Jordmødre

av I. C. Ramberg

Helt indtil 1853 hadde Eidanger fælles jordmor med Brevik, hvor hun bodde. De tilgrænsende dele av sognet søkte ogsaa jordmor fra Porsgrund; men mange brukte ogsaa en indfødt hjælpekone. Efter hele 7 aars forhandlinger og krangel med Brevik og med amtet, kom man endelig 1. april 1853 saa vidt, at,

Berthe Marie Larsen,

enke efter Jac. Larsen Herøen og søster av P. Røra, blev indstillet til denne post. Hun bodde dengang paa Id og hadde flere børn. I okt. 1855; søker hun av helbredshensyn avsked, da hun tænkte paa at drive en liten handel. Hun bodde vistnok paa eller ved Ørstvet. Posten staar nu ledig til mitt i 56, da den blir besat med en dansk dame,

Caroline Christensen.

Efter ca. et aars forløp blir hun imidlertid ansat i Langesund og Bamle, og i september 1857 ansættes

Karen Nilsdatter,

der var fra Sillejord og senere blev gift med skibsbygmester Jac. Olsen, Nystrand. Hun stod helt til omkr. 1876 da

Helene Dahl,

(senere Sørensen) blev ansatt. Hun bodde paa Døvik og var i Eidanger i bare 5 aar, da hun i 1881 blev ansat som jordmor i Brevik, hvor hun endnu indehar denne stilling (1917). Den 21-6-81 blev

enkefru Karen Sofie Kristofersen

ansat. Hun hadde da i nogle aar været lærerinde i Eidanger og forpligtet sig til at underkaste sig et kursus ved statens fødselsstiftelse i Kristiania. Hendes mand dampskibsfører Amund Kr.Saltboden forulykket ute ved Jomfruland med dampsk.«Skjold» den 27-12-77. Fru Kristoffersen stod som jordmor i Eidanger i ca. 9 aar, og efter hende kom vor nuværende jordmor

enkefru Margit Robøle.

Hun er bortenfra vestre Sildre i Valdres, men hadde i 3 aar været jordmor paa Herre, for hun kom til Eidanger, hvor hud blev ansat 6. februar 1890. Hun bor nu ved Nystrand station, hvor hun har bygget sig eget hus, og hvor hun ogsaa har drevet landhandel.

Husindustri.

Foreløbige bemerkninger. For ikke længere siden end mitten av forrige aarhundrede foregik der i Eidanger navnlig paa vintertiden en kvindelig husindustri, om hvilken vi nu i tiden har vanskelig for at danne os nogen forestilling. Kom man ind i en stue, blev man vidne til det travleste liv. En eller flere spinderokker snurret; etpar karder fræset; garnvinden, bommestolen, hespetræet var i bevægelse; vævestolen klapret; haandgjerningen trivedes, og det hadde den gjort gjennem hele middelalderen, da baade adelsfruer og prestefruen, ja, selve dronningen sat i vævestolen og prinsesserne ved sin haandteen og spinderok. Keiser Karl den store, der levet adskillige aar før Harald Haarfagres dage, gik med hjemmevirket klær, som hans hustru selv hadde vævet, og dronningen selv oplærte sine døtre i samme haandverk. Og her hjemme sier digteren,

«Sitter den huslige moder fro,
med sine smaadøtre kjære
Og fostrer dem op i fædrenes tro,
I kvindelig tugt og ære.

Hun steller for dem saa omsorgsfuld
Hun lærer dem traaden at tvinde,
At virke i lin og væve uld
Til værn mot de barske vinde».

Og om dronning Margrete og hendes hoffrøkener fortælles, at ogsaa de brukte synaalen, saksen og spinderokken.

Det er fast utrolig, hvad husets kvinder kunde evne at faa færdig av seng- og gangklær av alle slags, baade overtøi og undertøi. Der skal jo ikke bare smaatteri av den slags rekvisita til en familje paa en 8 -10 mennesker. Og dertilmed saa maatte jo al anden kvindelig syssel i huset ogsaa gaa sin gang, saa at intet hverken i hus eller uthus blev forsømt. Kvinden var jo derfor nødt til at være den første om morgenen og den sidste om kvælden og desuten paafærde den hele dag igjennem uten anden hvile end ved maaltiderne. Naar mandfolkene var færdig med sin dagsgjerning, slanget de sig gjerne paa en seng eller bænk eller sat og hang paa en krak, men det saa man aldrig, at en kvinde sat ledig. Var det ikke rokken og vævestolen saa var det nok at gjøre med strikning av strømper og votter, med lapning og stopning, med fjøsstel og matstel, med bakning, kjærning og ystning, og dertilmed var der gjerne endel smaa skrikhalse, der ogsaa hadde sine krav, saa naar alt kommer til alt, saa er det isandhet utrolig, hvad etpar kvinder desuten kunde greie av husindustri og haandgjerning. Alle de klær, som bruktes av familien til hverdags var hjemmevirket, og mangen en brukte ogsaa det slags klær baade til søndags og til kirkebruk.

Vi skal i det følgende gjennemgaa den kvindelige husindustri fra fordums dage noget mere utførlig og begynder da med:

Behandlingen av Iin. Linfrøet saaes paa en aker, der er tilberedt og gjødslet paa sedvanlig maate. Naar linakeren har avblomstret og har sat frøknopper, er den moden til indhøstning. Akeren skjæres ikke som andet korn, men planterne rykkes op med roten og sættes op, støttet ved rækker til tørring paa akeren. Derefter utskiller man frøet som opsamles paa et laken og sælges i butikerne. Linet bredes nu ut paa marken for at «faaes» d.e. utsættes for virkningen av regn, nattedug og solskin. Derpaa samles det ind i den saakaldte «badstue» til tørring. I mangel av «badstue» laver man et reisverk indtil et fjeld, hvorpaa man anbringer linet til tørring. Denne indretning kaldes en «kjone», og her er da lavet etslags ildsted, hvor min fyrer.

En badstue er et lavt ofte muret hus med jordtak og forsynt med enslags bakerovn, hvor der ogsaa blev fyret.

Linet blev herinde anbragt paa et trev, og naar det var tørt, blev det tat under behandling paa en saakaldt «brotu» for at «brytes» eller mørbankes indtil skal og trevler blev ganske adskilt. Trevlerne blev paany tørret og derpaa behandlet i en «skakestol», hvor de atter blev gjennembanket. Linet blev nu «heklet» hvorved der fremkom en grovere sort, som kaldtes «hør» eller hamp, der under heklingen blev utskilt fra selve linet. Hampen blev brukt til strie, hyssing, skotraad og lign., og linet blev virket til seng- og gangklær. Hverken lin eller hør blev kardet, men store dotter blev hængt paa en opstander, der blev sat fast i et hul i rokkehodet, der kaldtes et linliode (eller andre steder: «Greivil»). Avfaldet fra brotuen kaldes «brotuagner» og bruktes til strøelse.

Uld og bomuld. Klær, virket av lin er meget sterke, men ikke saa varme som uldklær. Ulden faaes av faaret eller sauen, der blev klippet høst og vaar. Man sat da enten paa gulvet eller ute paa bakken med sauen liggende i fanget og klippet med en sauesaks. Ulden blev opbevart i uldnet. Man kunde ialt ha en 20-30 sauer paa en gaard og fik av disse rikellig uld til husbruk. For ulden kunde spindes, maatte den «kardes» til tuller av en 8 tommers længde. Disse tuller gik da til spinderokken, hvor de under en øvet haand blev forvandlet til uldtraad. Naar rokkesnellen var fuld, saa kom hespetræet frem og i en haandvending var snellen tom og traaden omdannet til en hespel, der blev lagt paa en garnvinde for at omdannes til et uldgarnsnøste. Uldgarnet blev enten brukt til strikning, stopning eller vævning. I sidste tilfælde maatte «bommestolen» frem. Bommen hadde stor likhet med de indretninger, som garnfiskere nu bruker, og hvilke de vinder op sine garn til tørring. Naar uldgarnet er opvindet paa et par bommer, blir «rennebommen» sat op. Denne staar lodret og dreier sig om en aksel, der hviler paa gulvet og har støttepunkt i taket. Paa denne opvindes altsaa «renningen», der paa forhaand maa avpasses efter det antal alen, man agter at væve samt bredden av tøiet. Væven sættes nu op helst i et hjørne av stuen og saa gaaes der igang med at svepe (sveipe), idet renningen tas ned av bommen og anbringes paa en omdreiende bom som kaldes «røven» bakerst paa vævestolen. Saa maa der ofres mindst en dag paa trædningen av hovlerne og vævskeen, der er et sent arbeide da det dreier sig om flere «kjau» traade og hvilket maa utføres med stor nøiagtighet. Er nu endelig trædningen av «hovler» og «skjelag» i orden og væven forsynet med «skjælspret», saa at «skjællet» kan gaa i orden saa kan «vævningen» begynde. Denne bestaar jo kun deri, at renningen forsynes med islet, eller med andre ord, at der slaaes saa mange traade side om side ind i renningen, at der ikke er plads til flere, først da er væven færdig og kan tas ned.

En øvet væver vil kunne række et halvt snes alen og derover om dagen ved at sitte stadig uten avbrytelser, og i saafald gik det jo noksaa fort at greie hele væven men da væversken ofte blev «ræket» kunde en væv bli staaende i flere maaneder.

Mandfolk brukte, meget klær av «vadmel» og dertil bruktes uld baade til renning og islet. Men som oftest anvendtes bomuldsgarn til renning og Iin til væft, eller ogsaa bomuld til begge dele, (bomuldslærred).

Man behøver ikke saa mange slags dikkedarier med «væften» som med renningen. Man brukte en spolerok med en spolepinde; om denne viklet man et spolepapir, og saa satte man rokken igang og lavede paa et minut en spole. Denne blev sat ind i en «skjyttil», som tjente til at føre traaden gjennem renningen, traad ved traad, side om side, indtil hele, væven var fuld av islet; da het det, at den var «nedvævet». «Verken» bruktes meget til kvinneklær (hvergarn). Dette bestaar av bomulds renning og uldvæft. Man vævet ogsaa bomuldsverken av bare bomuld.

Før vi gaar videre, skal vi omtale, at alle disse arbeider maatte utføres under datidens ynkelige belysning, idet man i regelen var henvist til det matte lysskjær fra kakkelovnen. Vævestolen var jo sjelden igang om kvelden, og om saa skedde, blev et tændt lys ophængt i en snor over skelaget. Parafinlamper kom jo først ibruk ved 1860, og efter den tid er den kvindelige husindustri i sin tilbakegang, da faaravlen gik mer og mer av bruk. Endnu maa nævnes en slem «aber», som kvinderne dengang led under, og det var mangelen av symaskinen der omtrent samtidig eller litt senere end parafinlampen holdt sit indtog i Eidanger. Før den tid var man henvist til at utføre al slags søm med naalen.

Maltøl (Søttøll). Denne deilige og nærende drik bruktes meget gjennem hele middelalderen. Malt faaes av byg som er lagt i vand etpar dage og derpaa anbragt paa en stor lem i «Bastaua», hvor man hadde et saadant hus. Her blev da kornet liggende under paavirkning av varmen, indtil det hadde sat «gropigger». Derpaa foregik grøpningen eller knusningen, der gjerne skedde ved hjelp av en haandkværn, hvorved fremkommer malt. Dette fyldes opi et saakaldt rostekar, eller mæskekar som er forsynt med en «toppe» i bunden og et spuns oventil. Ved indflydelse av passende varme omdannes nu indholdet til vørter og et slags avfald, som kaldes rostesiig. (Mask, drank). Man har nu færdig en stor gryte med kokende briskelaag eller endnu bedre kokende humlevand, hvori man helder det fornødne kvantum vørter, og lar denne blanding staa og nedsvale til melkelunkent, hvorpaa man tilsetter utrørt gjær for en 10-15 øre, og derpaa plasserer ankeren nede i kjælderen, hvor den staar tildækket med et klæde, for derefter overlate det til naturen at besørge de videre forføininger. Om etpar dage kan man jo begynde at smake paa blandingen for enten at stanse gjæringen, eller, hvis øllet befindes at være altfor søtt eller mangler styrke, da at la gjæringen gaa sin gang, indtil det ansees færdig til at benyttes som drik.

Sirupsøl. Som surrogat for maltøl brukes meget i senere tid sirupsøl, der naar det er velstelt, kan være ganske velsmakende. Det kokes paa briskelaag og humle der tilsættes med sirup efter følgende forhold: Til 20 l. vand brukes 1 kg. sirup, der utrøres i varmt vand før den paafyldes. Naar blandingen er nedsvalet til melkelunkent, tilsættes en passende dosis utrørt gjær (for 0.10 til 40 l. vand), hvorpaa substansen behandles som ovenfor nævnt. Tllsætning av litt brunet farin forhøier baade smak og kulør.

Støpning av talglys. Av koens indvolde faar vi talg, og av talg støpte kvinderne i fordums dage talglys. Dette kan foregaa paa 2 maater enten enkeltvis i en lyseform eller ogsaa ved massestøpning. I første tilfælde har man en form av blik, hvori en væke er opstrammet. Derpaa heldes formen fuld av smeltet talg, hvorpaa den sættes paa et kjølig sted for at størkne. Naar det er skeet, er formelyset færdig og kan trækkes ut av formen.

Massestøpning. Man laver saa mange væker, som man vil ha lys. Vækerne stikkes ind paa et «lysspret» en 5-6 væker paa hvert spret, og dyppes derpaa i smeltet talg, indtil de blir tykke nok, og da er lysene færdige. Av en ko kan man faa over hundrede lys av hvilke nogle ogsaa blir lovlig tynde og kaldes da «daaser» (prosser).

Foruten alle de foran nævnte arbeider, der i alt væsentlig paahvilte husets kvinder, kan ogsaa anføres, at ikke alene reparationer og vedlikeholdelse av sengklær og alskens gangklær til husets beboere blev utført av disse; men ogsaa forfærdigelse av alslags undertøi til hele familien paahvilte kvinden. En nutidskvinde vilde vistnok komme til at gjøre en ynkelig figur, om hun pludselig og med et slag skulde bli sat opi disse den svundne tids tilstande. Det var ikke tider for kvinden at sitte med et hekletøi eller broderi, en roman eller staa i timevis foran et spell for at ordne sin haarfrisure. Skræddere og sypiker hadde man vistnok til overtøiet; men alt det øvrige maatte husets egne kvinder forfærdige fra nyt av. Vi maa saaledes med den høieste anerkjendelse mindes den flid, omtanke, arbeidsomhet og dygtighet, som kvinden dengang var i besiddelse av, og den overordentlig store betydning hun maatte ha for hjemmet og familielivet.

Den mandlige husindustri dreier sig kun om. rene bagateller. Manden i huset kunde f.eks. en enkelt kveld lave endel «sopelimer», en flisekurv til husbruk eller naar det kom høit endel hesteredskap, saasom en træmeislæde, en stubslæde, en «draag» eller et økseskaft eller sætte en gjord paa en balje eller en vandbøtte, naar det trængtes. Men saadant hændte ikke til hver kveld.

Vi norske staar i saa maate langt tilbake for nabolandet, hvor mandfolkene sitter i vævestolen hele den lange vinterkveld, saa at svenske bønder ikke alene er selvhjulpne, men endog har hat en hel del tøier at utføre til vort land gjennem de saakaldte handelssvensker, av hvilke der for en 60 aar tilbake var en sand overflod. Russernes husflid i form av træskjærerarbeider vækker ogsaa vor høieste beundring. Det er ogsaa litet smigrende for os nationalstolte nordmænd, at sjøfolk kan kjøpe økseskafter, forarbeidet av norsk trævirke billigere over i England end midt oppe i de norske skogbygder.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen