Navne paa husdyr

av I.C. Ramberg

Heste hadde i gamle dage ikke noget særskilt navn.

Den blev kaldt ved navn efter sin farve f.eks. Rauen, Blakken «Broen», Gulen, Skimmeln og hopper: Bruna, Blakka, Skimla osv.

Omkring 70 aarene begyndte man saa smaat med egennavne ogsaa paa hestene f. eks. Pepita, Jenny, Garibaldi, Napoleon, Trip og lignende.

Da travkjøringerne noget senere kom i mote, og forædlingen av hesteracerne tok opsving, blev man jo paa en maate nødt til at haa særskilt navn paa hvert dyr, og nu for tiden har næsten alle heste sit særskilte egennavn. I ethvert fald er man jo absolut nødt til at forsyne hvert avlsdyr, han eller hun med navne, hvorpaa, de kan kjendes fra andre.

Ved konavne blev der ogsaa delvis tat hensyn til dens farve, om end andre tænkte eller virkelige egenskaper ved dyret ogsaa kom i betragtning. Særlig finder vi eierens følelser av ømhet og kjærlighet overfor dette husdyr ofte uttalt i navnet.

Av gamle konavne skal anføres: Aneros, Branneros, Giveros, Gulleros, Dageros, Fløieros, Mairos, Maleros, Lokkeros, Sakros, Rønneros, Nileros, Kinneros, Blommeros, Løveros, Golin, Løvlin, Abelin, Roselin, Pøstelin, Rølin, Karelin, Bertelin, Ringelin, Fredelin, Fløiellin, (fløielsbløt), Adelin, Anekol. Rosekol, Brannekol, Stasekol.
Fribot, Olsebot, Løkkebot, Jalebot d.e. julegave. Dokka, Guldokka, Silkedokka, Blomster, Graadona, Graasi, Rosa, Røsi, Drople, stjerne, Sølfok, Lisabon, Jakima, Guldkrona, Dagmar, Litago, Fromse, Maarei, Mørkerei, Søndrei, Guldstjerne, Maarenfru.
Endelsen ros betyr rose.
Endelsen lin betyr blød.
Endelsen bot betyr gave.
Endelsen koI betyr kollet.

Koen blev gjerne opkaldt efter et av børnene, saa at hvert barn i familien fik en ko, som det da særlig la elsk til. Saaledes var Nileros Nilses ko, Mairos-Maries, Anekol-Annes ko, Fredelin-Fredriks ko, Jakima-Jacobs ko osv.

Faarene hadde ikke uten som rene undtagelser, særskilte navne. Derimot kaldtes gjerne hele flokken med kjælenavnet: Sikkane.

Husdyrene blir overmaade glad i den som steller dem. Det har hændt, at enkelte kjør er blit saa glad i den, som melker dem, at naar der kommer en fremmed, saa "holder" de melken eller spender og sparker, saa det er en gru. Men saa har man narret dyret ved at ha paa sig en trøie, som tilhører budeipiken, og da stod den rolig.

Dyrene uttrykker gjerne sin kjærlighet til dem, som pleier dem, ved at slikke ham eller hende paa hænderne eller paa klæderne.

Endog grisen blir meget kjælen og uttrykker sin glæde ved taknemmelige grynt.

Sæterliv og skogbeite

Enkelte gaarde, især i det vestlige Eidanger, har utilstrækkelig havnegang til sine kreaturer.

Saadanne brukte i gamle dage at faa sine kjør anbragt i sommerhavn østover i sognet, hvor der er mer end nok til behovet av skogbeite.

Saltboden, Skavrager, Hitterø, Jordsmyr og Sølverødgaardene fik endel av sin besætning anbragt paa Sollidgaardene i sætermaaneden hvor altsaa disse mennesker laa i sæter, og folk fra øerne fik enten «kua si» eller sauene sine bortsat for sommeren.

Andre gaarde hadde sine skogtrakter saa langt fra hjemstedet at de var nødt til at opbygge sæterhuse langt inde i skogene, hvor de tilbragte den saakaldte sætermaaned med kvæget.

Vi har endnu navne, som minder om dette, f. eks. Siljansætret, Lillegaardsætret, Traaholtsætret, Langangsætret, Nordalsætret o. fl.

Lerstang hadde ogsaa lang vei til de østlige skogtrakter, der grænser helt bortover til Langangsfjorden.

I 50-aarene laa derfor folkene fra Lerstang, Nedistue, i sæter paa Ramberg med sit kvæg. Det var pikerne til Ole og Nils, Kristiansen, som passet kreaturerne og hadde faat overlatt bryggerhusbygningen paa Ramberg til sæterbolig.

Et sommerfjøs med særskilt rum til saueflokken var optømret ved skogkanten paa Bjønnæsbakken og der var baade vore og Lerstangkjørene stationert. Nils Lerstang hadde sin søster Sara til sæterjente, og den noget ældre søster, Margrete, der styrte huset. for ham, var sommetider nede og hjalp til, naar man skulde kjerne, «ta op» og yste.

Ole Lerstang hadde en tid Oline Seivol, senere gift med Gunnar S., derefter Elen Bukøen og hendes søster Helene, samt Karoline Baardsrød og Nicoline Smevik.

Disse sæterjenter blev installert i vor drengestue, hvor der var opslaatt en mængde melkehylder paa langvæggen, forsynet med forhæng av tyndt tøi for at beskytte melken mot fluer og støv. Og saa var rummet destiten forsynet med andet fornødent bohave for nat og for dag, og bryggerhuset hadde de til kjøkken, saa de hadde det riktig koselig derinde.

Vi børn fik da saa meget melk, som vi kunde drikke, baade «søt» melk og «sur» melk og fløtemelk (svensk: filbunke) og den «tykke» melk smakte næsten som fløte, og den var ofte ganske fri for valle; og saa gjorde vi soll og søtmelk og fløtemelk, fladbrødsoll og ombrødsoll med sukker paa; og saa fik vi kjernekjuke av nykjærnet smør eller fladbrødsklining, saa den gang var det gode tider paa dellig sæterkost. Fløten var tyk, som en fell, og smørret var det fineste sætersmør saaledes som det blir, naar kvæget faar bevæge sig ute i frisk luft og solskin og nære si med frisk græs i skogen. Anderledes blir det ved staldforing om vinteren; da dyret maa staa inde, lænket til væggen og savne sommerens friske luft, sollys og bevagelse, hvilket alt er en betingelse for, at avkastningen kan bli, som den bør.

For end yderligere at øke melkens fløtestof brukte man at lægge en sort eller hvit snegle (snile) i melkefatet, der desuten gjorde melken seig og fri for valle.

Den slags melk kaldes tættemelk, og sneglen kaldte man for tættegubben.

Jeg saa aldrig noget til denne skik; men melken var allikevel seig og deilig, og aldeles ikke slimet.

Imidlertid husker jeg, at man sanket et slags græs, som gror paa vaatlændte steder, og som kaldtes tættegræs, som man la i melken, straks den var silet, for at faa den «tæt» og fri for valle .

Aa, jeg glemmer aldrig, hvor hyggelig det var i sætermaaneden: sæterjenterne var saa snille mot os smaagutter. Vi var med dem i skogen til hver dag med bølingerne, og det var saa rart; Jenterne gik foran alle disse kreaturerne og lokket paa dem, og saa fulgte dyrene efter et for et i en lang rekkefølge, først de store og gamle dyr og derefter de unge og kalvene og endelig tilslut saueflokken og derefter vi smaagutter, som «jaget paa», naar et eller andet dyr blev forsinket og skilt fra de andre. Og jenterne fra Bukøen, de var saa flinke til at synge. Især Elen, der sang Brorsons svanesange, der gjorde et uutslettelig indtryk paa mit unge sind.

Og saa sanket vi kvae (koe) paa granstammerne i skogen især en slags, som gik under navnet «gulknup», som vi gik og tygget paa næsten bestandig, og den var saa velsmakende, ogsaa blev tænderne saa rene og hvite og hele munden renset.

Naar en av pikerne hadde tygget paa koen en stund, saa at hun blev træt i kjæverne, saa spurte hun gjerne, om en av os vilde laane koen hendes. Det vilde vi naturligvis, gjerne, og paa den maaten kom denne gulknuptygge til at gaa mandimellem, indtil der ikke var mer igjen av den. Det faldt aldrig nogen av os ind, at det var ekkelt, at andre hadde hat den i munden og tygget paa den.

Undertiden hændte det, naar vi sat og puslet med noget, at alle dyrene var væk, som om de var sunket ret ned igjennem jorden, hvis der da bare var et av dyrene tilbake, saa var det en god hjælp; for en ko har skarp «snaav», og ved hjælp derav er den istand til at opsnaave sine tapte kamerater, og vi behøvet da bare at følge efter den for at finde de savnede.

Men værre var det, naar alle hadde sneket sig bort, og hverken dingel eller bjælde var at høre, og ingen spor av dyrene var at se paa nogen kant. Aa, hvor vondt det var! Dyrene kunde jo komme ind paa anden mands eiendom og gjøre skade. Skylden var jo vor egen. Skogene blev gjennemstreifet paa de mest utrolige steder, men- men- - -. Aa, du store filister! Kommer ikke Karen Bjønnæs drivende med alle vore rømlinger, hele flokken, baade sauer og kuer! Dem hadde hun fundet midt inde i tykke engen nede i sin fars eiendom Bjønnæssolvik. Dette var jo isandhet en noksaa lumpen affære.

Enkelte kuer var meget «aakerslie». Vi hadde en gammel ko, som var ilde til at snike sig bort; men i almindelighet kunde vi gjenfinde den i en frodig havreaaker, hvor den gik og fraatset i det saftiggrønne korn til opover ørene. Men stakkels Rødkol! hun fik da ofte et noksaa tungt opgjør at avsone, som løn for sit hærverk. Men saadanne dyr var ofte de bedste melkekjør.'

Trods disse smaa viderværdigheter, hørte dog denne sætermaaned til den lykkeligste tid i mit,liv. Men saa gik den saa fort naar slaatten begyndte, saa var det forbi. Sommerfjøset blev staaende tomt, sæterjenternes bolig var øde og forladt, al den lek, og morro, vi hadde hjemme i gaarden om kveldene.var forstummet, og verdagslivet kolde virkelighet var vendt tilbake. Aa, hvor knukende bittert det var de første dagene! Av sæterjenterne blev Sara Lerstang gift med P. Røra. Hendes ældre søster Margrete g. m. Johan Hansen Sandøen, Elen Bukøen blev g. m. Tor Nilsen Møller, som forulykket. Søsteren Helene blev gift fra Solum (Tolnæs). Karoline Baardsrød blev g. m. Ole Bukøen. (Han druknet). Karoline døde ogsaa her ivaar. Nikoline Smevik g. m. Isak Stoksund. (Sara Røra ligger nu meget klein; men søsteren Margrete og alle de andre er bortvandret).

Klæggeflaue

Klæggen var en ulidelig plage for kjørene. Naar den blev for iIde, satte dyrene halerne ret tilveirs og saa bar det i springmarsch like hjem i fjøset. Især var koen ræd for hestebremsen; bare lyden av den var nok.

For klæggens skyld var vi ogsaa undertiden nødt til at gjete om natten. Vi slap da bølingen i soldalingen og kom tilbake om morgenen, naar dyrene begyndte at «skjene».

Det «kurreste» paa natten stod eller laa dyrene helst inde i et granholt; men straks det begyndte at lysne, gav de sig atter til at græsse.

En gang gjette min bror og jeg om natten. Vi var da begge smaagutter, og jeg var den ældste. Vi gjette opover ved Pinestoe og overnattet en times tid i «Pina». («Stoe» kaldes saadanne steder, hvor kjørene enten stod eller Iaa og hvilte middag. Ved saadan anledning bruker saavel faaret som koen at tygge drøv eller jorte, idet de ligger og dovner sig).

Vi kom hjem med kjørene ved 6-tiden om morgenen, og da var klæggefllaue allerede i fuld gang. Da vi hadde faat kaffe, bar det straks i sengen. Og hvor længe tænker du da, at jeg sov? Hele den dagen og natten efter og helt til kl. 7 om eftm. den derpaa følgende dag uavbrutt i et træk. Saa længe har jeg siden aldrig sovet.

Da jeg vaaknet, var jeg saa ilde tilpas, at jeg var aldeles fortumlet. Jeg følte mig saa usigelig elendig og ulykkelig. Jeg syntes ikke, at jeg kunde leve og heller ikke dø. Jeg trodde i det lengste, at det endnu var morgen, og hadde ikke ide om, hvor længe jeg hadde sovet; men saa kom jeg til at lægge merke til solen, der døset lavt i vest, og da kunde det jo umulig være morgen.

Der blev nu en kop kaffe at faa, og den er jo, som vi vet, god for alt ondt.

Naar klæggen var rigtig ilde, var vi nødt til at «sanke» til dyrene. Koen likte svært godt løv især av ask, rogn, aasp og silju og til en 5-6 kuer maatte vi ha etpar sækker fulde. Men hverken melken eller smørret blev saa deilig av løv som av skoggræs.

Om vaaren efter et daarlig høiaar var det ofte knipetak med at faa bølingen framfødd; ti da hadde vi jo ikke løvet at ty til. Enten brukte vi da at sanke rensdyrmose, (hvitmose) som koen liker svært godt, eller palm, (gaasunger) og andre unge skud av siljuen, som den ogsaa er svært glad i.

Men paa de fleste steder især øst og nord i sognet, brukte man at «skave». Hele læs av løvtræernes grene blev da kjørt hjem, og saa var det for at bruke kniven og avskave barken og brække de unge skud. Dette arbeide utføres inde i dagligstuen; det fik ikke hjælpe, om det blev «braatete». Dyrenes liv maatte reddes fremfor alt.

De avskavede grene kaldtes skjævlinger og bruktes til ved.

Det blev vistnok ingen gjestebudsdage for koen under saadanne forholde; men man var glad til naar sulten knep, at faa den framfødd, selv om det skulde vise sig, at baade koen og melken «tok av».

En av aarsakerne til vaarknipen og formangelen, var ogsaa den skadelige vaarbeitning, der heldigvis nu er omtrent ganske ophørt.

En anden aarsak er, at folk satte sig til med alt for mange dyr, idet man dengang foruten storkvæget ogsaa sat med et snes sauer og derover, og sauen forstaar ogsaa at skrike op efter mat.

For at spare paa høbeholdningen, er man da gaat til den motsatte yderlighet saaledes, at man har ganske ophørt med at holde disse nyttige husdyr.
Anm.: Foruten de allerede antydede, hadde Jacob Frantsen ogsaa i nogen tid sommerfjøs paa «torvet» ved Lerstangbækken, men ikke «ildhus», saa de maatte bære melken den lange vei hjem.

Abr. Rønningen og hans svigersøn Amund Røsvik hadde i 50-aarene sæter paa en deilig grøn slette oppe i Askedalen, og Ole Adolfsen og begge hans svigersønner Even Moen og Ole Gulliksen hadde paa samme tid sæterhuse ved Bjønnæssolvik.

O. Ramberg hadde i mange aar sæter inde ved Langangsfjorden, (Rødsæternordre), og Jacob Rød hadde sæterhuse inde ved «Ødegaarn», hvor han ogsaa slog og høstet. Rasmus Berg hadde indrettet sig en sæter et litet stykke oppe paa Bergsheien, der som veien gaar til Blannepotta.

Naar fremmede kjør traf hverandre, var de stygge til at slaas, førend de hadde lært hinanden at kjende. Dette var ogsaa tilfælde, naar man «slap» dem om vaaren, dyrene efter det lange fjøsliv om vinteren, var blit fremmede for hverandre. Hele familien maatte da være tilstede dels for at se paa moroen, dels for at «skille» de kjæmpende, at de ikke gjorde en ulykke paa hverandre For at avværge faren ved de lange spisse horn blev toppen av hornet avsaget om vaaren og en «klaate» sat paa.

Enkelte dyr, især okser var folkevonde og maatte gaa med spjeld for øinene.

Av ulykker blandt kjør kan nævnes, at den ene stanget paa den anden, at den brak av sig benet, at den faldt ned i en ur eller gled utover et fjeld, hvor dyret hadde sinet sig efter løv eller andet spiseligt. I sommervarmen indtraf der ogsaa en slem og farlig sygdom, som kaldtes «det røe», idet der gik blod fra koen, som ofte satte livet til.

Indtil henimot mitten av forrige aarhundrede var bjørnen ogsaa farlig for storfæet, mens skrub og gaupe helst holdt sig til smaakreaturerne.

En gang var jeg vidne til, at en ko fik en potet fast i spiserøret; den gled og gled nedover indtil den tilslut blev sittende ganske fast helt nede ved brystet. Aa det var et sørgelig syn at se det stakkels dyrs lidelser. Enden blev at den maatte slagtes; men dyrlægen sa at den kunde været reddet ved at holde en plankeende mot den ene side av halsen og derpaa med et kraftig slag av en træklubbe knuse poteten mot planken. Derved vilde den synke ned i maven, og faren være over.

Denne gode melkeko hadde min far kjøpt i «drefta» for 20 spd., som var den almindelige pris for en «Livko» dengang. (Før 1860). Allerede i 70-aarene var prisen paa en god melkeko oppe i 200 kr. og nu er en ko dyrere, end en hest var dengang.

En 2 aars gammel fole betaltes i 50-aarene med 50 spd., og en voksen hest med 100 spd. og derover.

Et faar kostet 4 a 5 spd. Nu er prisen det firdobbelte.

Slaktningen

Saa kommer da endelig den grusomme dag da det kjære, snille dyr skal slaktes.

Enkelte av familien taalte ikke engang at se paa dette sørgelige optrin og endnu mindre at delta.

Især var der jammer paa det barn, som koen var opkaldt efter; men andre smaa stod ogsaa og tutrede og graat.

Engang, mens man holdt paa med at flaa skindet av en stuteknab, stod en liten 3-aaring og hulket, som om hjertet vilde briste.

Smaaen, stakkar, kunde ikke begripe, hvorfor man laa der og skar istykker dyret. Saa brister han da ut med følgende graatkvalte appel til sin far:
"Pappa, di skal gjøre istand stuten igjen! O simplicitas puerilis! (O, barnlige enfold!)

Hesten brukte man gjerne at skyte bak øret, i gamle dage brukte man enten at nedgrave skraatten eller at lægge den ut til bjørneaate. Oprindelig tok man vist ikke engang skindet av den, men nedgrov kadaveret med huden paa. Nu i tiden sælger man skotgampene til slakterierne, der benytter en mængde hestekjød til pølse i og anden mat.

Slaktningen var før i tiden langt mere barbarisk end nu. Der var aldrig tale om at skyte dyret; kniven maatte til, og alle de anstalter, som man brukte iforvelen, var især umenneskelige.

Man bandt 2 og 2 av benene paa koen sammen, og ved siden av dyret anbragtes til slaktebænk en træmeislæde.

Saa drog 2 sterke mænd benene undav dyret, mens slakteren skjøv til, saa at det faldt overende med al sin tyngde og blev liggende paa slæden, hvorpaa slakteren jager en lang kniv enten i brystet eller i nakken paa den dødsdømte, mens en pike staar færdig med en balje for at opfange det utstrømmende blod.

Med grisen gik det om mulig endnu værre til. Man fik ved behændighet trynetræet anbragt paa dens tryne, og saa haler man avsted til slaktebænken med det av alle livsens kræfter skrikende og motstrittende dyr, en i trynet og en i det ene forbenet og grisen efter paa 3 ben. Saa vælter de ham overende paa slæden, idet den under de frygteligste hvin anstrenger sig til det ytterste for at komme sig løs. Lemmerne blir imidlertid under den gyseligste musik bastet og bundet til slæden, og saa - kniven i hjertet.

Der blev forsøkt allerede i min barndom med at skyte grisen; men det kunde gaa svært uheldig, som følgende viser:

Just som skuddet gik slog dyret hodet op, og saa fik den ladningen nede i trynet tvers igjennem tungen og begge kjeverne.

Den fløi da en tidlang rundt i tunet som en rasende, indtil det lykkedes slakteren at faa trynetræet paa det gjennemskutte tryne, saa at de sedvanlige seremonier uten fare kunde utføres og dyret faa naadestøt av kniven.

Et endnu slemmere tilfælde indtraf et andet sted i bygden. Skuddet rammet i nærheten av det ene øre, men ikke dødelig, og det saarede dyr drog sig rasende av smerte ind under gulvet paa uthusbygningen, hvor det la sig til, og hvor der.var saa lavt, at folk maatte krabbe paa maven. Men at gaa løs paa en saaret gris med bare hænder under saadanne omstendigheter kunde der jo ikke være tale om.

Men ved ihærdige anstrengelser lykkedes det omsider at faa slaat en taugbugt om dyret, og ved hjælp av denne fik man da endelig under øredøvende jammerskrik halet det arme kreatur frem, saa at resten av torturen uhindret kunde gaa sin gang.

Kalve skar man tversover strupen, og et faar stak man tvers igjennom halsen, saa at de store pulsaarer blev overskaaret. En haandfast person sat imidlertid paa en stol og holdt benene paa dyret.

Nu er der jo i denne henseende skeet en glædelig forandring, idet slakteren enten tildeler dyret et dræpende slag i hodet med en øks, eller hvad, der er endnu bedre, anvender slaktemaske, hvorved al den sørgelige eksersis med dyret i forveien undgaas.

Hermed faar da behandlingen av husdyrenes «Leben und Treiben» være avsluttet.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen