved «Vaatekleiv», eller senere i tiden til kirken.

Pigsdalheia var ogsaa en meget benyttet kirke- og byvei i gamle dage, og dette gjælder ogsaa om alle de skogveie, der danner forbindelse med Bjørkedalen fra Marken.

Under 22. juli 1853 uttaler formsk.:
Bygdeveiene i Eidanger er paa flere steder av den beskaffenhet, at der ved begravelser paa sommertiden er en umulighet at komme frem med en vedslæde, og at man som følge herav er nødt til at bære likkisterne.

Munkekirke i skogen.

Omtrent mitt i den før nævnte Storemyr ligger en lav, vakker liten aas, der bærer det mistænkelige navn "Munkekjærkaasen". Den ligger der som en oase i myren, der omgir den paa alle sider, og der er noget vist høitidelig ved stedet, som desuten befinder sig omtrent i centrum av sognet og tæt søndenfor det bekjendte valfartssted Fjerdingen, (1000 fot, sognets høieste punkt). Gamle folk paastaar med bestemthet, at der "engang i tiden" har staat en munkekirke paa aasen, muligens samtidig og i likhet med den saakaldte Mikalskirke oppe ved Nordsjø. I ethvert fald findes der den dag idag ruiner av en hæsten meterhøi graastensmur med avrundede hjørner og som omslutter et rum, som rigtignok ikke er større end henimot 3 m. i firkant, men som muligens kan ha tjent som et eller andet siderum til selve kirkeskibet. Inde i firkanten er anbragt en stor sten, der er ca. 1 ½ m. høi og ganske flat ovenpaa og som muligens har været benyttet som alter eller prækestol. Rester efter noget andet og større rum findes der imidlertid ikke spor av, likesaalitt som der verserer legender eller sagn om nogen Pater Sylvester, eller at munkene fik underholdning fra de nærmeste gaarde.

«Ruinen», der gjør indtryk av raat opstablede stenblokke, vil vanskelig kunne forklares som levninger av en skytterhytte, hvor fugleskyttere eller maaske bjørnejægere altsaa skulde ha brukt at skjule sig eller tilbringe natten. Ellers kan det likesaa litt tænkes, at hytten skulde ha været benyttet av tømmerhuggere, uagtet noget saadant vistnok synes at kunne fremgaa av «ruinen». Traditionen stritter haardnakket imot en saadan antagelse. Den eneste utvei synes her at være at formaa en specialist til at ta sig av saken.

Salbretheien fra Viersdalen forbi Salbretvand og frem til Postveien ved Lille-Lanner. Fra Nøklegaard til Bassebo, Saga og Mørjefjord. Fra Bassebo til Auen. Fra Bassebo til Rogneli. Fra Bassebo til Halvarp. Fra Kokkersvold til Bergsbygden; gammel rodevei; nedlagt 1867. Fra Kokkersvold til Rødsæter. Fra Rødsæter til Ramberg. Derfra til Bjønnæs og Kjælkevik. Alle disse steder findes skogveie.

Paa Sandøen og Bjørkøen findes ogsaa ganske farbare veie. Paa Sigtesøen og Haaøen mindre gode. Bjønnæs grænd og øerne er jo væsentlig henvist til at benytte befordringen tilvands. Ishindring eller storm kan imidlertid gjøre fremkomsten over vandet umulig. Saaledes hændte det i 1896, at der samtidig kom 2 begravelser paa vedslæde gjennem skogene fra Bjønnæs over Ramberg, hvor følget fik laant hjulredskap. Noget lignende er hændt flere gange baade før og siden grundet ishindring.

Fra Vissevaag til Oksum, Stulen og Lanner. Fra Lunde over Overaasen til Porsgrund. Fra Hvalsrønningen over Rød, Aas og Grava til Klep og Heistad fører ogsaa skogveie. - Aar 1875-30/7 altsaa for 40 aar siden, behandles i repr.-møte skrivelse fra Bamle fogderi med kart ang. forslag til utvidelse av Porsgrunds byterritorium.

Herredsstyret protesterer enstemmig, da Eidanger i forhold til sin folkemengde og produktionsevne er meget litet, og hvis det skal bestaa som landsogn, taaler det ingen beklippelse. Porsgrund har desuten byggetomter i overflod, saa der kan ikke indsees nogen rimelig grund til at underlegge sig noget av Eidanger.

Mere om byutvidelsen. 1875-18/10 avholdtes paa Frednes et kombinert møte av Eidanger formsk. og 19 huseiere fra den del av Eidanger, som Porsgrunds magistrat og formsk. hadde foreslaat til indlemmelse i Porsgrunds by. Efter nogen diskussion blev saken sat under votering med det utfald, at 18 stemte mot og 5 for utvidelsen. Det bemerkes, at endel fraværende ogsaa hadde indlevert stemmesedler. Forsamlingen anmodede ordføreren om at tilstille amtet forhandlingerne ledstget av yderligere motiverer redegjørelse for pluralitetens protest. Minoriteten ønsket tilført, at de grunde, som bevæget dem til at stemme for utvidelsen, var den bekvemmere adgang til skole og kirke.
H. J. Hvalen. Ole Chr. Lerstang. N. P. Sundsaasen. Peder P. Lillegaarden. Som bekjendt slap Eidanger dengang med skrækken.

Mere veivæsen

For over 100 aar siden gik der en vei fra Porsgrund over Slotsbro, forbi Bjørketvet sydover og langs foten av Valleraasen, frem til Prestemoen og til Lillegaarden i Eidanger. Denne vei kaldtes «Skriverveien» og har rimeligvis sit navn av, at øvrigheten brukte at reise den vei til tings i de dage. Lillegaarden var paa den tid tingsted og Iensmandsgaard. Det synes ogsaa rimelig, at den gamle 2-etages bygning netop var opført til saadant bruk; ti den hadde i hver etage en stue, der opgis til 24 fot i firkant, og disse 2 værelser var de største beboelsesrum i Eidanger. Vist er det i ethvert fald, at lokalet paa Lillegaarden har været brukt til rets- og tingmøter, likesom der desforuten har været arrestlokale, og at lænkerne i væggene ifølge traditionen kunde paavises ved begyndelsen av 18-tallet.

Kommunestyret holdt fra først av sine møter der paa stedet, og det i 1855 av amtmand Aall avholdte massemøte om skyssordningen blev ogsaa avholdt i 2. etage paa Lillegaarden. Den gamle byggning blev omkring 80-aarene nedrevet av skibsreder Amund Sørensen; efter hans død i 1894 blev bygningen omdannet til barnehjem.

I 1787 var Nils Amundsen lensmand i Eidanger; den mand bodde paa Lillegaarden, og er far til Amund Nilsen, der igjen hadde en søn, som het Nils Amundsen, eier av Lillegaarden, og som døde i 70-aarene.

Beplantning

I mitten av forrige aarhundrede da hovedveien var lagt over myrene, opstod tanken om at faa denne ensformige veistrækning beplantet med trær. Der var i Porsgrund dannet et træplantningsselskap, hvis drivende kraft var Thoresius Arveschoug ved Osebro, og sidst i 60-aarene var hele strekningen fra Porsgrund til Vallerlandet beplantet paa begge sider av veien og anlægget desuten forsynt med en hel del havebænker til bruk for publikum. Anlægget fik imidlertid ingen lang levetid. Eiendomsbesidderne fandt nemlig ut, at plantningen vilde bli til skade for deres jordbruk, og straks blev det ene træ efter det andet et rov for ødeleggelsen, og inden ganske kort tid fandtes der kun nogle faa etternølere tilbake av hele det kostbare anlæg, der hadde været Porsgrundensernes stolthet og haap. Paa samme maate gik det med bænkene; ti disse sørget «publikum» for at faa ødelagt.

Bygdeveie

Fra Heistad til Kjørholt, delvis rodelagt. Fra Versvik til Skjelsvik (næsten uten bakker). Fra Tveten til Tolskoven og bygrensen. Fra Flaatten over Gata til Bjørktvet. Beboerne av Aaklungdistriktet hadde for en 100 aar siden sin vanlige byvei nordom Aaklungvand, igjennem de saakaldte «Presteskogene» og førte sine saker frem paa hesteryggen (paa kløv som det kaldtes) til Buer, hvor de gjerne laante kjøretøi, - enten en kassekjærre eller en kariol - paa hvilken de fortsatte sydigjenem Dalen og til Porsgrund.

I 60-aarene fik de av komm.styret anledning til at oparbeide en saapas vei til sine gaarde, at de kunde skrangle sig frem igjennem ovennævnte skogdistrikt med en kassekjærre. (Se forms. 8-1-1862 og repr.-beslutning 5-3-1862). Paa vintertiden holdt de sig gjerne til de islagte vand, og da var de mere selvhjulpne.

Oversigter

Avslutning paa veivæsenet. Ved slutningen av 1861 fandtes følgende offentlige veianleg i Eidanger.

A. Hovedveie:
Fra amtsgrænsen til Valler19,992alen
Fra Valler til Brevik14,528
Fra Prestemoen til Kirken954
Tils. 35,465alen

Myrene laa dengang til Gjerpen.

B. Bygdeveie:
Fra Prestemoen til Nordal9,195alen
Fra Grinebroen til Kjendalen11,030
Fra Berg til Lillegaarden7,686
Fra Stridsklev til Gunneklev4,338
Fra Jønholt til Ørstvet8,211
Fra Kirken til Flaatten3,841
Tils. 44,301alen

Hovedvei og bygdevei tils. 79,766 alen eller 4 ½ norsk mil.

Gjennem aarhundrerder er hovedveien flere gange blit omlagt, og forandringen for en stor del utført ved pligtarbeide av bønderne.

I 1915.

A. Hovedveie
Fra amtsgrænsen til Porsgrund15.000km.
Fra Brevik til Vallerlandet 10.000
Indkjøring til Eidanger og Nystrand st.ca. 0.500
Tils. 25.500 km.

Vallemyrroden gik, som før sagt, i 90-aarene over Eidanger efter at ha hørt til Gjerpen fra aarhundredets begyndelse.

b. Bygdeveie:
Fra Langangsbroen - Kjendalen7km.
Kjendalen - Aaklungen4.3
Prestemoen - Buer7
Buer - Buerbakken0.6
Flaatenjordet - Rolighedsund0.714
Jønholt - Ørstvet med Tverarm - kirken ca.8.586
Berg - Lillegaardenca.5
Berg - Rambergca.2.500
Heustad - Frierca.3.000
Tils. 41.400 km.
Hertil hovedvei 25.500 -

Hoved- og bygdevei tils. 66,900 km., altsaa en samlet veistrækning av 6 norske mil.

«Likhelle».

Fra Arilds tid hadde Bergsbygden og øerne været vant til ved begravelser, brudevielser o.l. at lægge til med sine farkoster ved Likhelle, en strandplads like ned for prestegarden. Der har vist aldrig eksistert anden brygge, end den, som naturen har dannet, nemlig en lav platform av fjeldet, der stikker ut i braadypet, og som riktignok ved sterk flod staar under vand og ved paalands storm helt overskylles, da aapne fjorden staar paa.

Under saadanne omstændigheter er man da henvist til at søke en reservehavn. Først i 80-aarene gav kommunebestyrelsen sin anbefaling til, at de ned til fjorden grænsende dele av prestegaardens grund bortsættes til byggetomter.

Man gjorde sognepr. Holmboe underhaanden opmerksom paa, at sognet hadde gammel hævdsret til landingsplads paa Likhelle.

Men det lot ikke til, at sognepresten hadde let for at indse dette, idet han tvertimot erklærte, at hvis nogen kan bevisliggjøre at sitte inde med nogen saadan ret, er presten villig til ved makeskifte at ordne sig efter lov av 23-5-74, § 3.

Efter aarelange forhandlinger mellem stiftsdirektionen, departementet og opsitterne, men navnlig med sognepresten, kom man omsider til det reslultat, at man bør ordne sig med sidstnævnte ved makeskifte mellem Likhelle og Øvaldskjæret.

Efter at en departementsmand var blit tilkaldt, fik man sig derhenne endelig utvist et areal paa 10 m. i firkant, og hvor kommunen uten nogensomhelst offentlig tilskud blev nødt til at utminere fjeldet og opføre en kostbar stenbrygge med veianlæg op til postveien. Bryggen avgir nu plads endog for større dampskibe.

I budgetoverslaget 1887 opførtes til dette øiemed 800 kr. og i 1888 en restbevilgning paa 600, tilsammen 1400 kr.

H. Ramberg, Am. Øvald og ordføreren (Skrukkerød) hadde tilsyn med arbeidet, der blev fuldført i eller omkr. 1889.

Kanalen paa Vallermyrene.

I repr.-møte den 22. sept. 1890 foreligger der andragende fra flere opsittere paa Vallermyrene om herredsstyrets bistand til opstikning og beregning av en hovedgrøft gjennem den saakaldte Floodemyr og videre nordover til tørlægning av Vallermyrene.

Amtet eller staten hadde i sin tid gravet en grøft langs postveien; men denne var for lang tid siden igjenraset og saa forfalden, at den var utjenlig til at opta flomvandet, der saaledes ofte satte store partier av vellegemet under vand.

Det antas desuten 7 at eiendommene paa myrene ved at tørlægges vilde bli frostfrie, og at den sure taaken ialfald for en del vilde forsvinde.

I repr.-møte den 4-12-1891 blev valgt en tilsynskomite for uttapning av Vallermyrene nemlig I. C. Iversen, Jac. S. Skrukkerød og lensmand A. Gunnuldsen.

I møtet 11-3-92 søker komiteen at bevæge herredsstyret til at andra om bidrag av amtet til kanalen. Der andras om 300 kr. av amtet, og det oplyses, at kanalen vil bli 4 ½ m. bred, 2 m. dyp, og at den efter ingeniørens overslag vil koste kr. 2,272.64. Kanalens længde blir ca. 1500 meter.

1893-12-1 æsker amtet nærmere forklaring. Herredsstyret, oplyser, at avløpet av vandmasserne ved kanalen vil bli tilstrækkelig, og at veien vil bli fuldstændig tørlagt.

Det ansees uforsvarlig at la denne veistrekning i flomtiden staa under vand, hvorved fordypninger og huller opstaar, og færselen vanskeliggjøres.

Samme dag drar desuten repr. ivei med et utførlig motivert andragende til kongen om 1000 kr. til hjælp ved kanalen. Der blir i denne anledning oplyst, at ca. 1000 maal dyrkbar jord vil bli tørlagt, og at arbeidet vil bli ledet av landbruksingeniør Sverdrup.

Andragendet til amtet og staten blev begge indvilget.

Porsgrunds kommune bevilget den 30-6-93 kr. 250 til kanalen paa betingelse av, at Eidanger herred garanterer for dens vedlikehold samt at det anslaaede beløp i sin helhet tilveiebringes.

Som sikkerhet for kommunen pantstiller derfor følgende gaardbrukere sine eiendomme paa myrene: Thomas O. Valler, Halvor O. Valler, John L. Bjørketvet, I. C. Iversen, Anton Tveten, Edvard Pasa, Lars Lokkas enke, Anton Pedersen, J. Stiansen, Ole Larsen Myrene.

Dette skedde 18-8-1893, i hvilket aar kanalen vistnok ogsaa blev færdig.

Den trænger nu høilig til at oprenskes!

Kanalen i Vrangesund.

Sundet mellem den nordlige ende av Haaøen og fastlandet var for endel aar siden saa grundt, at det kun ved høivande kunde passeres med rofarkoster. Dette var en stor hindring for trafikken til Mørjefjordelen, idet man var nødt til at fare ½ mil tilkrogs, nemlig rundt den sydligste pynt av Haaøen.

Trafikken især til Barkevig Mølle var for en 60 aar siden noksaa livlig og man hadde altid følt savnet av uhindret passage gjennem Vrangesund, et savn som meldte sig i endnu sterkere grad i sidste halvdel av forrige aarh. ved istrafikkens raske utvikling i Mørjefjorden.

Tanken om at faa sundet kanalisert hadde saaledes i lang tid været oppe, men hadde altid strandet paa spørsmaalet, om hvem der skulde betale moroen. For en 30-40 aar siden hadde vistnok de mest interesserte byer og landdistrikter rotet endel i kanalen; men midlerne strak ikke til, og arbeidet blev saaledes heller ikke tilfredsstillende.

I repr. møte den 6-6-1903 forelaa der imidlertid en skrivelse fra havnedirektøren indsendt gjennem amtmanden i J. & Larviks amt i januar 1902 angaaende opminering av sundet og lydende paa et overslag av 5000 kr., heri ogsaa indbefattet gangbro over kanalen.

Efter langvarige forhandlinger med Brunlanæs, der støter til paa den nordlige side av sundet, og som naturligvis søkte at slippe fra det saa let som mulig, uttaler herredstyret sig enstemmig for forslaget under forutsetning, at Brunlanæs utreder halvparten av beløpet. Enighet herom blev opnaaet, og 1905-6-11 sees kanalen at være færdig.

Herredstyret godkjender da, at kanalen og broen fra 30-11-05 overdras til Eidanger og Brunlanæs til fremtidig vedlikeholdelse ifølge tidligere beslutninger.

Løpet har nu en dybde av ca. 1 m. ved almindelig vandstand og kan ogsaa befares av større motorer og seilbaate.

Broer.

Den betydeligste bro i Eidanger er Langangs- eller Grinebroen, der før er omtalt. En eiendommelig betydning har dette bygværk faat som stedsbestemmelse, idet man der i strøket fortrinsvis bruker at si: «inde ved brua», «ute ved brua», «nede ved brua», «en halv mil fra brua», osv.

Svingbroen, (knuten, sløifen) i Kokkersvoldbakkerne. Den er muret av solid, huggen graasten og tjener baade som bro over fossen og til at nivellere stigningen som enslags vindeltrappe. Veien gaar først igjennem en vældig rundbuet tunnel og snegler sig saa i cirkel under stadig stigning, indtil man befinder sig en 12-14 fot lodret over det punkt, man nys har passert.

Kurven er ikke skarpere, end at den er endnu værre et litet stykke nedenfor.

En lignende bro, men noget mindre findes ogsaa i Søndeled et stykke ovenfor Risøer.

Kaasebro litt nedenfor Lillegaardsmeden er omtr. av størrelse som Osebro i Porsgrund. Den blev ved hovedveiens omlægning i 60-aarene flyttet et snes meter længer op.

Luftbroer og undergange. Av saadanne findes paa Breviksbanen 10 vei-undergange, hvor altsaa veien er ført under jernb.-Iinjen.

4 vei-overgange, hvor linjen er lagt under veien. Paa Grevskabsbanen. 14 vei-overgange hvor altsaa banelinjen er lagt under veien.

4 vei-undergange. Herregaardstrandbroen er før omtalt; likesaa broerne over Bergselven og Røtuelven.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen