Halvor Wenstøb's journal

Skrevet under hans opphold i København i tiden fra 8. august 1805 til 21. juli 1807

Etter orginalen som er skrevet på folieark og er på 44 sider ved Carl Ditlefsen, Porsgrunn.
Orginalen tilhører enkefru Amalie Wenstøb, Porsgrunn

De herrer som nevnes i Journalen er foruten Jørgen Aall i Porsgrunn (kjøpmann, Eidsvollsmann og Stortings representant for Porsgrunn og Skien 1815 - 1816 bodde på Roligheten hvor han døde i 1833) som bekostet hans opphold i København og reisen i Sverige i august - desember 1806 sammen med sin Matematikklærer løytnant Tuxen. Kommandør Reiersen i København som var Aalls representant og veiledet og hjalp Wenstøb samt utbetalte ham penger hver måned til opphold m.v. - Fals og Justisråd Stephansen til hvem han medbrakte brev fra Norge og som var ham en god støtte. - Professor Ravert på det Kongelige Bibliotek som gav ham kausjon til Professor Rasmus ved det Clausenske Bibliotek som W. for det meste benyttet, han sier: "da det i det Clausenske Bibliotek forefinnes langt flere og bedre bøker i Mecaniken enn i det Kongl. Bibl." Professor Ravert skaffet ham adgang til Lands Husholdnings Selskapets Modellkammer hvor han fik se og låne Modeller, en Modell af en Hollands SagMølle begeistret ham særlig, han skriver her: "... som var ganske simpel og tillike god, hvorav jeg har foresatt mig at gjøre en Tegning." Professor Ravert skaffet ham også adgang til Akademiet, direktør her var Justis Råd Abildgård. Wenstøb hadde imidlertid svare strev med at få plass på Akademiet da en lærer ved navn Thyborg ikke brydde seg noe om ham. Vår gode hr. W. var ikke særlig blid på ham heller, efter hvert blir dog Thyborg mere forekommende, antagelig efter irettesettelse af Kommandør Reiersen til hvem W. hadde beklaget seg. Han sier: "Thyborg blir bedre og bedre." (se s. 13)

W. var også hos Professor Smidt, "hvor jeg fik se en forferdelig mengde af alle sorter optiske, hydrauliske, hydrosfastiske, mekaniske Redskap og verktøy." Videre skal nevnes Jacob Aall på Borgestad, (død 1826) som af og til var i København som W. talte med og fremviste sine Tegninger arbeider.

Til Hofjunker Løvenskjold utførte han en Tegning til en vogn. Didr. Cappelen var også dernede på den tid. -

Herr Wenstøb er som man vil se af journalen meget kortfattet i sine notater om Dagens begivenheter, f.eks. den 1. januar 1806 skriver han: "Var jeg ude på Amalien Borg og så Arveprinsens Liigparade og da det blåste og Vindmøllen gikk var jeg ude på Volden om Eftermiddagen." Lørdagen den 4. skriver han: "...og var ude og så Arveprinsens Liigprosesion som var samme aften." Tirsdag den 25. mars skriver han: "Var jeg om Formiddagen ude på Amager og så en ble halshugget, siden på Biblioteket om Aftenen på Comedie der ble spillet den stortalende Soldat." Kort og godt uten kommentar. -

Hans første lærer i mekanikk var løytnant Hensler som han hadde en kort tid, og fik så løytnant Tuxen som før nevnt var med på de 4 måneders reise i Sverige, fra 9. august til 20. desember 1806, og som også skulde vært med på reisen i Holland sommeren 1807, men denne reisen ble det visstnok ikke noe av. Skipet de skulde være med lå klar til at seile men som W. sier: "Tirsdag den 21. juli var det gunstig vind for oss men for det meste hindringer enda fra skipperens side ble det ingen Reyse av." Det kan jo være at hindringene var England som jo den tid ble temmelig nærgående mot Danmark og det resulterte jo i bombardementet på København den 2. september - eller er reisen plutselig bestemt så W. ikke har fått tid at notere mere i journalen? -

Den 2. juli 1809 utstedtes reisepass for Mekanicus Halvor Christensen Wenstøb til reise gjennom Sverige og han ankommer til Porsgrunn kl. 18.30 den 27. juli. (se s. 42)

Etter hjemkomsten til Norge ble han ansatt som bestyrer ved Aalls lasteplass på Lahelle og nedsatte seg senere i Porsgrunn, hvor han ble en meget benyttet mann i kommunen. Han var medlem fra det første kommunestyret da han ble valgt den 18. mars 1837 og satt til 1847 dels som representant og dels som medlem af formannskapet, i 1845 var han viseordfører. 1844 var han en af de 3 valgmenn til Stortingsvalget og af de tre stemmer fik han en som Representant og en som varamann. - Som mekaniker var han meget vel ansett. Han var den første som ga støtet til oppførelse af en bro mellom østre og vestre Porsgrunn, det var i 1839, men det tok 62 år før broen ble til virkelighet og åpnet for trafikk den 11. desember 1891. - W. var også forfatter af en del leilighetsdikt. -

Den 19. februar 1829 får Wenstøb håndverksbrev som Bokbinder og rett til at drive en liten handel som de såkalte Høkere. (se s. 42)

I 1849 beklager en innsender i Correspondenten nr. 83 for 17. oktober seg over byfogd Heyerdahl som lar en af sine kontorbetjente administrere utpantningsforretningene og underfogden (Wenstøb) er med kun som vitne. Byfogden svarer på dette i nr. 85. - Redaksjonen skriver: "Underfogden i Porsgrunn er en mann, som gjennom en lang årrekke har nytt sine medborgers udelte aktelse, og den måte, hvorpå han omtales i ovensiterende Oppsats, vil således forhåpentligvis kunde bidra til at denne gamle affældige mann, under erkjennelsen af hans fortjenester, entlediges som underfogd med sin hel gå i pensjon."

- - - - - o - - - - -

Halvor Christensen Wenstøb er født på søndre Wenstøb i Gjerpen den 12. april 1785. Han var gift to ganger, først med Inger Johanne Haraldsen og andre gang med Johanne Carine Johnsen, og hadde 4 sønner og tre døtre hvorav Johanne Velocita Alargarita Coronna Wenstøb og Sigrida Ingrihanna Corinna Wenstøb døde tidlig, en sønn fyrvokter på Fuglehuk. Halvor W. var ugift og bodde på Kirkehaugen, en datter var gift i England med en Bugge og har sønner i den Engelske marine. Den yngste af sønnene var Thor Christian Johan Petrus Wenstøb født 23-7-1846, skipsfører og omkom med skipet den 2-10-1911. Var gift med Maren Amalie Gunhilde Jacobsen Knardal f. 1-1-1863 som nå bor i Porsgrunn. Ingen barn.

Halvor Wenstøb døde som vaktmester den 16. januar 1854. -

Porsgrunn den 25. april 1932.
Carl Ditlefsen

Halvor Christensen Wenstøp's journal,

holden over mine efter herr Jørgen Aall's ordre gjorde Reyser først fra Porsgrunn til København.

Torsdag den 8. august 1805
Reiste jeg med Jomfru Hansen fra Porsgrunn kl. 10 om Eftermiddagen og ankom Stathelle kl. 1 og ½.
Fredag den 9. august
Var i land og spiste, hadde ingen Beskjeftigelse uten at læse.
Lørdag den 10. august
Likeså til om Eftermiddagen kl. 11 gikk i Guds Navn til Sjøs og Cinden med, godt Vær og Vind.
Torsdag den 15. august
Kl. 2 om Morgenen på Helsingørs Rehd hvor jeg var iland med Damm og om Formiddagen kl. 10, ½ seilte vi ned til København hvor vi ankom kl. 4 om Efterm. Jeg gikk i land med Jomfru Hansen men traff ikke Comd. Reiersen, jeg gikk da til Herberger Huus, kaldt SKIBET på Vestre Gade og forble der om Natten.
Fredag den 16. august
Var jeg hos Comd. Reiersen som mottok mig meget Godt, gik efter hans ordre hen at oppsøke mig et Logi, men fant alle for dyre, spadserede omkring i Byen for at blive kjendt, forble i mit forrige Logi.
Søndag den 18. august
Var jeg hos Stephansen og talte med ham og hans Ven, siden hos Comd. Reiersen og fik anvisning til Professor Ravert, og om Efterm. var jeg tilligemed Arne Berg på Trylleteateret og spaserede siden til Fredrichs Borg's Slot.
Lørdag den 17. august
Atter hen at søke Logi og fant endelig et i Lille Kongens Gade for 20 Sk. Dansk om Ugen, siden var jeg hos Fals og Just: Stephansen med brev, var på Børsen og hos Damm efter mit tøi på Kneppels Broe.
Mandag den 19. august
Var jeg hos Profs. Ravert men formedelst hans Forretninger måtte jeg bie til den følgende Dag, var siden oppe på Runde Tårn og ude på Christianshavn og badet i Badehusene.
Tirsdag den 20. august
Fik jeg først fatt på Skipsbyggemester Larsen og spurte ham om Engagement siden skrev jeg om Formiddagen, siden var jeg Hjemme hos Møllebyggeren Hallander, og siden hos Commanders Reyersen men fant ham ikke Hjemme resten af Dagen var jeg Hjemme og læste og skrev jeg i Krafft's Mecanik.
Onsdag den 21. august
Var jeg hos Comd. Reyersen ganske tidlig ble bestikket at reyse til Knarterup var siden hos Hallander, men kunde ey treffe ham den Ganske Dag og måtte så bie til
Torsdag den 22. august
hvor jeg talte med Hallander og foreviste Professor Ravert nogle er, og reysede til Knarterup siden indkjøbte jeg det fornødne Redskap blev bestikket første Mandag.
Fredag den 23. august
Gjorde jeg istand Redskapet mit hos Tømmermanden på Garnison Plassen med Skafter osv.
Lørdag den 24. august
Slibede jeg, var henne og talede med Hallander gikk siden om Efterm. Hjem og skrev.
Søndag den 25. august
Var jeg Hjemme og skrev hiem til Hr. Aall og andre brev, om Aftenen var jeg ude med Arne og Spaserede. Jeg fik også bud om at komme til Hallander til Mandag og arbeide der.
Mandag den 26. august
Da jeg ikke kunde komme til Knatterup var jeg hos Hallander den ganske Dag og oprette Hiul Ramme.
Tirsdag den 27. august
Ligeså henne hos Hallander.
Onsdag den 28. august
Ligeledes eftersom jeg ikke hørte mere fra Knatterups Reysen.
Torsdag, fredag og lørdag
Likeså.
Søndag den 1. september
Forefaldt intet Mækverdigt, jeg var ude på Kaldbrenderiet udenfor Østre Port.
Mandag den 2. september
var jeg atter hos Hallander og firrettede Arbeyde som i forrige Uge, om Aftenen var jeg for første gang i mit Liv på Comedie, Skuespillet var "De 2 Fiagroer".
Samme arbeide hele uken.
Søndag den 8. september
forefaldt intet Mækverdigt om Formiddagen, men om Eftermiddagen var jeg henne og beså Akademiet hvor jeg så mangfoldige Kunststykker af alle sorter.
Mandag den 9. september
atter henne på Hallander, vi blev da ferdig den Dag med et af de Hiul hvor jeg var med og Arbeidede.
Tirsdag den 10. september
Begyntes det på et nytt Antacillo som jeg ligeledes blir med ar Arbeyde på.
Onsdag, torsdag, fredag og lørdag
ligeså.
Søndag den 15. september
var jeg om Formiddagen hos herr Comd. Reiersen og fik et brev til Thorsen, havde noget at skrive, kl. 5 ude på Vestre broe og så de Franske Beriddere.
Mandag den 16. september
hos Hallander den ganske Dag.
Tirsdag den 17. september
ligeledes, men om Eftermiddagen var jeg et Ærinde ude hos Smeden herr. Grøndlund, ved Manchester Fabrikket, jeg så der en heel Deel af hans Smede Arbeyde til Fabrikket.
Onsdag den 18. september
talte jeg med Hallander om Dagløn som blev mig tilstået, og blev quit med det andet Kliemmehiul, om Eftermiddagen i Solvgaten med en af Svendene og tog ind Tagbielker i en Leye Bygning.
Torsdag den 19. september
byggede vi først Vandhiul af Egetre 8 Alens Diameter, talte med Reiersen.
Fredag den 20. september
ligeledes hos Hallander og Arbaydede.
Lørdag den 21. september
var jeg ude på Christians havn og fik tilladelse af Torsen at bese SagMøllen, siden var jeg på Nye Holm og så Rangskipet Prinsesse Carolina gå af Stabelen.
Søndag den 22. september
skrev jeg, var ude ved Vetterinær Skolen på Christians havn, siden forefalt intet Mækverdig.
Mandag 23. september
var jeg hos herr Thorsen, og på Nye Holm hvor jeg så Saugmøllen og Holmens Dreyer Værksted som var overmåde Prektige Mecaniske Inretninger.
Tirsdag og Onsdag var jeg hos Hallander.

Side 5 og 6 mangler i Journalen.

Torsdag den 24. oktober 1805
Om Form. på Biblioteket, om Efterm. på Vindsaugen og fik låne en Bok af Inspectør Thorsen som jeg læste om Aftenen siden Hjemme.
Fredag den 25. oktober
Om Form. læste jeg i Beiers og Hlugarts Emyolopædiiog på Biblioteket, om Efterm. på Vindsaugen tillige med på GrynMøllen.
Lørdag den 26. oktober
læste og skrev Hiemme om Form. på Biblioteket og om Efterm. på Holmen, vilde tale med Hallander men fik ikke.
Søndag den 27. oktober
talte jeg med Hallander og Reiersen ellers intet m ækverdigt.
Mandag den 28. oktober
Om Form. på Biblioteket, om Efterm. på Holmen og om Aftenen da der blev spilt Barselstuen af Holberg var jeg på Comedie.
Tirsdag den 29. oktober
Om Form. tegnede og på Biblioteket, om Efterm. på Holmen og om Aftenen tegnede jeg.
Onsdag, torsdag og fredag
ligeså
Lørdag den 2. november
fikk jeg billeder og Leopolds Hydrautiqve at Læse i på Bibl. om Efterm. på Saugen som sedvanlig at tage M ål.
Søndag den 3. november
Var jeg om Morgenen hos Hallender og fik 2de Fasade Tegninger af VindMølle at tegne efter, siden skrev jeg ud af Biers den hele Dag.
Mandag den 4. november
Om Form. tegnede og på Bibl. om Efterm. på Holmen., om aftenen skrev og avtegnede Mål.
Tirsdag den 5. november
Ligeledes.
Onsdag den 6. november
Talte jeg med inspektør Thoresen om at få adgang til Dreyerværkstedet på Holmen hvilket han Lovede mig, ellers var jeg på Bibl. og Vindsaugen.
Torsdag den 7. november
På Bibl. og tegnede om Form., om Eftermidd. på Holmen.
Fredag den 8. november
Var jeg om Morgenen henne og talte med Professor Ravert, som sagde at da der ikke var videre at bestille hos Hallander så giorde jeg ikke så ille i at gåe om Aftenen fra kl. 5 til 7 på Accademiet for at lære lidt mer Bygning Tegning hvorpå han lovede at give mig Anvisning til Vedkommende på første Bygningaften. Enskjønt jeg ikke troede at det var så meget fordel med at gåe der så kunde jeg dog ikke andet enn ta i mot tilbudet for ikke at støde som jeg fik altså Anvisning og blev besluttet at jeg skulde begynde når jeg blev færdig med at tage Mål af Vindsaugen - siden skulde han nærmere snakke med mig.
Lørdag den 9. november
Om Form. tegnede og var på Bibli., om Eftermidd. kun en kort Tid på Holmen og siden tegnede jeg.
Søndag den 10. november
Tegnede jeg nesten hele Dagen på et Staeenehiul, eller intet Mærkverdigt.
Mandag den 11. november
Om Formiddagen tegnede og var på Bibl. fik en ny Bok hiem kaldt "Buschs Mathematikk". Om Eftermidd. var jeg på Holmen og på Aftenen var jeg på Sjarlottenborgs Kunstaccademi og hos Thyborg foreviste ham herr Raverts anvisning, men svaret ble at for nærværende tid var alle Pladserne Opfyldte, Måske over Nye Aar kunde jeg komme ind o.s.v. hvorved jeg lod det beroe. --
Tirsdag den 12. november
Om Formidd. på Bibl. om Eftermidd. på Saugem tilligemed tegnede jeg hiemme. -
Onsdag den 13. november
Ligeledes, tegnede en Fasade til en Mølle efter lånt Tegning fra Hallander.
Torsdag, fredag og lørdag
Ligeledes
Søndag den 17. november
Blev jeg færdig med Tegningen af Fasaderne på de Møller jeg fik af Hallander. Siden var jeg hos Reyersen og talte med ham, og jeg fik Kaution til det Clausenske Bibliotek og Penge og begyndte lidt på Grundtegningene til Fasaderne.
Mandag den 18. november
På Bibli. og på Holmen og tegnede.
Tirsdag den 19. november
Var jeg om Formidd. på det Clausenske Bibl.hvor der forefindes langt flere og bedre Bøger i Mecaniken end i det Kongelige Bibl. Jeg leverte min Kaution og fik tilladelse af Professor Rasmus at gå ind på Biblioteket og udsøge der de Bøger jeg ønsket at læse i, og et mindre i quvartog Octav til hjemlån. Om Eftermidd. var jeg hiemme og tegnede.
Onsdag den 20. november
var jeg ligeledes på det Clausenske Bibl., om Efterm. på Holmen og tegnede.
Torsdag den 21. november
Ligeledes.
Fredag den 22. november
Læste i Limperts Målebok som var skreven i det hollandske og er en Præktig Bog, om Eftermidd. hiemme og tegnede på et Vandhiul tilligemed beregningen.
Lørdag den 23. november
Var jeg på det Kongl. Bibi. om Efterm. og blev ferdig både med beregningen og tegningen af Vandhiulet..
Søndag den 24. november
Var jeg hos Hallander med de lånte Tegninger, siden var jeg hiemme. Læste og skrev af Busch Mathematikk og Hofmans Mustenbaukunst, ellers ikke noe , ærkverdigt.
Mandag den 25. november
Om Formidd. på det Kongl. Bibli. om Eftermidd. havde jeg noget at bestille med at udskrive noget af de Lånte Bøger fra det Clausenske Bibl. som skulde hen Dagen efter.
Tirsdag den 26. november
Var jeg på det Clausenske Bibl. om Eftermidd., på Holmen om Aftenen og skrev af Mål og regnet.
Onsdag den 27. november
Ligeledes.
Torsdag den 28. november
Om Formidd. på det Clausenske Bibl. Og da jeg troede at jeg have Mål nok for det første begyndte jeg om Eftermidd. på Grunnden til at Aftegne Vind-Mølle Saugen.
Fredag den 29. november
Om Formidd. på C.B., om Eftermidd. hiemme og tegnede.
Lørdag den 30. november
Jeg var henne og talte med Ravert, han lovede mig fra Hallander nogle Vindmølle Tegninger for at Afcopiere og at jeg efter Reiersens begier skulde få se det nye Brændevins Brænderi når det ble færdig om Eftermiddagen på Holmen.

Desember måned 1805

Søndag den 1. desember
Var jeg henne og talte med Hallander og Reiersen, om Eftermidd. var jeg ude på Vetteriniær Skolen.
Mandag den 2. desember
Tegnede hiemme om Eftermiddag. på Vind Saugem.
Tirsdag den 3. desember
Om Formidd. på Bibl. Lånte Livperts Windt Moold Bok i det hollandske hiem med mig, blev færdig med 1 Grund og begyndte om Aftenen på den anded Grund til Vindsaugen.
Onsdag den 4. desember
Om Formidd. på det Clausenske Bibl. om Aftenen hiemme og tegnede.
Torsdag den 5. desember
Var jeg ganske tidlig på Saug Møllen for at få nogle Mål til Grundtegningen, siden på det Claus. Bibl. hvor jeg Talte med Professor Rasmus om at få se Moddellene ved Lands Husholdnings Selskabet. Jeg fik frfa ham en seddel til Secretairen ved Selskabet Hornemann desangående som jeg på anmodning skulde levere ham om Eftermiddagen kunde jeg ikke tegne formelst at jeg ennå hadde glemt et par Mål ved Saugen, siden var jeg hos Hallander som efter Professor Raverts begjæring skulde låne mig noen innretninger af Vindmøller at kopiere. Jeg fik riktignok gamle ufullkomne Tegninger uten skala og sammenheng og da jeg af Professor Rasmus fra det Clausenske Bibliotek kan få hjemlånt gode og fullstendige hollandske Vindmøller-Tegninger med skala, har jeg besluttet heretter at ikke be herr Hallander om flere da det ikke kan være mig tjenlig. Om Aftenen utregnet og innførte jeg regnestykkene af adm.
Fredag den 6. desember
Om Formiddagen var jeg på Holmen, siden på Biblioteket. Om Aftenen tegnede jeg på Vindsaugen.
Lørdag den 7. desember
Om Formiddagen tegnede jeg og var hos herr Cecr. Hornmann hvor jeg ble bestemt at møte på Lands Husholdnings Selskapets kontorer i Prinsen af Wurtenbergs Palai om Mandagen da han trodde ingenting var i veien for at få se Modellene om Eftermiddagen så snarest på Holmen som er innført den 7. des. kl. 17.00.
Søndag den 8. desember
Om Formiddagen var jeg hos Justisråd Stephansen hele Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg ude på vestre bro innenfor porten og kjøpte tøy til min frakk på en Fabrikk. Om Aftenen tegnede jeg litt.
Mandag den 9. desember
Var jeg atter på Land Husholdnings Selskapets kontorer hvor tiden af fullmakten til at få modellen ble bestemt fredag og søndag for det første, siden var jeg i byen at kjøpte fòr etc. til min frakk også var jeg hos en skredder for at få sydd den. Om Eftermiddagen var jeg Hjemme at tegnede.
Tirsdag den 10. desember
Om Formiddagen var jeg på det Clausenske Bibliotek, da Dagen nærværende tid var meget kort og jeg kom Hjem fra Biblioteket før kl. 14.00. Om Eftermiddagen så gikk jeg ikke på Holmen, men ble Hjemme at tegnede ferdig den andre grunn til Vind Saugen satte Papir om aftenen til den 3. og innskrev mine på Biblioteket og hentet annotasjoner.
Onsdag den 11. desember
Var på Biblioteket og tegnede om Aftenen på den 3. grunn til 8. kanten.
Torsdag den 12. desember
Måtte jeg ganske tidlig en kort tid på Møllen for at få et Mål som var nødvendig til grunnen, siden var jeg på det Clausenske Bibliotek om Aftenen måtte jeg innskrive noteringer af en Bok som skulde tilbakeleveres den andre Dag.
Fredag den 13. desember
Var jeg på Biblioteket og Lands Husholdnings Selskapet Modell Kammer hvor jeg så en hel mengde prektige Modeller og brukelige maskiner og tillike en Modell af en hollands SagMølle som var ganske simpel og tillike god, hvorav jeg har foresatt mig at lage en Tegning når holmen Møllen blir ferdig herr Professor Rasmus på det Clausenske Bibliotek som har skaffet meg adgang til Modell Samlingen sa jeg skulde siden skaffe mig de jeg ønsket at avtegne og som ikke var for dyre at låne Hjem mot bevis.
Lørdag den 14. desember
Om Formiddagen var jeg Hjemme at skrev ut anmerkninger af Simpets Møllebok og Hofmanns Myllenbaukunst som skulde leveres Hjem igjen, om Eftermiddagen på Holmen og om Aftenen tegnede jeg.
Søndag den 15. desember
Var jeg oppe at snakket med Comd. Reiersen om Matematikk lærdommen som han når svar innløp fra min husbonde ville skaffe til at lære hos en som han samme tid snakket med for 1 m i timen, om Eftermiddagen da det var overmåte godt vær var jeg ude på vollene og ved Tollboden.
Mandag den 16. desember
Var Hjemme hele Dagen at tegnede.
Tirsdag den 17. desember
Var på Biblioteket og bringet Hjem Hofmanns Møllenbau og fik igjen lånt Penters Praktiske Geometri til at lese i og øve mig i utregning Hjemme, om Eftermiddagen tegnede jeg.
Onsdag den 18. desember
Var på Biblioteket om Aftenen og ble ferdig med den 3. Tegning til Vindsaugen og satte Papir på brettet til den 4. Leste og skrev.
Torsdag den 19. desember
Var på Biblioteket og tegnede på den 4. Tegningen til Møllen.
Fredag den 20. desember
Om Formiddagen var jeg på Modellkammeret i Lands H. H. Selskapet hvor jeg snakket med Didrich Cappelen, om Eftermiddagen var jeg på Holmen.
Lørdag den 21. desember
Var Hjemme og tegnede hele Dagen, fik et brev fra herr Aall.
Søndag den 22. desember
Var på Modellkammeret til kl. 14.00 om Eftermiddagen, siden var jeg Hjemme at læste og tegnede.
Tirsdag den 24. desember
Var på Biblioteket, om Eftermiddagen holdt jeg Hellig Aften siden det var julaften.
Onsdag den 25. desember
Bestilte ikke noe betydelig, jeg var udenfor Østerport og i den Katolske Kirke.
Torsdag den 26. desember
Var jeg i Vår Frues Kirke og ude hos Knud Valle på veterinær skolen.
Fredag den 27. desember
Var på Modellkammeret helt til Eftermiddagen, om Aftenen skrev og læste jeg i Centuers Praktiske Geometri.
Lørdag den 28. desember
Var likeledes på Modellkammeret og ude omkring på Volden.
Søndag den 29. desember.
Var jeg oppe og snakket med Comd. Reiersen om Matematikk læren, hans svar var at jeg skulde ble noen dager til han fik snakket med en annen lærer som inspektør Ravert ville sende en til ham, og at jeg ikke skulde skrive Hjem før Didr. Cappelen reiste hjem. Siden var jeg hos Stephansen.
Mandag den 30. desember
Var Hjemme og tegnede på Møllen.
Tirsdag den 31. desember
Var jeg på Biblioteket, om Eftermiddagen var det nyttårsaften hvor det ikke ble bestilt noe af betydning.

Januar måned 1806

Onsdag den 1. januar
Var jeg ude på Amalienborg og så arveprinsens ligparade og da det blåste og Vindmøllen gikk, var jeg ude på Volden om Eftermiddagen.
Torsdag den 2. januar
Var på Biblioteket og hos Ravert siden efter Reiersens ordre, om Eftermiddagen skrev jeg annotasjoner.
Fredag den 3. januar
På Modellkammeret og snakket med fullmektigen om utlån af Modellene efter Rasmus' begjæring som ble mig tillatt imot kausjon. Siden var jeg på Biblioteket hos inspektør Rasmus og sa svaret, han tok mig derpå med til en herr Sidenius hvor jeg fik for første gang se et dreielag med oval og passverk til og erholdt af eieren at jeg oftere måtte komme derhen og bese alt.
Lørdag den 4. januar
På Modellkammeret siden var jeg og så på Høyesterett som ble holdet i samme bygning, om aftenen tegnede jeg lidt og var ude og så på arveprinsens ligprosesion som var samme aften.
Søndag 5. januar
Var jeg at snakket med Reiersen om Form. men var ennå ikke avgjort om Matematikken. Om Eftermiddagen var jeg hos P. Stephansen efter hans eget begjær at komme og snakke med Vogt, men da han var der skulde jeg komme igjen tirsdag Eftermiddag.
Mandag den 6. januar
Ble jeg ferdig med den 4. Tegningen til Saugen, jeg måtte sette Papir på brettet og avtegne en hel del Geometriske begyndelse stykker efter Penthers Praktiske Geometri siden den skulde hjem igjen med det snarest.
Tirsdag den 7. januar
Var på Biblioteket og siden hos Justisr. Stephansen for at snakke med Vogt, men jeg traff ham ikke. Stephansen bad mig derpå at komme igjen fredag, om Eftermiddagen tegnede jeg efter Penthers Geometri af stykker.
Onsdag den 8. januar
Var jeg på Biblioteket og tegnede.
Torsdag den 9. januar
Var på Biblioteket og senere hos Professor Sundt som ba mig komme igjen på søndag som ved Rasmus' hjelp fik adgang til. Om Eftermiddagen ble jeg ferdig med den ene Tegningen af de Geometriske figurene, satte på Papir på til flere.
Fredag den 10. januar
Var jeg på Biblioteket og hos Stephansen men traff denne gang ikke heller Vogt, om Aftenen tegnede jeg.
Lørdag den 11. januar
Jeg tegnede om Formiddagen, siden var jeg hos Justisr. Stephansen og snakket med Vogt som sa jeg skulde endelig reise ut til Slagelse til sommeren da det skulde bygges en Vindmølle der og at han ville snakke med mesteren som han kjente desangående om at lære mig da han kjente ham hertil kunde jeg ikke svare ettersom jeg hadde fått brev om at komme hjem, imidlertid ville han nok snakke med Reiersen dersom eller jeg selv skulde spørre ham hvordan best var. Om Aftenen var jeg på Comedie som spilte "Menneskehat og Anger".
Søndag den 12. januar
Snakket jeg med Reiersen, som sa at han alt hadde skrevet Hjem om at jeg måtte bli her lengere, han hadde ennå ikke kunde t få noe avgjort om Matematikk læreren men jeg skulde se jo før jo heller at komme på Tegneakademi. Om Eftermiddagen var jeg hos Professor Smidt hvor jeg fik se en forferdelig mengde af alle sorter optiske hydrauliske, hydrosfastiske, mekaniske, Redskaper og verktøy. Om Aftenen skrev og læste jeg.
Mandag den 13. januar
Gjorde jeg nesten ikke annet enn at skrive brev Hjem og fik dem med Cappelens Post om Eftermiddagen.
Tirsdag den 14. januar
Var jeg på Biblioteket og tegnede.
Onsdag den 15. januar
Var på Biblioteket og tegnede tillike med var jeg ude på Akademiet og snakket med Thyborg om det var noen plass ledig, men han svarte nei.
Torsdag den 16. januar
Først var jeg på Biblioteket og siden hos Ravert og sa til ham at jeg ikke kunde komme inn på Akademiet, jeg fik da en seddel fra ham til Direktøren Justisråd Abildgård og som skaffet meg tillatelse. Jeg ble ferdig med den andre Geometriske figur Tegning og begynte på de 3.
Fredag den 17. januar
Var jeg på Biblioteket, var atter på Akademiet men skulde først få en af Professorene ha trykt en seddel før jeg kunde begynde, om Eftermiddagen læste og regnet jeg hele tiden i Penters Praktiske Geometri og fant derved at ved deling gjentagne forsøk kan man selv lære seg til meget af den uten algebra.
Lørdag den 18. januar
Var på Modellkammeret, siden var jeg Hjemme at ble ferdig med den 3. Geometriske figur Tegning. Begynte på den 4. og avskrev regnestykker i Geometri.
Søndag den 19. januar
Var jeg hos herr Sidenius hele Dagen for at bese omalverket og at dreie, om Aftenen læste jeg kun litt.
Mandag den 20. januar
Var mest Hjemme hele Dagen tegnede og studerte i Geometrien.
Tirsdag den 21. januar
Var på Biblioteket og ble ferdig om Aftenen med den 4. Geometri Tegning satte Papir fast til den 5.
Onsdag den 22. januar
Var på Biblioteket og hos Justisråd Abilgård og fik den trykte billett til Akademiet, og om aftenen kl. 17.00 gikk jeg dit med billetten og anvisningen fra Ravert og nå var det ikke noe i veien for at begynde den Aftenen men efter al læreren herr Thyborg hadde besett billettene fik jeg ordre om at vente lengre. Denne venten efter ham varte til neste alle skolelærerne hadde gått Hjem og på det spørsmål hvor Thyborg var fik jeg til svar at han var alt gått hjem, så jeg gikk også hjem. Jeg anfører med flid dette for at vise at jeg hittil har i mine den 8. november ytret tanker om Akademiet Tegning ennå ikke vært, men jeg skriver det ned ennå af overanførte grunner. Siden tegnede jeg lidt Hjemme.
Torsdag den 23. januar
Var på Biblioteket og om Aftenen på Akademiet, jeg ble anvist en plass men ikke videre til Thyborg sa jeg skulde sette mit ridsetøy i orden. Han skulde så komme igjen at gi mig noe at bestille men ble borte hele tiden, senere var jeg Hjemme og tegnede.
Fredag den 24. januar
Var på Biblioteket og fik låne en Bok Hjem som het Geiftler yber dei høfton vannkunst, om aftenen var jeg også på Akademiet. Thyborg var ikke der nå heller ingen i hans sted, jeg begynte selv at transformere Geometriske figurer. Siden var jeg Hjemme og ble ferdig med den 5. Tegning og satte Papir på til den 6.
Lørdag den 25. januar
Tegnet Hjemme hele Dagen, om Aftenen var jeg atter på Akademiet. Thyborg var endelig tilstedte men sa at jeg skulde bli til Mandag så ville han si mig hva jeg skulde gjøre. Siden var jeg Hjemme og læste.
Søndag den 26. januar
Var jeg hos Comd. Reiersen og snakket med ham både om Akademiet og den som skulde lære meg i Matematikk. For det første lovet han at snakke med Justisråd Abilgård derom og han ventet ennå på at snakke med ham som Ravert lovet at sende, men han hadde ennå ikke vist seg. Var siden hos Sidelius om Aftenen og læste.
Mandag den 27. januar
Om Formiddagen var jeg på Modellkammeret, om Eftermiddagen gjorde jeg ferdig mit nye tegnebrett til at bruke på Akademiet tillike med passeren Risfjær. Og om Aftenen var jeg på Akademiet igjen, jeg ble fortalt af Thyberg de faste linje i Geometrien selv om jeg sa til ham at jeg kunde dem allesammen, med brett måtte jeg ennå ikke begynde fordi det var for liten plass o.s.v. Siden tegnede jeg og satte Papir på det store brettet.
Tirsdag den 28. januar
Var på Biblioteket, om Aftenen på Akademiet hvor jeg tegnede ut hva Thyberg hadde satt mig for og da han ikke kom til den plass hvor jeg stod. Den aften tegnede jeg af mig selv poligons (?) og med det samme ble jeg ferdig med 6. Geometri Tegning og satte Papir på til en til.
Onsdag den 29. januar
Var på Biblioteket, om Formiddagen tegnede jeg lidt Hjemme og på Akademiet.
Torsdag den 30. januar
Om morgenen var jeg hos Ravert på nytt oppdrag fra Reiersen at høre om han som skulde lære meg Matematikk var der. Ravert ba mig komme igjen Dagen etter, så skulde det bli avgjort. Siden var jeg på Biblioteket og på Akademiet, Thyberg kom til mig og da han så at jeg kunde gjøre de Geometriske figurer lovet han så snart som mulig at jeg skulde tegne på brett. Hjemme tegnede og skrev jeg.
Fredag den 31. januar
Var hos Ravert hvor jeg fik den beskjed at en kunde lære mig i Matematikk som Professoren hadde sagt han hadde snakket med for 1 Rixort timen og anvendte dertil et par timer per Dag som jeg skulde si til Reiersen og innhente svar om. Siden var jeg på Biblioteket, på Akademiet og Hjemme hvor jeg innførte utregninger i Geometri.

Februar måned

Lørdag den 1. februar
Var jeg Hjemme hele Dagen og tegnede, skrev og innførte i Geometrien, om Aftenen var jeg på Akademiet og tegnede som før. Kun Geometriske figurer.
Søndag den 2. februar
Var jeg hos Comd. Reiersen for at gi ham svar fra Ravert, han var ikke så fornøyd med at den som skulde lære mig ikke kom opp og snakket med ham hvorfor jeg skulde si til Ravert at han ønsket nok selv at snakke med ham først innen han ville sende mig og ville han det ikke så skulde jeg komme til en annen han hadde snakket med. Siden var jeg Hjemme hos Ravert og Stephansen, og om Aftenen var jeg ude på veterinær skolen.
Mandag den 3. februar
Jeg ble ferdig med innrammingen af de Geometriske Tegningene efter Penther, om Aftenen var jeg på Akademiet. Thyberg sa da at neste gang han kom til mig skulde jeg ta med brett og begynde at tegne riktig.
Tirsdag den 4. januar
Var på Biblioteket, siden tegnede jeg Hjemme da jeg viste Thyberg ikke kom på min plass den aftenen så var jeg ikke på Akademiet.
Onsdag den 5. januar
Var på Biblioteket, tegnede Hjemme og var på Akademiet. Om Aftenen kom Comd. Reiersen også og snakket med Thyberg, jeg skulde da begynde at avtegne Gliedisne Signolas Toutenordning.
Torsdag den 6. februar
Var jeg hos Comd. Reiersen og da ble det avgjort at jeg skulde begynde i Matematikken på Onsdag. Jeg fik brev fra Comd. til løytnant Hensler som skal lære mig og som han selv hadde snakket med da bud som Ravert hadde sent ham døde ikke. Siden tegnede jeg Hjemme og om Aftenen var jeg på Akademiet.
Fredag den 7. februar
Jeg ble ferdig med den 8. og siste Geometriske Tegning efter Penthers og satte Papir på til at begynde på Vindsaugen, men på Biblioteket fik jeg en annen Bok, "Møllers Geometriske", hvorfor jeg måtte sette opp Tegningen over Saugen ennå og holde ved Geometrien. Om Aftenen var jeg på Akademiet og tegnede Hjemme.
Lørdag den 8. februar
Var jeg Hjemme og tegnede kun i Bok efter "Møllers Geometri", og om Aftenen var jeg på Comedie som spilte Epigrammet.
Søndag den 9. februar
Var jeg først hos Comd. Reiersen og derfra gikk jeg til kaptein Hensler og var der 2 timer. Jeg fant i ham efter mit skjønn en mann som både med letthet og grunn uten at spare noe søkte at lære mig på den beste måten. Om Aftenen var jeg hos Stephansen.
Mandag den 10. februar
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, siden var jeg Hjemme at regnet og skrev også var jeg på Akademiet.
Tirsdag den 11. februar
Var på Biblioteket, og om Eftermiddagen var jeg en time hos Hensler. Senere på Akademiet også Hjemme hvor jeg utregnet oppgaver som jeg fik med Hjem af Hensler.
Onsdag den 12. februar
Var på Biblioteket og fik låne Hjem noen Bøger om Matematikk, 2 timer hos Hensler. Om aftenen var jeg på Akademiet, Thyberg var hos mig og viste ornamentene som skulde være i Gliedene. Senere var jeg Hjemme at regnet oppgaver og skrev.
Torsdag den 13. februar
Var jeg på Biblioteket, om Eftermiddagen var jeg hos Hensler i en time. Om Aftenen var jeg på Akademiet, regnet og skrev af Hjemme.
Fredag den 14. februar
Var på Biblioteket, om Eftermiddagen var jeg Hjemme. Om Aftenen på Akademiet og to timer hos Hensler.
Lørdag den 15. februar
Regnet algebraiske stykker som Hensler hadde gitt mig, og om Eftermiddagen var jeg to timer hos ham. Om Aftenen på Akademiet, Thyberg var hos mig og skaffet mig fast plass for det første.
Søndag den 16. februar
Fikk jeg ved Comd. Reiersen et brev fra herr Aall, var to timer hos Hensler. Om Eftermiddagen hos Sedenius, og om Aftenen var jeg (på) veterinær skolen hvor jeg fik låne en bok af Abilgård om de spanske fårs behandling.
Mandag den 17. februar
Jeg var hos Hensler om Formiddagen, og siden om Eftermiddagen gjorde jeg ikke noe af betydning fordi det senere var Fastelavn Mandag som ble holdt hellig her. Om Aftenen var jeg på Comedie som spilte "Jeppe på Bjerget".
Tirsdag den 18. februar
Var jeg på Biblioteket, og senere utregnet jeg oppgaver Hjemme. Om Eftermiddagen hos Hensler, om Aftenen på Akademiet. Senere regnet jeg Hjemme.
Onsdag den 19. februar
Var jeg på Biblioteket, hos Hensler regnet og skrev jeg. Tegnet Geometriske Tegninger på Akademiet.
Torsdag og fredag (20. og 21. feb.)
Som Onsdag.
Lørdag den 22. februar
Var på Akademiet i Dag også, men jeg fik ikke synderlig bestilt efter de. Jeg måtte vente på Thyberg som ikke kom.
Søndag den 23. februar.
Var jeg hos Comd. Reiersen nesten hele Formiddagen, jeg fik penger af ham til Hensler o.s.v. Siden var jeg hos Stephansen for at snakke med Vogt, men traff ham ikke. Da det var et prektig vær var jeg udenfor porten om Eftermiddagen. Om Aftenen regnet jeg oppgaver som jeg skulde bringe til Hensler.
Mandag den 24. februar
Var hos Hensler, regnet og tegnede Hjemme. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Tirsdag den 25. februar
Som Mandag.
Onsdag den 26. februar
Var på Akademiet om Aftenen i Dag også, Tygerg blir lidt bedre.
Torsdag den 27. februar
Som Onsdag
Fredag den 28. februar
Som Onsdag, var også på Biblioteket.

Mars måned

Lørdag den 1. mars
Var hos Hensler og efter det fik jeg flere og flere stykker Hjem til at gjøre ferdig, får jeg ikke tid til at danse mer. Var senere på Akademiet.
Søndag den 2. mars
Var hos Stephansen, om Eftermiddagen hos Sedenius.
Mandag den 3. mars
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, var så Hjemme at regnet og skrev af algebra. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Tirsdag den 4. mars
Som Mandag.
Onsdag den 5. mars
Var hos Hensler og på Biblioteket at regnet oppgaver i algebra, og om Aftenen var jeg på Comedie som spilte "Homan von Umm".
Torsdag den 6. mars
Var hos Hensler og på Biblioteket, om Aftenen på Akademiet hvor jeg ble anvist, af Thyborg, til at begynde på den Doriske orden fordi jeg hadde tegnede før og dette ikke var egentlig mit Saug skulde jeg kun tegne de vanskeligste inntil videre. Hjemme regnet jeg og skrev alt i algebra.
Lørdag den 8. mars
Var hos Hensler og på Akademiet, regnet oppgaver.
Søndag den 9. mars
Var jeg for det meste Hjemme hele søndagen, læste og skrev ellers ingenting af betydning.
Mandag den 10. mars
Var jeg hos Hansler, regnet oppgaver Hjemme og indrisede stykker. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Resten af uken samme som Mandag.
Søndag den 16. mars
Jeg var hos Hensler om Formiddagen og ble kvitt algebra, var hos Reiersen og Stephansen. Senere Hjemme at regnet noen oppgaver, læste og var lidt ude på byen.
Mandag den 17. mars
Var hos Hensler, så Hjemme at regnet noen oppgaver til neste Dag. Skrev om Aftenen på Akademiet.
Tirsdag den 18. mars
Som Mandag.
Onsdag den 19. mars
Jeg begynte på Geometrien hos Hensler, så på Biblioteket. Var på Akademiet, regnet og skrev Hjemme.
Torsdag den 20. mars
Var hos Hensler, senere Hjemme at regnet oppgaver og skrev ned i algebra. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Fredag den 21. mars
Var på Biblioteket i Dag også.
Lørdag den 22. mars
Var hos Hensler på Modellkammeret, og på Akademiet. Senere Hjemme og skrev i algebra.
Søndag den 23. mars
Om Formiddagen var jeg oppe at snakket med herr Stephansen, hele Eftermiddagen læste jeg igjennom efter Henslers bigier det vi hadde begynt af Geometrien.
Mandag den 24. mars
Var hos Hensler, om Formiddagen ble jeg ferdig med innskrivingen af algebra efter Bugge. Om Aftenen var jeg på Akademiet, og da de som fik medaljen utdelt ble oppholdt en tid så tok jeg Tegningen hjem.
Tirsdag den 25. mars
Om Formiddagen var jeg ude på Amager og så en som ble halshugget, siden på Biblioteket. Om Aftenen var jeg på Comedie som spilte "Den stortalende Soldat".
Onsdag den 26. mars
Var hos Hensler, så regnet og skrev jeg Hjemme hele Dagen.
Torsdag den 27. mars
Var hos Hensler, og på Biblioteket at skrev af de problemer i algebra som Hensler undertiden ga mig med hjem.
Fredag den 28. mars
Var hos Hensler, og på Modellkammeret. Skrev og regnet.
Lørdag den 29. mars
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, og på Modellkammeret. Om Aftenen ble jeg ferdig med innskrivingen og utregning af aritmetikk og algebra.
Søndag den 30. mars
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, og hos Comd. Reiersen. Om Eftermiddagen hos Sedenius og udenfor porten.
Mandag den 31. mars
Var hos Hensler og Hjemme, hvor jeg skrev forklaring til noen Geometriske figurer som jeg ble ferdig med om Aftenen.

April måned

Tirsdag den 1. april
Om Formiddagen var jeg hos Hensler og på Modellkammeret, siden tegnede jeg ferdig efter af noen parter - Geometri stykkene efter Møllers og da de var ferdige begynte jeg at gjennomgå og skrive af det fornødne af Briggers Geometriske Hjemme som jeg lånte af Hensler.
Onsdag den 2. april
Var hos Hensler om Formiddagen og på Biblioteket, om Eftermiddagen på Akademiet da det var åpent for alle og enhver.
Torsdag den 3. april
Var jeg Hjemme og begynte at lese over efter Henslers begjæring fra begyndelsen og til der hvor jeg var kommet i Geometri. Jeg var Hjemme i påskedagene, om Eftermiddagen var jeg på Akademiet og udenfor Nørreport Asistanz Kirkegårdens begravelser og så den.
Fredag den 4. april
Var jeg om Formiddagen på Modellkammeret, læste lidt og var ude på byen.
Lørdag den 5. april
Leste jeg hele Dagen i Briggers Geometriske.
Søndag den 6. april
Som lørdag, og om Eftermiddagen var jeg oppe i Runde Tårn. Siden udenfor porten uti landet et stykke.
Mandag den 7. april
Om Formiddagen læste jeg, om Eftermiddagen var jeg hos Sidenius. Om Aftenen læste jeg lidt hjem og var lidt ude på byen.
Tirsdag den 8. april
Var hos Hensler og om Eftermiddagen skrev jeg av, og læste gjennom Geometrien. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Onsdag og torsdag (9. og 10. april)
Som tirsdag
Fredag den 11. april
Som tirsdag også var jeg på Biblioteket.
Lørdag den 12. april
Var hos Hensler og på Modellkammeret, læste og skrev i Geometriboka. Om Aftenen var jeg på Comedie og så et originalt nytt stykke, "Hospitalet".
Søndag den 13. april
Om Formiddagen læste og skrev jeg, var hos Sedenius og siden Hjemme.
Mandag den 14. april
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, var så Hjemme at læste, skrev og regnet i Geometriboka. Om Aftenen på Akademiet.
Tirsdag den 15. april
Som Mandag
Onsdag den 16. april
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, var så Hjemme at skrev og læste i Geometriboka. Så på Akademiet.
Torsdag den 17. april
Om Formiddagen var jeg på Biblioteket, om Eftermiddagen skrev og læste jeg i Geometriboka. Om Aftenen på Akademiet.
Fredag den 18. april
Som torsdag.
Lørdag den 19. april
Som torsdag også hos Hensler.
Søndag den 20. april
Var jeg lidt hos Sidenius om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg ude ved Tollboden og snakket med Damms Folk som kom den Dag. Siden Hjemme at læste noe i Krafts Mekaniks.
Mandag den 21. april
Om Formiddagen var jeg hos Hensler, så læste, regnet og skrev jeg. Siden på Akademiet.
Tirsdag, Onsdag, torsdag og fredag (22. , 23. , 24. og 25. april)
Som Mandag.
Lørdag den 26. april
Var jeg hos Hensler om Formiddagen og fik noen stykker med Hjem som jeg skulde være ferdige med og vise til Mandag. Var på Akademiet og ble ferdig med den 2. Tegning som var over den Dorisce Krantz.
Søndag den 27. april
Om Formiddagen var jeg i Helligeister Kirke, om Eftermiddagen var jeg ude hos Sidenius på veterinær skolen hos Damm, herr Reiersen etc.
Mandag 28. april
Om Formiddagen var jeg hos Hensler og begynte på Trigonometri, om Eftermiddagen Hjemme å skrev og regnet i Geometriboka. Om Aftenen på Akademiet begynte på det Joniske kapittel.
Tirsdag og Onsdag (29. og 30. april)
Som Mandag.

Mai måned

Torsdag den 1. mai
Var hos Hensler om Formiddagen, om Eftermiddagen ble jeg ferdig med noen stykker som jeg fikk hjem. Siden på Akademiet.
Fredag den 2. mai
Jeg skrev og læste over i Geometriboka, om Eftermiddagen var lidt ude på byen siden det var helligdag.
Lørdag den 3. mai
Var hos Hensler om Formiddagen, om Eftermiddagen skrev jeg brev Hjem med Capt. Damm.
Søndag den 4. mai
Om Formiddagen var jeg hos Comd. Reiersen og fik penger af ham o.s.v. Om Eftermiddagen ble jeg ferdig med noen stykker til som jeg skulde ha med til Hensler til Mandag. Skrev et brev.
Mandag den 5. mai.
Var jeg hos Hensler med mine stykker og ble kvitt Trigonometrien, jeg fik noen flere stykker med Hjem som jeg måtte være ferdige med til neste Dag. Siden hos Damm med brev og om aftenen på Akademiet, samt skrev lidt Hjemme.
Tirsdag den 6. mai
Var jeg hos Hensler med mine stykker og fra ham gikk jeg til Løytnant Tuxen som heretter skulde, efter avtale med Reiersen, lære mig da Hensler ikke hadde tid lenger. Om Eftermiddagen skrev jeg i Geometriboka og var på Akademiet.
Onsdag den 7. mai
Jeg var hos Tuxen og på Biblioteket, om Eftermiddagen skrev jeg i Geometriboka. Om Aftenen var jeg på Comedie.
Torsdag den 8. mai
Var jeg hos Tuxen og siden hos Comd. Reiersen som ville snakke med mig angående om at forandre mit losji, han hadde snakket med noen folk deromkring som han kjente hvor jeg måtte gå hen at snakke med og ble berammet. Jeg skulde flytte nestkommende søndag, årsaken hvorfor jeg skulde flytte losji var at de forrige folk jeg var hos ville ha tillegg og som Reiersen ikke ville tilstå dem mere snakket han nå med disse folk hvor han ville få et bedre losji for samme pris. Om Eftermiddagen skrev og læste over, om Aftenen på Akademiet.
Fredag den 9. mai
Var hos Tuxen om Formiddagen og på Biblioteket for at låne en del af Krafts teori om mekanikk, om Eftermiddagen Hjemme at læste over skriv. Om Aftenen på Akademiet.
Lørdag den 10. mai
Var jeg hos Tuxen og begynte på Norvals Mekanikk, Hjemme skrev jeg i Geometriboka. Om aftenen på Akademiet.
Søndag den 11. mai
Om Formiddagen var jeg hos Tuxen, bestilte ellers ikke noe betydelig fordi jeg var om Eftermiddagen, hos de folkene jeg skulde losjere hos, og spaserte udenfor porten etc.
Mandag den 12. mai
Var jeg hos Tuxen, Hjemme ble jeg ferdig med utskrivingen. Gjennomlesning af Geometrien, og så på Akademiet.
Tirsdag den 13. mai
Som Mandag, siden begynte jeg at skrive og lese over Trigonometrien.
Onsdag den 14. mai.
Som tirsdag.
Torsdag den 15. mai
Om Formiddagen læste jeg i Norvals Maskinlære, og om Eftermiddagen var jeg med noen af mine landsmenn fra Skien og Porsgrunn ude på Østre Faller og spilte fotball etc.
Fredag den 16. mai
Var jeg hos Tuxen, og siden hos Comd. Reiersen som hadde sendt bud efter mig, og skulde ved leilighet gi ham Tegning over noen ovner som jeg fik tegne efter. Om Eftermiddagen måtte jeg gjøre ferdig noen stykker som jeg hadde fått hjem, i alle bevise Cent. Gradet i forskjellige figurer. Var også på Akademiet.
Lørdag den 17. mai
Var jeg hos Tuxen, også Hjemme at læste om Formiddagen. Om Eftermiddagen flyttet jeg til det nye losji, om Aftenen var jeg på Akademiet og ble ferdig med det Joniske Kapittel. Thyborg blir alt bedre og bedre.
Søndag den 18. mai
Om Formiddagen læste og regnet jeg noen stykker, og om Eftermiddagen i Rosenb. Hage og utpå Fredriks Hospital.
Mandag den 19. mai
Om Formiddagen var jeg hos Tuxen, også Hjemme at læste, skrev etc. i Trigonometri. Om aftenen på Akademiet og da Thyberg ikke var der ble det ikke begynt på noe riktig. Jeg gikk hjem at skrev og siden begynte jeg lidt på kakkelovnene for Comd. Reiersen.
Tirsdag den 20. mai
Var hos Tuxen, også Hjemme at skrev etc. Om Aftenen på Akademiet begynte på den Corintiske Søyle Fod.
Onsdag den 21. mai
Som tirsdag.
Torsdag den 22. mai
Som tirsdag om Formiddagen, om Eftermiddagen tegnede jeg for Comd. Reiersen og han selv kom nå ned til mig for at se hvordan det var i mit nye losji. Om Aftenen var jeg på Comedie som spilte for første gang her i vinter.
Fredag den 23. mai
Om Formiddagen var jeg hos Tuxen, også på Biblioteket. Om Aftenen skrev og tegnede jeg ferdig Tegningen til Reiersen, og på Akademiet.
Lørdag den 24. mai
Var hos Tuxen, om Eftermiddagen ble jeg ferdig med at skrive av, gjennomlesning etc. i både Geometri og Trigonometri af Bugge. Om Aftenen på Akademiet.
Søndag den 25. mai
Var jeg hos Comd. Reiersen om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg i Charlottenlund. Jeg fikk ved den leilighet se en pompeMølle ved kalkbrenneriet som var i bygningen.
Mandag den 26. mai
Om Formiddagen var jeg Hjemme og læste svar i Mekanikk, om Eftermiddagen hos Sidenius og ute på byen etc.
Tirsdag den 27. mai
Var hos Tuxen om Formiddagen, læste i Mekanikk Hjemme og begynte med at skrive af noe af analytisk Trigonometri.
Onsdag den 28. mai
Som tirsdag, også på Biblioteket.
Torsdag den 29. mai
Som tirsdag.
Fredag den 30. mai
Som tirsdag og på Akademiet ble jeg ferdig med den Khorintiske Fod.
Lørdag den 31. mai
Var jeg hos Tuxen, om Eftermiddagen regnet jeg oppgaver i friksjon som jeg fik med. På Akademiet begynte jeg på den Khorintiske Krantz.

Juni måned

Søndag den 1. juni
Var jeg hos Comd. Reiersen, og hos Justisråd Stephansen for at hilse på Jacob Aall, men traff ham ikke Hjemme. Om Eftermiddagen læste jeg over i Mekanikken, og om Aftenen uti Kongens Hage etc.
Mandag den 2. juni
Om Formiddagen var jeg hos Tuxen, også Hjemme hvor jeg utregnet trict. for en Mølle og garvussis vektstang som jeg fik med hjem. Om Aftenen på Akademiet.
Tirsdag den 3. juni
Var jeg hos Tuxen og siden på Biblioteket, jeg fik lånt Architic Hydrautica på Belido. Om Eftermiddagen måtte jeg atter gjøre ferdig friksjonsstykker, og så på Akademiet.
Onsdag den 4. juni
Var jeg hos Tuxen, også Hjemme at regnet friksjonsstykker. Siden på Akademiet.
Torsdag den 5. juni
Som Onsdag og tillike var jeg hos Justisråd Stephansen og snakket med herr J. Aall.
Fredag den 6. juni
Som Onsdag også skrev og læste jeg Hjemme i den høyere Geometri af Pårabolen.
Lørdag den 7. juni
Var jeg hos Tuxen og Hjemme hvor jeg ble ferdig med at skrive af alt som hører til det jeg behøvde om Geometri og Trigonometri. Analyt. G. den høyere Geometri og på Akademiet.
Søndag den 8. juni
Var jeg Hjemme om Formiddagen, trekk opp figurene i min Bok etc. Om Eftermiddagen var jeg litt ude på byen.
Mandag den 9. juni
Var hos Tuxen, også Hjemme hvor jeg trakk opp alle figurene i min Bok. Om Aftenen på Akademiet.
Tirsdag den 10. juni
Som Mandag, begynte at skrive af noen algebraiske formler som jeg læste i disse dager.
Onsdag den 11. juni
Som Mandag
Torsdag den 12. juni
Jeg var hos Tuxen først og så på Biblioteket hvor jeg ble ferdig med formlene, og nå gikk det løs på at lese det jeg hadde skrevet af fra Mekanikken.
Fredag den 13. juni
Som Mandag samt på Biblioteket.
Lørdag den 14. juni
Som Mandag og om Eftermiddagen var jeg ude at badet.
Søndag den 15. juni
Var jeg Hjemme nesten hele Dagen og læste etc. Om Aftenen var jeg i Kongens Hage.
Mandag den 16. juni
Var jeg hos Tuxen, Hjemme at læste og skrev etc. i Mekanikken. Siden på Akademiet.
Tirsdag den 17. juni
Som Mandag.
Onsdag den 18. juni
Som Mandag, også på Biblioteket hvor jeg lånte Hjem Van Suls Algemige Myhlentheater for at få kopiert noen af Tegningene.
Torsdag den 19. juni
Jeg var hos Tuxen og på Biblioteket efter at jeg først hadde vært på Modellkammeret, af Professor Rasmus fik jeg bevis til Lands Husholdningens Selskapet for at få lånt Sauge- modellen. Om Aftenen på Akademiet.
Fredag den 20. juni
Først var jeg hos Tuxen og siden var jeg på Modellkammeret, hvor jeg fik Modellen til en Saugmølle hvis original står udenfor Amsterdam og heter Frauen Acker. Om Eftermiddagen tok jeg den fra hverandre for at studere delene nøye, om Aftenen var jeg på Akademiet.
Lørdag den 21. juni
Var jeg først hos Tuxen og siden var Tuxen hos mig for at se Saugemodellen, om Eftermiddagen læste og skrev jeg i Mekanikken. Begynte lidt på Tegningen om Aftenen.
Søndag den 22. juni
Om Eftermiddagen skrev jeg Hjem med Dam, og om Formiddagen var jeg hos Comd. Reiersen.
Mandag den 23. juni
Jeg var først hos Tuxen og siden skrev jeg hjem, tegnede lidt på Modellen. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Tirsdag, Onsdag og torsdag (24. , 25. og 26. juni)
Som Mandag.
Fredag den 27. juni
Som Mandag og på Biblioteket, men jeg tegnede ikke på Modellen.
Lørdag den 28. juni
Jeg var hos Tuxen om Formiddagen, skrev lidt Hjemme og etterpå var jeg også hos ham at hjalp ham med en Modell. Om Aftenen var jeg på Akademiet som stengte for denne termin.
Søndag den 29. juni
Reiste jeg til Dyrehaugen hvor jeg så en hel del bukkesprang og saltomortale etc. Jeg kom først Hjem sent på Aftenen.
Mandag den 30. juni
Om Formiddagen tegnede jeg Hjemme for at få ferdig den Corintiske Krantz, som jeg tok med hjem fra Akademiet. Om Eftermiddagen var jeg hos Tuxen, læste først og siden hjalp jeg ham med sin Modell.

Juli måned

Tirsdag den 1. juli
Jeg var hos Tuxen om Formiddagen, og tegnede ferdig den Corintiske Krantz som jeg hadde fra Akademiet. Tegnet på Modellen om Eftermiddagen og læste over.
Tirsdag den 2. juli
Var jeg hele Eftermiddagen med Tuxen på matematikkenen på Holmed for at få en profil af den. Om Eftermiddagen var Tuxen hos mig at tegnede på det samme og jeg tegnede på Modellen.
Torsdag den 3. juli
Var jeg hos Tuxen, så Hjemme hvor jeg ble ferdig med Modellgrunnen at satte Papir på til den andre grunn. Tuxen var hos mig en stund om Eftermiddagen at tegnede, om Aftenen læste jeg lidt og var på Biblioteket.
Fredag den 4. juli
Var jeg hos Tuxen, begynte på den andre Møllegrunnen. Siden på Biblioteket, læste lidt Hjemme om Norvald.
Lørdag den 5. juli
Var jeg hos Tuxen også tegnede jeg.
Søndag den 6. juli
Var jeg hos Stephansen, men Jacob Aall var ikke Hjemme. Siden var jeg hos Comd. Reiersen og fik penger, om Eftermiddagen tegnede jeg. Om Aftenen var jeg ude litt.
Mandag den 7. juli
Var jeg hos Tuxen og siden hos Jacob Aall efter forlangende og viste ham hva jeg hadde tegnede på Akademiet, samt hva jeg hadde skrevet af i Matematikken. Om Eftermiddagen tegnede jeg, om Aftenen læste jeg.
Tirsdag den 8. juli
Jeg var hos Tuxen, og om Eftermiddagen var Tuxen hos mig at tegnede på Saugmøllen.
Onsdag den 9. juli
Var jeg hos Tuxen og siden på Biblioteket, hvor jeg ble ferdig med den andre Saugmøllegrunn. Om Aftenen gikk jeg i følge med løytnant Tuxen og en annen ved navn Kolbye, uti landet for at se på noen Møller. Kom til et vertshus som het Klampenborg, var der over natten.
Torsdag og fredag den 10. og 11. juli
Var jeg derute på forskjellige Møller, det var 3 Papirmøller, 2 saltemølller, 1 garve- og oljeMølle, et lite isenkremmeri og et kobberverk. Allesammen foruten for journalen, så mye jeg vet, skal beskrives. Kom først Hjem fredag.
Lørdag den 12. juli
Løytnant Tuxen var hos mig hele Dagen, og vi ordnet så mye vi kunde af det vi hadde skrevet opp på reisen den Dagen.
Søndag den 13. juli
Hele Dagen tegnede jeg skisser eller løse ideèr af hva vi så efter Tuxen's forlangende og anvisning.
Mandag den 14. juli
Jeg tegnede skisser af der forrige nesten hele Dagen, tillike begynte jeg på et oppriss af modellen. Tuxen var hos mig at skrev.
Tirsdag den 15. juli
Vi ble ferdige med hva vi hadde om det vi hadde sett ved Møllene, resten af Dagen tegnede jeg på Modellen.
Onsdag den 16. juli
Var jeg hos Tuxen og læste, siden på Biblioteket. Tegnet resten af Dagen.
Torsdag den 17. juli
Som Onsdag.
Fredag den 18. juli
Var jeg hos Tuxen og på Modellkammeret, ble ferdig med det ene oppriss til Møllen.
Lørdag den 19. juli
Som fredag, var også hos Tuxen at begynte på det andre oppriss til Møllen.
Søndag den 20. juli
Var jeg både hos Reiersen og Aall med traff ingen Hjemme der, gikk så Hjem at tegnede og læste over Norvald etc. Siden om Aftenen var jeg i Kongens Hage.
Mandag den 21. juli
Var jeg først hos Tuxen, så gikk jeg til Comd. Reierersen at snakket der både med Jacob Aall og kommandøren. Det ble avgjort efter de min Hubson. Herr Aall hadde gitt tillatelse, dertil skulde jeg såfremt Tuxen fik tillatelse fra Admiraliteten reise med ham til Sverige, hvorpå jeg fikk penger af kommandøren til at skaffe mig nødvendige klær etc. som jeg gjorde om Eftermiddagen. Tillige med var jeg på tømmerplassen også lidt på Hallanders H. Saug som er under bygning.
Tirsdag den 22. juli
Reiste jeg i følge med løytnant Tuxen og Henskr. Fredrichs verk, hvor vi traff en major Schaming, en overmåte høflig og forekommende mann. Han viste oss omkring på alle Værkstedene, unntatt det hvis mestm. besitter egennytte nok for at gjøre sine kunster til priviligerte hemmeligheter. På lørdag reiste vi derfra Usherøe hvor vi så et bommullspinneri og en Kornmølle. Om Aftenen kom vi hjem.
Søndag den 27. juli
Om Formiddagen var jeg hos både Comd. Reiersen og J. Aall, om Eftermiddagen tegnede jeg litt. Siden var jeg udenfor porten.
Mandag den 28. juli
Var løytnant Tuxen hos mig og skrev opp hva vi hadde sett ved Fredrichs verk, og jeg tegnede på skissene.
Tirsdag den 29. juli
Tegnet jeg også på skissene og så var jeg hos løytnant Tuxen.
Onsdag den 30. juli
Var jeg hos Tuxen at læste, sluttet da med lesingen i Hydrautikken med underfals hjul. For det første og at få resten til vinteren om vi kom til at reise til Sverige. Siden tegnede jeg på Modellen, og var oppe at snakket med kommandøren.
Torsdag den 31. juli
Tegnet Hjemme og var på Biblioteket.

August måned

Fredag den 1. august
Var jeg oppe hos Jacob Aall, men han var ikke Hjemme. Siden på Biblioteket, tegnede Hjemme resten af Dagen.
Lørdag den 2. august
Var jeg oppe hos Jacob Aall og tok farvel, siden hos løytnant Tuxen efter at jeg hadde hjulpet herr Aall at innpakke noen Childeri rammer. Hadde siden mye at bestille med at ordne noe af mitt tøy Hjem igjen Modeller til Modellkameret, og siden var jeg ude at badet.
Søndag den 3. august
Både løytnant Hensler og Tuxen var hos mig en god stund om Formiddagen, siden var jeg hos Comd. Reiersen og fik 150 Rdl. efter avtale mellom ham og Tuxen til reisen. Ettersom Tuxen allerede hadde fått svar og tillatelse fra Admiralitetet at reise 4 måneder i Sverige. Om Eftermiddagen skrev jeg noe og var forskjellige ærender i byen.
Mandag den 4. august
Hadde jeg noe at bestille med at ordne med tøy, om Eftermiddagen tegnede jeg på Saugen.
Tirsdag den 5. august
Tegnet jeg på Modellen og var på det Kongelige Bibliotek.
Onsdag den 6. august
Tegnet i Dag også, og var en liten tur hos Tuxen.
Torsdag den 7. august
Om Eftermiddagen var jeg ferdig med Tegningen, siden på Biblioteket hvor jeg leverte alle mine lånte Bøger.
Fredag den 8. august
Skrev jeg noe Hjemme og var på Modellkammeret, om Eftermiddagen fik vi bud om at være ombord i skipet som skulde til Stockholm neste morgen kl. 08.00. Siden måtte jeg gjøre mig fult ferdig.
Lørdag den 9. august
Reiste jeg herfra til Sverige og...

Desember måned

Lørdag den 20. desember
Kom jeg tilbake fra København, reisens foregang o.s.v. står alt i min lille eller reise journal (kalt dagbok A 1, og Journal A 2).
Søndag den 21. desember
Var jeg hos kommandør Reiersen, besøkte et par venner ellers ikke noe Mækverdig den Dag.
Mandag den 22. desember
Hadde jeg nok at bestille hele Dagen med at få brenne hjem, som falt temmelig dyrt.
Tirsdag den 23. desember
Var jeg hos løytnanten og på Biblioteket for at hilse på Professor Ramus, flyttet tidlig inn på værelset mit da den som hadde det før mig hadde reist den Dagen.
Onsdag den 24. desember
Denne Dagen måtte jeg bruke til at ordne mine saker som jeg dog ikke fik gjort, tillike måtte jeg helligholde julaften.
Torsdag den 25. desember
Om Formiddagen var jeg i Kirken, om Eftermiddagen gjorde jeg forskjellige beskjeftigelser.
Fredag den 26. desember
Var jeg hos herr løytnanten, og om Eftermiddagen gjorde jeg også forskjellige beskjeftigelser. Skrev, læste o.s.v.
Lørdag den 27. desember
Jeg var hos løytnanten og hos herr Niels Aall og siden drev jeg med forskjellig slags arbeid.
Søndag den 28. desember
Jeg var hos herr kommandør Reiersen, løytnanten m.fl. Leste Hjemme ellers ikke noe Mækverdig, jeg snakket med kommandøren om Bugge og Jensen men han hadde ikke tid til at hjelpe mig her. Jeg selv gå at snakke med dem, sa han.
Mandag den 29. desember
Var jeg hos løytnanten, igjen hadde han snakket med Bugge. Jeg kunde innskrive at man allerede hadde begynt at delta i forelesningene, og herr løytnant lovet tillike at snakke med Jensen. Det øvrige af Dagen hadde jeg forskjellige ting at bestille.
Tirsdag den 30. desember
Atter var jeg hos løytnanten han hadde snakket med Jensen som lovet at ta imot mig, som skulde avgjøres på søndag. Siden var jeg at kjøpte Papir og andre saker til at preparere olje Papir eller transparent Papir til kopiering, så dro jeg Hjem at laget alt sammen.
Onsdag den 31. desember
Om Formiddagen og Eftermiddagen preparerte jeg olje Papir overhode i dager fra jeg kom hjem og til over alle helligdagene er over, og er min neste beskjeftigelse at organisere alle mine ting som tegne anstalter m.m. for at jeg siden kunde arbeide uhindret. Om Aftenen var jeg hos herr løytnant i et lite gjestebud.

År 1807

Januar måned

Torsdag den 1. januar
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten. Vi skulde vært Hjemme hos Mecanicus Jensen, men ble forhindret formedelst andre omstendigheter. Om Eftermiddagen og Aftenen var jeg forskjellige steder i byen.
Fredag den 2. januar
Var jeg på Biblioteket og lånte en Bok, siden Arbeyde jeg på noen kapsler til tegnebrettene o.s.v.
Lørdag den 3. januar
Var idag også sammen med løytnanten til Jensen, men traff ham ikke Hjemme.
Søndag den 4. januar
Jeg skrev og læste, var så lidt ude på byen.
Mandag den 5. januar
Om Formiddagen var jeg Hjemme, om Eftermiddagen var jeg med løytnanten hos Jensen. Det ble avgjort at jeg kunde komme når jeg hadde leilighet, betalingen skulde skje når jeg bestemte. Siden gikk vi til Bugge at hørte hans forelesninger, og om Eftermiddagen var jeg på Akademiet og ble lovet en plass neste aften af Thyborg.
Tirsdag den 6. januar
Var på Biblioteket ellers ikke uten skriverier og lesning.
Onsdag den 7. januar
Var hos løytnanten og på Biblioteket, om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 8. januar
Var oppe hos fullmektigen for Lands Husholdnings Selskapets Modellkammer. På Biblioteket, hos Jensen og Bugge.
Fredag den 9. januar
Var hos løytnanten, på Modellkammeret og på Biblioteket. Siden Hjemme at skrev. Om Aftenen var jeg på Comedie, stykket var "Bagtalelsen" skrevet af Scheridan.
Lørdag den 10. januar
Skrev jeg til Porsgrunn, var hos løytnanten og på Akademiet.
Søndag den 11. januar
Skrev og læste i Boken fra Biblioteket o.s.v.
Mandag den 12. januar
Var hos Bugge og på Akademiet, fik preparert resten af olje Papiret.
Tirsdag den 13. januar
Var jeg hos løytnanten og delte våre Tegninger som vi hadde på olje Papir, var på Biblioteket og på Akademiet. Skrev hjem.
Onsdag den 14. januar
Begynte jeg for mig selv at skrive af skissene af hva som af oss begge to samt løytnanten og meg var samlet, tillike var jeg hos Bugge en omstendighet må anmerkes: denne tid mens jeg gikk hos Bugge som var tre aftener i uken ble jeg nesten derved hindret på Akademiet, fordi i det høyeste kunde jeg disse aftener blott komme der en halv time og undertiden var det ikke engang umaken vært.
Torsdag den 15. januar
Var jeg hos løytnanten, tegnede skisser Hjemme og var hos Bugge. Også på Akademiet.
Fredag den 16. januar
Tegnet jeg og var hos Bugge, også på Akademiet.
Lørdag den 17. januar
Skrev jeg ferdig min Bok af skisser, og satte Papir på til et annet. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Søndag den 18. januar
Var jeg hos kommandør Reiersen, Jensen m.fl. ellers ikke noe betydelig.
Mandag den 19. januar
Skulle jeg begynde hos løytnant Tuxen, men formedelst hans faders død kunde det ikke skje. Jeg gikk derpå til Jensen, om Formiddagen begynte jeg først på en hakkelse maskin - Modell - Om Aftenen var jeg Hjemme hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 20. januar
Var jeg hos Jensen om Formiddagen, på Biblioteket om Eftermiddagen og på Akademiet om aftenen. Hjemme begynte jeg på flere skisser.
Onsdag den 21. januar
Som tirsdag og hos Bugge, samt på Comedie.
Torsdag den 22. januar
Som tirsdag, om Eftermiddagen snakket jeg med løytnanten som var i farens begravelse.
Fredag den 23. januar
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, om Eftermiddagen tegnede jeg skisser. På Biblioteket og om Aftenen på Akademiet.
Lørdag den 24. januar
Som tirsdag.
Søndag den 25. januar
Var jeg hos løytnanten og bestemte at vi skulde begynde på resten af hans forelesninger i Mekanikken neste dag, om Eftermiddagen Hjemme at læste o.s.v.
Mandag den 26. januar
Begynte jeg hos herr løytnant på det øvrige af Mekanikken, følgelig ble det efter så lenge dette varte hele Dagen inndelt slik at annenhver Dag var jeg hos Jensen og hos løytnanten om Formiddagen. Om Eftermiddagen frem til kl. 16.00 tegnede jeg skisser eller skrev angående reisen, siden hos Bugge og på Akademiet. Så måtte jeg hjem. Om Aftenen begynte jeg at lese gjennom hele Norvals Mekanikk og tillike lese over til neste gang jeg skulde til løytnanten. I dag var jeg hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 27. januar
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, om Eftermiddagen Hjemme at tegnede. Siden på Akademiet, om Aftenen læste jeg.
Onsdag den 28. januar
Var hos løytnanten, på Biblioteket og hos Bugge. Var på Akademiet, gikk så Hjem at læste.
Torsdag den 29. januar
Var jeg hos Jensen, Hjemme og på Akademiet.
Fredag den 30. januar
Var jeg hos løytnanten at tegnede, siden hos Bugge og på Akademiet.
Lørdag den 31. januar
Jeg var hos Jensen nesten hele Dagen, og på Akademiet. Tegnet Hjemme og læste i Norvals Mekanikk.

Februar måned

Søndag den 1. februar
Var jeg hos Jensen om Formiddagen, om Eftermiddagen Hjemme at tegnede litt. Det skjedde ikke noe af betydning.
Mandag den 2. februar
Var jeg hos Jensen om Formiddagen, hos Bugge og på Biblioteket.
Tirsdag den 3. februar
Var jeg hos Jensen, tegnede Hjemme og var på Akademiet. Om Aftenen læste jeg.
Onsdag den 4. februar
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, siden på Biblioteket. Om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 5. februar
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, ble ferdig med teovoelet til Hakkelse Maskinens Modell. Var hos Bugge og på Akademiet, siden Hjemme at tegnede skisser.
Fredag den 6. februar
Var jeg hos løytnanten om Formiddagen, på Biblioteket og Akademiet. Ble ferdig med en Tegning over den Joniske Portal, om Aftenen læste jeg.
Lørdag den 7. februar
Var jeg hos Jensen om Formiddagen, begynte på treverket til en rensemaskin. Om Eftermiddagen Hjemme at tegnede, var også på Akademiet.
Søndag den 8. februar
Jeg var Hjemme hele Dagen fordi jeg hadde en svakhet i øynene mine, Gud vet hva årsaken var. Dette gjorde mig uskikket til at lese og skrive.
Mandag den 9. februar
Var jeg hos løytnanten og hos Bugge, øynene mine var så ille at jeg ikke kunde bestille noe som helst.
Tirsdag den 10. februar
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, om Aftenen på Akademiet. Begynte på en husTegning, ellers var jeg Hjemme.
Onsdag den 11. februar
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, om Eftermiddagen Hjemme og på Akademiet. Jeg var bedre i øynene mine, så jeg tegnede og læste litt.
Torsdag den 12. februar
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, tegnede og skrev Hjemme. Om Aftenen var jeg på Comedie.
Lørdag den 14. februar
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, tegnede og læste og var på Akademiet.
Søndag den 15. februar
Var jeg Hjemme hele Dagen, tegnede og læste for det meste.
Mandag den 16. februar
Om Formiddagen var jeg hos Tuxen, også på en auksjon. Om Eftermiddagen tegnede jeg Hjemme, hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 17. februar
Var jeg hos Jensen, om Formiddagen tegnede og læste jeg Hjemme. Siden på Akademiet.
Onsdag den 18. februar
Var jeg hos løytnanten om Formiddagen, og en liten tur innom Bokauksjonen. Om Eftermiddagen som tirsdag. Torsdag den 19. februar Var jeg hos Jensen om Formiddagen, tegnede og læste Hjemme. Siden hos Bugge og på Akademiet.
Fredag den 20. februar
Var hos løytnanten og på Akademiet
Lørdag den 21. februar
Var hos Jensen, som fredag.
Søndag den 22. februar
Jeg snakket med kommandøren i dag, siden var jeg Hjemme resten af Dagen.
Mandag den 23. februar
Jeg var hos løytnanten, tegnede og skrev Hjemme. Hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 24. februar
Jeg var hos Jensen, tegnede og læste. Var også på Akademiet.
Onsdag den 25. februar
Jeg var hos løytnanten og på Biblioteket, tegnede Hjemme. Hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 26. februar
Jeg var hos Jensen, tegnede Hjemme. Hos Bugge og på Akademiet.
Fredag den 27. februar
Jeg var hos løytnanten, som torsdag.
Lørdag den 28. februar
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, så på Akademiet. Jeg ble ferdig med en bygning, tegnede og læste Hjemme.

Mars måned

Søndag den 1. mars
Var jeg Hjemme nesten hele Dagen, læste lidt og tegnede. Siden var jeg at så på en søndagsskole hvor de underviste i Tegning.
Mandag den 2. mars
Var jeg hos løytnanten, ble kvitt med forelesningen i Norvals Mekanikk. Tegnet Hjemme, hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 3. mars
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, så på Akademiet. Tegnet Hjemme.
Onsdag den 4. mars
Jeg var hos løytnanten, begynte at lese noe om maskinene efter Bugge. På Biblioteket, tegnede Hjemme samt på Akademiet.
Torsdag den 5. mars
Jeg var hos Jensen, Bugge og på Akademiet. Siden Hjemme som vanlig.
Fredag den 6. mars
Var jeg hos løytnanten og på Biblioteket. Tegnet Hjemme og om Aftenen på Comedie.
Lørdag den 7. mars
Var jeg hos Jensen og på Akademiet, siden Hjemme som vanlig.
Søndag den 8. mars
Om Formiddagen var jeg også hos Jensen, var lidt ute. Tegenet Hjemme.
Mandag den 9. mars
Var jeg hos løytnanten om Formiddagen, Hjemme at tegnede. Hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 10. mars
Var jeg hos Jensen, Hjemme og på Akademiet.
Onsdag den 11. mars
Var jeg hos løytnanten og på Biblioteket, siden om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 12. mars
Var jeg hos Jensen og Bugge, ellers ikke noe usedvanlig.
Fredag den 13. mars
Var jeg hos løytnanten og Bugge, som torsdag.
Lørdag den 14. mars
Var jeg hos Jensen og på Akademiet.
Søndag den 15. mars
Var jeg hos Jensen en stund om Formiddagen, om Eftermiddagen spaserte vi en tur. Om aftenen var jeg Hjemme at tegnede litt.
Mandag den 16. mars
Var jeg hos løytnanten om Formiddagen, om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 17. mars
Var jeg hos Jensen og på Comedie om Aftenen, som spilte sørgestykket "Dyveke" af Jamsø.
Onsdag den 18. mars
Var jeg hos løytnanten, hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 19. mars
Var jeg hos Jensen, som Onsdag.
Fredag den 20. mars
Var jeg hos løytnanten og på Biblioteket, på Akademiet om Aftenen.
Lørdag den 21. mars
Var jeg hos Jensen og med ham til Modellkammeret, tegnede Hjemme og var på Akademiet. Ble ferdig med Tegningen min, samme aften holdt man og formedelst utdeling af medaljene en tid.
Søndag den 22. mars
Snakket jeg med kommandøren i den Jyske kirke, om Eftermiddagen tegnede jeg lidt Hjemme.
Mandag den 23. mars
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, vi begynte at lese lidt i Langsdorf Maskinlære. Om aftenen hos Bugge, tegnede Hjemme.
Tirsdag den 24. mars
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg Hjemme.
Onsdag den 25. mars
Jeg var hos løytnanten og hos Bugge, tegnede og læste Hjemme.
Torsdag den 26. mars
Jeg var Hjemme hele Dagen, fordi det var Skjærtorsdag. Tegnet og læste.
Fredag den 27. mars
Som torsdag, også var jeg hos løytnanten.
Lørdag den 28. mars
Jeg var hos Jensen, tegnede og læste lidt om Eftermiddagen.
Søndag den 29. mars
Jeg var Hjemme om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg ude med en god venn i et lite gjestebud.
Mandag den 30. mars
Fikk jeg brev fra herr Aall i Norge, jeg skrev tillike hjem.
Tirsdag den 31. mars
Jeg var Hjemme og skrev, om Eftermiddagen var jeg som en elev på Akademiet for at vise frem Tegningene mine til Akademiets Pedsas og medlemmer da Medaljen ble uttelt den Dagen.

April måned

Onsdag den 1. april
Jeg var hos Jensen nesten hele Dagen og begynte på et Toneda. Var en stund på Akademiet da det i disse dager stod åpent for alle og enhver.
Torsdag den 2. april
Som Onsdag, tegnede Hjemme fordi løytnanten var reist inn i landet.
Fredag den 3. april
Som Onsdag.
Lørdag den 4. april
Som Onsdag - tillike fik jeg kjøpt noe torv til at brenne Hjemme.
Søndag den 5. april
Jeg var Hjemme om Formiddagen og lidt om Eftermiddagen, tegnede og læste etc.
Mandag den 6. april
Jeg var hos Jensen, smeding for det meste til Jensens nytte. Siden hos Bugge og på Akademiet, tegnede Hjemme.
Tirsdag den 7. april
Jeg var hos Jensen og på Akademiet
Onsdag den 8. april
Jeg var hos Jensen hele Dagen, siden hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 9. april
Som Onsdag.
Fredag den 10. april
Løytnanten var Hjemme og jeg var hos ham om Formiddagen. På Biblioteket og hos Jensen lidt om Eftermiddagen, og på Akademiet hvor jeg endelig fik en Landbygning for.
Lørdag den 11. april
Jeg var hos Jensen og på Akademiet, tegnede Hjemme.
Søndag den 12. april
Om Formiddagen var jeg lidt hos Jensen, tillike var jeg et sted hvor jeg fik se maskineriet ved et lite Privatteater. Siden var jeg Hjemme at tegnede litt.
Mandag den 13. april
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, tegnede Hjemme. Var hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 14. april
Jeg var hos Jensen og på Akademiet, tegnede og læste Hjemme.
Onsdag den 15. april
Jeg var hos løytnanten og på Biblioteket, siden hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 16. april
Jeg var hos Jensen, Bugge og på Akademiet.
Fredag den 17. april
Jeg var hos løytnanten, Bugge og på Biblioteket.
Lørdag den 18. april
Jeg var hos Jensen, tegnede Hjemme og om Aftenen var jeg på Comedie.
Søndag den 19. april
Jeg tegnede og læste Hjemme om Formiddagen.
Mandag den 20. april
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Tirsdag den 21. april
Jeg var hos Jensen og på Akademiet, om Eftermiddagen ble jeg ferdig med skissene over reisen i mellom Sverige.
Onsdag den 22. april
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, om Eftermiddagen hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 23. april
Jeg var hos Jensen det meste af Dagen, hos Bugge og på Akademiet. Hos Bugge om Aftenen da han skulde gjøre en hoben elektriske eksperiment.
Fredag den 24. april
Som var bededag, læste Hjemme om Formiddagen. Om Eftermiddagen udenfor Porten for første gang i dette år, om Aftenen ble jeg ferdig med noen skisser for herr løytnant Tuxen.
Lørdag den 25. april
Jeg var hos Jensen hele Dagen, på Akademiet. Skrev Hjemme såsom jeg i disse dager begynte på Beskrivelsen over de skissene som jeg hadde tegnede av.
Søndag den 26. april
Om Formiddagen var jeg hos Comd. Reiersen og hos Jensen. Om Eftermiddagen var jeg udenfor Porten, om Aftenen skrev jeg litt.
Mandag den 27. april
Jeg var hos Jensen, hos Bugge og på Akademiet. Siden Hjemme at skrev.
Tirsdag den 28. april
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, skrev om Eftermiddagen og på Akademiet.
Onsdag den 29. april
Jeg var hos Jensen, skrev Hjemme, var hos Bugge og på Akademiet.
Torsdag den 30. april
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, om Eftermiddagen skrev jeg Hjemme etc. Hos Bugge og om Aftenen var jeg på Comedie.

Mai måned

Fredag den 1. mai
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, om Eftermiddagen tegnede jeg Hjemme og var på Akademiet hvor jeg ble ferdig med en Fasade til en Landsbygning samme aften.
Lørdag den 2. mai
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, skrev litt. Om Eftermiddagen flyttet jeg til min første vert igjen, hvormed resten af Dagen gikk.
Søndag den 3. mai
Jeg tilbragte nesten hele Dagen med at ordne tøyet mit o.s.v. i mit nye losji, om Aftenen skrev jeg litt.
Mandag den 4. mai
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten, skrev lidt Hjemme. Hos Bugge hvis kollegium for denne gang sluttes. På Akademiet atter en gang, skrev Hjemme.
Tirsdag den 5. mai
Jeg var hos Jensen det meste af Dagen, skrev Hjemme og var på Akademiet.
Onsdag den 6. mai
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg hos Jensen litt. På Akademiet og skrev.
Torsdag den 7. mai
Jeg var Hjemme hele Dagen, skrev for det meste.
Fredag den 8. mai
Jeg var hos løytnanten, men traff ham ikke Hjemme. Gikk derpå ut på Christianshavn og fik snakke med Thoresen. Erholde tillatelse at måtte på ny få adgang til SaugeMøllen, om Eftermiddagen var jeg Hjemme og på Akademiet.
Lørdag den 9. mai
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, om Eftermiddagen på Modellkammeret og på Akademiet.
Søndag den 10. mai
Jeg var hos Reiersen, men traff ham ikke Hjemme. Skrev Hjemme og tillike begynte jeg på en Tegning Hjemme til Vindsaugen på Holmen.
Mandag den 11. mai
Om Formiddagen var jeg hos løytnanten og Hjemme, siden på Akademiet.
Tirsdag den 12. mai
Jeg var hos Jensen, på Akademiet og Hjemme.
Onsdag den 13. mai
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, på Biblioteket og på Akademiet. Ble ferdig med en plan, skrev Hjemme.
Torsdag den 14. mai
Jeg var hos Jensen, på Akademiet etc.
Fredag den 15. mai
Jeg var hos løytnanten, siden på Holmen og deretter på Tømmerplassen hvor jeg fik leilighet til at se en ny sag som ble drevet af hester. Om Aftenen på Akademiet.
Lørdag den 16. mai
Jeg var hos Jensen det meste af Dagen, Hjemme at skrev lidt og på Akademiet.
Søndag den 17. mai (pinsedag)
Skrev og tegnede det meste af Dagen, snakket også med kommandør Reiersen.
Mandag den 18. mai
Jeg tegnede litt, ellers var jeg udenfor Porten o.s.v. lidt omkring.
Tirsdag den 19. mai
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg ude at snakket med Dam. Skrev litt og var på Akademiet.
Onsdag den 20. mai
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, skrev hele Eftermiddagen og var på Akademiet.
Torsdag den 21. mai
Jeg var hos Jensen, skrev Hjemme og var på Comedie.
Fredag den 22. mai
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, siden hos Jensen og på Akademiet.
Lørdag den 23. mai
Jeg var hos Jensen, skrev Hjemme og var på Akademiet.
Søndag den 24. mai
Som lørdag, skriverier.
Mandag den 25. mai
Jeg var hos løytnanten, skrev Hjemme og var på Akademiet.
Tirsdag den 26. mai
Jeg var hos Jensen om Formiddagen, hele Eftermiddagen gikk nesten med at lage en Tegning over en vogn for Kammerjunker Løvenskjold som dog ikke ble ferdig. Tillige på Akademiet.
Onsdag den 27. mai
Som tirsdag, da løytnanten ikke var Hjemme. Laget ferdig Tegningen o.s.v.
Torsdag den 28. mai
Jeg var hos Jensen, skrev om Eftermiddagen og var på Akademiet.
Fredag den 29. mai
Jeg var hos Jensen Smeding om Formiddagen, skrev Hjemme. Om Aftenen var jeg på Comedie, som spilte siste gang for denne sesong.
Lørdag den 30. mai
Som fredag hos Jensen og Hjemme samt på Akademiet.
Søndag den 31. mai
Om Formiddagen læste jeg Hjemme, om Eftermiddagen var jeg ude i Charlottenlund med et par andre unge folk.

Juni måned

Mandag den 1. juni
Jeg var Hjemme hele Dagen, skrev og var på Akademiet om Aftenen.
Tirsdag den 2. juni
Jeg var hos Jensen, skrev Hjemme og var på Akademiet. Løytnanten var hos mig om Aftenen, for at jeg skulde komme til ham neste Dag da han var kommet hjem.
Onsdag den 3. juni
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, og på Biblioteket om Eftermiddagen. Skrev og var på Akademiet.
Torsdag den 4. juni
Jeg skrev Hjemme hele Dagen og var på Akademiet.
Fredag den 5. juni
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, om Eftermiddagen skrev jeg og var på Akademiet.
Lørdag den 6. juni
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, og på Modellkammeret. Skrev Hjemme og var på Akademiet.
Søndag den 7. juni
Jeg skrev og var hos løytnanten om Formiddagen, var ude ved Fredriksborg om Eftermiddagen.
Mandag den 8. juni
Jeg var hos løytnanten, skrev og var på Akademiet.
Tirsdag den 9. juni
Jeg var hos Jensen ellers som Mandag.
Onsdag den 10. juni
Jeg var hos løytnanten ellers som Mandag.
Torsdag den 11. juni
Jeg var hos Jensen ellers som Mandag.
Fredag den 12. juni
Som Mandag.
Lørdag den 13. juni
Jeg var hos løytnanten ellers som Mandag.
Søndag den 14. juni
Jeg var hos Jensen, skrev hele Dagen.
Mandag den 15. juni
Jeg var hos løytnanten om Formiddagen, skrev og var på Akademiet.
Tirsdag den 16. juni
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, om Eftermiddagen var jeg endelig ferdig med Beskrivelsen over den svenske reise. Siden var jeg på Akademiet.
Onsdag den 17. juni
Var jeg for siste gang hos løytnanten for at høre hans forelesninger i Mekanikken, om Eftermiddagen så jeg over Beskrivelsen og var på Akademiet.
Torsdag den 18. juni
Jeg var hos Jensen, gjorde forskjellige ting Hjemme. Om Aftenen var jeg på Akademiet.
Fredag den 19. juni
Jeg var hos Jensen hele Dagen, om Aftenen på Akademiet. Hjemme begynte jeg lidt med at gjøre noen små innretninger istand ved min skrive- og tegnemaskin.
Lørdag den 20. juni
Som fredag.
Søndag den 21. juni
Var jeg hos Comd. Reiersen, løytnanten m.fl. Om Eftermiddagen var jeg ude at spaserte litt, ellers ikke noe betydelig bestilt denne Dag.
Mandag den 22. juni
Hele Dagen gikk med at få gjort anstalter til de klærne som jeg behøvde til den hollandske reise.
Tirsdag den 23. juni
Hele Dagen gikk nesten som Mandag, jeg var bl.a. hos Meldahl som var her fra Jacob Aall. Snakket med ham en stund.
Onsdag den 24. juni
Jeg var hos Jensen, på Biblioteket leverte jeg alle de bøkene jeg hadde lånt. Hjemme gjorde jeg forskjellige ting.
Torsdag den 25. juni
Jeg var hos Jensen og på Akademiet som Onsdag.
Fredag den 26. juni
Jeg var hos Jensen hele Dagen og på Akademiet.
Lørdag den 27. juni
Som Onsdag, man stengte Akademiet denne Aftenen for denne gang.
Søndag den 28. juni
Jeg var i dyrehagen med et par andre unge folk, kom ikke Hjem før sent om Aftenen.
Mandag den 29. juni
Jeg var hos Jensen for det meste, gjorde forskjellig arbeid Hjemme.
Tirsdag den 30. juni
Som Mandag, jeg ble endelig ferdig med Treskemaskin-modellen den Dag på malingen nær.

Juli måned

Onsdag den 1. juli
Jeg var hos Jensen hvor jeg begynte på en Koffert, som jeg måtte nødvendig ha til reisen. Siden Hjemme.
Torsdag den 2. juli
Jeg var hos Jensen i Dag også, nesten hele Dagen. Var også hos løytnanten og snakket med ham om Reiersen.
Fredag den 3. juli
Jeg var hos Jensen hele Dagen.
Lørdag den 4. juli
Om Formiddagen var jeg hos Jensen, om Eftermiddagen i Kirken. Siden skrev jeg lidt Hjemme.
Søndag den 5. juli
Om Formiddagen var jeg i Kirken og hos Comd. Reiersen, skrev m.m.
Mandag den 6. juli
Jeg skrev og gjorde andre ting hele Dagen
Tirsdag den 7. juli
Jeg skrev om Formiddagen, adskillige ærender i byen om Eftermiddagen. Siden var jeg Hjemme at skrev adskillige ting.
Onsdag den 8. juli
Var jeg hos Jensen hele Dagen og Arbeyde på Kofferten min.
Torsdag den 9. juli
Jeg var hos Jensen i Dag også.
Fredag den 10. juli
Jeg tegnede Hjemme selv om det manglet noe fra Akademiet, om Eftermiddagen snakket jeg med løytnanten om reisen våres. Det ble besluttet at det skulde skje i midten af neste uke.
Lørdag den 11. juli
Jeg tegnede om Formiddagen, om Eftermiddagen var jeg hos Jensen. Fikk endelig ferdig kofferten foruten at legge trekk over og maling.
Søndag den 12. juli
Jeg var hos Comd. Reiersen og fik penger til reisen, overtrakk Kofferten min innvendig med papir og gjorde den ganske ferdig. Jeg var dessuten på Fredriksborg.
Mandag den 13. juli
Om Formiddagen renskrev jeg et brev for Comd. Reiersen til Assessor Henckel på Kongsberg, om Eftermiddagen var jeg hos løytnant Tuxen. Siden tegnede jeg lidt Hjemme.
Tirsdag den 14. juli
Jeg var hos kommandøren og Jensen om Formiddagen, Hjemme at tegnede flere ting.
Onsdag den 15. juli
Hele Dagen foregikk nesten med at pakke inn både det tøy som skulde være igjen, og det som skulde være med samt adskillige andre ting.
Torsdag den 16. juli
Foregikk som Onsdag uten noe merkelig. Jeg var et par ganger hos løytnanten, men vi fik ennå ikke vite bestemt når skipperen ville seile.
Fredag den 17. juli
Jeg tok farvel med venner og kjente.
Lørdag den 18. juli
Ingen ting betydelig ble bestilt da vi blott begynte på reisen, jeg skrev Hjem og var forskjellige ganger hos løytnanten o.s.v.
Søndag og Mandag den 19. og 20. juli
Som lørdag, vi fik endelig tøyet vårt ombord og skulde reise så snart det ble vind. Jeg fik noen fat at skrive på imens.
Tirsdag den 21. juli
Det var gunstlig vær for oss, men formedelst hindringer ennå fra skipperens side så det ble ingen reise.

Journalen slutter her.

Reisepass for Halvor Wenstøb fra Danmark til Norge i juli 1809.

Da innehaveren, herav Mekanicus Halvor Christensen Wenstøb, akter at reise til Norge, og han ønsker at måtte gjøre denne reisen til lands igjennom Sverige, så skulde jeg herved tjenstligst anmode alle Kgl. Svenske Militære og sivile øvrighetspersoner som dette pass forevises, at la bemeldte Mekanicus Halvor Christensen Wenstøb på denne få reise fritt og uthindret passere.

Hovedkvarteret i København den 2. juli 1809

(SEGL)

BYLOV
Hs. Kongl. Majestet til Danmark og Norges tjenestegjørende General
Adjunktant, sjef for General Adjuktant Staben, oberst af Infanteriet, kammerherre og ridder af Danebrogen.

Forevist Helsingørs Stads Hovedvakt den 18. juli 1809.
Søihr.
Vakthavende offiser
Innpassert Helsingborgs Postering den 18. juli 1809.

Utpassert Svenske Svinesund den 24. juli 1809.
P. Akerhjelm
Vakthafs offiser
Innpassert Norsk Svinesund den 24. juli 1809.


Kom Hjem til Porsgrunn kl. 06.30 den 27. juli 1809. - Wenstøb -

Mekanicus og byggmester Halvor Wenstøb's håndverks og handelsbrev er skrevet på stemplet Papir nr. 4.


Fredrich Christian Bryenech virkelig Canselieråd, borgermester, byfogd og en magistrat uti byene Skien og Porsgrunn.

Fredrich Leegar og Schlanbusch Canslieråd, by- og rådhusskriver samt Notarius Publicus uti byene Skien og Porsgrunn.

GJØR VITTERLIG: At året 1824 den 19. februar fremstilte seg for oss, herr Mekanicus og byggmester Halvor Wenstøb med sitt skrivtelige og af herr borgerrepresentanter, p.g.a. fremlagte hederlige attester, anbefalte andragende om at vinne borgerskap her i byen, tillike som Bokbinder og da insisterer på at så lite sted som Porsgrunn hvor han er bosatt, ikke kan avgi tilstrekkelig inntenkt for en mann med familie, som af herr representanter bevitnet, så anholder han tillike om rettighet til, at drive en liten handel som den der er de egentlige Høkere tillatt hvilket og herr representanter ha anbefalt ham til, både p.g.a. hans alder, hans havte lange kondisjoner hos handlende og især af den årsak, at for stedets vel bør i det mulige sørges for da at beholde en i flere fag så duelig mann. Selv om det fantes fra Magistratens side ikke imot innbemelte Mekanicus og byggemester Halvor Wenstøbs begjæring herom at erindre, når han meddelte tillike rettighet til at drive Bokbinde Profesjonen...
...i hvilken kunst han for det forrige Bratsberg Amts Økonomiske Selskap har avlagt prøve på duelighet, samt til at drive småhandel slik som samme er de såkalte Høkere tillatt, alt fra sitt iboende hus. Og da han ikke før har avlagt Borger ed, så fremstod han på grunn af forestående, og med korporlig ed forbandt seg til håndhevelse af konstitusjonen lydighet mot Hans Majestet Kongen og hans rettmessige arvefølgere i regjeringen, mot Rikets Lov, øvrighetens grunnende anordninger og byens privilegier, samt at han i det hele i sin handel og vandel vil oppføre seg mot medborgere og andre, som det en erkjenner borger egner og vel anstår. På grunn herav ble merebemeldte herr Halvor Wenstøb i overnevnte egenskaper antatt som borger til byene Skien og Porsgrunn med tilliggende ladesteder for seg der i egenskaper, på Lovtillatelig måte at ernære og blir dette borgerskapsbrev uferdiget under Rådhusskriverens hånd og byens segl.

F. Schlanbusch

Maskinskrevet manuskript, 44 s.
Porsgrunn Biblioteks Hjemmeside Søk i Bokbasen