Gaardnavn i Eidanger

av I. C. Ramberg

(Av et privatbrev fra prof. Oluf Rygh.)

Auen heter i gammelnorsk form audn og kommer av adjektivet audr, øde. l betydning falder det sammen med det hyppige gaardnavn Ødegaarden. I anden form har de det samme navn i Ønna (part av Langangen) og Ønna (parter av Høgset) i Gjerpen. I samme form (Auen) findes navnet i Kvelde sogn i Hedrum.

Bassebu skrives i middelalderen Bassabudér d.e. Bassesboder. Basse var et i middelalderen i Norge ikke sjelden brukt mandsnavn (oprindelig et slags kjælenavn paa bjørnen). Hvad slags boder her kan være tale om, lar jeg usagt; mulig fiskerboder?

Tveitan, Tveit er som bekjendt et meget almindeligt gaardnavn og er vist av meget gammel oprindelse. Det verbum, hvorav ordet er avledet, er utdød i det os bekjendte oldnorsk, men findes i Angelsaksisk (thvîtan) og betyr der: avskjære, avlede ved skjæring. Betydningen i anvendelsen som gaardnavn er antagelig: fraskilt part.

Kreken er vist det gamle ord krikr eller kriki, hvis betydning er: Krok, vinkel, bøining, vraa. Kriken findes ofte som stedsnavn i det sydlige Norge.

Lanner er vist intet andet end flertal av land, der jo ogsaa i ental findes brukt som gaardnavn.

Stamland. Første led i dette navn kunde være Stafn, skibsstavn, der i stedsnavne findes brukt om steder, hvor der er en høi fremspringende fjeldpynt, som man efter dens utseende har kunnet sammenligne med en stavn.

Kokkersvold er neppe rigtig form. Efter hvad der er oppgit av nærboende folk, skulde den virkelige almueuttale være Koksvold. Koks - findes hos os ofte som 1-ste led i stedsnavne. Det kan være oprindellgt Kaups, - av kaup, kjøp, eller Kalfs - av mandsnavnet Kalv (Kalfr), - for ikke at nævne andre muligheter.

Slevolden kunde nok komme av sledi, en slæde. Dette ord findes oftere i stedsnavne, især i forbindelserne Slevaag og Slevik. Dets betydning i denne anvendelse er jeg ikke sikker paa.

I Halvarp er sidste led vist det ord Varp, som endnu brukes i betydningerne: «Røs» (sammenkastet hop av sten) og «Sted, hvor man kaster ned vad eller not» (av det gamle ord verpa (tysk: werfen), at kaste). Første led kan, hvis opgaven om, at navnet uttales Halle er rigtig, komme av et av de gamle mandsnavne Halli og Halladr.

Flaatten er det gamle hunkjønsord flot, en flate, slette (endnu brugt i flere bygdemaal i formen flot).

Hovet kommer vistnok av det gamle ord hefja, at løfte, bringe tilveirs, og betegnes et høit liggende sted.

Oksum skrives i middelalderen Akersemni; betyr altsaa Emne til aker. Navnet har forandret sig sterkt i uttalelse; man skulde ha ondt for at gjette sig til dets oprindelse, hvis det ikke findes anført i den oprindelige form i et gammelt dokument (fra 1461). Merk ogsaa 0xøen: Akerøen.

Ørstvet blev i gamle dage skrevet Erikstveit. Betydningen er altsaa Eriksgaardpart. Hvem denne Erik var, eller naar han levet, det er nok ingen, som kjender til.

Kjølsrud het i ældre tider Tjodolfsrud - Tjodolfs rydning.
Bjørntvet. Første stavelse stammer fra mandsnavnet Bjarne eller Bjørn, eller ogsaa er det dyrenavnet Bjørn. Tvet eller Tveiy betyr fraskilt part.
Hegna betyr indhegnet jordstykke.
VaIIer betyr Volden.
Nøklegaard skulde egentlig skrives Myklegaard og betyr Storgaarden. Ordet «nøkle» kommer av det gammelnoske mikill = stor.
Langangen betyr den lange fjord.
Stulen betyr en sæter.
Rød eller Rud betyr opryddet gaard.
Rønningen = Rydningen = «Røinga» = opryddet plads.
Der findes et utal av disse navne i Eidanger, da der til nesten hver gaard hører en eller flere Rønninger.
Vissevaag. «Visse» er vistnok det gammel-germanske ord «Wiese»: en eng; altsaa Engvig.
Herregaardstrand. Der stod for en 3 a 400 aar siden Birkevolds adelsgaard eller herregaard.

Prestegaarden. Nuværende navn Adelheim har intet med «adel» at bestille.
Den gamle prestegaard «Mo» laa oppaa Moen og brændte ifolge Kraft i 1521. I Stiftsboken heter det omkr. 1575 at «Alheim er nu prestegaard». Den gamle prestegaard anføres da som en deI av prestegodset.
I 1665: Addelhiemb med Øevold og gamle prestegaard.
I 1723: Adelhiem med Øevald.
Adelheim maa være samme navn som Adalæidangr, hvilken betegnelse maa ha fremhævet denne gaard som hovedbruket i motsætning til mindre fraskilte parter; ti ordet AdaI i oldnorsk betyr, at noget skal fremheves.

Hvalen har utentvil sit navn av en fjeldryg, som stikker op av vandkanten under noksaa megen likhet med en strandet hval.
Herøen betyr vistnok Hare-Øen. Navnet uttales tildels Harøen.
Risøen betyr en ø bevokset med krat. (Ris).
Haaøen betyr den høie ø, og er desuten den største ø i prestegjældet.
Siljan. Navnet skriver sig vist fra siljutrær. Det kan ogsaa komme av en elv, der utvider sig og har stille rindende vand.
Lunde. Gaard med mange løvtrær; lund = samling av Iøvtrær. Dog sier man i Eidanger ogsaa en furulund.
Lunde i Bjerkedalen uttales Lønne. Dog har jeg aldrig hørt, Lunde i Breviksbygden uttalt saaledes, det uttales altid Lunne.
Man brukte ofte før, at benævne de 2 søndre Lundegaarde for Søgaren og de 2 nordre for Norgaren -begge med «tyk l, ikke r».
Holte = et skogholt. En samling av (helst smaa) grantrær. Dog sies der ogsaa i Eidanger et oreholt.
Viersdalen sandsynligvis en dal med megen vier. Man sier vierkrat, vierkjær. Vierbusken er meget seig og brukes derfor til tøndebaand.
Solli. Betydningen ligger i navnet.
Kjendalen, egentlig Tjerndalen. Dalen ved tjernet. Der ligger et tjern paa hver side av eiendommen.
Sætret, egentlig NordaIssætret.
Solverød = Solves rydning.
Mule betyr et bredt og høit næs.
Stridsklev. Der verserer et gammelt sagn i tilknytning til dette gaardnavn.

Der har staat et slag mellem 2 konger, Gjerstadkongen og Bratsbergkongen. Førstnævnte kom ind Eidangerfjorden og Bratsbergkongen, der hadde faat nys om sin fiende, var reist ut til Frier. Da han fik vite, at Gjerstadkongen var landet ved Nystrand, styrer han til land og ad en brat fjeldsti, som endnu kaldes Kongsstien, ved Gjeitekleiv fører han sine mænd op til StridskIev, hvor han ganske uventet overrumpler og holder slag med Gjerstadkongen.

Dette er sagnet. Hertil er at merke: Nogen Bratsbergkonge har neppe eksistert. Om Gjerstadkongen fortelles i Snorres ynglingsaga. De bodde paa Geirstad i Skiringsal (Tjølling) og var konger i Vestfold. Gjerstad er saaledes ikke Gjerstad prestegjæld i Nedenæs. De mest berømte av Geirstadkongerne var Gudrød veidekonge eller jagtkonge, samt hans søn, Olaf, som fik tilnavnet Geirstad-Alf. Man antar for vist, at det var sidstnævnte, som la begraven i Gogstadskibet. Snorre fortæller, at han døde av «fotverk», og ved lægevidenskabelig undersøkelse av skeletet, er det konstatert, at manden hadde lidt meget av gigtsmerter.

Ramberg - Rafnaberg - har sit navn efter det steile fjeld - KoIlen - hvor ravnen eller korpen fra gammel tid har hat sit rede hver sommer, indtil den først i 60-aarene blev aldeles borte, og siden sjelden har været at se uten en enkelt gang paa gjennemreise.
Redet hadde den anbragt paa en avsats indunder en sterkt fremspringende klippespids, hvor aldrig noget menneskeligt væsen har sat sin fot. Jeg husker fra min barndom, hvilket frygtelig skrik og spetakel korpefamilien holdt oppe i fjeldet. Og hvor mangen gang iagttok jeg ikke som barn den menneskesky røver, naa den i solskinnet seilte nordover efter bytte, idet den ret, som det var, kastet sig paa ryggen i luften og utstødte den høist eiendommelig klagende lyd «klunken» der for mine øren lød, som om den sang ut det ord: Korax, d.e. ravn, korp. (Gr.).

Betydningen av navne som Birkoen, Sandøen, Løvøen, Løvviken, Stranna, Lia, Dalen, Bakke, Lønnebakke, Myregaard, Saltbua, Ødegaarden, Saga, Sagbakken og lignende vil uten vanskelighet forstaaes, da betydningen ligger uttalt i navnet.

Værre stiller det sig med Sigtesøen. Dette navn blev i sin tid opgit for senere avdøde prof. O. Rygh, men han kjendte ingen forklaring.
Maaske betyr det Utsigtsøen; ti fra øens høieste punkt er der vistnok utsigt til alle verdens kanter.

Hasler har sit navn av hasletrær. (Nøttebusker).
KIep kommer av et navn, som betyr fjeIdknatter, knauser, kIumper. Østover ved Larvikskanten brukes ordet kIep, kleppen om den indretning, som man spænder paa hestens ene eller ogsaa undertiden paa begge forben, forat den ikke skal gaa «løsbenet». Her benævnes den for «klamp», «klampen».
Løkane, Løkene, «Løk» er en dyp elvestub helst i forbindelse med en myr eller et vand.
Bjørnes: Se Bjørntvet.
Skjægge. Navnet stammer rimeligvis fra det gamle mandsnavn Skjeggi.
Rødskjær. Navnet er tat av et rødt skjær nede ved gaardens strand.
Rutua, Røtua, Rautue. Betydningen er vistnok den røde tue. (Kfr. Rausand).
Døvik betyr den dype vik.
Traaholt, Troholt (Traalt) betyr et holt ved en vandrede.
Jønholt betyr noget lignende.
Ørvik. Navnet kommer sandsyndligvis av «ør», en av vandet opdynget grusbanke (aur?).
Sanna = sandig jordbund.
Aas betyr en aas.
Versvik. Jeg har hørt den mening uttalt, at navnet skal bety den veirhaarde vik. Der gis vistnok ogsaa flere andre, likesaa rimelige forklaringsmaater at ty til. (Skibsverft).
Skjelsvik og Skjelbugta har vist hensyn til en bugt eller vik, som er rik paa skjel.
Nauser betyr fjeldknauser.
Lerstang, før Leiristunir av «ler» og «tun». Tun betyr egentlig gaardsplads. Lerstang skal engang ha været adelsgods.

Røra, Røyra, kommer rimeligvis av det oldnorske «reyrr», et siv eller rør («sivagtig vegetation ved strandkanten»). Røir betyr ogsaa en røis, stenrøis; men det er litet rimelig, at navnet kommer derav, da gaarden er noksaa fattig paa den slags herligheter.
Heistad. Gaarden ved heien (gl. Hedinsstadir).
Kjørholt. Navnet kommer vistnok av ordet kjærv, løvkjærv.
Kjærvholt maa altsaa i tidens løp være gaat over til Kjørholt.
Skafreager. Mulig at det kommer av det oldnorske skafa, at skave, og det betyr: grundlændt aker.
Gunneklev. Det ligger nær at anta, at ordet er sammensat av mandsnavnet Gunne (eller lignende) og ordet klev.
Kleven - Kleiva - Raskenlund. Kasserer Rasch i Porsgrund har eiet gaarden. Efter ham har den faat sit nuværende navn.
Grønli. Betydningen fremgaar av navnet.
Grava kommer av det oldnorske grafa = at grave. Oldnorsk: graf = en grav; flertal grafar eller grafir = flere grave. Garden hette fordum grafir = grave.
Skrukkerød. Tør ikke indlate mig paa gjætninger.
Kvæstad. Jeg antar, at man staar sig bedst paa at forklare navnet av det oldnorske kvi, en kvægfold, en indhegning, hvor kvæget stod. Der findes neppe nogen durrende eller syngende fos specielt ved denne gaard, hvortil det gamle navn Kvædustadir skulde kunne henføres.
Grønsholt. Gamle folk skal ha vist at fortælle, at gaarden engang skal ha været kongesæte, og at det er efter en der boende Næskonge, den har faat sit navn.
Gudsfred - Gusfrø. - Maaske betydningen ligger i navnet.
Ulverød. Ulfs rydning?
Øvald. Volden ved øen? (Øvaldskjæret).
Kjelkevik. Vistnok riktigere Kirkevik. Baathavn for kirkefolket paa Bjønnæshalvøen.
Grinna (Grini?) Granaasen eller Granlien).
Sundsaasen. Aasen ved sundet.
Øveraasen. Av det oldnorske ord øfri = den øvre; gaarden ligger nemlig høit.
Flogstad. «Flog» betyr en styrtbar, ubestigelig fjeldside («flaua»). Det er imidlertid liten grund til at anta, at navnet kommer derav. Det er rimeligere at anta, at gaarden engang har het Flatastadir, hvilket navn kan være gaat over til den nuværende form. Gaarden ligger saa at si oppe paa en høislette.
Ørjevik. Rimeligvis av det gamle mandsnavn Ørgen.

Aaklungen (Oklangr). Skal undres, om ikke navnet kommer av det oldnorske ok, et aag og langr, lang. Aaklungvandenes form ligner ogsaa et aag. Der er ogsaa dem, som mener, at navnet kommer av okla, en ankel.
Berg. Der gis en masse gaarde av dette navn. nogle i ental; andre i flertal. Navnet uttales i almindelighet Bærri og kommer av en brat, men ikke videre høi fjeldhammer kaldet «Grishusfjeldet» ved Berg, nordre. Bergsbygden har sit navn efter gaarden Berg.
Navne som Gata, Rødsæter, Langangssæter, Nordal forstaaes av sig selv. Haugholt, (Hovholt) = et høit liggende holt. Denne forklaring svarer ogsaa til de lokale forholde.
Bjørkeveit. Se Bjørntvet.

Gaarde og matrikel.

4 gaarde har (efter A. Helland ) en matr. skyld av over 20 mark.
14 gaarde har mellem 10 og 20 m.
61 gaarde mellem 5 og 10 m.
61 gaarde mellem 3 og 5 m.
86 bruk mellem 1 og 3 m.
107 bruk under 1 m.

De største elendomme er: Bjørntvet. Hovedbølet har en matr. skyld av 25 mark, 62 øre.
Hertil kommer 69 bruksnr. med ca. 36 skyldmark, saa at hele eiendommen faar tils. 60 skyldmark.
Efter 1905 er imidlertid eiendommens bruksnr. øket med henved et hundrede, for det meste hustomter med have.
Lunde, nordre og søndre. Hele eiendommen med sine 22 bruksnr. har ca. 55 skyldmark.
Langangen. Hovedbølet har 21.69 skyldmark. Hertil kommer 11 bruksnr. med godt og vel 20 m. Hele eiendommen har altsaa ca. 43 skyldmark. Endel bruk er ikke særskilt skyldsat.
Kvæstad med 11 bruksnr. 42 m.
Tveten, n. og s., 36 bruksnr., tils. 40 m.
Siljan, s. og n., 13 bruksnr., 37 m.
Adelheim 18,12 m. Hele eiendommen med sine 33 bruksnr., ca. 35 m.
Lerstang med 21 bruksnr., ca. 30 m.
Herøen med 33 bruksnr., ca. 30 m.
Sognet har efter matrikelen av 1905 ialt 77 matrikelnr. med 725 bruksnr., og en samlet matrikelskyld av 1182 m., 1 øre.
Gjennemsnitsværdien av skyldmarken var i 1897 kr. 2,364.00.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen