Jagt og skytteri

av I. C. Ramberg

Av bjørneskyttere fandtes der vistnok ikke mange i Eidanger at dømme efter de sparsomme traditioner, som foreligger om denslags tildragelser. Min oldefar, gamle Rasmus Berg, skjøt en for ca. 100 aar siden, og han var desuten en anden gang i temmelig nær berørelse med en bamse. Det var inde ved Smørbæk paa Blækkemyrheia; han hadde med sig en skvaklebikje, som het «Staabi» og en liten haandbile i haanden.

Saa blev hunden med et som rasende, og frem av tykningen kommer bjørnen, der øiensynlig var i mindre lystig humør.

Følget var netop kommet ind i hulveien paa østre side av bækken, og udyret tok plads oppe paa veikanten, fnysende av sinne, idet bikkjen vedblev at stormhalse paa den. Men gamlen hyttet imot den med bilen og holdt imidlertid hunden i nakken med den anden haand. Det saa nærmest ut, som om det var den mandvonne bikkjen, som bamsen fornemmelig hadde lyst paa; men omsider fandt den helst at burde opgi angrepet og lusket av.

Min bedstefar, Isak Berg, fældte en bamse nede paa Bjørnaakeren paa Ramberg. Han laa paa lur inde i lien en høstkveld, og saa blev han var bamsen inde i akeren, hvor den riktig fraatset i det grønne, saftige korn, som han samlet til sig med forlabberne og sittende paa bakdelen. Den var nok altfor optat av sit nydelige maaltid til at tænke paa døden; ti mens den kun ante fred og ingen fare, knalder det pludselig løs indefra krattet, og før den fik saa meget som et suk for sig, var dens bjørnehjerte gjennemboret av 2 slængekuler. Huden blev lavet til en deilig, varm slædefel, som kanske endnu eksisterer.

Gamle Ole Smiholmen hadde et grundig basketak med bjørnen, før han endelig fik livet av den. Bamsen blev skamskudt, og det hadde denne bjørn likesaavel som andre av dens frænder grulig liten lyst paa. Den omfavnet derfor sin dødsfiende paa en saadan maate, at man nok helst skulde tro, at hans sidste time var kommen. Hvorledes de kjempende nu tumlet, saa bar det utover en fjeldknatte, og da var det forbi med bjørnen; men manden var det endnu liv i. Saa utrolig som det høres var han enda saapas kar, at han tok en lab paa hver skulder og kom drassende hjem med hele bjørneskrotten paa ryggen. Prøv at gjøre ham dette efter!

En anden mand, som temmelig uskyldig kom til at bli bjørneskytter var Jacob Traaholt eller Jac. skolemester, som han kaldtes. Han var oppe paa toppen av Traaholt-Varden en morgen efter aarhanen og fik til sin forfærdelse se bamsefar paa den anden side av et daldyp, som skjærer sig tversover aasen.

Han brænder saa løs med sin fugleladning paa lykke og fromme; ti livet staar saa i ethvert fald paa spil allikevel, og det faar gaa, som det kan. Nu var det vistnok ikke rare traktementer til en bjørneskalle en lumpen fugleladning; men derved var jo intet at gjøre; han fik by ham det likeste, han hadde, og dermed ta benene fat det bedste han hadde lært.

Øieblikkelig som skuddet faldt, styrter han som et galt menneske over stok og sten, uten at gi sig tid til at undersøke, hvordan bjørnen hadde opfattet saken, og kom mere død end levende ned til Traaholt for at sætte folk ind i, hvilken frygtelig livsfare han hadde været i.

Mandskap bevæbnet til tænderne ledsaget av den halvveis sprængte skolemester gjorde kort proces med opstigningen. Dersom nu ikke bare det hele skulde være en frygtelig drøm!

Aanei, det var nok den nøkne virkelighet: Bamsefar laa død paa stedet som en sild. I sandhet en seier for en fattig skoleholder.

En gammel Bjørkedøl, Lars Lunde, en far til Kristen Lunde og saaledes bedstefar til nylig avdøde Anders Kristensen Storhaugen her ved bygrænsen, han nedla for 100 aar siden en bjørn næsten saa at si hjemme i stuedøren sin. Det var nemlig i søndre ende av Lundevandet, at denne bedrift blev utført. Sandsynligvis hadde «banditten» været vel saa nærgaaende med aker og eng maaske ogsaa med fæ eller andet rørlig gods.

Hvordan det nu end hang sammen, saa gik det her, som ordsproket lyder, at ubuden gjæst faar uvan traktering; ti uten nogensomhelst ceremonier saa sender han grobianen et flinteskud, der strakte den livløs til jorden.

Den mest navnkundige av alle bjørneskyttere, som har hørt hjemme i Eidanger, er imidlertid den landskjendte Leif Gundersen der har skudt flere bjørne alene, end alle de andre tilsammen.

Gundersen er født paa Tveit i Nissedal og har bodd omkring 20 a 25 aar i Eidanger, (Wrightegaarden). Ialt har han nedlagt 6 bjørne og dertil ogsaa 6 elgsdyr, alle i Vraadal.

En gang, han var ganske alene i skogen, blev han møtt av ikke mindre end 4 bjørne, der fnysende kom imot ham. Gundersen brukte nemlig bjørnebikje for at sætte udyrene i friskt humør.

Det høres noget dristig ut for en enkelt mand at opta kampen med hele 4 stykker av denslags rovdyr; men det viste sig tilslut, at det igrunden slet ikke var saa liketil selv for en hel flok av bjørne, at opta kampen med Leif Gundersen, ti resultatet blev, at 2 av dem blev fældet, og de 2 andre tok benene fat.

Den største av alle bjørne skjøt han paa Bandaksfjeld, og dengang var han 65 aar.

Før denne kolos blev utstoppet, blev den utstillet nogle dage i gaardsrummet hos Gundersen, og nu troner den i al sin vælde i forhallen til Trygve Gundersens leilighet i hans nye bolig ved jernbanestationen.

Gamle Gundersen er nu nær 80 aar gammel og er flyttet til Vraadal, hvor han ønsket at henleve resten av sine dage i ro (1917).

En anden nulevende Eidangermand Nils Siljan har ogsaa sendt 3 bjørne ind i evigheten, dog ikke inden sognets grænser, men længer øst, hvor skogen er tykkere.

Bamsen brukte man ogsaa at dræpe med sjølskudd. Man la da ut kadaveret av en «skotgamp» og opstillet et latt gevær med en lang snor i avtrækkeren.

Naar nu dyret berørte snoren, gik skuddet av, og hvis det traf sig heldig, var bamsen dødsdømt.

Der eksisterer endnu adskillige navne i skogene, som minder om disse forhold f, eks. «gampeholle», Bjønnekloa, Bjønnedalene, Bjønnehiet, Skrubbestokken og lign.

Mikkelræv var i min barndom meget efterstræbt om vinteren; ti om sommeren er skindet verdiløst. Desuten har jo mikkel hønseflaaer saa mange synder paa sin samvittighet overfor baade tamme og vilde medskabninger, at det allerede i denne henseende foreligger nok av grunde til at tragte den efter livet.

Et ræveskind betaltes for en 60 aar siden med 3 spd., et oterskind med fire og et maarskind med 5 spd Min far skjøt en hel masse dyr og kunde møte op paa Skiens marked med en tylvt og derover av ræv og oterskind. Man brukte aldrig hund ved rævejagten. Naar skytteren hadde «tat post», blev det øvrige mandskap sat i virksomhet med at drive dyret frem til skudhold. Det traf sig nok ogsaa at mikkel som ved et under slap fra det med livet; men ofte blev han da ogsaa knepen.

Efter oteren sat man paa lur til langt paa natten ofte i en 20- 30 graders kulde. Og endda kunde det hænde, at man sat og frøs forgjæves. Oteren er likesaa slem med fiskebestanden, som ræven er med fjærkræet. Den gik gjerne op eller ned i vandet, hvor der fandtes store urer at gjemme sig i, og naar en. øvet skytter bare hørte den pustet eller plasket i vandet, siktet han efter lyden, selv om det var bælgmørkt og ofte med heldig resultat, men uten at finde den. Saa maatte man tilbake, naar det blev lyst, og da traf det ofte, at den laa død paa bunden.

Av oterskyttere kan foruten min far ogsaa nævnes Søren skomaker, Jacob Døvik og Anders Sellevik.

Det var den fordel ved oterskytteriet, at skindet hadde samme værdi sommer som vinter.

Oteren har svømmeføtter og kan svømme under isen en hel km. uten at drukne. Halen er flat og brukes ogsaa som drivkraft ved svømning under vandet.

Man brukte ogsaa at fange baade ræv og oter i saks; men denne fangstmaate er grusom.

Ræven har en utrolig fin næse og utviser al optænkelig forsiktighet, før den gaar i «saksen». Men sulten gjør den «baade døv og blind» og saa napper den forsiktig til den lækre lokkebit. Klap, der smalt saksen! med lynets hastighet kaster mikkel sig ret tilveirs, saa at kun dens ene forben blir sittende i klemmen. Men heller end at miste livet, biter den likesaa gjerne benet tvers av, saa at labben blir sittende i saksen. Dette har virkelig hændt.

En otersaks var gjerne fuld av lange, hvasse pigger, der hug sig langt ind i dyrets krop, saa det var plat umulig at komme løs.

Flaaning og spjælkning m. m. Skindet av disse dyr krænges eller vrænges av kroppen. Man skjærer en aapning i dyrets bakdel og efter at hale og ben er flaadd, bruker man samme fremgangsmaate med kroppen, som naar man vrænger av sig en strømpe. Der maa utvises stor omhu med avtrækningen av «bælgen», saa at man ikke kutter huller i den; særlig er det vanskelig med hodet og dets organer.

Naar «bælgen» efter en times arbeide endelig er fjernet fra skrotten, vender følgelig den laadne side ind og kjøtsiden ut. Paa denne maate blir den spjælket. 2 spjælker av passende længde anbringes inde i «bælgen» bakfra og ut gjennem kjæverne. Ind mellem spjælkerne presses lange kiler for at stramme skindet, saa det ikke krymper. En tverspjælke kiles ind ved forbenene og en ved bakbenene, og paa disse blir benene strammet. Halen strammes op paa en av langspjælkerne, og naar alt dette er tilbørlig ordnet, saa anbringes hele apparatet oppe under taket i værelset for at indtørres. Efter en 8 dages tid er tørringen tilendebragt; spjælkerne fjernes, skindet vrænges med den rette side ut, hvorpaa det glattes og børstes, og det ser da meget pent ut.

En ekkel lukt følger gjerne med saadanne vilde dyr. Denne er især generende under flaaningen; men naar skindet er indtørret ophører lukten. Skrotten lægges gjerne ut til ræveaate, og visse dele derav blev stekt og brukt til "bete" i rævesaksen.

Et pent ræveskind betales nu med 30-40 kr. i uberedt tilstand; skindet av en korsræv betales med 60 a 70; en hvitræv over 100; en bIaaræv 250; men en søIvræv 600 kr. - alle i raa tilstand. Til disse priser kommer altsaa utgifter til garveren, til bundtmakeren samt prosenter til forhandleren. Ikke destomindre er det ingen sjeldenhet, at man i vintertiden kan træffe til at møte damer, overlæsset av disse eiendommelige distingverte luksusartikler. Hvis en kvinde for en 60 a 70 aar siden hadde sjæpet sig til med et ræveskind om halsen, vilde hun sikkert være bleven anset for et galt menneske. Moten er uberegnelig!

Mikkel ræv er en ordentlig lurifaks. Naar den ikke øiner anden utvei, saa anstiller den sig som død.

En ræv blev baaren hjem fra skogen i tilsynelatende død tilstand, og blev forsvarlig fortøiet i en stige, som stod opreist ved væggen. Folkene var imidlertid gaat ind og sat sig tilbords. Pludselig kommer en av smaagutterne stormende ind og raatper: Skynd dere og kom ut saa fort de kan; for ræven vil reise! Da folk kom ut, hang mikkel lyslevende i stigen og sprellet. Saa blev det arme dyr nødt til for and en gang at gjennemgaa dødens kvaler!

Man brukte ogsaa fra gammel tid at fange udyr i faldstok. Endnu findes navne som «skrubbestokken», i skogtrakterne. Engang var en bjørn saa uheldig at faa en skrubbestok over nakken; men indretningen var ikke tung nok til at kvæle bamsen; men fast sat den. Saa tar den begge forlabberne over stokken og løfter sig med bakdelen i veiret; men utfaldet av denne manøvre blev et knækket nakkeben, og dermed døden.

Bjørnen var for en 100 aar siden slem med kreaturerne. En sommer slog den ihjel en ko ind i Plankelien i Rødskogen. Efterpaa fiøi den op i en høi gran, i hvilken han i sin arrighet bet en bred flænge i barken. Det berømte grantræ blev omsider nedhugget til en 30 fots hollandsk bjelke; men endnu hadde den merket efter bjørnens tænder.

En okse og en bjørn var røket uklar med hinanden og kjæmpet paa liv og død. Oksen fik omsider lempet bamsen hen til en brat fjeldvæg, imot hvilken den krystet bjørnens krop med saadan kraft, at den stod som i en skruestikke. I denne stilling fandt man dem om morgenen efter; men da var begge dyrene døde og stive.

Snarer bruktes meget til fangst av storfugl, som der var en stor rikdom av i de dage i de tykke skoge. Det traf da ogsaa til, at endog haren gik i snaren. Storfuglen blev hver vaar meget efterstræbt av krybskytter. Man stod gjerne op kl. 2-3 om natten for at være i god betids paa leiken. Det var da især tiur og røi, det gjaldt, men ogsaa aarfugl og gjerpe. Før dagen randt, var spillet igang, og ved at «springe» paa tiuren, kunde man komme den paa skud, hvis den ikke i tide blev varslet av røierne, der gjerne begyndte at kakle og flyve, naar de ante fare, og da fløi tiuren ogsaa. Aarhanen er endnu mere «vak» end tiuren; men ogsaa den kan man «springe» paa under spillet. Men hvis der er aarhøner i nærheten er det umulig. Somme tider traf det sig, at 2 skyttere, som ikke vidste om hinanden, «stillet» samtidig efter en og samme fugl. Man kan tænke sig den grænseløse forbløffelse og ærgrelse, naar et skud avfyres like forbi næsen paa den intet anende rival, i samme øieblik, som ogsaa han var ved maalet og netop stod færdig til at brænde løs!

Tiltrods for saadanne tilfælder var det dog sjelden eller aldrig, at der indtraf ulykker ved vaadeskud, skjønt skud paa skud knaldet hele skogen rundt, og skjønt det som oftest var grøn ungdom med liten øvelse i at behandle et gevær, som drev fugleskytteri, ikke nærmest for den fortjeneste, som kunde falde, men mest for sin fornøielse. Nu i tiden ligger ungdommen helst i ro og sover om natten og morer sig heller med at lægge ut gift efter pelsdyrene, især da fuglebestanden nu efter skogenes uttyndelse desuten er aldele s ubetydelig mot, hvad den var for en 60-70 aar siden.

En styg ulykke hændte i midlertid i nærheten av Balstadhugst, idet Mikkel Sollid skjøt ihjel en mand istedenfor en bjørn. Ole Øster, sen sat opi en hassel for at sanke nøtter. Det var i skumringen, og skytteren skimtet de- utydelige omrids av et levende væsen i haslen, hvilket han antok for bjørnen. Paa forhøret blev oplyst, at han hadde raabt til ham, før han skjøt, men ikke fik svar. Skuddet faldt da, og et langt «au»! lød fra haslen, og saa var det dødt og stille. Skytteren blev frikjendt.
Anm.: For en hundrede aar siden hadde man ikke knaldperler, men maatte nøie sig med flintelaas, der imidlertid var mindre paalidelig med hensyn til at slaa klik.

Ved mitten av forr. aarh. kom dobbeltløp i handelen, men endnu stadig med mundladning. For en 40-50 aar siden kom de saakaldte bakladningsgeværer eller kammerladninger i bruk med tændstempel istedetfor knaldhætter, og saa endelig de saakaldte Krag-Jørgensen rifler endog med sprængkuler, der eksploderer inde i den rammede gjenstand.

Av harejægere, som ofte jaget i Eidanger, var foged BlichfeIdt og doktor Paus, begge av Brevik. De hadde gjerne sit utgangspunkt fra Ramberg, men vanket ogsaa i de østlige strøk av sognet. Fogden hadde 2 store, prægtige jakthunde, der ofte efter endt dagverk moret sig paa egenhaand i skogen til stor forargelse for eieren, der baade ropte og avfyrte skud for at faa dyrene tilbake. Hare var der nok av; men fogden fik ikke altid saa mange av dem med sig hjem.

Hare og især de fleste arter storfugl er, nu saa indskrænket ved fredning, at der ikke mere er tale om at skyte i spiltiden, der indtræffer i mars og april. Se almanakken!

Alkeskytteri

Det er nu henved 60 aar siden, at jeg var med min far paa Eidangerfjorden for at skyte alker. Disse fugle med sin lubne fjerbeklædning avgir nemlig en ypperlig fjer og dun til fyld i sengklær, og man regner, at der skal 100 alker til en dyne. Alkerne blev ribbet av familjens medlemmer, og dette var saa vist ingen behagelig sjau; ti baade fulgte der en ekkel lukt, og desuten føk den fine, lette dun som en sneføike hele stuen rundt og la sig over alle gjenstande i værelset. Nogle av de ribbede skrotter blev stekt til aate for mikkel ræv; men denne stek maatte ikke berøres av menneskefingre; ti mikkel med sin utrolig fine næse vilde da straks lukte lunten og vokte sig vel for at la sig narre i fælden.

Vi kunde i de dage høre smeld i smeld hele dagen paa Eidangerfjorden, og fristelsen var stor især for en øvet skytter. Jeg fik lov at være med for at ro og manøvrere farkosten, mens far, der hadde en betydelig færdighet i at behandle et skytevaaben, hadde at besørge nedskytningen. Fangstfeldtet var fjordstykket mellem Brevik paa den ene side og Sandøen og Oxøen paa den anden. Dette strøk vrimlet av alker og farkoster, og det saa noksaa krigersk ut, da det knaldet uavladelig rundt omkring os, saa det var et rent under, at ingen ulykke hændte; ti det var ingen sjeldenhet, at haglene hvinte like forbi ørene paa os. Men endnu rarere var det, at folk paa Brevikssætre kunde klare sig, som de gjorde, da haglene ofte sprutet rundt husveggene hos folk, som bodde nede ved vandkanten. Lykken var vistnok bedre end forstanden, og kun en eneste mand var saa uheldig at miste grisen sin, der blev rammet av en haglsørpe.

Utpaa dagen kom der stappende tæt taake; men dette skulde da just ikke forbedre stillingen. Skytningen gik imidlertid sin gang, skjønt man neppe kunde se 3 baatlængder foran sig. Alken er en udmerket svømmer; men den flyver ikke gjerne. Der skal en øvet rorskarl, til at indhente den «paa svøm»; men haler man altfor betænkelig ind paa den, saa pleier den gjerne at «dukke», og under vandet svømmer den baade med føtter og vinger og i regelen i samme retning i hvilken den dykket. Efter etpar minutter maa den atter op igjen for at trække luft, og da pleier den gjerne at falde for den erfarne skytters haand. Da vandet inde i fjordene senhøstes, paa den tid alkerne indfinder sig, er meget klart, træffer det til, at man kan faa opleve at se alken svømme ned i dypet, gjerne en favn eller to under vandflaten, og det er yderst interessant at se, hvorledes den baser og anstrenger sine kræfter for at undfly den «overhængende» dødsfare.

Ofte blir alken kun vingeskutt og lemlæstet, saaledes, at den hverken kan dykke eller flyve, og da slaar man den gjerne ihjel med en aare. Det er imidlertid let at se, om en alke er død ti da falder dens hode øieblikkelig ned i vandet, mens kroppen flyter ovenpaa som sædvanlig.

Resultatet av vor fangst var 35 alker, hvilket blev anseet for et ganske respektabelt utbytte paa en taaket og mørk høstdag.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen