Overtro og trolskap for 100 aar siden

av I. C. Ramberg

Vaaren var kommen; men koen stod inde og rautet og kjedet sig.

«Du Aslaug! idag faar vi slippe kuene; det lille høigranne, som igjen, faar vi spare til «Blomster» stakkar som snart skal «bære». Find fat paa ildstaalet; her er flintet! Stil dig nu ved fjøsdøren; for du er saa fiks til at slaa gnister, du maatru, saa gaar jeg ind i fjøset og «slipper». Men pas paa den stygge «Staskoll» at hun ikke kommer under aapen himmel, før du faar slaat gnister over ryggen paa hende; for du vet, det er et ivrig krøter. Aslak og Maren faar staa utenfor og «ta imot», og vesle Svein faar finde sig en god «paak» og hjælpe til med at «skille».

Instruksen blev nøie fulgt, og hvert dyr fik sin høitidelige indvielse ved ild og staal til beskjærmelse mot hekseri og trollkjærringer sommeren igjennem.

Men «Staskoll» var ikke bange for nogen ting mellem himmel og jord, lot det til; ti ikke før fornam den sin befrielse fra vinterlænkerne, før den med et par vældige byks satte bortover fjøsgulvet, hvorpaa den under avbrutte, kraftige brøl og voldsomme sidekast med bakdelen i et nu var ute under aapen himmel.

Aslaug, konen i huset, blev under opstyret slaat i gulvet og ropte av alle kræfter: «Aa, bryste mit - Torkel, kom! - skynd dig, ta staalet! Aa nei, det formastelige krøter! Hun tar livet av mig».

Torkel var ikke sen; i farten snapper han trylleredskaperne og sætter som en vind ut efter koen, der imidlertid snøftende fortsetter leken ned over markerne og under de vildeste volter ytrer sin glæde over friheten. Alle mandens bestræbelser for at komme den tilstrækkelig nær, var forgjeves. Han lokket og truet, han bad og velsignet, men altsammen til ingen nytte. «Nei saa stridig et krøtter har jeg aldrig i verden set. Hadde jeg tak i dig, dit «spetakel», saa skulde jeg nok kneble næsebenet dit! Er det bedre, at trollpakket forderver dig i sommer da? Eller hvad er dette for slags fantegriller?

Der la sig en misstemning over familien efterpaa avfæren med Staskoll. «Og saa god en melkeko», bemerket Aslaug; «men Staskoll har nu bestandig været sikesom noget omfram, maatru". Nu var det en avgjort sak, at «utyet», de «usynlige», de «underjordiske» osv. vilde ha koen fuldstændig i sin magt.
«Men vor Herre kan vel bevare hende like saa vel som de andre», indvendte Aslak, den ældste søn i huset.
«Ja, ja, vi maa nok ikke si andet», mente Torkel; «men vi er ikke rigtig trygge for de usynlige, før vi har slaat ild».
«Ja, men øksen stod jo over fjøsdøren, far», trøstet vesle Svein, en gut paa 11 aar. «Snak du! vi er ikke sikre for utyet ved bare staal; ild og staal, det maa til».
«Ja, men hvorfor satte du da krittkors i fjøstaket over ryggen paa alle kuene da far»?
«Det sætter vi om julaften det for trollkjærringen og onde mennesker; men det gjælder ikke for sommeren».
«Men jeg synes, det er rart, at der kan være nogen beskyttelse i slikt noget», bemerket Aslak. «Da jeg gik hos presten, husker jeg, at han sa, at det var barnagtig at tro paa slikt noget. Ja han paastod endog at der ikke fandtes nogen underjordiske. Troen paa saadant er en levning fra hedenskapet, sa han».
«Ja, jeg kjender godt den mand», sa faren, jeg hørte med mine egne øren, at han sa paa prekestolen en gang, at det ikke var noget mirakel at bespise 5000 mand. Han har ikke læst langt i bibelen han heller da, naar han ikke vet, at Adam hadde 2 hustruer, og at de usynlige nedstammer fra den ene; jeg tror det var Ketura, hun het.
«Det husker jeg, at presten omtalte; men det var en ren misforstaaelse, sa han».
«Vi vet da, at der er usynlige til, faldt Aslaug ind efter en pause; de lever mitt iblandt os; men de har ingen magt over os mennesker. Bedstemor fortalte, at de nedstammer fra en tiggerkone, som het Dalia. Hun hadde saa mange børn, at hun fik sneiord av alle mennesker. Da blev hun saa bedrøvet, at hun ønsket til vor Herre, at børneflokken hendes maatte bli usynlig. Dette skedde, og hendes avkom er det, som nu bor i bjerge og hauge. Bedstemor fortalte ogsaa en anden rar fortælling, hun».
«Aa var det da, mor? spurte Svein nysgjerrig.
«Ja, det skal jeg fortælle dig, barnet mit. Bedstemor hadde nylig lagt i barselsseng. Mitt paa natten kommer der en ung kone ind med et spedbarn paa armen og nærmed sig sengen. Bedstemor fattet straks, at det ikke var nogen rigtig kone, men at det var en av de underjordiske, der vilde bytte bort sit barn; for de usynlige er fælt glad i ukristnede børn maatru. Hun blev saa ræd, sa hun, at svetten haglet av hende, og bedstefar var det umulig at faa vaaken, før den fremmede alt stak sine arme ned i sengen for at røve den lille. Da skrek hun høit i sin fortvilelse og rev og rusket i bedstefar av alle kræfter; men med ett, saa var «skikkelsen» forsvundet. Saa der er nok underjordiske til.

Bedstemor kunde mange saadanne sveier, hun. Jeg glemmer aldrig det, som hændte nord paa Askedal. Det er mange Herrens aar siden. Gunhild Askedals den lille vesle jentungen var saa grætten og amper om natten, at moren ikke kunde faa blund paa sine øine. I sin vaande lot hun da denne ytring falde; jeg er saa træt av denne ungen, at jeg var tilfreds, at vor Herre vilde ta den, og dermed dasket hun til det lille kryp, kan du tænke. Da hændte det 2 torsdagsnætter paa rad, at barnet blev tat ut av sengen og lagt paa gulvtiljerne. Den 3. vaaket moren for at faa greie paa, hvordan slikt kunde gaa for sig; men saa var hun saa uheldig, at hun drubbet av et øieblik, og vips var barnet borte! Men paa gulvet laa der en frygtelig fæl bytting og grinte og vred sig. Konen hadde ondt av den og tok og løftet den op; men der fandtes ikke tyngde i den; for den var bare skind og ben, og spronte og gapet gjorde den, som en nyklækket gaukeunge. Moren var rent fortvilet. Nu hadde hun gjerne git ut alt det, hun eiet og mere til, for at faa igjen sin egen kjære, søte, lille skrikhals.

Høit oppe i en rydning i skogen levet en gammel kjærring, som var mest kjendt under navnet Marte Hugtand, ellers var der ogsaa mange, som kaldte hende «Gorilla». Hun kunde forutsi veir og vind, «gjøre ved» for alskens brøst og men, og der var ingen, som var rigtig klok paa, hvor hendes visdom egentlig bundet. Somme mente, at hun endog stod i pagt med den Onde selv. Hun hette egentlig Marte Gurine; men saa var det han skøieren opi kleiva, som fandt paa at kalde hende Marte «Gorilla», og det navnet beholdt hun.

Hu Marte var et fælt menneske. Det grøsser i mig, naar jeg tænker paa, hvor grim hun saa ut den gamle heks med det kulsorte, flokede haar og de buskede øienbryn, der næsten skjulte hendes dyptliggende, sure øine. Ansigtet bar dype furer av alderen og var saa indbarket med tobak, at det nærmest hadde antat samme kulør som hendes gamle, indrøkte kritpipe. Og saadan en yderst reformert mund, som der sat paa den gamle huldren. Naar hun høi og krumbøiet og mager som et benrangel kom stavrende, støttende sig til sin lange stav, fremstillet hun et livagtig billede av en egte heksekjærring, og hvis hun hadde levd 100 aar før, vilde hun likesaa sikkert være blit halshuggen eller brændt levende, hun som gamle Lisabet fra Trondhjem. Men skulde ikke hun kunne hjælpe Gunhild Askedal i hendes tunge tilskikkelse? Jo vist da! Gjør bakerovnen passende het; ta saa byttingen og læg den ind i ovnen paa en fjærdyne, saa vil det vist ikke vare svært længe, før du faar dit stakkels lille «Nor» tilbake igjen.

Hu Marte var svær til at gjøre ved for tandverk; men selv hadde hun ikke mer end en eneste tand i munden, og den var næsten en hel tomme lang. Der er 9 slags tandverk og likesaa mange maater at gjøre ved paa. Verken kunde hun «sætte bort» baade i stok og sten, baade i dyr og mennesker, derfor søkte gjerne nogen hver at staa paa en god fot med Gorilla.

Likesaa fiks var hun til at «maale» for Mosott (svæk?). Først maalte hun den syke fra hoved til fot med en lang uldgarnstraad, som hun paa visse punkter forsynte med knuter. Derefter tok hun avstanden mellem fingerspidserne, idet hun av og til spyttet og mumlet. Alt dette gjentok hun 2 gange. Avstanden mellem knuterne blev nu undersøkt, og Gorilla var nu istand til at si, ikke alene hvorlænge den syke hadde gaat med «mosot», men ogsaa hvor lang tid helbredelsen vilde ta. Traaden blev saa endelig gravet ned et sted, hvor der hverken skinner sol eller maane. Saa tok hun og lavet sammen en dosis av - ja bedstemor vilde aldrig si det; men hun sa, at Marte hadde saker med sig paa flasker; for hun hadde nu baade kat og høns inde i stuen sin, sa bedstemor, og mitt inde i denne dosis, (der kunde være paa lag som en ert), - ja, mitt indi laa der 3 lysegraa, bittesmaa tingester av dyreriket!

Men skjønt Marte gjorde meget godt i bygden, var hun dog igrunden ikke nogen Gudsengel især naar nogen kom paatverke med hende. Det fik nok Erik Brustad erfare. Erik var spillemand og svær til at «ajere», som du vet. Men det taalte ikke Marte, og saa mistet Erik en nat sit høire øie, kan du tænke. Enhver forstod, hvordan det var gaat til; ti om morgenen fandt man i barken paa den store furuen et iitskaaret ansigt; men inde i det ene øie var slaat en dobbeltnagle spiker. En saadan spiker maatte være smedet paa 4 søndagsmorgener, og den maatte bankes ind i «den Ondes» navn.

Gamle Aase Stubberad var ogsaa et kløgtig menneske, fortsatte Aslaug. Bedstemor fortalte, at hun bestandig vigslet barselgrøten sin med en ildebrand, før hun spiste av den. Hun hadde ogsaa raadet Gunhild Askedal til at vigsle lillejente ogsaa, hun; hadde bare Gunhild saasandt gjort det, saa hadde det slet ikke gaat som det gik, sa bedstemor. Der er jo ingen bekostning i det. Den, som ikke har en liten sølvmynt at sy ind i barnetøiet, kan jo bruke en ildebrand til at vigsle med. Ildmørje kan ogsaa gaa an, skal jæ si dæ.

I den tid vigslet folk ogsaa nyfødte kalve og lam og andre ting. Kjøpte en en hest eller ko, saa førte man den helt ind i stuen, og der blev den vigslet. Hvis dyret længtet, saa ledet man det 3 gange rundt en sten ute i gaarden. Melk av nybaaren ko, vigsler vi, og desforuten melker vi de første straaler gjennem en sølvring eller øiet av en stoppenaal. Likeledes lægger vi staal i bøtten, mens koen drikker; det er svært bra. Fjøslimen og skuffen maa altid sættes utenfor døren om juleaften til bruk for troldkjærringen. Heller ikke maa vi glemme at tiltale hver ko saaledes: «Æt vel og trivs vel; ikvæld er det juleaften»! Vi gaar aldrig med bar melkebøtte fra fjøset, og heller ikke melker vi 2 kjør ovenpaa hverandre; for da kommer den ene til at stange den anden ihjel. Dette var nogle stumper av Aase Stubberuds visdom, sa bedstemor.

«Ja, nu kan du sandelig være træt, du Aslaug», faldt Torkel ind; «nu er det bedst, jeg løser dig av. Jeg sat just og tænkte paa dette med gamle Anders Kaasa. Han hadde bygget uthusbygningen sin like op i de usynliges blomsterhave, saa at avfaldet fra fjøset hans sivede like ned i stuen til dem. Ingen kunde begripe, hvorledes det hang sammen, at Anders aldrig kunde ha lykke med kreaturerne sine. Men saa kom Aase derop en dag for at skjære hodet av en kalv - for hun var nu næsten fuld slagter hun Aase, maatru, og saa sa hun: «Du Anders! Du kommer vist til at flytte fjøset dit, du, dersom du vil tænke paa at faa godt av krøtra dine». «Du sier noe», sa Anders. Fjøset blev flyttet, og siden gik det bedre. (Kvæstadsagnet).

«Var det ikke samme elendigheten med hestene til Nils Opstad da; men den mand var for klok til at høre paa et fornuftig raad, han; derfor gaar det, som det gaar".

«Da jeg var en gutunge, saa jeg med mine egne øine en av de underjordiske kuer. Det var netop i middagsstunden; baade vi og kretura laa og dovnet os øst paa gaukevolden. For kua vet nu likesaa god greie paa midda og aften, den, som vi, maatru. Bedst som vi sat og forsynte os av «grøtespanne» vort, blev vi med et var en bekende sort fremmed ko paa volden; ingen av os saa, hvor den kom fra; men saa kjelen var den, som krøter kunde bli. Den var saa stappende fet, at det skjien av den. Da vi om ettermiddagen drog hjem, fulgte den ogsaa med, og da de andre blev melket, stod den og surret og surret. Mor syntes synd om dyret og melket den ogsaa, og imens stod den og slikket mor, saa hun blev ganske vaat i ryggen. Baade mor og far skjønte nok, hvad slags ko det var; men de sa intet. Men næste morgen sa far: «Nu skal dere dra til Gaukevolden og la kjørene gaa der en stund.» Men da vi kom frem, var dyret som sunket ret ned i jorden, og vi saa den aldrig mer.

Lille Svein: «Er det sandt det da, far»?
Torkel: «Dersom det ikke er sandt gutten min, saa vil jeg aldrig ønske at faa en rolig nat mere. Der paa Gaukevolden skal der forresten staa en stor hvit gaard ogsaa, der er mange, som har set den».
«Gjør det det»? sa Aslak; «det er rart. Nu har da jeg ogsaa færdes i skogen paa skytteri baade dag og nat; men aldrig har jeg set til noget saadant».
«Nei, bevares, det er ikke alle, som faar se slikt; men snak bare med gamle Lars Budal, saa skal du nok faa høre, at jeg ikke lyver».

Skjønt Aslak vidste, at Lars var saa fuld av overtro, at han frygtet ulykker, bare han saa 2 halmstraa ikors paa gulvet, hadde han dog oftere tænkt paa, at det kunde ha sin interesse at tale med ham; men en god dram maatte Lars ha for at bli «varm». Allerede den følgende aften bar det saa avsted til Budal.

Efter endel bemerkninger om veir og vind fortsatte Aslak:
«Jeg tænker vi snart faar forandring, for katuglen skriker saa svært nede i Stubberud».«Hvad sier du? skriker katuglen? Se saa! nu faar vi snart likfærd at ture da».
«Er da det saa ganske avgjort?» indvendte Aslak.
«En der i huset er feig! er det ikke saa, kan du gjerne kalde mig en krak. «Klævit», «klævit», det betyr lik, «ska jæ si dæ».
«Ja, men der kom en katugle ind paa loven til os den store «snøvinteren»; men der døde ingen i vort hus de første 20 aar».
«Aa snak! det maa ha været en anden «faul». Husk bare paa, hvad der hændte nede hos Rollef Kaasa. Olea, konen hans, laa i «barseng», og saa var der om natten kommen en katugle ned igjennem kjøkkenpipa. Men det var da ikke mange dagene lel, for kona «laa lik».
«Men hvorledes er det med hesten din nu, Lars? er den bra av mara?»

«Ja, det var fælt til spil, det gut! det er en frygtelig ting, den mara. Næsten hver morgen saa svarten ut av sved og skum som om hele gampen skulde være sæpesmurt; men saa fik jeg skudt en skjære, og den hængte jeg om natten like over ryggen paa den, og siden fik svarten nattefred som andre kretur. Skjæra er en klok fugl, den. En maretust, som gror paa furua, er ogsaa bra. Det var likenens med den ene koen min; den vilde slet ikke spise; ti den var forgjort, ser du. Det er frække mennesker, som kan finde fornøielse i at gjøre saadant ved et uskyldig kretur. Men saa gik jeg baklængs op til Aase Stubberud, lukket døren op baklængs, gik baklængs ind, for alt maa gjøres baklængs, ser du, og rakte haanden baklængs frem; ti der maa nu ikke tales et ord, «ska jæ si dæ». Aase forstod straks, at der var galt fat med koen min, og ryker bort i skapet og kliner ihop en rigtig durabel hekseklining, som hun leverer mig i haanden. Da koen fik den, var hun løst paa timen og fik likesaa god «trevna» som den kua far din saa øst paa Gaukevolden. Aa den Aase, det er et aparta kvindfolk. Men jeg har set mye rart der øst, jeg. En gang, det var endda lyse, høge dagen, saa jeg en stor hvit gaard derhenne i skogen likesaa tydelig, som jeg nu ser dig. Dersom det ikke er sandt, skal jeg gjerne være en kjæltring alle mine dage. Make til bygning og haveanlæg faar jeg nok aldrig se mere. Ongefær paa samme sted var det, at børsen min blev forhekset. Jeg var ute paa skytteri en nat, og saa kom jeg klods op i næsen paa et frygtelig best av en tiur og brændte av like i ansiktet paa den; men jamen sandten laa ikke hele haglsørpa par sneen lel! Det er svært med fanteri der øst. Vil du ha greie paa, hvad slags tiur det var, saa faar du spørge Marte Hugtand.

«Kan du sanse, det var varmeløst i Heierskogen, du Aslak?»
«Saavidt. Det var jo den gangen, som John Heier skamhug sig saa stygt»

«Ja, det var akkurat, som om al ulykke var ute den dagen. Det var ved samme anledning, at gamlen opi Stubberud skamfærte benet sit ogsaa; ja jeg vet nu ikke hvad den gamle kraken vilde der heller - og der oppe var det likeledes, at lille Lai blev ormestukken. Det var nemlig en av disse hersens tamperdage, ser du, og da maa vi jo aldrig dreie nogen ting rundt maavite, dersom vi vil tænke paa at beholde liv og lemmer. Vi maa hverken tærske eller male, spinde eller bake, og danse maa vi slet ikke; for ingen vet, hvad hænde kan, ser du».

«Men hjemme hos os sliper vi øksen likesaafuldt den dag, som ellers; men aldrig har jeg set til nogen ulykker».
«Det er saa rart med staalet, ser du! Idetmindste fik du ikke mig til at hugge med den øksen det første aaret». Han John Heier han var raket op for mel til grisene sine han, og saa hadde den torsken lagt til at male paa en sæk havre; for saa litet kunde da vel ikke gjøre noget, tænkte han. Men det blev nok den dyreste havre, han har malet i hele sit liv; ti der var ikke gaat mange korn gjennem øiet paa kværnen, før det begyndte at ryke opi skogen hans. Inden solen stod paa det høieste hadde varmen tat rent overhaand, og skjønt der var mandskap nok, brandt det allikevel akkurat, som det selv vilde. «Du Ingebret, du faar skynde dig ned til hun Marte Gurine, du, og spørge hende, om hun ikke vilde komme herop og hjelpe os at slukke. Spør om hun vil være saa snil».

«Jo det skulde Marte gjerne gjøre. Men saa var der ingen farkost til at sætte over vandet med og at gaa rundt Brattevik, detvar mindst en halv time tilkrogs. Da tok Gorilla en fillerye, som laa paa bleika nede ved vaskanten, tullet sig ind i den, og tilveirs bar det over vandet likesaa letvindt, som om det hadde været en sommerfugl. Lad os se paa det kvindfolk i Martes alder, som kan gjøre hende det efter! Og saa bar det op i skogen. Aa nei, saa frygtelig, det brandt! John laa der og hadde hugget tvers av livaaren like ovenfor knæet og var næsten ifra sans og samling. Her laa gamle Stubberuden og ga sig og var ikke go for at sætte foten under sig, og her laa den lille gutten, stakkar og jamrede sig, saa det var nok paa høi tid, at Marte kom, seru. Da hun hadde bragt alt i orden med de lidende, tok hun sin lange stav og skrapet en rids rundt om ilden, og kvad hun saa videre gjorde, det kan gjerne være det samme; men dersom varmen eller saa meget som en gnist engang var istand til at komme over streken, saa la mig aldrig komme levende ut av huset. Saa den Marte er nok et nyttig menneske ogsaa. Men saa skal hun nu ha sine fingre i alt, maatru.

Du vet, at det er skikken, at jentene «sitter over» - om nytaarsnatten for at faa se sin tilkommende kjæreste. Paa bordet sættes da et glas vand, et glas melk og et glas brændevin. Lyset maa brænde, og der maa hverken lees eller tales. Ræd er det heller ikke bra at være; derfor er det bedst at sitte 2 hvis det er 3, saa har de værre for at holde sig for at le. Kl. 12 midnat kommer pikernes kjærester og bukker hver til sin mø, samt drikker ut et av glassene. Vand betyr smaakaar, melk velstand, men brændevin dranker. Saa var det da begge Brattelid-jenterne, de fik saadan inderlig lyst til at se kjæresterne sine; for de var da alt gamle mennesker at regne for dengang, skjønner du, og efter at de hadde raadført sig med Marte, blev de endelig enig om at sitte. Jo, ganske rigtig! Kjæresterne møtte til bestemt klokkeslet; men begge to var svarte som bek over hele ansigtet. Ingeborg ga op et forfærdelig skrik og sank besvimet om ved stolen; men Maren hadde endda saapas hjertelag tilovers, at hun beholdt sans og samling. Hun ilte ut i kjøkkenet efter vand, idet hun samtidig raabte: Kom op far! Jeg tror Ingeborg dør! Søsteren laa imens paa gulvet og gispet; men baade brændevinet og gavtyvene var borte.

«Marte forstod at «skyte finball» likesaa godt som nogen finnekjærring. Det fik nok de nedi Stranna at erfare. For hvem tror du vel var, skyld i, at den eneste ko, de eiede, maatte slaktes. «Julebot» het den endda».

«Jo, jeg husker nok den sørgelige historien», svarte Aslak, «Men sig mig, hvad er «finskot» for noget»?

«Finskot? Jo, det skal jeg si dig, for det har jeg greie paa. Finskot er det samme som finball, det far. De tar haar og negler og fett og knar sammen til en haard «dall», og den kan de sende lange veier over aaser og fjeld og tvers igjennem siden paa et krøter og ind i maven paa det fattige dyret. Det er finskot det, ska jæ si dæ. Hvis koen ikke falder død med det samme, begynder den straks at sture og «detter ned» i melken, og da kan man likesaa gjerne slagte den jo før, desto bedre; ti det gjælder livet, seru, Det er grusomt at hevne sig paa den maaten.

Aslak. Ja, jeg spurte den lille jentungen, jeg, hvad slags sygdom koen hadde, og hun svarte med graaten i halsen: «Den var finskyten». Ja, det var den ogsaa; for de fandt finballen inde i maven paa krøteret. Det var synd for de stakkels mennesker; for de fik aldrig ko mere efter at de hadde mistet «Julebot».

«Du har kanske set nissen ogsaa, du Lars»? - «Nissen? Ja, hvem er det vel, som ikke har set den karen? Min ko, den er nu rød den, saa hos mig liker han sig nok ikke. Men nord i Aaklungbygden, der er det nok ingen sjeldenhet at faa se nissen. Nei, du skulde bare set løier her en vinter. Sæternissen laa og nasket og stjal høi nede i Ragnilrød, og det samme gjorde ragnilnissen i Sætre. Men en nat hadde tyvepakket møtt hinanden nede i Fjelddalen med hver sin rvggebør av høi, seru. Saa hadde begge kjeltringerne røket ihoppes og slaas, og der maa ha gaat frygtelig til; for høiføiken hadde sprutet hele dalen rundt som en hvirvelvind, og enten du mig vil tru eller ei, saa laa der saa tykt med høidotter bortover sneen, at det sikkert maatte være et par hestelas. Likenens gik det ogsaa til mitt inde i tykke bygden. Nede i dalen mellem Tveitan og Haavholt hadde 2 saadanne lurendreiere truffet paa hverandre, hver av dem med en høibør paa ryggen. Dernede i Myrsiken hadde de nok opført en saa fryktelig ballade, at nisserne svirrede rundt i luften som snurrebassen, og høiet sprutet til alle kanter som den fæleste snefølke. Kamppladsen, hvor bataljen hadde staat, var blit i den grad vigslet og velsignet, at der i mands minde ikke vilde gro saa meget som en graspipe der paa stedet!

Nissen er svært glad i sorte krøter, enten det nu er hest eller kuer. Derfor drar den fra de andre dyr, saa de holder paa at sulte sig fordærvet; men de sorte blir saa stappende fete, at det glinser av dem. Nissen er nu baade vond og god da, maatru, og jeg tror ikke, nogen staar sig paa at hate den. Men den er svært glad i god mat, seru, og jeg tror nok, vi har det igjen, om vi husker paa den med en skaal, naar vi har noget, som er god smak i".

Men si mig, du Lars, du har vel greie paa juIetommes ogsaa, du? De sier, at han indfinder sig om julenatten og rakker til huggestabben for folk, hvis de ikke har hugget op al juleveden før helgen. Ja, det er rigtig sandt, det, og det er akkurat tilpas til saadanne slabedasker som lar øks staa i stabbe og uhuggen ved ligge over de hellige juledage. Det er ikke mer end rigtig av Tommes, at han holder kustus over slike uvørne mennesker.

Men tror du ikke at Tommes er det samme som nissen da, Lars?

Aa nei, bevaros vel da! det er nok ikke den samme. Nissen hører hjemme paa gaarden han; men Tommes*) han farer bygdimellem om julenatten han og ser efter, om alle ting er i orden til høitiden. *) To dage før lillejulaften er apostelen Tomas's dag

Men gauken, Lars har du ikke noget at fortælle mig om den, førend jeg rusler hjemover igjen? fortsatte Aslak.

Nei, vi faar nok vente litt med den karen. Men nu skal du først faa høre en rigtig fæl historie. Derinde ved Reipekjeks hadde nogle guttegaper narret en gammel jæterjente til at flytte delestenen for 2 brødre, der av den grund holdt paa at komme i proces med hinanden om skoggrænsen. Under dette døde jenten; men hun fik nok en daarlig fred i graven for til visse tiden kom hun frem av jora forat løfte stenen tllbake igjen. Men dette var nok lettere at si end at gjøre for et dødt menneske da. Stenen kunde hun umulig «bakse», og da skar hun i at skrike saa frygtelig, at stentøiet skranglet i «tallerkrækkerne» helt borte paa Stamlandgaardene. Dette gik for sig mange nætter, indtil etpar «resselverte» kare nede fra bygden dristet sig ind i skogen og hjalp hende med at lægge stenen paa sin plads igjen. Siden den tid fik baade den døde og de levende sove i ro. Hun viste sig i blaa trøie og graat skjørt; men ikke i sine likklæder.

Saa var det litt om gauken da. Hvis du første gang om vaaren faar høre gauken paa fastende hjerte saa daarer*) den dig. Heller ikke er det bra at høre gauken første gang i nord, som vi kan lære av følgende rimstub: *) «Daarer» - narrer en til at gjøre noget, som han kommer til at angre paa

Gauk i nord = naa-gauk. Gauk i syd = saa-gauk. Gauk i øst = vilje-gauk. Gauk i vest = lilje-gauk.
Galer gauken paa bart ris, daares smaapiker i dusinvis. Ingen maa herme efter gauken, for da drypper der 3 blodsdraaper av nebbet paa den. Gauken er rar den, seru. Padda maa heller ingen fornærme, for den har magt til at hevne sig; det har jeg set med mine egne øine. Ekornen er ogsaa til stor nytte; ti hvis den springer tvers over veien foran dig, saa vil reisen faa et godt utfald. Hest og mand er ogsaa noget av det bedste, du kan møte, naar du skal ut og reise. Mand alene er ogsaa et godt møte; men har han noget at bære, er det ikke bra.

Et kvindfolk er svært uheldig at møte; og endnu værre er det, hvis hun har en sæk paa ryggen. Gaa da heller av veien; for du kan være sikker paa sult og fattigdom. Et brudefølge vilde især være ilde tjent ved et saadant møte.

Ved du, hvor Sylterøen ligger henne du, Aslak?
Nei det vet jeg nok ikke.

Det er Breviksøen det, gut. Den har ikke altid været synlig for os mennesker, maatru. Men saa hadde engang en gris med en staal ring i næsen svømmet over sundet og begyndte at «rote» i jorden. Derved faldt ringen ut av trynet paa den og blev liggende i leren. Trollskapet hadde nu ingen magt længer, for staalet løser trolldommen, ser du, og siden den tid har øen været synlig ogsaa for menneskene, og derfor bærer den navnet Sylterøen den dag idag efter grisen, skjønner du. Breviks kirke er bygget oppe paa Breviksaasen. Men saa blev de underjordiske kjed af denne evindelige klokkeringnidgen, seru, og en nat tok de kirken med top og tagl og satte den paa øen, hvor den siden har faat lov til at stta i fred.

Aslak. Men slike væsener maa da ha været utrolig sterke?

Aa det er bare smaating dette med kirken; men at flytte Haaøen, det maatte sikkert koste litt mere anstrengelse, tænker jeg. Denne ø laa oprindelig helt oppe i Nordsjø, et godt stykke ovenfor Skien. Men saa blev jutulerne uenige om eiendomsretten, og saa tar en av dem hele Haaøen med paastaaende huse og tilliggende herligheter og slynger den til Helgeroen, hvor den nu ligger. De slags folk gjør ikke lang proces de, ska jæ si dæ.

Vi tar nu veien op fjorden og passerer forbi Frierflaugerne. Inde i disse steile og vilde fjeld bodde ingen ringere størrelse end selve Lucifer. Gamle Halvor Bogta kom fra Herre med malningsgods, og ved Asdalskjærene blev han vidne til et syn, som han aldrig hadde set maken til. Ved Asdalskjærene laa en baat med 2 mand og ventet. Saa kommer selve Gamle-Erik farende ovenfra skogen med en larm og et leven som det fæleste uveir. Hans kongelige Høihet tok plads bak i baaten, der blev staaende næsten paa ende i vandet, og folkene gav sig straks til at trække paa aarene aldeles som besatte og desperate mennesker. Halvor forteller, at det skindbarlig saa ut, som om baaten hoppet bortover som en skjære, og at den «færelig» fôr likesaa meget i tynde luften som i vandet. Da nu vore notable reisende nærmet sig fjeldvæggen, utstøtte de et forfærdelig brøl, og idetsamme sprang der op en bred dør i berget, og baaten med mandskap og tilbehør blev trukket like lukt ind i fjeldet, og saa let gik det, som om hele stasen skulde være av papir. Døren blev nu atter lukket til, og alt var rolig som før i den lyse sommernat.

Den forheksede ko. Dette hændte paa gaarden Rønningen, litt vestenfor Hvalen. Naar de andre kjør kom og skulde melke sig, saa lusket denne ind i granholtet et stykke østenfor fjøset og blev derinde nogen tid. Naar den saa kom tilbake igjen, var der ikke melkedraapen i den. Dette «vara» og «rak» i længere tid, og det saa ikke ut til at bli nogen forandring heller. Saa satte manden sig en dag op paa hesteryggen for at holde vakt ved granholtet for om mulig at holde dyret borte eller i det mindste at faa litt greie paa, hvad der gik for sig, seru. Men da blev koen rent, som den var «binnegælen», og trods alle mandens anstrengelser smutter den so en vind ind mellem trærne, og det var som om den var sunket lukt ned i jorden like ret for næsen paa baade ham og hesten. Da koen næste morgen kom ut igjen, saa den ganske utmaset ut, og utmelket var den naturligvis som sedvanlig, kan du veite. Det blev værre og værre med det stakkels krøteret, og enden blev, at den maatte slaktes.

JuIeøI hos Bergsfolket. Per Nilsen tjente paa søndre Tveten hos gamle Jørgen Flood.

En dag han hadde været et erend nede i Porsgrund, blev han paa Flaataskogen praiet av en ukjendt mand med følgende tiltale: «Goddag, Per! Vi ser dig saa ofte, naar du kjører her forbi - nu skal da sandelig se indom til os". I det samme fløi en dør op i fjeldet, og ind maatte han.

Hvorledds han hadde det inde i fjeldet, og hvad han bestilte der, det var det ikke mange, som fik vite; ti det skal nu ikke være bra at fortælle noget om saadant, skjønner du. Hvorlænge han hadde været inde hos bergfolket, ja, det viste han ikke selv engang; men saa svært længe kunde det nu ialfald ikke ha været; for gampen stod endnu ved fjeldet og ventet paa ham. Men fjeldknausen bærer endnu den dag idag navn efter denne begivenhet og kaldes «Per Nilsens fjeld».

I skogsnaret mellem Rønningen og Sundjordet ligger en overhændig fin gaard. Make til bygninger og omgivelser hadde aldrig gamle Lars Eriksen set. Hans far var med; men tror du den gamle kallen kunde se nogen gaard da? Men han kunde tydelig høre larmen og levenet av alle de dyr og mennesker, som fandtes dernede. Men en dag, nogen tid efter, skulde ogsaa han faa se noget, som var noksaa rart. Som han kom ruslende nedover Øienkastkleiva, stod der skinbarlig en rødmalt ladebygning like tvers over veien, og det var saa nær som et evige haar, at han hadde rendt næsen lukt i væggen. Kona hans skulde en dag strø for grisene. Hun gik da bort i skogkanten efter granbar, men der var nok ikke noget granbar; men der stod en gjild gaard med et vand foran og de nydeligste kornmarker omkring. Han blev saa fortullet i hodet, at hun ikke var «gofor» at finde hjem igjen. Alt det, hun saa, var ukjendt, og tilslut kom hun mitt ind i en granskog, som stod saa tæt med trær, at hun ikke viste hverken ut eller ind. Efter flere timer kom hun sig endelig hjem igjen men grisene fik nok ikke noget strø den dag.

En mand fra Nystrand gik tidlig en morgen over Bjørntvedt til Porsgrund med fisk. I nærheten av Steglaas traf han en vældig flok med krøter; men hvert eneste dyr, baade store og smaa, var graa av farve. Han lurte svært paa dette og tænkte, at dyrene sagtens maatte høre hjemme nede paa Bjørntvedt. Men det var da besynderlig, at alle sammen skulde være graa. Da han kom nedover mot Kalvehagen, møter han imidlertid jæterjenten, som kommer «rækkende» med hele besætningen paa Bjørntvedt. Men hvem var saa eiermanden til alle disse hemmelighetsfulde dyrene. Svar paa dette, hvem som kan!

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen