Porsgrunn Høyreforening 75 år

ved Gjerløw Skaardal

Porsgrunns Høireforenings tilblivelse

Den 8. og 10. november 1888 hadde Grenmar en stor annonse hvor Porsgrunds Høyrevelgere innkalles til møte 12. november i Raadhussalen «for at drøfte spørgsmaalet om oprettelse af en Grundlovsforening her i Byen, og foretage prøvevalg på Storthingsrepresentant for Byen»

Annonsen var undertegnet av følgende herrer:


S. Andersen
Kontorfuldm.
Kr. H. Dyring
Bogtrykker
Anthon Hansen
Kjøbmand
Nils Olsen Lunde
Formand
Hans W. Bagger
Toldbetj
Th. H. Dyring
Boghandler
H. Iversen
Skibsreder
Alfred Petersen *)
Cand. jur.
D. Ditlefsen
Maler
Nicolai Friis
Skibsreder
E. A. Lammers
Dispachør
C. J. Sørensen
Kjøbmand

Foruten av disse 12 var innbydelsen tiltrådt av 118 av byens borgere, og selv om vi har lite plass i denne historik, noteres navnene, hvorav mange vil gjenkjennes som senere betydningsfulle menn i vår by:

C. M. Abrahamsen, O. K. Abrahamsen, O. M. Ahlbom, P. Andersen, O. C. Andresen, H. Arnestad, H. Arveskaug, T. R. Asdahl, B. Condrup, P. Dietrichson, K. A. Enger, C. G. Flood, J. Aall Flood, Niels W. A. Flood, Jakob Friis, Chr. Gjertsen, Thron Gundersen, Iver Hansen, Markus Hansen, C. J. Halvorsen, Amund Hansen, A. Halvorsen, Gunnerius Helgesen, R. O. Helgesen, O. Holler, S. K. Høegh, A. Isaksen, J. Johannessen, Sivert Johannessen, Even Kaalstad, D. Klingberg, Jørgen C. Knudsen, K. A. Knudsen, Kristian Krohn, H. Larsen, Carl Lund, Nils Mathiesen, J. Melgaard, S. Munk, Axel J. Myhre, Hans Møller, A. Nielssen, Pedersen, Theodor Pedersen, P. M. Petersen, H. Resch, A. O. Rougtvedt, W. Simonsen, H. D. Stephensen, V. Sørensen, O. Tandberg, Andr. Thorsen, Kittil Thorstensen, O. Tygesen, J. A. Carl Norberg, Stener Olsen, J. Pedersen, Jens Pedersen, J. Kraft Vauvert, L. M. Vauvert, Stian Wemmestad , Math. Vauvert, Louis Vauvert, Andr. G. Wefring, Jonas Wessel, T. P. Wiibe, C. O. Wright.

Møtet den 12. november ble åpnet av Nicolai Friis, og Jørgen C. Knudsen, som ble valgt til dirigent, «betonede nødvendigheden af at de Konservative indvaanere af Byen slutter sig sammen for at modarbeide det arbeide som den for en tid siden stiftede Venstreforening har sat igang, i hvilken hensigt han på inbydernes vegne foreslog dannet en Grundlovsforening, bygget paa det av de delegerede for Landets Konservative foreninger vedtagne program».

Forslaget ble vedtatt enstemmig og uten debatt og så gikk man over til å diskutere prøvevalg på Stortingsrepresentant.

Foreningen ble konstituert på et av 114 velgere besøkt møte den 3. dec., ledet av Jørgen C. Knudsen. Efter at et lovforslag, som bl. a. sier at foreningen skal ha et styre på 9 medl. hvorav 6 fra øst- og 3 fra vestsiden, var vedtatt, ble følgende styre valgt:

Skibsreder Jørgen C. Knudsen
Skibsreder Nicolai Friis
Skibsreder O. K. Abrahamsen
Arb.formann Gunerius Helgesen
Kjøbmand A. O. Rougtvedt
Dispachør E. A. Lammers
Toldb. Hans E. Bagger
Bogh. Kr. H. Dyring og
Klokker Theodor Pedersen
Suppleanter:
Cand. jur. Alfred Petersen
Skibsf. Carl Norberg
O.r.sakf. C. G. Flood
Arb.form. Ole Mastebakken
Overlærer Stian Wemmestad og
Bagerm. J. Johannessen

Derefter erklærtes Porsgrunds Grundlovsforening, som senere ble Porsgrunds Konservative Forening, og i generalforsamling 30/3-1940 omdøpt til Porsgrunns Høireforening, stiftet.

(Stiftelsesdagen er altså 3. desember, ikke 12. november, som Porsgrunnsboka sier, og som også er nevnt i møteboka ved et par jubileer). Grundlovsforeningen er i en jubileumstale og i Grenmar betegnet som «Distrietets første politiske forening». Det er heller ikke riktig, i det den, med Jørgen C. Knudsens ord, ble til «for at modarbeide den for en tid siden stiftede Venstreforening».

Foreningens virksomhetsområde

I Grundlovsforeningens formålsparagraf 1 heter det: «Foreningens formaal er at bidrage til at vor Samfundsorden under jevne Fremskridt bevares navnlig at værne om vor Grundlov og Foreningen med Sverige. Til dette øiemeds Opnaaelse vil Foreningen virke for Konservative Storthingsvalg» o.s.v. Det var et ganske hårdt innenrikspolitisk klima i Norge i de dage. De største stridsspørsmål var Unionsaken, Skoleloven og utvidet stemmerett.

At kampen var ganske bitter fremgår av en «insender» i Grenmar 13. november 1888 som omtaler Venstreforeningens møte 12. november (samme kveld som Grundlovsforeningen besluttedes stiftet). Der var diskusjon om Stortingsvalget med postm. Bentsen som innleder og adgang for alle.

Innsenderen i Grenmar forteller: «Der blev brugt kraftig skyds mot Høire og hvis Hr. Bentsens skildring af Høires færd og forhold var sande maa Høiremen være de værste skurke under solen - ja rene vanvittinger». Neste taler, Bergkandidat Mortensen, «der om mulig overgik sin forgjenger i at harsellere og rakke ned paa Høire, spurte: «Tror I Venstremen, at Høire ville være med paa almindelig Pensjonskasse for det hele land? også for arbeiderne?» «Nei, nei». Men, oplyser insenderen som forøvrig nevner at ingen Høiremand hadde ordet og at Grenmar ble nektet å ta referat; «Redaktør Kjilland påviste i et rolig og sindig foredrag flere uefterretteligheter i inlederens og Mortensens foredrag og oplyste at tanken om en sådan Pensjonskasse netop var udgaaet fra den forrige Høireregiering».

(Amtsskolebestyrer Ketil Kjilland var redaktør av en liberal Venstreavis som iflg. en annonce utkom i Skien 2 ggr. i uken og «vil have en jævn Fremstigspolitik og Sparsomhed i Hjem, Herred, Amt og Stat og undgaa personlig Forfølgning og Forkjætring». Abonnementet koster 70 øre kvartalet med 7 øre i tillegg for postforsendelse).

Formålsparagrafen er naturligvis med årene noe endret. Foruten hovedoppgaven, å oppstilte kandidater til Storting - Bystyre - Formannskap - Skolestyre - og Forliksråd og organisere og drive valgarbeidet har foreningen fulgt våkent med i den økonomiske og politiske utvikling og ved foredrag og diskusjonsmoter vært med på å høine den politiske interesse. De fleste av våre betydelige Høirepolitikere har besøkt foreningen - oftest kanskje C. J. Hambro og Herman Smitt-Ingebrethsen.

Pressen

Foreningen har også spilt en rolle vedr. den lokale Høirepresse. «Grenmar» - tidligere «Porsgrunds Blad» stiftet 1850 som i mange år var utgitt av Brdr. Dyring ble i 1917 utbudt til salg og Konservative Forening nedsatte en komité bestående av Johs. Johannessen, Chr. Knudsen og Carl P. Wright, som samlet en aktiekapital på 60000 kroner. «Grenmar» ble overtatt for 45.000 kroner. Kjelstrup og derefter Johan H. Eriksen var en kort tid redaktører, og så kom Harry Brevig som fra 1921 under trange økonomiske forhold redigerte avisen til 1930 da A/S Skiensfjordens Presse ble stiftet med Wright som formann. Med Arne Ucherman Sandvig som ansvarshavende ble nu Høireavisen trykt og utgitt i Skien under navnet «Fylkesavisen» med bibehold av navnet «Grenmar» for vårt distrikt og Harry Brevig som lokalhavende og greide både Skiens og Porsgrunnskontoret til sin havende og grendde både Skiens og Porsgrunnskontoret til sin død i 1938. Nu overtok redaktør Brunsvig i Skien med Finn Bjørneboe og senere Siggen Olsen som Porsgrunns-redaktører. Reidar Stavseth var redaktør fra 1951 til 1953 da Siggen Olsen overtok og fungerte til avisen gikk inn i 1954.

Porsgrunn Høireforening har fremdeles forlagsretten til Grenmar.

Foreningens økonomi

I et styremåte i 1931 foreslo formannen Jeremiassen, innført en fast, årlig medlemskontingent på 1 krone. Midlene til arbeidet var tidligere skaffet og måtte også fremdeles skaffes tilveie ved bidrag, spesielt i valgårene.

For om mulig å få en mer trygget økonomi vedtok man på ekstraordinær generalforsamling i 1939 å søke å få Høirevelgerne til å tegne seg for et fast årlig bidrag stipulert til 2 pst. av den hvert år ilignede skatt. Av det således tilveiebragte beløp skulle 20 pst. gå til Centralstyret, 30 pst. til Fylkesorganisasjonen og 50 pst. beholdes til foreningens drift. Ca, 60 medlemmer hadde tegnet seg i denne bidragsmappen som første året innbragte ca. 2.800,- kroner, men listen kom bort - sammen med møteprotokollen - under okkupasjonsårene, og nu går det efter den gamle oppskrift. Men det kan også gå bra - i 1950, med O. W. Schou som finansminister viste regnskapet en kassabeholdning på 4536 kroner.

Kontingenten er naturligvis etterhvert noe forhøyet.

Foreningens formenn gjennom årene

Den første møteprotokollen er borte. Man har trodd at tyskerne tok den, men o.r.sakfører Chr. Abrahamsen, som var foreningens formann i okkupasjonsårene, mener at den ikke var med i arkivet da han overtok. Takket være Grenmars omtale av 40-åringen i avisen for 2/11-1938 kan vi imidlertid gi navnene på formennene i hele foreningens 75-årige tilværelse.

Jørgen C. Knudsen 1888 - 89 - 90
Stian Wemmestad 1891
Nicolai Friis 1892 - 93
Martin Johannessen 1894 - 95 og 97 -98 - 99 - 1900
Kr. Krohn 1896
Einar Wellerop 1901 - 02 - 03 - 04 - 05 og 1916 - 17 - 18
Chr. Knudsen 1906 - 07
Johs. Knutsen 1908 -09
Johs. Johannessen 1910 11
Peder Tollefsen 1912
B. Hagen 1913
Andr. Aasland 1914 - 15
Carl P. Wright 1919 - 20 - 21 - 22 - 23 og 1925 - 26 - 27 - 28 - 29
M. Larsen 1924
Johan Jeremiassen 1930 - 31
Chr. Abrahamsen 1932 - 33 og 1940 okkupasjonsårene ut
Arthur Hauge 1934 - 35 - 36 - 37 - 38
Gjerløw Skaardal 1939
Aksel Fjeld 1945 - 46
Reidar Ditlefsen 1947 - 48 - 49
Gustav A. Gudbrandsen 1950 - 51- 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Kr. Young Halvorsen 1960 - 61 - 62 - 63

Som man ser toppes listen av Carl P. Wright og Gustav A. Gudbrandsen, som begge har ledet foreningsarbeidet i 10 år. Derefter kommer Einar Wellerop med 8 og Martin Johannessen med 6 og Arthur Hauge med 5 år.

Litt av hvert

Da protokollene fra tiden før 1915 som for sagt er borte er det vanskelig på så kort tid å finne frem noe særlig om foreningens arbeide og de menn som sto i spissen i disse mørklagte år. Et av våre medlemmer husker en sang til festen for 50 år siden hvorav det fremgikk at spesielt Einar Wellerop, Johs. Johannessen og Elling Ellingsen hadde innlagt seg store fortjenester. - Om Wellerop, som ble kalt «Generalen», het det i første vers: I

«Wellerop kommer Wellerop går
Ingen op mot Wellerop når».

Vers 2 og 3 var viet Johannessen og Ellingsen, men vår kilde er ikke sikker på ordlyden.

Til Wellerops ære ble det i 1920 «gitt en soupe» hvorunder han ble overrakt en gave. Johannessen som var formann eller viceformann i 11 år var stadig, sammen med Abrahamsen, Wright, Hauge o.s.v. å finne i programkomiteen før valgene. Revisor Elling Ellingsen var i en årrekke, - til han i 1914 flyttet til Oslo, - foreningens dyktige, ulønnede sekretær. Ved sin avreise fra byen ble han av «taknemlige høirevelgere» overrakt et vakkert gullur.

Fra 1915 er protokollen fort med forskjellige handskrifter inntil 1930 da Vdm. Valdussen ansattes som sekretær og derefter med sin karakteristiske, lettflytende skrift førte protokollen i samfulle 20 år. Han avløstes av Leif Axelsen til 1954 da vår nuværende sekretær, Adolfa Øvald, overtok.

Av de menn som i vår tid har betydd mest for Høyreforeningen tør vi vel trygt fremheve konsul Carl P. Wright og kaptein, senere generalmajor Arthur Hauge. A gi disse herrer den omtale de fortjener ville ta tid og sprenge rammen for denne lille historikk. Carl P. Wrights dyktige, oppofrende arbeide og økonomiske støtte når det gjelder foreningen, fylkesorganisasjonen og spesielt Høyres presse er kort og godt enestående. Wright som til sin 60-års dag ble overrakt en bekvem lenestol som en liten erkjentlighetsgave ble i 1957 foreningens første Æresmedlem og i 1959 Æresmedlem av Fylkesorganisasjonen. Kaptein Hauges energiske arbeide i politikken ble avbrudt av krigen, hvoretter han fortsatte som militær og flyttet fra byen. Ved sin død var han generalmajor.

Foreningen har nu to Æresmedlemmer, fru Dik Reim og Gjerløw Skaardal.

Høirekvinners Klub

er stiftet 14. mai 1934 og har hatt følgende formenn:

frøken Martha Johannessen 1934, 35, 36, 37, 38, 39-40
fru Dik Reim 1945, 46, 47
frøken Aslaug Gloppestad 1948, 49, 50,51,52
fru Astrid Helgesen 1953, 54, 55
fru Berit Winter-Hjelm 1956, 57, 58,59
fru Grete Gudbrandsen 1960, 61, 62 og fremdeles

Fru Margit Birkeland er varaformann, fru Mary Vik Sørensen sekretær, fru Ursula Tandberg-Hansen kasserer og fru Borgny Eikland-Nilsen styremedlem.

Av disse har spesielt fruene Reim og Helgesen i mange år vært Høirerepresentanter i bystyre og formannskap.

Klubbens formann er i likhet med U. H.s formann selvskreven medlem av Porsgrunn Høireforenings styre.

Unge Høire

Unge Høire som ble stiftet 1922 fikk en trang fødsel. Den først valgte formann flyttet fra byen efter 14 dager, og nr. 2 «meldte seg ut» før han hadde holdt noe møte. På den annen ekstraordinære generalforsamling innkalt av varaformannen, Gjerløw Skaardal, ble denne valgt til formann, og arbeidet kom igang. U. H.s første protokoller) er også borte, så der kan være luker og feil i rekkefølgen i denne formannsfortegnelse:

Gjerløw Skaardal, Charles Helgesen, Harry Brevig, Arne Sandvik, Jacob Aall Møller, Finn Bjørneboe, Reidar Ditlefsen, Aksel Fjeld, Gustav A. Gudbrandsen, Leif Axelsen, Ellef Ellefsen, Finn Grimsgaard, Torstein Tynning, Kjell Nilssen, Eva Skilhagen, Finn Kaare, Knut Vegan, og Torkel Moe.

Gjerløw Skaardal, Finn Bjørneboe, Gustav A. Gudbrandsen, Bodil Flåtsund og Torstein Tynning har vært medlemmer av Unge Høires landsstyre - Tynning er nu landsstyrets formann.

U. H.s formann er selvskreven medlem av Porsgrunn Høireforenings styre.

Fra U. H. har Porsgrunn Høire fått flere av sine beste folk. På toppen av Høires representantliste finner vi i dag Gustav A. Gudbrandsen som i 10 år var formann i Porsgrunn Høireforening og nu er gruppefører i bystyret og formann i fylkesorganisasjonen, og Torstein Tynning som i flere år har deltatt aktivt i Eidanger Høire og i fylkesorganisasjonen, og nu sitter i Høires Centralstyre (for Unge Høire) - de er begge rekruttert fra U. H.

Høires Fylkesorganisasjon i Telemark

er en ung organisasjon. Vi har ingen sikre opplysninger om stiftelsen, de data Fylkessekretæren kan gi går tilbake til 1930 som antagelig er stiftelsesåret. Men sikkert er det at det var Porsgrunns Høireforenings formann Carl P. Wright som her utførte det grunnleggende pionerarbeide. I et av de første av 20-årene ble nedskriveren herav for Carl P. Wright's regning sendt rundt i Vest-Telemark for å søke opp Høireinteresserte kontakter (hvilket den gang ikke var så enkelt) idet der bare i Gjerpen (1/3-84), Bamble (16/3-84), Drangedal (3/6- 84) og en kommune til, var dannet grundlovsforennger. Gjennom en utstrakt brevveksling med disse og de nye kontakter og utalige besøk og valgforedrag la han grunnen til den nu arbeidende organisasjon.

Av fylkessekretær Gisholts opplysninger fremgår at Wright i 8 år fra 1930 fungerte som fylkessekretær (ulønnet), derefter kom Arthur Andersen, O. Hjalmarson-Lie, D. Martens, Robert B. Vetlesen, Thorleif Løken og fra 1954 Thor Jacob Gisholt.

Formenn i fylkesorganisasjonen har vært:

1930-38 Herman Løvenskiold
1938-46 Peder Kjørholt
1946-52 J. Stub-Jacobsen
1952-53 Peder T. Næss
1953-62 Didrik Cappelen og fra
1962 Gustav A. Gudbrandsen.

Porsgrunn Høireforenings styre

i jubileumsåret består av:
Kr. Young Halvorsen, formann
Ole Jacobsen, viseformann
Reidar Ditlefsen, kasser
Olaf Wright Schou
frøken Ba Bergh
frøken Adolfa Øvald, sekretær

Foreningen hadde ved siste generalforsamling 361 medlemmer.

Rettelser

Avsnittet Pressen linje 14 og 15 skal lyde:
redaktør. Ved Sandvigs fratreden 1933 ble Brevig ansvarshavende og greidde-

Avsnittet om Fylkesorganisasjonen.
Efter at skriftet er trykt har Fylkessekretær Gisholt funnet 2 brev, som viser at Høires Fylkesorganisasjon var i virksomhet allerede i 1921. Det ene 5 dat. okt. 1921 er undertegnet: For Høires Fylkesorganisasjon i Telemark. Carl P. Wright, og det endre dat. sept 23 Fylkesorganisasjonens Finanskomite Carl P. Wright,
Johs. Christiansen +/
Oscar Bergh++/
Cato Aall H. Løvenskiold *++/
Den omhandlede reise i Vest-Telemark må da være gjort i eller like før 1920
+/ Godsforvalter , Løvenskiold-Fossum. ++/
Redaktør av Fremskridt, Skien. +++/
Oberstløitnant, Stortingsmann og formann i Fylkesorganisasjonen, boende på Rafnes i Bamble.
G.S.

Note:
*) senere konsul Alfred P. Wright.


 
 Gjerløw Skaardal: Porsgrunn Høyreforening 75 år. - Porsgrunn 1963. - 6 bl.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen