Hus og hjem

av I. C. Ramberg

Bondegaardene var fra de ældste tider gjerne 2 etager av hensyn til tyve og røvere. Oprindelig anvendtes da underetagen til ved- og redskapsbod, mens kun overetagen var indrettet til boboelse.

Saaledes hadde det ialfald været hos min bedstefar Isak Berg, saa at husets nuværende utseende er av nyere dato.

I hver etage er der nu for tiden gjerne stue, kammer og kjøken. Paa adskillige steder er overetagen revet ned og sat ved siden med eller uten gang imellem f. eks. paa Sigtesøen, Lerstang, Røra, Opistua, Lillegaarden, Sundsaasen, nordre, Halvarp, Bassebo, Bjønnæs, Stulen og flere steder.

Gamle 2-etages huse findes endnu paa Slevolden, Sundsaasen (tilbygget i 70-aarene), paa Nøklegaard, 2 paa Langangen, et paa Lønnebakke og et paa øvre Sollid.

Den største og vistnok en av de ældste 2-etages bygninger er Tveten, nordre, der har været embedsgaard. Paa Stridsklev stod ogsaa en ældgammel 2-etages rønne, der blev flyttet til Porsgrund.

Bondehusene er nu for det meste 1-etages med 2 stuer, 2 kammere og kjøkken samt gang i mitten og gjerne et eller etpar mindre værelser ovenpaa.

Arbeiderboliger bestaar gjerne av stue, kammer og kjøkken.

Dagligstuen var for 100 aar siden gjerne panelet og grønmalet, i senere tider rappet og vandmalet; men ofte var det bare stokkevæggene.

Stasstuen var noget finere utstyret; men tapeter hørte til rene sjeldenheter. Disse kommer først ibruk i 2. halvdel av forrige aarhundrede.

Gardiner for vinduerne var næsten aldrig at se paa denne tid, ikke engang halvgardiner. Rullegardiner var ogsaa ukjendte. Sollyset hadde uhindret adgang i de tider.

Malte gulve hørte jeg om etsteds i bygden, men det syntes jeg da maatte være ,halvgalt" at gaa og traakke paa et malt gulv. Saadant kom ibruk i 70-aarene, da man ikke alene malte gulvene, mon endog ovne, for at slippe at pudse dem. Men saa fik man riktignok en deilig røkelse i stuen om høsten, naar ovnen blev ophetet.

Loft og stabur. Paa loftet hang der gjerne rikelig av gangklær av alle slags, og skinker, knoker og spekelaar var ophængt tidlig paa vaaren, naar de var blit ordentlig «saltbiten», for ikke at bli traae eller komme til at forhærde sig i salteholken.

Paa enhver større gaard, navnlig ved de gamle to-etages husebygninger med snaut loftrum, fandtes gjerne en særskilt bod til korn og andre matvarer, og der hadde man da ogsaa melken i sommertiden. (Fetsild og spekemakrel blev derimot helst opbevart i kjelderen).

Denne slags bygning kaldtes stolpebod, (staalbu) og var optømret paa 4 stolper til beskyttelse mot rotter og mus.

Et saadant «stabur» la man altid et stykke borte fra de øvrige bygninger for at sikre sig mot ildebrand. Døren var dobbelt og forsynt med en vældig taskelaas og jernbeslag, og gluggerne hadde jernsprinkler. Paa denne maate brukte vore oldeforfædre at assurere sine forraad mot nærgaaende indgrep av snyltegjester, saavel tobente som firbente.

Bohave. Husets indre utstyr saa nok ganske anderledes ut i vore oldeforfædres dage end nu i tiden. En sofa med divanbord foran fandtes ikke i noget værelse, og knapt nok var det med stole.

I storstuen pleiet imidlertid de mere velhavende at ha et større speil med et klaffebord foran; men speilet var da enten gaat i arv eller kjøpt paa en auktion. Naar hertil kommer en dragkiste, nogle putestole og muligens en hjørneskjænk av bjørk, er vi paa det nærmeste færdig med dette værelse.

Glanspunktet var imidlertid sengen, i hvilken der var opstablet dobbelt op av alleslags sengeartikler. Den hadde 4 høie stolper, paa. hvilke der hvilte en fint utstyrt «karnis», som bar det pragtfulde omhæng der omsluttet hele sengen. Omhænget bestod av et glansfuldt og raslende møbelstof i de mest pompøse mønstre og farver; det var ordnet i en bugnende rikdom av folder og rikt prydet med frynser eller pomponer, og aaklædet var av samme luksuriøse stof. Det maatte være velsignet at lægge sig til hvile i en saadan seng.

Fjermadras var aldeles ukjendt.

I dagligstuen var da alting tarveligere. Egtesengen hadde et mørkfarvet omhæng av bomuldsverken og var saaledes uten luksus.

Forøvrig maa nævnes følgende gjenstande:

Et gammelt vingebord, over hvilket hang et mindre speil, en stueklokke, der forresten kunde være noksaa værdifuld; en eller etpar trækbænke med «bænkelaak» av træ; endel tarvelige, tildels høiryggede stole og kanske en krak eller endog en avsaget trækubbe, (stabbe) samt en skammel til de smaa, altsammen til at sitte paa. Saa var der et matskap og oppe under bjelkerne hylder til plads for melken. Fandtes der nyfødte i huset, saa maatte naturligvis vuggen være med.

Tjenerne og andre av familien sov gjerne i et kammer, hvor der da fandtes et bord, en krak, samt en seng og en eller etpar slagbænke.

I mere velstaaende huse var der gjerne indrettet et storstuekammer (gjæsteværelse) med en eller flere senge, og da var der ingen seng i stasstuen.

I saadanne huse var ofte i ældre tider indrettet særskilt «drengestue» i bryggerhusbygningen. Her var der da ofte anbragt køier (husker, sovesteder), som var opslaat paa væggen, 2 og 2 over hinanden likesom tilsjøs. Her laa da husets ungdom og tjenerskap, gutter og piker i samme rum; men trods dette er vistnok moralen slappere nu end dengang.

Endog i gjesteværelset ovenpaa bruktes køier til sovepladse, men vistnok kun i en høide. Saadanne findes endnu især paa steder med skraatak.

«Sengeband» var en indretning, som aldrig maatte mangle i egtesengen. Det var en taugstump, som var fastgjort i taket og forsynt med en knute eller et fint utstyrt haandtak, der lignet en stigbøile.

Et saadant sengeband var svært nyttig i sygdomstilfælde for at ta fat i, naar man skulde vende sig i sengen, men det er ikke destomindre for længe siden avskaffet.

I enkelte «bedre» huse hadde man melkehylder i spiskammeret, og da bruktes ikke hylder under taket i bebodde rum.

Om sommeren, naar det var riktig ilde med fluer, hængte man op store kvaster av «engestamp» opunder taket. Paa disse satte da fluerne sig, naar de om kvelden gik til ro. Saa tok man en sæk og svøpte forsigtig over hvert knippe, og saa var flua i sækken. Denne blir da enten knuket eller dænget mot en væg. Denne proces maatte gjentas i flere dage og var ialfald et langt mere effektivt middel end de nu brukelige fluefangere.

Blomster i vinduerne var endnu ikke almindelig. Jeg saa i min tidligste barndom ikke blomster andet sted end hos min bedstefar, hvis datter, Anne, var svært glad i blomster og blandt andet hadde oleandre, som stod paa gulvet i pene, grønmalte baljer og rak næsten i taket. Hun hadde ogsaa svært vakre baade potter og blomster i vinduerne.

Noget senere saa jeg hos gamle Ingeborg Stranna en potteplante, som hun kaldte «florensa» med en sart stengel og utrolig vakre blomster.

Mat og drikke. Aldrig har jeg faat bedre og kraftigere kost end i mit barndomshjem. Brødet var hjemmebakt av første sort østersøisk rug, som vi selv bragte til møllen og lot den sammale.

Der blev bakt en bakning hver uke og en tønde rug varte en maaned, 12 tdr. om aaret, 3 a 4 spd.pr. td ca. 200 kr. Havre til fladbrød og til dyrene blev avlet i rikelig mængde, og fladbrød var svært godt til fisk, kjøtt og flesk.

Ekstra gode poteter var der i overflod, og fersk fisk var der adgang til hele aaret, samt rikelig og deilig melk og velsmakende fløtesmør det meste av aaret. Fersk og salt kjøtt av faar og storfæ og makeløst godt flesk av dyr, som var gjødet op over ørene med nybjerget, grovmalt havremel saa meget som grisen kunde orke at æte.

Og saa «nybørjet» hvetemel til melkemat og kake ikke at forglemme! Ogsaa nu for tiden eksisterer alle disse ting, men at regne, for kun i navnet; det er ikke tilnærmelsesvis hvad det var i min barndom!

Kjøkkenet. Komfyr i kjøkkenet var ukjendt indtil omkr. 70-aarene, da saamange ting blev anderledes. Man holdt sig til skorstenen og brandjernet.

Enkelte steder bruktes ikke brandjern, men et jernstativ, anbragt oppe i pipen, og i dette blev kokekarrene ophængt over ilden. Derved undgik man da saadanne uheld, som jeg engang var vidne til, nemlig at en hel gryte med deilig kjøttmat blev veltet i asken. Men denne indretning, der særlig var ibruk i ældgamle huse, og som sikkert var svært praktisk, er forlengst gaat ganske av mote.

«Sladresnippen». Foruten den sædvanlige kjøkkenbænk fandtes ogsaa en liten kort bænkestub til at sætte fra sig vasbøtterne paa. Denne i sig selv noksaa uskyldige indretning har imidlertid spillet en ganske vesentlig rolle i kjøkkenlivets historie, ti paa denne beskedne plads brukte gjerne tiggerkjærringer og andre femininer at, slaa sig ned, og mens husmoren vedblev at sysle med sin gjerning, sat den fremmede og rev av sig alt det bygdenyt, som hun hadde paa lager.

Herunder traf det sig vistnok desværre altfor ofte, at andre menneskers gode navn og rykte blev kalfatrert og tilrakket paa en saadan uforskammet maate, at denne fordringsløse sitteplads endnu den dag idag maa bære paa det vandrende økenavn «sladresnippen», et uttryk, som vistnok maa indrømmes at være ganske betegnende, men paa samme tid just ikke meget smigrende.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen