Skikke og uskikke

av I. C. Ramberg

Fra Arilds tid hadde bygdelagene været inddelt i «belag», grandelag eller naboskaper, og til hvert belag hørte da en bemand, der ogsaa gjerne fungerte som kjøgemester, og som sendtes om i belaget for at be sammen slegtninge, venner og naboer til brylluper og begravelser (likfærder). Flere belag kunde ogsaa ha en bemand fælles; for der fandtes ikke altid i ethvert belag mænd, der var skikket for denne stilling, som forutsatte noksaa store baade naturgaver og erfaringer.

Naar bemanden kom ind i et, hus, maatte han neppe ta av sig hatten og slet ikke hilse, før han paa en klar og høitidelig maate hadde deklamert sin formular, som han da gjerne hadde lært utenat. Jeg har en eneste gang i mit liv været vidne til en saadan scene, som jeg fandt gruelig rar. Jeg nærmet mig den gang temmelig sterkt 12-aarsalderen, og det var saaledes sidst i september maaned 1858. Min bedstemor, Karen Marie Berg var netop bortvandret og "laa inde". En okse hadde stanget det gamle menneske overende, saa at hun maatte gaa tilsengs, fra hvilket leie hun dog aldrig mere skulde reise sig, idet hun efter 8 dages forløp avgik ved døden.

En formiddag, min stedmor og jeg befandt os netop alene i stuen, saa gaar døren op, idet gamle Nils Stamland trær ind; han stiller sig ved døren og begynder uten nogensomhelst indledning at deklamere indbydelsen til bedstemors begravelse, der var indflettet i følgende bedeformular: «Da K.M.B. ved døden er bortgangen, har jeg en sørgelig hilsen fra hendes dypt nedbøiede egtefælle, J.R.B., om dere med familje vilde gjøre ham den ære at møte frem i sørgehuset - - kl. - - for at ledsage den avdødes jordiske levninger til sit sidste hvilested paa E. kirkegaard, samt medfølge tilbake til sørgehuset for sammen med slegt og venner at tilbringe dagen samt tækkes med den bevertning, som huset formaar». Goddag!!

Nu kom han først bort og hilste. Under hele akten lagde jeg merke til, at mor stod og smilte. Hun syntes vist ogsaa, at det var rart. Jeg husker, at jeg tænkte: Hvorfor skulde han gjøre dette? Kunde ikke bedstefar selv bedt os? Vi taler jo med ham til hver dag? Bemanden blev buden til kaffe; men «nei tak», han skulde saa mange steder, at han ikke engang hadde tid til at sitte ned.
Hvorfor hilste han ikke først? sa jeg.
Nei, de bruker ikke det.

Ved brudevielser varierte man litt paa formelen, idet sørgelig blev: glædelig; kirkegaarden blev: kirken osv.

Nils Stamland var humoristisk anlagt og forstod at sætte liv i gjesterne, da han var fuld av morsomme indfald , men altid inden sømmelighetens grænser. Dette er imidlertid mere end man kan si om alle kjøgemestre i Eidanger, av hvilke en del ikke alene drak sig drukne, men endog i ædru tilstand kunde servere temmelig flaue, ja endog raa vittigheter.

Alle som var budne pleiet i almindelighet at møte frem, skjønt det for fattige kunde holde haardt at tilveiebringe det nødvendige utstyr baade til klær og sendinger; ti det gik jo ikke an at komme tomhændet og til begravelser maatte jo alle baade mænd og kvinder desuten være antrukket i sort. Hvis en ikke kom, blev jo dette gjerne tolereret, idet man tilskrev trang, eller maaske sykdom, som aarsak. Skulde derimot en familje i belaget bli uteglemt, og altsaa ikke indbuden, det blev i alm. sterkt klandret.

Begravelsen varte i regelen en dag og utover natten; for længere tid tilbake etpar døgn, mens bryllupper som oftest varte længere end begravelser. Kvinder fulgte aldrig med til kirken ved begravelser, men altid ved bryllupper og barndaap naturligvis. Brudgomsklærne maatte være av sort, fint klæde, og bruden optraatte med schawl og kjole av coul. stof samt myrtekrans paa hodet.

Naar liket var blit koldt, blev det lagt paa et langt bord ute i bedstestuen paa «Likstraa», som det heter. Kiste fik man hos Lars, senere John Larsen Tveten, og den levertes efter bestilling. Kiste til 5 daler var dengang svært pen; men en kiste til 3 daler gik ogsaa an. I kiste blev liket først lagt dagen før begravelsen; men naar man tok det ned av bordet, begyndte det gjerne at «stanke», og da gik man rundt kisten med røkelak og en ophetet ildtang, for at døve stanken, og de kvinder, som stellet og pyntet liket, gik med hvite lommetørklær knyttet for næse og mund. Liket laa udækket, saa at hele følget kunde betragte det, og laaket blev ikke sat paa, før kisten skulde utbæres. Der blev gjerne lagt en andagtsbok paa brystet av liket, mens det laa paa likstraa, og naar man sang salmen, brændte ofte etpar lys paa et bord foran kisten. Tale i huset blev aldrig holdt; kun en salme før og et vers under utbæringen. Dette sidste er nu for længe siden avskaffet.

Marskalker (æresvakt) var en ukjendt institution i Eidanger ved den tids begravelser.

Jeg har kun en eneste gang oplevet at se saadanne funktionærer derute og det var ved begravelsen efter fru Lina Mülertz i februar 1873. Som marskalker fungerte ved den anledning Amund O.Tveten og apoteker Wellerop, Skien. Nogen tak ved graven eller i aviserne blev selvfølgelig aldrig tale om, da hele likfølget fulgte med tilbake til sørgehuset, hvor hver mand blev takket ved avskeden.

I Breviksbygden var gamle Per Aas bemand og kjøgemester. Han var desuten spillemand og klarinetblæser og bruktes endog utenfor bygden ved bryllupper, hvor folk syntes, at han tok sig godt ut, da han forstod at skape moro. Han kjørte foran brudefølget og blæste og spilte, saa det klang i skogen, og naar bryllupsfolkene hadde spist, og ponsen hadde gjort sin virkning, gned og skurret han paa fela eller klemte ivei med klarinetten, saa det gnald i stua, medens de dansende par i galop jog rundt gulvet, som om den "sure" skulde være like i hælene paa dem.

Paa hærøen var Halvor Hansen kjøgemester. Han var skoleholder og vaccinatør ja endog medlem av herredsstyret og var en meget anstændig mand i sin optræden.

I "Marka" brukte man i lang tid John Viersdalen, der ogsaa optraatte sømmelig. Nord i Sæterbygden indehadde Per Sætre eller PIadsen kjøgemesterhvervet. Per var grei og uforknyt i sin optræden. Det gjaldt bare at holde den rette middelvei, især under utskjænkningen; ellers kunde det let gaa utenfor streken. I Bjørkedalen hadde man gamle Jacob Torjusen Kjølsrud, og i Bergsbygden foruten Amund Røsik, Nil Stamland og Nicolai hans søn.

Kjøgemesteren sang gjerne verset: "Vort maaltid er tilende, vort bord nu dækkes av", nr. 519 i den saak. evang.-kristelige salme-bok, kun efter middagsbordet, ikke ellers. Ved andre maaltider pleiet han kun at si: Ja, hvis di nu har forsynt dere, saa takker vi Gud for maten og gaar fra bordet. Alle bøiet da hodet og foldet hænderne som til bøn, og blev sittende i denne stilling, indtil en av bordfællerne reiste paa sig. Alle fulgte da signalet, hver tok med sig sin stol, som blev sat indtil væggen, hvor det kunde falde. Saa tok man sig gjerne en røk og sat i klynger og passiarte. Skikken at "følle" i begravelser var endnu ved 60- aarene ikke kommet i bruk. Hvis nogen saadan følgesvenn møtte frem uten at være buden, blev han anset for en ussel snyltegjest.

Ved bryllupper var der naturligvis en svare sjau med glanere om kvelden. Disse var da forsynet med skytevaaben for at salutere utenfor vinduerne ofte med den virkning, at glasruterne klirret indover gulvet. Forresten blev der ogsaa givet salut for brudefolkene paa veien til og fra kirken og det tildels endog med kanoner. Ved slike anledninger maatte man naarsomhelst være forberedt paa noget av hvert, idet heste blev sky, og kjøretøier væltet, saa det kunde være et rent under, at ikke flere kom hjem baade blaa og blodige eller med brækkede arme og ben. Det saa ut, som om den ene søkte at overgaa den anden i uvorren optræden; men det skedde jo til ære for bruden, og derfor blev uvæsenet i det længste tolerert.

Glanerne maatte naturligvis ogsaa trakteres, og jeg oplevet ved en saadan leilighet, at kjøgemesteren, der var fra en anden bygd, optraatte saa gement og pøbelagtig, at det gik langt utenfor grænsen av det sømmelige. Og glanerne selv opførte sig da alt andet end sømmelig. Foruten at disse blev skjænket, hadde nogle av dem ogsaa drikkevarer med sig, og stemningen blev derfor i den grad vild, at de største utskeielser øvedes saaledes, at det rent ut var farlig for en av brudefølget, at vise sig utenfor huset.

Et sted hadde glanerne lusket sig ind i kjøkkenet og gjemt bort steken, som netop laa færdig paa et fat. Der stod man fint i det. En anden gang hadde de tat en krøpling av en gut og kastet ham ned i et rum, hvor han blev liggende hjælpeløs og tilsvinet og rope og hyle, indtil der kom hjælp. Begge disse tilfælder hændte i nærheten av Brevik. Nu var det ikke altld, at glanerne opførte sig med en saa raffinert raaskap. Man kunde endog faa høre, det stik motsatte omdømme, at glanerne hadde været snille og pene. Det var nemlig ikke frit for, at brudefolkene satte pris paa, at der indfandt sig slike ubudne gjæster, naar de bare vilde være folk og ikke brække istykker eller svine til alt hvad de fik kloen i. Jeg har endog erfaret, at gjæsterne selv har hjulpet til med at faa latt geværet, saa det kunde smelde saaledes, at det skulde "spørs i sju kjærkesogn", at den eller den hadde bryllup! - Glanerne danset gjerne paa laaven til utover natten, og undertiden hændte det ogsaa, at en eller anden av glanerne blev "bedt ind" og turet da resten av brylluppet sammen med de øvrige gjæster.

Gravfreden blev holdt i agt og ære, og de dødes hvilesteder blev pyntet og prydet. Aldrig saa man i den tid at kaat ungdom øvet hærverk paa kirkegaarden jeg husker vi læste indskriften paa gravstøtterne med interesse; men aldrig kunde det falde nogen av os ind at slaa istykker eller ødelægge. Oprindelig bruktes støtter av træ; men omkr. 50-aarene bruktes kors av støpejern. Enkelte saadanne staar endnu f. eks. de 2 store jernkors over Ole og Kari Langangen. Gravene til presten Steenbuck og frue har støpte jernplater og er omhegnet av gitter.

Den første egentlige gravstøtte av sten er vistnok den tynde, brede, men forholdsvis lave marmorsten over fru Hoell paa Stridsklev fra 30-aarene omgit av jerngitter. Ellers eksisterer der endnu etpar kolosale og rikt utstyrte gravplater av sten, og som rimeligvis skriver sig fra de tider, da Birkevold var adelssæte.

Der er lagt overordentlig meget arbeide paa tildannelsen og utstyret av disse plater, og det later til, at en virkelig kunstnerhaand har hat at gjøre med dette arbeide. Desværre bestaar disse mindesmerker av en elendig daarlig stenart, saa man maa undres over, at fagfolk vilde lægge saa meget arbeide paa et saa daarlig materiale. Indskrifterne er nu ulæselige. For at redde, hvad reddes kan, er nu begge plater flyttet ind til kirken og opstillet ved væggen.

I de sidste 20-30 aar er støtter av marmor eller anden vakker sten blit svært almindelige paa gravene. Disse har ofte formen av en "naal" eller en obelisk paa et bredere fotstykke eller ogsaa flate stene ofte med et litet kors øverst. Det ser næsten ut, som om den ene synes at overbyde den anden i pragt og størrelse. Blandt dem alle utmerker sig for tiden familjen Klevstrands gravmæle, der ikke netop ved sin størrelse, men mere ved sit smakfulde og fine, kunstneriske utstyr overgaar alle de andre.

17. mai-støtten. For 3 aar siden blev der av en kommunevalgt komite foranstaltet opfort en 5 m høi mindesten ved indgangsdøren til kirkens sakristi. Den har følgende indskrift: "Til minne om de mænd fra Eidanger som var med og verget landet 1807-1814. Reist 17. mai 1914".

Støtten bestaar av Iys labrador fra Hedrum og er levert av stenhugger Ole Wang for 400 kr., der indkom ved privat indsamling, sat nær som et litet tilskud av sparebanken. Avsløringen blev foretat av capt. Damm, den 17. mai 1914, og mindestøtten blev overgit til Eidanger kommune av Abr. Traaholt. Ordf. Olav Versvik var da tilstede paa kommunens vegne og mottok gaven.

Ved 70-aarene begyndte man oftere at avertere dødsfaldene. Hermed bortfaldt da bedemandstillingen og dermed ogsaa de bestemte avgrensede belag. Nu brukes saavidt mulig byskikken, at nogen hver "følger" og derefter begir sig hjem. En saadan luksus som flagning var aldrig at se; derimot opførtes ofte ved større likfærder æreporte ved sorgehuset; senere ogsaa andre steder hvor liket skulde passere. Disse æreporte var lavet av granbar, ekeløv og barlin og var gjerne forsynet med en stor navneplate med den avdødes navnetræk, samt farvel til den avdøde. Forresten blev et stykke av veien fra sørgehuset bestrødd med hakket granbar, og en hel del pene, smaa grantrær opplantet paa begge sider av veien, der altsaa var omdannet til en barstrødd allé.

Alle indbudne hadde med sig en sending, som gjerne bestod i en asjet med smør, samt en kurv med hvetekake, i senere tid sukkerbrød (terte) istedetfor kake. Ved skjænkebryllupper, som ogsaa kaldtes tiggerbryllupper, slap man fra det ved at yde en 4-5 daler i brudeskjænk. - Ved barndaap hadde fadderne gjerne en utgift av 1 mark til presten og 12 sk. til klokkeren i offer. Andre faddergaver bruktes ikke. Ved likfærder bruktes aldrig blomster og kranse, som nu er blevet til et rent uvæsen; men i nyere tider bruktes kunstige navnebretter og overflødighetshorn, likesom kisten blev prydet med lanue slyngninger av barlin eller ekeløv indsprengt med kulørte papirroser. Likvogn var aldrig i bruk, men en almindelig langslæde eller provisorisk vogn, utstyrt med staker og kranseslyngninger. Likfølget besørget selv baade ringningen og overgravningen, i hvilke ting dog aldrig nogen av likets nærmeste slegtninger maatte delta. Nu utfører kirketjeneren disse ting. Ved større likfærder fik gjæsterne frokost om formiddagen og middag efter hjemkomsten fra kirken. Denne bestod gjerne av erter eller fersk suppe med boller paa. Utpaa ettermiddagen vanket der kaffe med forskjellige lækkerier og længer ut paa kvelden blev der servert pons. Kjøgemesteren blandet op ponsen i en stor terrin, og dertil bruktes hett vand, norsk eller dansk kornbrændevin samt puddersukker. Hver gjæst fik et litet ponseglas med hank omtrent som en liten kaffekop, og verten øste op med en ponsøse. Nu er toddy kommen istedet.

Et godt stykke ut paa natten kom risgrøten frem tildels ogsaa med lutefisk som efterret, og efterpaa dette maaltid begyndte folkgjerne at bli søvnige, saa at endog nogle sovnet der, de sat, og andre gik hjem. Ved barsler blev foruten fadderskapet tildels ogsaa endel andre bedt sammen, og foruten al anden god traktering maatte da aldrig ponsglasset mangle for at potensere stemningen.

Gjestfriheten. Næsten alle mennesker, som kom til gaards, skulde trakteres om ikke med andet, saa dog med en kop kaffe eller idetmindste en bolle melk at drikke. Man spurte da gjerne, om han var tørst. Ellers hadde mange ogsaa en dram staaende, og den blev da sjelden avslaat. Var det i julen, da man altsa hadde brygget, kom ølkruset frem; ti i denne gledelige tid maatte jo ingen fremmed forlate huset uten at ha nydt noget; for det var jo at bære ut jula. Som brændevinsbrød bruktes almindelig en bete hvitt sukker, som man gjerne hadde staaende ophugget av en sukkertop i et glas ved siden av karaflen i vægskapet. Selv om en kom bare i et snarerend, maatte han altid gi sig litt tid og sitte og prate litt ellers fik han straks spørsmaalet: Skal du være saa "braa" da? Du skal da vel ikke "laane varme" vel? (At laane varme var en skik, som jeg husker blev brukt i min barndom før "friktionsstikkerne" kom i bruk ca. 1850). Svært gjildt var det da, hvis den fremmede hadde en eller anden nyhet at meddele, f.eks. at en hadde mistet en ko eller gris, eller at nogen skulde gifte sig. Var der flere fremmede, som fik øl, saa bruktes ikke glas; men alle drak av kruset, den ene efter, den anden saalænge der var noget. Til kaffen bruktes ved festlige leiligheter hvitt sukker; ellers var det kandissukker som blev servert i store, lange stykker paa en teskaal, og alle bet av samme beten saalænge der var noget igjen av den. Om helligdagene fik børnene ogsaa en bete sukker til kaffeen.

Børnene maatte som regel staa ved bordet og spise, og min far fortalte, at han ikke fik lov at sitte tilbords, før han var konfirmert. Efter kaffebordet blev mandfolkene trakteret med en røk eller en pipe tobak, helst skraatobak; men ved festlige anledninger hadde man gjerne paa lager en eller etpar pakker kardus (petum), samt et halvt dusin langstilkede kritpiper, som dengang var at faa i butikkerne. I ethvert velhavende hus fandtes desuten gjerne mindst en, i enkelte huse endog 3 sølvbeslagne merskumpiper, foruten en pipe med "Postelins"-hode til hverdagsbruk. I de nordligste trakter av sognet brukte ogsaa konerne at røke, like saa som mændene og hadde altid en liten sortrøkt krittpipestub i lommen. Denne skik holdt sig til langt ind i anden halvdel av forrige aarhundrede, og enkelte gamle sees endnu med snadden i munden.

En eiendommelig skik fra vore bedsteforældres tid var den at sitte "forskjellen". Man mente, at det hørte til velanstændighet og god opdragelse at spise mindst mulig hos fremmede. Ikke fordi, at nogen i disse dage misundte et fremmed menneske et maaltid mat; tvertimot var gjæstfriheten i den tid adskillig mere utviklet end nu for tiden, og det var dengang en hævdvunden praksis at "true" og "nøde" den fremmede til at "forsyne sig" og proppe i sig alt, hvad han bare orket. Naar en gjæst hvælvet den tomme kaffekop paa skaalen, var dette fra ældgamle tider et tegn paa, at han eller hun ikke skulde ha mere. Men da begyndte moroen. Der kunde herunder utvikle sig de mest løierlige scener: En kop kaffe? Var den ikke god da?

Jo, guvelsigne baade Dere og maten! Jæ har æti saa godt saa.
Jo vist ska du ba en kop til, jo !
Nei tusen tak! At saa store koppær, som dere har da!

Vertinden nødes nu til at erobre koppen med magt, mens den fremmede holder tvihændes for at forsvare den. Enden paa visen blir imidlertid som oftest, at vertinden seirer og faar lov til at skjænke i en bitte liten draape, ikke nære en halv kop engang. Det gjaldt desuten i særlig grad at være "pen" med smørret. "Det er det samme, om jeg ikke ser det", sa en gammel kjærring «naar jeg bare veit atte det er der". Likedan naar en gjæst fik grøt og melk, da maatte han altid "live" en liten klat paa sin tallerken; det motsatte kunde jo bli opfattet som graadighet. Baade gjæstens og vertens opfatning av denne sak ligger uttalt i følgende ordtøk: "Det er skam at æte møe; men det er større skam at live lite". Naar man livde lite, saa fik man gjerne den anmodning: æt av tallerken din! Nei tusen tak osv. Vil du være bæmling, da? for saa brukte folk i Bamle, mente man. Naar en fremmed skulde tilbords, var det som oftest ingen hjælp i at be ham. "Nei tusen tak! jeg skal ikke ha noget", selv om han kunde være saa sulten, at det baade skrek og ulte i ham efter mat.

Saa maatte man til at trække og hale i ham for at faa ham tilbords. I ethvert fald maatte en gjest et vist antal gange ha sagt: nei tak; hvis han ikke vilde resikere at bli betraktet som en grobian. Dette fik en tømmermerker for 100 aar siden surt erfare. Merkeren hadde om morgenen allerede gaaet et langt stykke vei og var noksaa sulten, da han traadte ind i stuen til en gammel storbonde paa Lønnebakke, just som bordet stod dækket.

Storbonden sa da som han hadde for vane ganske kort og godt: "Vil du ha mat"? Her bruktes ingen kruseduller. Manden drog litt paa det, og i tillid til, at de sedvanlige dikkedarier nok vilde komme, sa han: Nei tak, de skal ikke gjøre noget bryderi. "Ta av bordet jenter"! Og dermed maatte stakkaren gaa, og det helt til svarte kvelden; men saa sulten hadde han aldrig været hverken før eller siden, og det forpligtet han sig paa, at han herefter skulde ta sig vel ivare for at si "nei tak" mere.

"Laflyere". Denne uskik florerte sterkt helt ind i anden halvdel av forrige aarhundrede. Om sommeren naar høet kom ind i laden, flyttet gjerne de unge paa gaarden ut av drengestuen og redte sig et natteleie i høladen. Der var det jo godt og luftig, og den friske, deilige aroma av det nybjergede hø i forening med, at man desuten kunde indrette sit leie, akkurat som man selv ønsket, alt dette bød jo paa saa mange fordele, at man glædelig sa farvel til den kvalme stueluft og valgte isteden høladen til soveplads. Der nød man jo desuten den store fordel at være fri for den ulidelige plage, der i sommervarmen desværre var saa almindelig i senge med gammelt halmbaas, en plage, som rigtignok, kun bestod av bitte smaa, uskyldige medskapningen, som var baade født og baaren i sengebaasset, men som ikke destomindre optraadte med et bansat blodsugeri og i et antal som "mauren i tuva" og paa den maate blev en tortur, mot hvilken der ikke eksisterer andet botemiddel end at sætte ild paa hele kolonien. Vistnok fandtes der ogsaa i laden etslags "krybdyr", som kaldtes høilopper; men disse optraadte ikke netop som menneskeætere, men hoppet bare for moro skyld omkring i høet og lekte sig og krislet, naar de fandt paa at bruke vore hænder eller ansigter til deres tumleplads. Netop som vi laa og skulde sovne, nogle var kanske allerede over i drømmenes verden, saa begynder det at tusle og pusle paa laaven. Det er laflyere! De trevler sig frem i mørket og kommer sig op i laden, hvor de krabber sig frem paa alle fire for ikke at traakke paa børn eller voksne, som allerede sover. Saa kommer en av dem til at uro et barn, som blev vækket og blir ræd for det rare maalet og sætter i at vræle. (Laflyerne maa nemlig snakke julebukmaal, for at ingen skal kjende dem). En av pikerne skaper sig sint og ber pakket at være derifra og forføie sig "utav laden, ellers skal nok far faa dere ut".

Aa kjære, snille, vene, vær ikke saa bøs da, kattepusen min, aa vær nu litegran snil da, sokkertoppa mi!

Stemningen mildnes da efterhaanden, og enkelte kan ikke holde sig for at le. Men, hvad er det egentlig, at laflyerne vil da? Jo, de vil bare ha litt moro og prate litt med de fremmede jenterne. Hver av dem leter da op en jente, som de godsnakker med, og da hun finder, at han slet ikke vil gjøre hende noget ondt, har hun heller ikke det mindste imot at være blid mot laflyeren og noksaa gjerne prater med ham litt i al fortrolighet ogsaa, og navnlig da, hvis han og pikebarnet allerede i forveien har hat et godt øie til hinanden. Men sommernatten er kort, og allerede straks over midnat er laflyerne nødt til at fjerne sig, dels for at der kan bli en smule nattero og desuten for, at ingen skal faa se dem paa natterangel.

En gang var laflyerne gruelig uheldig. Der laa en død lægdskjærring paa likstraa paa en lem i laaven, og dette vidste laflyerne ikke om. Da de i mørke famlet omkring paa laaven, fornam de, at der laa et menneske med et laken over sig og sov paa et bord. De trodde, at det var en av pikerne og sa: Er det dig Pernille? nu faar du se aa lee paa dig da, og saa begyndte laflyerne at rusle og rive i hende for at faa hende vaaken; men til deres forferdelse ramler hele greia i gulvet! Dette var uhyggelig; gutterne hadde faat nok av spasen for den kveld, og hjem bar det med en fart, som om den døde var i hælene paa dem. Om dette hændte i Eidanger, kan jeg ikke med bestemthet si. Det fortelles, at den ene av gutterne blev rent tomset.

Sæterflyere var noget lignende som laflyere. Hensigten var at besøke sæterjenterne og holde kommers særlig paa søndagskvelden. I gamle dage var jo hele skogene fulde av sæterjenter, da næsten hver gaard hadde sin sæter i eller ved skogen. Flere sæterjenter laa gjerne sammen paa en sæter og hadde hver sin buskap at passe paa. De nødvendige huse var da opført paa sætervolden baade til mennesker og dyr, og bøtter og baljer og alskens kopper og kar var der nok av. Enkelte sæterjenter ønsket ikke gjerne at ha sæterflyere ind til sig. Saadanne blev jo ofte sittende hele natten utover og røre, saaat det var en umulighet at faa hverken sove eller hvile. De brukte derfor at avstænge sæterdøren paa indsiden; men tror du, at de slabedasker saa let lot sig stænge ute? Skorstenspipen staar jo aapen, og til sin store forargelse blir sæterjenterne vidne til, at den ene efter den anden kommer tilsyne ned i ildstedet, sorte som feiere. Da fik de vel sagtens faa lov at være en stund!

En sæterjente var isandhet en tapper pike. Det var en søndag i ettermiddag. Hun vilde paa ingen maate ha disse slarver ind og holdt døren forsvarlig barikadert. De bad og bønfaldt, truet og velsignet, og endelig lot det til, at hun gav sig saavidt, at de skulde faa lov at kravle sig ind gjennem vinduet, som hun holdt aapent.

Vinduet stod imidlertid noksaa høit oppe, og sæterjenten hadde for paakommende tilfælde en bøtte vand ved haanden. Da den mest paagaaende av dem hadde kravlet sig næsten helt op, sender hun like saa gjerne hele vasbøtten like lukt i ansigtet paa filuren, der øieblikkelig tumler ned paa bakken, hvor han blir liggende en stund og hikste. Hans kammerater og sæterjenterne brast ut i en voldsom lattersalve, der kom som en lavine over stymperen. Rasende som en berserk river han av sig de frygteligste eder, skjælsord og lignende artigheter og viser baade sæterjenten og vandbøtten hendes til et sted, som vi helst ikke nævner. Hertil kommer, at kammeraternes irriterende bemerkninger ægger ham op i den grad, at han tilslut finder stillingen aldeles utaalelig og helst vælger at absentere sig. Efter at han atter hadde betænkt sæterjenterne med en rigtig opbyggelig dosis til avsked, trækker han sig da endelig bort, skamfuld som en hund og vaat som en kraake. Her gik det isandhet som ordsproket sier, at "ubuden gjæst faar uvan traktering".

Men ikke alle sæterjenter var av den kaliber; nogle var føielige og lot gutterne slippe ind og var snille mot dem, ja, nogle trakterte dem med "filbunke" eller kokte endog fløtegrøt til dem. Nu staar omtrent alle sætrene øde og forladte, da sæterlivet er ophørt, og da er der heller ingen sæterflyere mere.

Forlovelser maatte i vore oldeforældres dage altid indgaaes i al hemmelighet og holdes hemmelig saa længe som mulig. Ingen vilde derfor være ved, at han var forlovet, endnu mindre, at han skulde gifte sig. Jeg har endog hørt, at man har negtet dette efter, at lysning fra prekestolen var paabegyndt. Under lysningen var aldrig nogen av brudeparret tilstede i kirken. Dette vilde jo være paa en oprørende maate at saare blufærdigheten. At spørre pikens forældre om at faa deres datter var der følgelig heller aldrig tale om, likesaa litt som at raadføre sig med slegt og venner, knapt nok med Gud i himmelen, uagtet brudefolkene ved vielsen blev spurt om disse ting, som de altsaa maatte besvare med: ja! Saadant vilde jo bare vække latter og harselas hele bygderne rundt. Folk hadde da sagtens nok at røre om allikevel. Særlig hadde man travelt, før man fik rigtig vishet for, at de to virkelig var forlovet. De sier, at det er et "hæng", og en kveld hadde N.N. møtt dem; tænk, da gik de "arm i arm"; men da hun møtte dem saa ga Karen sig etter.

Aa er det, du sier! er det sandt?
Men nu skal du høre: om søndags kvelden saa dansa han bare med henner, og ut paa kvelden blev de borte begge to, saa hun "bier" ham nok.
Aa nei, aa nei, sier du det. Naa ska du se, vi snart faar bryllup aa drekke.

Aa, ja hvis det ikke allerede er noe med dem, saa kan du være sikker paa, at det snart vil spørs. Men tænk Karen, du, saa ung, som hun er; det er jo næsten bare tøsungen endnu; jeg syns ikke det kan være mere end etpar aar, jeg, siden hun "sto".

Javist er a ung, ja; men hu ska naa være henimot 18 da. Men han da! det er jo næsten blotte ungen det aassaa. Men har du hørt noe om, aa forældra hannoms sier du? Di er jo goe folk di? Ja, bevares vel! Faren skake like det, sier di; for han syns, atte Karen ser saa klækk ut; men mora ska være svært fornøid i henner, sier di; Karen har jo vokst svært fort og holder sig «tander»; men det tror jeg sikkert, at naar hun faar et par aar paa sig, vil hun slaa sig mere ut, og da vil Karen sikkert bli et "bra folk". Forresten er det jo ikke sagt atte det blir noe, og forlovelse er jo intet egteskap heller da. Nei, det er sandt aa vist det, du.

Naar to hadde været forlovet en tidlang, faldt det i længden altfor besværlig med disse hemmelige sammenkomster utenfor husvæggen i mørket, og en søndag kommer da den vordende svigerson daskende paa besøk som frier. For at ha noget til erend, saa spør han gjerne efter en av gutterne i huset; men alle og enhver skjønner jo godt, hvad det er, som gjælder, og den blyge pike holder sig længst mulig i kjøkkenet, og det koster ikke liten selvovervinnelse at komme sig fore at gaa ind, naar hun vet, at han sitter inde i stuen. Men skrittet maa jo gjøres, og blufærdighetsfølelsen maa overvindes, og undselig, saa hun syns, at hun kan synke ned i jorden, blussende rød og med heftig hjertebanken kommer hun da endelig tuslende ind i stuen. Frieren, der paa sin side heller ikke har været fri for indtrykket av det pinagtige i situationen, hadde noksaa aandsfraværende deltat i samtalen, idet han ogsaa samtidig holdt øie med døren, om ikke hans hjertes utkaarede nu snart skulde vise sig. Da hun endelig er der, staar han øieblikkelig op og gaar hende imøte. Hun rækker ham sin haand, som han mottar med et varmt og trofast haandtryk og: Goddag Laura!

Naar denne frygtelige scene er overstaat, slipper der over hendes likbleke læper: Er det dig, som er ute og gaar idag?
Jo, det var da saa, det.

Nu er det værste av torturen over, og hun skynter sig ut i kjøkkenet igjen til sin gjerning. Sidenefter gaar det som «fot i hose».

Men samtaleemnet i bygden var i den nærmeste fremtid blandt ungdommen: Tænk, om søndag var han der! Aa forældra er vist saa krye i ham. Ja, Kristian er jo en svært bra gut ogsaa, og baade snil og pen kjærring faar han ogsaa da, der er baade vist og sandt.

Aa, jeg har nu set penere gut end Kristian da, sier Gurine B., en ældre fregnet pike med en forfærdelig but næse.

Aa, du behøver ikke aa være saa «gjæs» paa det du, da Gurine; for hvis du kunde faa Kristian, saa tok du ham sandelig gjerne i denne dag! bemerket Lars G.... en ældre, rigtig forvorpen æglefant.

Gurine: Har du betalt 5 daler for kjæften din du, Lars, med det, atte du bestandig trur, atte du har lov tel aa si, aa du vil? Trur du kanske, atte jeg er gælen etter den langkrokete Kristian Olsen da? La ham kun ha den, han tænker paa; han aa Laura passer vist godt sammen; for det er, som de sier krake søker make.

Ja, di sier det, sa Lars; men du Gurine, maa da ikke være hverken fugl eller fisk, da du endnu ikke har faat hverken krake eller make!

Her tok latteren dem; men Gurine blev flyvende sint og bet fra sig: Jeg skal fortælle dig det, jeg Lars, atte der er ingen, som hører paa det, en saadan apekat, sier; aa det skal jeg aassaa fortælle dig, at du kan passe paa Aslaug Bogta; hun kan fortælle, aa du er for en kar. Jeg vilde ikke ha følle med dig paa en vei, nei ikke engang om du eiet en gaard, som stod paa guldstolper, din ufordragelige fleip, du er! Her blev diskussionen avsluttet for den kveld.

Ved de tider, da lysning fra prekestolen skulde begynde, hadde gjerne de forlovede ordnet si saaledes, at de kunde «flytte sammen» som det heter. Denne skik skriver sig sandsynligvis fra den ældgamle institution, som kaldes trolovelser, hvorom senere. Enkelte drøiet da noksaa længe, før der blev alvor av brylluppet, saa at der i nogle tilfælde endog kunde komme en liten arving, før vielsen. Saadant hørte jo til rene undtagelser, og at vielsen blev utsat, hadde gjerne sin grund i sygdom eller andre uberegnelige naturhindringer, f.eks. uventet lange sjøreiser. Hvorledes forholdet forøvrig var mellem forlovede, sees bedst av følgende uttalelse av presten O. Nielsen: «Der er ikke mange, som kommer til mig, uten at de er nødt til det».

Desværre var der da ogsaa dem, som ikke kom til presten, selv om de var nødt til det; men lot det skure i aarevis, endog med utstaaet straf for konkubinat, indtil prest og medhjelper var nødt til at skride ind. At anvende kirketugt paa saadanne var jo ingen hjælp i, da de som regel aldrig kom i Guds hus.

Et eller andet tilfælde av uegte barn av forældre, som ikke engang hadde været forlovet med hverandre og endnu mindre hadde tænkt at gifte sig, findes da ogsaa hist og her indført i kirkebøkerne. Nu maa ingen forstaa det saaledes, at Eidanger stod lavere end andre bygder. Tvertimot; jeg har snarere grund til at anta, at vort sogn var et av de likeste.

Trolovelser. En forfatter fra 1787 skriver: I almindelighet har vi i vor kirke tvende religionshandlinger ved egteskapers stiftelse først trolovelse og siden brudevielse, og derimellem lysning og forbøn fra prækestolen. Vi har arvet denne indretning fra pavedømmets kanoniske ret, og man kan tydelig se av vore love, at de vil ha egteskaperne allerede ved trolovelserne anseede som virkelig stiftede.

Trolovelsen blev indført her i landet 19-6- 1582. En forordning av 9-3-1650 befaler, at trolovelserne skal ske i kirken; men bruken har mange steder medført, at det sker i prestens hus, og det endog uten at bruden er nærværende, da det egentlig kun er en indskrivning i kirkeprotokollen. Men noget mere bør det ialfald være, og allikevel noget ganske forskjellig fra egtevielsen. Hvis det varte længere end en viss tid mellem trolovelsen og brudevielsen skulde vedkommende straffes med avhold fra sakramentet, og hvis dette ikke hjalp, med bansættelse. Senere er fristen sat til 9 uker med 1 rd. mulkt for hver uke, som overskrider denne frist indtil 4 uker. Vedvarer forholdet endnu, meldes saken for kancelliet.

Nu (1787) derimot er det rent galt. Forordningen sier vistnok at trolovede ikke maa flytte sammen, før brylluppet er holdt, og at de som gjør det, skal ha straf men hvem vil og kan vel paata sig at føre opsigt? At forbyde almusfolk, som er trolovede, at flytte sammen, har sine store vanskeligheter. Er de f.eks. under samme tak, er det vanskelig at skille dem ad, og selv om de ikke er under tak sammen, kan man være viss paa, at det samme sker som før; ti naar saadanne folk har staat for presten, og han, som de kalder det, har «læst over dem», saa er de nu engang vant til at anse sig for egtefolk, og den tro kan ingen forordning faa dem fra. Det ser jo nærmest ut, som de ogsaa har loven paa sin side: ti 5-2-33 vil, at trolovede folks børn skal ansees som egtefødte.
(Væsentlig efter Fr. Ussing: Den danske kirkeforfatning).

Trolovelsesakten blev ophævet ved forordning av 4-1-1799.

Indgangskoner en ældgammel praksis, der har sit for billede allerede fra Mose dage. Ifølge 3.Moss.12 var en barselkvinde levitisk uren og maatte av presten renses ved ofring.

Herom sier Ussing: For at gjøre overgangen fra jødedom til kristendom saameget lettere, formede man den kristelige gudstjeneste saavidt mulig efter jødedommen ogsaa med hensyn til barselkonerne, hvortil de fandt en sterk grund deri, at Jesu egen moder hadde underkastet sig samme renselseslov. Ifølge N.L 2-8-9 har presten ikke ret til at indlede (introducere) nogen kone i menighetens forsamling førend 5-6 uker efter barnefødselen. (Uss.).

I Eidanger kaldtes skikken at «gaa i kjærke», hvilket meget passende skedde paa den søndag, da deres nyfødte barn var til daaben. Konerne med sit følge gik ind sakristiveien, hvor presten under høimessesalmen talte nogle ord til dem, bad for dem og formanet dem til at takke Herren, som saa naadig hadde hjulpet dem i deres barnsnød, saa at de nu atter kunde tillates at delta i gudstjenesten og faa sin lille nyfødte ved daaben indlemmet i menigheten. Da de var færdige, rakte de sin haand frem til tak, og i haanden laa da en sølvmynt til presten. Derpaa gik de med følge ind i kirken og satte sig i fadderstolen. Denne skik er nu forlengst faldt bort. Biskop v.d. Lippe spurte i visitasmøte i 1869, og Mülertz svarte, at skikken allerede dengang holdt paa at dø ut. Det er da vel ikke det lille utlæg, som er aarsaken? sa bispen. Nei, det var der ingen, som trodde.

Titler og rangsering. Før og under enevældet eksisterte der et rent virevikel av titler og rangforordninger. Tidt og ofte utkom der nye resolutioner, hvorved de gamle enten blev ændret eller sat ut av kraft, saa det ikke altid var saa let at vite for nogen, hvad der til enhver tid egentlig var gjeldende bestemmelser. Man nøiedes i de tider ikke bare med sin embedstitel; en mængde ærestitler blev opfundne og tildelt de forskjellige rangsklasser, og det gjaldt at passe nøie paa, att hver fik sin rette titel, hvis man ikke vilde utsætte sig for at støte og fornærme dem og derved paadra sig ubehageligheter. Vi skal i det følgende meddele en mundsmak paa den slags humbuk.

Rangforordning av 24-4-1698. Biskopperne i Sjælland og Kr.a stifter: Velædle og høiærværdige. Universitetets rektor: Velædle og høilærde. Biskopperne i de øvrige stifter: Velædle og velærværdige. Professorer var: Ædle og velærværdige. Slots- og sogneprester i Kjøbenhavn var: Ædle og høilærde.

Hvad titel andre geistlige skulde ha, derom blev der slet intet talt. I en ældre rangordning av 1672 sees, at geistligheten i almindelighet bestod av hederlige og vellærde. Hertil kom altsaa for hver enkelt mand hans embedstitel f. eks.: Velædle og velærværdige hr. biskop N. N. i N. N.

De, som stod aller øverst paa rangstigen og den majestætiske straaleglans nærmest, fik gjerne ekstratillægget: «Os elskelige, hæderlige og vellærde», (1672) eller: «Os elskelige, ærlige og velviise» (1680).

Kvindernes titler. En amtmands frue nød desuten titel av amtmandinde. Likesaa bispinde og provstinde. En prestekone var derimot bare frue, altsaa ikke prestinde! Fogdens og sorenskriverens egtefæller var ogsaa kun fruer. Merk! Kammerherreinde, generalinde, statsraadinde, grevinde, hertuginde, godsbesidderinde o.l. Disse titulationer benyttes vistnok undertiden endnu.

Forfatteren fra 1787 skriver: Titulationen i alm. og geistlighetens med er i den nyere tid steget. En borgermand er nu velædel; hver student er vellærd; handelsbetjenter er herrer, en titel, som før kun blev given kongelige embedsmænd. Presternes alm. titel var mester (magister). Magistertitelen kunde endogsaa kjøpes for penge (ca. 40 rd.). De velagtede er nu hæderlige, ja, velfornemme; de velbyrdige er blit velbaarne, og disse igjen høivelbaarne. Geistlige: Høiædle og høiærværdige eller velærværdige og høilærde. Degne, - selv de ustuderte - er vellærde og kapellaner likesaa. (Ussing).

I vore bedsteforældres dage. Sognepresterne var velærværdige, provster: velærværdige og høilærde (1750); «provst» kommer av det lat. præpositus: den foresatte. Biskoppen: Deres høiærværdighet. Foged og sorenskriver var ve1baarne. Kongens raadgivere: Exellence. Denne titelt er nu avskaffet.

Disse former blev nøie fulgt endog i herredsstyrernes henvendelser helt til omkr. mitten av forrige aarhundrede, men er nu efterhaanden faldt aldeles bort Forfatteren fra 1787 skriver: Efter den almindelige mening kan ingen kaldes frøkener ringere end biskoppers og statsraaders døtre. I nyere tider er man gavmildere med disse titler end for 50 aar siden. Følgen er, at endel frøkener maa forbli ugifte eller - hvilket vistnok er en fornegtelse? - la sig nøie med at bli madamer. Jomfruttitelen paastaa nu alle litt fornemme borgerdøtre og stuepiker. (U.).

I første halvdel av forrige aarh. var i regelen alle embedsmænds koner fruer og deres døtre og ingen andre: frøkener.

Bestillings- og forretningsfolks koner var madamer og døtrene: jomfruer. Gaardbrukernes hustruer, stakkar, de var ikke andet end bondekonen og døtrene: jenter eller i høiden: bondejenter eller bondepiker. En arbeidsmands hustru var heller ikke andet end en kone eller en kjærring og døtrene jenter eller piker. Nu er alle disse ogsaa fruer og frøkener. Liberté - Egalité - Fraternité!

Diverse. Jeg kan godt huske, at folk skrev «velærværdige» utenpaa ofresedlerne til presten Nielsen i Eidanger. Ellers i samtale var det «dere» eller «presten» eller ogsaa «Far» og i ældre dage hatten i haanden under samtalen. Presten sa altid «du» til sine sognefolk og da desuten gjerne med tillæg av mandens døpenavn med suffixert «farr» efterpaa, f.eks.: Du Andersfarr, Nilsfarr, Olefarr, Hansfarr, Jensfarr osv. Til andre fine folk var det dere og det endog til deres børn; ellers kunde man snart vente spørsmaalet: Har du drukket dus med ham, hende? Gamle folk tiltalte man gjerne med I og jer, og nogen brukte endog at tiltale sine forældre paa denne maate, og for saadanne faldt det svært støtende, naar nogen sa «du» til sin far eller mor. Jeg hørte som barn, at i Sverige, der er alle gifte koner fruer. Hustru kunde gaa an; men «kone», det betyr i Sverige en kjærring, der tilhører rampen. Jeg synes at dette var forferdelig bakvendt og hadde liten anelse om, at en lignende skik i 70 aarene vilde holde sit indtog ogsaa hos os. Nu for tiden er jo alle gifte kvinder ogsaa i vort land fruer og deres døtre frøkener.

I de gode, gamle dage kunde man se det paa klædedragten, om en kvinde var frue eller bondekone. Nu derimot er ogsaa denne forskjel utvisket. Den ene reform har drat den anden efter sig.

Naar en sognemand kom til prestegaarden og var nødt til at vente paa presten, blev han gjerne vist ind i pikekammeret. Endog i Mülertz's dage var dette ibruk. En mand fra Herøen uttalte sin harme over dette; saaledes gjorde man ikke med presten naar han kom. Dette hadde Mülertz faat høre og næste gang, denne mand kom, vet du da, hvad jeg gjorde? sa han. Nei, det vet jeg da ikke. Jo jeg lot denne "grobian" gaa ind i bispestua, hvor jeg rullet op og bad ham ta plads. Saa slap han at sitte i pikeværelset! Mülertz gottet sig hjertelig, naar han fortalte denne episode, som han syntes var rigtig inderlig godt uttænkt. Forresten var Mülertz snil imot sine tjenestefolk, av hvilke nogle hadde været hos ham i mange Herrens aar og endog fulgt med prestefamiljen fra Drangedal til Eidanger.

Mülertz var vistnok ogsaa den første prest i Eidanger, som lot sine tjenere faa plads i prestefolkenes familjestol i kirken, og hans forhold til sin gaardsmand den gamle trofaste «Kresten» er næsten bleven til et ordsprok.

Konfirmanterne hadde fra ældgamle dage en foræring med til presten. Om vaaren i spiltiden fik man gjerne fat paa en storfugl, røi eller tiur; en aarhane fik ogsaa gaa an. Eller i fisketiden en pen laks, eller i mangel av noget andet en fet kalveskrot, en asjet med godt bondesmør eller en sukkertop. Den dag, de blev «uttat», fik presten penge; av gaardmandsfolk gjerne en daler, nogle mere og nogle mindre. Ved bryllupper vilde presten gjerne ha 5 daler, og «naar det regner paa presten, saa drypper det paa klokkeren», brugte man at si. Orgel bruktes omtrent aldrig ved brudevielser.

Guld- og sølvbryllupper og lignende mineralske anstaltmakerier var ukjendte i vore bedsteforældres dage. Ringforlovelser likesaa. Ingen sendte visitkort eller gik omkring og gratulerte. - Et album fandtes efter sigende paa Tveten omkr. 60-aarene, og det var rimelig vis baade det første og det eneste i Eidanger paa den tid.

Ved mitten av 50-aarene begyndte folk at la sig fotografere, dengang paa glasplater. Disse billeder maatte straks indsættes i ramme og ophænges paa væggen, da de ikke egnet sig til at indsættes i et album; men glasset blev snart avløst av karton i visitkortformat, som var langt mere holdbart og hensigtsmæssig. Dilletantfotografer fandtes ikke dengang; nu derimot har jo snart sagt ethvert ungt menneske sit fotografiapparat, som for turister og sportsmennesker næsten saa at si hører til det daglige brød.

Et eller flere «skilderier» paa væggene fandtes gjerne i ethvert hus, naar ikke armoden var altfor stor. Endel gamle bøker laa ogsaa paa en hylde; saadanne ting kjøptes i alm. paa auktioner efter embedsfolk.

Barneopdragelsen. I denne kulturgren fulgte man gjerne i hjemmene den lære, at «hvo som sparer sit ris, hater sin søn; men den som elsker ham, tugter ham tidlig». (Ordspr. 13, 24). Følgende lille vers er typisk for første halvdel av forrige aarhundrede:

«Fauelen sitter paa bjørketop aa synger saa vakker ei vise;
N.N. blir saa snild en gut, naar han faar litt av rise».

Et ris, en svolk, en fute eller som den ogsaa kaldtes bjørkesokker og mester Erik, blev anset som et universalmiddel i opdragelsen og antoges at kunne gjøre underverker, naar det gjaldt at indpode at barn kundskaper eller at fremelske lydighet, velopdragenhet og andre moralske begreper. I mangel av et virkelig bjørkeris kunde i et praktiske liv anvendes utdeling øredasker, kindhester, næsestyvere og nakkedrag av en kraftig næve eller mere indirekte ved hjælp av Herslebs bibelhistorie eller den omarbeodede forklaring. For at sætte kronen paa pryglehumbuken blev offeret efterpaa eksekutionen ofte tvunget til at «kysse riset». Om det hulkende og hikstende barn eiet noget fnug av forutsætninger til at begripe tænken i dette oprørende pædagogiske spilfægteri, det var ingen som tænkte paa. Det var nok, at saa hadde forfædrene gjort før i tiden, og derfor maa ogsaa vi gjøre det.

I mine tidligste skoledage blev pryglemetoden eftertrykkelig haadhævet i skolen, det kan jeg av egen erfaring bevidne. Skjønt kun litt over 7 aar gammel fik jeg 2 gange smake mester Erik over hænderne og en anden gang et saftig næveslag i nakken av skolemesteren. men konfirmantundervisnigen overgik alle grænser. Presten Nielsen var skræk for os. Naar det myndige menneske kom ind til os og traadte op paa sin tronstol, maatte man uvilkaarlig komme til at tænke paa storfryste eller endog selvherskeren over alle russer. Saalænge det gik glat med leksehøring, var jo alt godt og vel; men det varte ikke længe, for uveiret begynde. Et stakkels aandsfattig pike kom til at si: Lot valgte den egennyttigste og frugtbareste del av landet.

Hva var det, du sa? Kan jora være egennyttig, du?
«Nei», kom der neppe hørlig fra stakkels vetsræmte barn.
Kom hit! Lød det med skarp kommandotone.

Skjælvende og rent sindsforvirret av rædsel nærmer hun sig prælaten. Det gaar aldeles rundt for hende, og presten var ikke istand til at faa sammenhængende ord ut av munden paa den forpinte værgeløse skapning. Saa gjør Herslebs bibelhistorie sin runde om ørene paa hende. Hun tutrer og graater, og hun er ikke istand til at samle en tanke til svar paa hans spørsmaal.

Kan du ikke se? Du har «gloer» nok til at se med! (piken hadde nemlig noksaa store øine). Du læser som en papegøie, eller har du kjeften fuld av graut? Det er aandsfortærelse at ha med slike bester at bestille. Pak sig!
Dette forstod hun tydeligvis ikke og blir staaende og hulke.
Vil hun pakke sig!

O, hvor ondt jeg syntes det var! Her var ingen persons anseelse: dreng eller pike; ingen kunde være tryg. Idag mig, imorgen dig.

Hvis der kunde være flere saadanne seanser paa en og samme dag, saa traf det sig, at hele flokken blev jaget hjem og det med en slik fart, at børnene hverken fik vite lekse eller hvad tid de skulde komme igjen.

Undervisningen i det hele var jo noksaa sjaber da; men Nielsen var utmerket til at holde konfirmationer og denne dagen var mig til rik og uforglemmelig velsignelse.

(Omkring 70-aarene hævet sig sterke røster mot at fortolke ordspr.13,24 bokstavelig, og den nye skolelov av 1889 har praktisk seet omtr. ophævet al legemlig revselse i skolen).

Stakkels Nielsen! han var i grunden et snilt menneske; han hadde ondt av alle, som led, men hans svakhet var, at han ikke forstod at beherske sit iltre og heftige gemyt, der desværre altfor ofte gav sig utslag i raahet og brutalitet. Men saa la Nielsen aldrig noget paa hjerte; ti naar han bare fik vendt sig, saa var han like blid og bar aldrig nag til nogen. Ikke heller gik han og baktygget folk; det han kunde ha imot en mand, det gav han ham kontant, og dermed var det punktum. Naboerne gir ogsaa Nielsen det bedste vidnesbyrd for hjelpsomhet og velvilje. Han sendte baade hest og mand ned til gamle Jacob Nystrand for at hjælpe ham med vaaronnen, da han fik høre, at han trang hjelp. Mot mig var han aldrig brutal. En gang forsøkte han riktignok at gjøne litt, da vi ikke var fuldstændig enige om uttalelsen av et bibelsted. Det dreiet sig om ordet «ikke» som han mente, at jeg ikke hadde faat med. Efter endel replikker fik jeg imidlertid naade til at betone denne negtelsespartikkel saapas kraftig, at han øieblikkelig gav sin sanktion. Dette var første og sidste gang, og han kaldte mig altid for «barnet mit», saa længe han levet.

Da jeg skulde ind paa seminariet, var han svert snild og behjælpelig og gav mig endog gratis timer i norsk grammatik paa sit kontor. Den sidste time hadde jeg med en daler til ham fra min far; men betaling vilde han ikke ha. Man kan da ikke hænge saa i skillingen, var hans ord. Mot mig var Nielsen som sagt altid snil og jeg har al grund til at si: Velsignet være hans minde. Han led meget de 2 siste aar av sin levetid av en kræftagtig sykdom i hodet og kom herunder efter sigende til at ydmyge sig under Guds vældige haand.

Belysning m. m. et almindelige belysningsmiddel om vinterkveldene paa landsbygden i min barndom var kakkelovnshullet, som man brugte at si. Der sat vi rundt om med vore læksebøker og læste indtil nakken blev stiv, og øiet ofte blev «stort og vaadt» enten av røk eller kanske ogsaa av graad; ti den tids utenadlekser var ingen let kost at fordøie for smaabarn. Saalænge vi bare hadde tyribeter til at lyse op med, gik det jo svært bra, og i dette lysskjær kunde da endog kvindfolkene utføre sit haandarbeide et godt stykke borte i stuen. Naar kveldsmaten kom paa bordet ved 8-tiden, blev lysprossen tændt; maaltidet bestod som oftest av sild og poteter med salvietevand, og naar det var slut, indtraadte atter formørkelsen. Om søndagene derimot fik lyset lov til at brænde hele kvelden. Hadde man haandverksfolk i huset skreddere, skomakere, sypige, var man naturligvis «pokka» til at brænde lys hele kvelden.

En gang slam kvinderne arbeidet med et stopskjørt, væltet lyset like ned i en haug av bomuld, som laa paa bordet. Luen slog øieblikkelig i taket, og der opstod ren panik. Piken hadde imidlertid aandsnærværelse nok til at slaa en fillerye over varmen, der øieblikkelig blev kvalt.

Et andet sted blev lyset skjøvet for nær et gardin, saa at luen slog op over og bet sig fast i det oljemalte vægpanel. Gardinet blev resolut revet ned og huset var reddet.

For en 50 aar siden kom stearin og parafinlys ibruk, og da slap man at bruke lysesaks.

Jeg husker første gang, jeg saa en parafinlampe. Det var omkring 1860, at min bror pakket ut av sin skibskiste en liten besynderlig tingest, hvilken raritet satte os alle i den høieste forundring. Nei, at det kunde være en lampe med et saadant rart glas og en endnu rarere væge, som kunde skrues op og ned. Den skulde han forære til sin tante, Anne Berg, og enda var det bare en liten kjøkkenlampe! Vi var ikke vant til denslags luksus. Vi hadde brukt noget, som kaldtes tranlampen med en uldtraad til væge, men som utmerket sig langt mere ved sin avskyelige lukt end ved sit lys. Da var talgprossen noget ganske andet; men saa maatte vi ha en lysesaks, med hvilken vi brukte at «snyte lyset», naar tanden blev for lang; ellers brukte man ogsaa at «snyte» lyset med bare fingrene, og det var kanske det mest almindelige utover landet.

Saa kom i 40-aarene moderatørlampen, der imidlertid ikke trængte igjennem paa. landsbygden. I begyndelsen av 60-aarene holdt parafinlampen sit indtog i ethvert hjem i Eidanger.

En gammel skomaker var ordentlig i knipe med en saadan lampe. Han hadde nok set, hvorledes den blev tændt; men da han sent paa natten skulde slukke den, saa stod han der aldeles raadvild. Han forsøkte paa alle optænkelige maater; men intet hjalp. Pludselig falder hans øie paa baljen med «bløitevand». «Nu har jeg det»! og saa tar han uten videre den kjedelige tingest og gir den en forsvarlig dukkert i baljen. Virkningen var vistnok adskillig uventet; men slukningen gik i ethvert fald for sig baade hurtig og sikkert.

Saavel oplysningen som belysningen var dengang i sin vorden, og det var ikke saa rart; ti den tids folkeskoler var just ikke arne stedet for nogen av delene. Enkelte som hadde raad til det, holdt derfor huslærere til sine børn. Min bedstefar Isak Berg hadde «Krukeren» til at lære hans son Rasmus at spille fiolin, og en Ruberg fra Brevik lærte min far at regne, i hvilket fag han opnaadde mere ferdighet og sikkerhet, end jeg nogen tid har været i besiddelse av. Tavle og griffel bruktes ved regning; men ved skrivning var «fjærpen» endnu ibruk. Den blev i 1854 avløst av staalpen, og derved slap man da det evinnelige bryderi med at «skjære» pennen.

Klædedragten. (Moter). For en 100 aar siden var det høieste mote blandt mænd at bære knæbukser med sølvspænder ved knærne, «hvite strømper og balerede sko», som det staar i visen, likeledes med spender og søljer, samt korttrøie. Endog helt ned i 50 aarene var knæbukser at se; ti gamle Kristen Lerstang brukte saadanne til sin død i 1853. Et stivt halsbind, 2 ½ tomme bredt, og utenpaa dette et sort silketørklæ bruktes for at stive op og bli kjæk i nakken. Enkelte konfirmanter brukte endog snipkjole eller snibel, og som brudgom brukte man bonsjur eller diplomat, der ogsaa senere i mange aar blev brugt som stasfrak. Floshat var heller ikke saa sjelden, og en saadan blev gjerne brukt ved begravelser og kunde vare i mange Herrens aar. Pikkelhuer med en dusk i toppen var noksaa almindelig blandt gamle folk. De var hjemmestrikket av uldgarn og gode og varme for skaldede hoder.

Presten Nielsen saa jeg en gang i morgenslaabrok, og han saa da endnu mere imponerende ut. Storfolk brukte ogsaa kavei (kappekavei), der var etslags regnkaape.

Naar et spedbarn, gut eller pike, var vokset bort fra reiven, fik de en fotsid beklædning bestaaende av et skjørt med et livstykke; dette kaldte man «klokka». Et saadant barn saa forferdelig rart ut med det lange skjørtet, og forholdet blev helt komisk, naar man tænkte paa, at der endog kunde være en liten gut inde i skjørtet. Smaagutter brukte altid side bukser; men i min barndom hadde de undertiden hverken trøie eller vest, men en bluse med et belte om livet. Gutter brukte aldrig hat, men enten en skyggelue eller saakaldt skotlue. Forresten gik vi barhodet næsten hele sommeren. Kvinder brukte ogsaa etslags lue, som kaldtes «hylk» eller ogsaa en natkappe. Omkring 40-aarene bruktes kvindehatter med en lang, skvær pull til haarfletningen, og som utvidet sig temmelig sterkt fremover. Denne hat var overtrukken med sirts, og i dette var indsyet en utallig mængde staaltraad for at stive den av, saa at den kunde beholde sin eiendommelige form, der hadde adskillig likhet med en sinkbøtte, av hvilken den ene side var utslaaet. De store brede baand blev knyttet under haken med en svær sløife. Hattenaale bruktes aldrig. En saadan hat bruktes sommer som vinter og kunde vare en menneskealder, da den omtrent aldrig blev brukt uten nogle faa gange om aaret til kirken og motedjævelen endnu var ukjendt. Til simplere bruk anvendtes «slurker» eller kyser, der ogsaa var sterkt avstivet med staaltraad. Saadanne blev gjerne lavet av sypiker, som gik omkring i husene, men oosaa snurpet sammen av husets egne folk og gav da ogsaa tildels i høi grad indtryk av at være hjemmelavet. Disse plag bruktes baade av voksne, men især av smaapiker, og var svært lette og gode for solen, da omtrent hele ansigtet var gjemt. Kvinderne brukte sjelden andet end et tørklæ paa hodet ved smaaærender i bygden eller ved byreiser. Et pent uldtørklæ eller et bastestørklæ var svært almindelig. Til hverdagsbruk, var det som oftest et svensketørklæ.
Anm. I de dage var Eidanger ofte besøkt av handelssvensker, særlig d'hrr. Isak og August Samuelsen, der vandret gaardimellem med en svær sæk, fyldt med svensketøier saasom: bukseskind, dreil til dækketøi og haandklær, svensketørklær, hverken og drestøier. Disse ting blev vævet nede i Bohuslehn af den maskuline bestanddel blandt befolkningen. Der gik undertiden ogsaa svenske kræmmere med Eskilstuna staalvarer (isenkram), som de bar med sig i et skrin paa ryggen. Disse hadde ogsaa konkurrenter fra vaabenfabriken paa Kongsberg.

Omkring 60-aarene grasserte krinolinen, luftskjørtet, sprikstakken. Dens følgesvend «kappeskjørtet» var ogsaa sterkt imote, saa at «kappeskjørt og krinoliner» summet folk om ørene, hvor man gik og stod. Krinolinen var etslags skjørt, som vesentlig bestod av en mængde staalfjære, ordnet efter størrelsen saaledes, at de videste dimensjoner var anbragt nederst og de øvrige i faldende potenser indtil de mindste ringe, som fik plads helt oppe ved hofterne. Dette apparat gav damens nederdel formen av en høisaate og bruktes nærmest kjolen med et eller flere skjørter under. Naar en saadan dame satte sig ned, fløi krinolinen gjerne tilveirs foran, især hvis det var trangt om pladsen, f.eks. i en kirke. Tok hun sig da ikke iagt, kunde der let opstaa ufrivillige blottelser, der kunde være noksaa generende ogsaa med hensyn til bygdesnakket. Krinolinen hadde ingen lang levetid; men saa besat den i ethvertfald evne til at gjøre sig bemerket i samfundet, idet de drøieste krinolinedamer mindst maatte holde en 6-8 alen i omkreds ved roten. Nu i tiden er moten slingset over til den motsatte yderlighet, idet en kjole har sin største vidde over hofterne, men snevrer sig, ind nedover i den grad, at hvis denne mote skal utvikle sig end yderligere, vil det bli faktisk umulig for en dame at flytte føtterne.

Staskjolerne var i vore oldefædres dage bakhægtet og kjolelivet gik med en smal spids helt mitt ned paa maven. Hele «livet» var baade bak, men især foran tæt indsyet med valsfinner for at staa stramt og danne figur, og for endnu kraftigere at stramme op bruktes en tynd. 15 tomme lang og 2 tomme bred «spile» av lønnetræ, der anbragtes lodret i brystet. Denne indretning kaldtes blanksjet (planchette), og sagdes at være meget skadelig for sundheten. For endyderligere at markere figuren bruktes der op til 6-7 skjørter under kjolen og over alt dette et svært sjal eller paa vintertiden vatterte fotside kaaper. En saadan paaklædning kunde da med forsaker og alt andet tilbehør representere en tøimængde av godt og vel 100 alen.

Specielt maa det bemerkes at man i de dage var yderst omhyggelig med at faa viklet nok omkring halsen. At gaa ut i den kolde vinterluft «barhalset», ansaa man omtrent som den visse død.

En masse av de saakaldte «halsekluter» var dengang i handelen og bruktes av barn og voksne istedetfor stivetøi, og nogle av disse rak endog «2 gange rundt halsen og endda et godt stykke nedover maven».

Da jeg gik og læste, var der en gut, som sat med en diger rød halseklut om halsen. Presten Nielsen brummet da: «Du klær dig, som om du skulde til Sibirien. Ta av dig skjærfet»!

Der var naturligvis ikke tale om andet end at adlyde, og reisen til Sibirien blev foreløbig intet av. Kjoleærmene hadde oprindelig haandlinninger; men saa fandt de store etablissementer nede i Paris, som regulerer moterne, al ærmene burde kuttes av ved haandledet. Ovenfra beholdt de sin naturlige facon; men nedover blev de saa vide, at de lignet næsten et litet skjørt. Det slags uting kaldtes polka-ærmer; og for ikke at skamfryse sig var man nødt til at bruke en indretning, som kaldtes «underarm» der sat tætsluttende og rak til albuen. Istedenfor kaaper og sjal bruktes ogsaa i sommertiden palataa, salop, talma og i senere tider pelerine, «dolma», langsjal, kastestørklæ, capes m. m. m.

Konfirmanter fik gjerne nyt fra hode til fot; brud og brudgom likesaa, og ved disse anledninger brukte man riktignok kjøpetøi til klær. Pikekonfirmanterne hadde gjerne sort kjole og et sort sjal istedenfor kaape. Som hovedtøi bruktes ikke andet end et sort slør over haaret.

Gutterne fik gjerne en ny dres av sort, fint klæde, og istedenfor jakke bruktes «korttrøie». Utstyr til en konfirmant, gut eller pike, beløp sig i de dage til ca. 15 spd. eller 60 kr., (omkring mitten av forrige aarhundrede).

Det første, jeg la merke til, at almuesfolk begyndte at efterape de «fine», var ved bruken av de saakaldte skjæverhatte. Det var lette straahatte med en ganske lav pull, men umaadelig vide bremmer. Fru pastor Nielsen brukte en saadan ved likfærden efter min bedstemor i 1858.

Det er vel ingen ting i verden, som har været underkastet forvandlingens lov i den grad som en damehat. En tid lang bruktes en død sangfugl i hatten istedenfor en fjer. Nu brukes atter en fjer, der enten er lubben og slutter sig trofast om hatten eller er fastgjort i den ene ende, mens den anden flagrer paa egenhaand ut i rummet. Andre «fjere» er lange, smale og stramme, og enkelte ser næsten ut som et græsstraa. Nogle peker mot nordpolen, andre mot Zenith, og selve hatteformen ligner en floshat, som et menneske har været saa uheldig at sætte sig paa.

Handsker bruktes kun av de «konditionerte» d.e. de bedre (stillede). De «simple», som gjerne kaldtes for de «gjemente», hvilket betyr almuen, brukte vanter av uld eller bomuld. Parasol eller «solvifter» bruktes aldrig av almuesfolk.

Ved 60-aarene begynder imidlertid disse at hippe efter noblessen; halvfiffen (halskrættingerne, demi-monden) gik i spissen, og i løpet av 70-aarene var hele «almuen» draget med.

Istedenfor stiveskjorter bruktes de saakaldte halvskjorter, noget lignende som nutidens stivetøi. Mansjetter bruktes aldrig; det vilde være ufordragelig naragtig. Baade kvinder og mænd brukte pulsvanter av uld tildels indstrikket med perler; senere mansjetter og kravetøi av papir og celluloid. Stivetøi av papir var blendende hvidt og. svært pent, saalænge det varte. Det var at faa i æskor paa et dusin, der saavidt, jeg husker, betaltes med 12 sk. altsaa en skilling stykket. Men papiret taalte jo ikke fugtighet, og det kunde da indtræffe baade til og fra kirken, at snippen opløste sig og rok i filler, saaat den maatte kastes, og da stod man jo net i det. Celluloidsnipper var vistnok svært holdbare, men saa blev de saa snart stygge. Enkelte kunde gaa med en saadan dagstøt et helt aar; men da blev den jo baade gul og grøn.

Et lommetørkle maatte altid være rødt, og hvis man vilde se litt fjong ut, maatte et godt stykke av den ene snippen hænge og glyse utenpaa frakkelommen. Hatten eller luen blev anbragt litt paasnei over det venstre øre. Blanke hatter var meget ibruk og blev ofte hjemført av sjøfolk.

Haarfrisuren har ogsaa været under sterk paavirkning av nævnte dæmon. I 60-aarene kom bruken av forlorent haar. En mængde polakker reiste om og kjøpte op haar, og mangen en ung pike blev for etpar lumpne mark narret til at skille sig av med sin lubne haarflette, der kanske samme dag blev solgt til 3-dobbelt pris paa et andet sted i bygden, eller skibet til utlandet for at omarbeides til parykker, chignons eller til andet teknisk behov. Chignong var svært i mote omkring 70- aarene og bestod i en stor utstoppet klump, der lignet et garnnøste, overtrukket med haar, indsvøpt i et fint net og fæstet bakenpaa den almindelige haartul. Det var kun unge damer, som bar denne prydelse.

Alle mennesker hadde oprindelig langt haar; men allerede paa apostlenes tid er der tale om forskjellig slags tonsur, baade paulinsk og petrinsk. For omtr. 100 aar siden kom de pompøse Allongaparykker i mote og florerte i 200 aar, ophavsmanden, sal. Ludvig den 14de til høilovlig ihukommelse. Denne monark hadde efter sigende hundrede stykker av dem. De maatte være grusomme i sommervarmen! Imot slutten av 1700-tallet skrumpet de ind til «pisk i nakken og pudret haar», som der staar i visen. Snauklippet haar kom i mote i Eidanger først omkring 70-aarene.

Hver mand hadde fra gamle dage sit barbertøi, og lot man haaret gro, razerte man skjægget saameget grundigere; kun litt blev spart nedenfor ørene og under haken. Mustasjer og helskjæg var aldrig at se. Denne mote var forbeholdt de militære befalingsmænd, der gjerne bar knebelsbart og fipskjæg sandsynligvis for at sætte respekt i de menige. Den første Eidangermand, jeg saa med mustasjer, var Abraham Flaatten, og den første med helskjæg var Hans Olsen Røra. Haaret maatte deles i høire side og greies over til venstre. Hvis nogen delte haaret i venstre side eller kanske endog mitt i panden, han blev som oftest anseet som en vigtigpære.

Paryk brukte kun etpar mænd i Eidanger, nemlig Halvor Gata, Nils Lillegaarden og lensmand Stridsklev; men i alm. lot folk «maanen» skinne.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen