Skipsassuranseforeningen Skjold Gjensidig

Til interessenterne i Skibsassuranceforeningen REFORM.

En flerhet av de fortiden fungerende direktører og direktørsuppleanter i vår forening er ikke interessenter i dampskibsavdelingen, og da det formentlig også må påregnes, at dette forhold ikke i noen vesentlig grad vil forandres i den nærmeste fremtid, mens det efterhånden som risikoernes antall i dampskibsavdelingen økes, skjønnes mer og mer ønskelig, at avdelingen ledes av menn valgt blant dens interessenter, så tillater man seg å foreslå, at det ved den anstundende generalforsamling i februar d.å. velges egne direktører med suppleanter for dampskibsavdelingen, og at avdelingen får sitt eget navn såvel som sine egne lover.

Forslag til lover:

Kapittel 1. Om foreningen og dens bestyrelse.
§ 1 Foreningen er stiftet 15. mai 1897, bærer navnet "SKJOLD", og består av eiere eller bestyrere av dampskibe eller dampskibsparter. Dens formål er gjensidig forsikring av norske dampskib og norske eieres parter i dampskibe under fremmed flagg.


I henhold til beslutning i Skibsassuranseforeningen REFORMs generalforsamling i februar d.å. (1897) ble etter forutgående innkallelse generalforsamling avholdt i REFORM's dampskibsavdeling den 15. mai 1897 til behandling av det interessenterne tidligere tilstillede forslag til love der vedtokes med følgende forandringer:
Som direktører ble det valgt:
Hr. J. A. Larsen, Skienmed 6 stemmer
Hr. Jørgen C. Knudsenmed 5 stemmer
Hr. Ole H. Andersenmed 4 stemmer

Til suppleanter valgtes: D/herrer Finn C. Knudsen med 5 stemmer, M. Olsen med 5 stemmer og A. H. Backa med 3 stemmer. Til 1.ste suppleant valgtes ved loddtrekning, Hr. M. Olsen.

Ole H. Andersen, Finn C. Knudsen, H. Jeremiassen, A. H. Backa, M. Olsen, H. E. Pohlmann.


År 1897 den 27. mai avholdtes direksjonsmøte hvorda det referertes HYPOTIA's stranding. Bestyreren refererte den mellom ham og Holby og Bergens Assuranceforening førte korrespondanse. Man ble enig om å besvare Bergens Assuranceforenings telegram av 22 dennes således:
«Hypotia direksjonen foreslår innen der skrides til proces, at der innledes underhandling med rederiet angående akkordoppgjør. Antagelig er rederiet ikke uvillig innlate seg herpå.»

J. A. Larsen. M. Olsen, Ole H. Andersen.


Direksjonsmøter 31/5, 4/6, 12/6, 24/7, 10/8, 19/8, 15/10 1897. Direksjonsmøte 3/11 1897 for forslag til forandring i lovene, og overordentlig generalforsamling 20/11 til behandling av forslagene.


År 1897 den 20. november avholdtes direksjonsmøte hvorda behandledes andragende fra Traag Iscompani og tillatelse for TRAAG å befare Themsen på tidevannet fra Sunk? og til Gravesend uten los også for den nye fører Capt. Engelstad's vedkommende. Traag Iscompani opplyser at Dampskibsassuranceforeningerne NORA og VIDAR har innvilget andragendet.

Direksjonen fant å kunne inngå på andragendet på de i skrivelsen 17. februar 1896 fra NORA til Traag Iscompani stillede betingelser.


År 1898 den 23. mai avholdtes den ordinære generalforsamling der hadde vært avertert i overensstemmelse med lovens § 4. Hvorda: Foreningens regnskap for 1897 ble forelagt og vedtatt. Ved loddtrekning ble det bestemt at 1 av direktørene skulle avgå. Likeledes ble det ved loddtrekning avgjort at Hr. Ole H. Andersen skulle avgå. Til direktør ble det valgt Hr. Ole H. Andersen. Til suppleanter ble det valgt disse herrer, Finn C. Knudsen, A. H. Backa og O. P. Olsen, Laurvig. Til revisor ble det valgt Hr. S. Andersen med lønn som tidligere. Direksjonens lønn for det forløpne år fastsattes til 8,- kroner for hvert møte og 4,- kroner for hvert skriftlig foredrag. Til representant til VERITAS ble det valgt Hr. W. Holby og som suppleant Finn C. Knudsen. Møtet hevet."
Ole H. Andersen, Finn C. Knudsen, Andr. Wefring, J. Johannessen, for Arne Berg - H. E. Pohlmann.


År 1898 den 19. desember avholdtes direksjonsmøte hvor det ble behandlet et tillegg til dem mellom SKJOLD og VIDAR, Drammen, bestående reassuranse kontrakt. Bestyreren bemyndiges til på SKJOLDs vegne å undertegne tillegget og slik at det skulle innta en bestemmelse om at forpliktelsen i § 1 i tillegget skulle være gjensidig.

Under 8. februar mottok foreningen fra VIDAR et sirkulære med forslag om en ekstrapremie av ¼ % vesentlig på korte farvann for skip som fører calsium carbid i lasterommet. Sirkulæret tillikemed vår følgeskrivelse sendtes samme dag til J. A. Larsen og bes av ham ekspedert til Hr. ingeniør Finn C. Knudsen, og har påtegnet vår følgeskrivelse at man er enig i at SKJOLD bør slutte seg til forslaget, J. A. Larsen mener visstnok at den foreslåtte ekstrapremie vil virke omtrent som et forbud, men som nevnt han finner dog SKJOLD bør slutte seg til det fra de større og ledende foreninger utgående forslag.
Porsgrunn den 10/2 1899, Ole H. Andersen

År 1899 den 7. april avholdtes diskresjonsmøte i anledning dampskipet SCOTTs forlis. Det forelå en erklæring fra Moss Wærft og Bergningskompani etter som kompaniet frafalt den den 26. sistleden avsluttet kontakt om berging av skipet fordi bergingen var umulig. Etter dette fant direksjonen å måtte etter omstendighetene medgi at fartøyet måtte ansees kondemnbalet og at kondemnasjonen måtte regnes fra den 6. denne dag kompaniet erklærer det umulig å berge skipet. Angående navigeringen som hitførte forliset og dermed kapteinen og losens forhold til dette forbeholdt man seg å uttale seg inntil sjøforklaring forelå.
Finn C. Knudsen, O. P. Olsen og Ole H. Andersen

År 1899 den 23. mai avholdtes den ordinære generalforsamlingen som hadde vært avertert på den i lovens foreskrevne måte. Desisjon av regnskapet: Desideres. Behandles det av direksjonen fremsatte forslag til forandring i lovene: 1 § 2. Foreningen ledes av en direksjon bestående av 4 blant de stemmeberettigede interessenter valgte samt av administrerende direktør. Ad 1 § 3. Direksjonen har i særdeleshet å bestemme de beløp som blir å overta på hver risiko, å anta og avskjedige den adm. direktør og det nødvendige kontorpersonale, å inngå reassuranseforbindelser, samt i enhver henseende å vareta foreningens tarv.

Den adm. direktør har full stemmerett såvel i direksjonen som i generalforsamlinger, selv om han ikke er stemmeberettiget interessent. Han besørger de daglige forretninger i overensstemmelse med lovene og etter direksjonens beslutninger, antar kommisjonær, hvor han finner det tjenlig, hvilke dog, om forholdene skulle kreve det, kan oppsies av direksjonen. Foreningen forpliktes kun ved den adm. direktørs underskrift kontrasignert av bokholderen eller kassereren. Hvis den adm. direktør er fraværende trer den fungerende formann eller en av de øvrige direktørers underskrift isteden. Til direktører ble det valgt (foreningens forretningsfører Hr. Ole H. Andersen som nå lever etter lovene er dens adm. direktør utgår som valgt direktør) disse herrer J. Wesmann og A. H. Backa. Gjenstående direktører er disse herrer, Jørgen C. Knudsen og J. A. Larsen. Til suppleanter ble det valgt Finn C. Knudsen, O. P. Olsen, Carl Norberg og Erling Lund. Til VERITAS representant ble det valgt hr. W. Holby og som suppleant J. Wesmann.
J. A. Larsen, A. H. Backa, Ole H. Andersen, Carl Norberg, O. P. Olsen, J. Wesmann og Gunnar Jacobsen.


År 1901 30/5 avholdtes den ordinære generalforsamlingen. Desisjon av regnskapet: regnskapet desideres som riktig avlagt. Til direktører gjenvalgtes hr. J. A. Larsen med 8 stemmer og her. Jørgen C. Knudsen med 7 stemmer dernest hadde hr. Norberg 1 stemme. Til suppleanter ble det valgt disse herrer, Finn C. Knudsen med 8 stemmer og O. P. Olsen, Norberg og Erling Lund med 7 stemmer. Revisors lønn kr. 400,-. Til Veritasrepresentant valgtes Hr. Holby med 8 stemmer. Til suppleant ble det valgt Hr. Joh. Wesmann ved akklamasjon. Behandles det av direksjonen fremsatte forslag til forandringer i lovene lyder slik: "Direksjonen er dog tillike berettiget til å overta forsikring på gode svenske og danske dampskip av stål eller jern. Vedtatt." Til redningsselskapet bevligdes kr. 200,-. Jørgen C. Knudsen, A. H. Backa, Joh. Wesmann, M. Olsen, J. A. Larsen, C. T. Gogstad, Gunnar Jacobsen, Carl Norberg og Ole H. Andersen. Umiddelbart etter generalforsamlingen avholdtes direksjonsmøte. Til formann ble det valgt Jørgen C. Knudsen og til viseformann A. H. Backa.


År 1902 den 31. mai avholdtes den ordinære generalforsamling. Desisjon av regnskapet: regnskapet ble vedtatt som riktig avlagt. Til direktører ble det valgt disse herrer, Joh. Wesmann med 24 stemmer og Ditlev Simonsen med 15 stemmer. Til suppleantdirektører ble det valgt disse herrer, A. H. Backa med 21 stemmer, Finn C. Knudsen med 16 stemmer, Erling Lund med 15 stemmer og O. P. Olsen med 15 stemmer. Ad forandring i lovene: § 3 5-8 avsnitt utgår, isteden settes inn: "Såvel den adm. direktør som det øvrige kontorpersonalet kan være felles med REFORM. Fordeling av utgiftene ved kontoret skjer etter overenskomst mellom REFORM og SKJOLDs direksjoner." Jørgen C. Knudsen, A. H. Backa, Joh. Wesmann, Gunnar Jacobsen, M. Olsen, R. O. Helgesen, J. Johannessen, Andr. Wefring, H. Holby, C. T. Gogstad, A. Mohn, O. P. Olsen, J. A. Larsen, Hjalmar J. Winsnes, O. Ditlev Simonsen, O. H. Andersen. Umiddelbart etter generalforsamlingen avholdtes styremøtet. Som formann valgtes Jørgen C. Knudsen og som viseformann J. A. Larsen.


Generalforsamlingen besluttet å bevilge kr. 100,- til et opprettenes institutt for kontroll av nautiske instrumenter i Porsgrunn, og til redningsselskapet ble det bevilget kr. 200,-.


Direksjonsmøte 7/10 1902. Refererte skrivelse datert 19. august d.å. fra Magistraten i Porsgrunn i hvilken som begjæres en uttalelse fra SKJOLD om ønskeligheten eller nødvendigheten av at det settes en dispasjør i Porsgrunn. For anledningen hertil er at overrettssakfører Tallag Andersen, Arendal, har henvendt seg til departementet med anmodning om å bli tilstått adgang til å underkaste seg dispasjøreksamen for deretter å bli konstituert som dispasjør i Porsgrunn. Det ble besluttet å innhente de fraværende faste direktørers samtykke til følgende svar på Magistratens skrivelser: "Direksjonen finner at såvel assuranse som rederivirksomheten her på stedet er av den betydning, at det må anses nyttig og ønskelig at en dispasjør bosetter seg i Porsgrunn."

Direksjonsmøte 9/5 1093. Regnskapet godkjent og innstilt til vedtakelse. Hr. Douglas B. Mail oppsier i skrivelse av 4/5 sin stilling som agent for foreningen på Englands østkyst (unntatt London) og Skottland. Man besluttet å anmode herrene Wendt & Co. om å overta foreningens agentur for England og Skottland, men samtidig anmode de herrer om mest mulig å benytte Mr. Nicol som besiktelsesmann.

År 1903 (mai) avholdtes den ordinære generalforsamling. Regnskapet ble vedtatt, gjenvalg for direksjon og suppleanter. Veritas-representanter W. Holby og Chr. P. Staubo. Til suppleanter C. Gogstad og J. Wesmann. Til redningsselskapet bevilgedes kr. 200,-. Det opplystes at foreningens inntegning til dato var 391 dampskip med kr. 1037700,- og 63033,53 tonn. I anledning et andragende fra Sjømennenes Landsforening ble dette behandlet, men fant generalforsamlingen at man for tiden ikke kunne bidra med noe. Joh. Wesmann, Gunnar Jacobsen, O. Ditlev Simonsen, M. Olsen, O. P. Olsen, C. T. Gogstad, A. H. Backa, Andr. Wefring, H. Thorsen, Ole H. Andersen, H. E. Pohlmann.


Direksjonsmøte 16. mai 1902. Besluttet å yte kontorbetjent Otto Nord som nå forlater kontoret bidrag på kr. 100,- til hjelp til reiseutgifter, han skal nå utvandre til Syd Afrika. Beløpet skulle i tilfelle også REFORM gå med for å yte Otto Nord et slik bidrag fordelt i henhold til de nå bestemmende regler for fordeling av administrasjonsutgiftene.

Direksjonsmøte 28. juli 1903. Bestyreren meddelte at han hadde konferert med REFORMs direksjon angående gasjeforhøyelse for kontorist Ahlbom. REFORMs direksjon foreslo at gasjen ble forhøyet til kr. 75,- pr. md. på betingelse av at SKJOLD gikk med på dette. SKJOLDs direksjon innvilget gasjeforhøyelesen.

År 1904 den 16. januar avholdtes kombinert møte av REFORM, EIDSVIA og SKJOLDs direksjoner til behandling av fordeling ang. administrasjonsutgiftene for 1903. Formannen i REFORM og EIDSIVAs direksjoner Hr. H. Jeremiassen ble valgt til dirigent. Direktør Andersen antydet følgende forslag: SKJOLD kr. 8500,- , REFORM kr. 5300,- , EIDSIVA kr. 4000,-. Og for fremtiden slik: "Fordeling av fellesutgiftene hvortil henregnes lønninger, revisjon, porto, husleie, rengjøring, lys, ved, telefon, aviser, papir og skrivemateriell ble foretatt for hvert år etter forslag fra foreningensbestyrer." Forslaget ble vedtatt. H. Jeremiassen, Ole Nielsen, H. Thorsen, J. A. Pettersen, M. Olsen, A. Norberg, Gunnar Jacobsen, Joh. Wesmann, J. A. Larsen, A. H. Backa, Finn C. Knudsen, Andr. Wefring, Cornelius Røe.


År 1904 16. mai ble den ordinære generalforsamling avholdt. Regnskapet ble vedtatt som riktig avlagt. Til direktør gjenvalgtes de uttredende O. Ditlev Simonsen og Joh. Wesmann. Til suppleanter ble det valgt A. H. Backa, Finn C. Knudsen, Erling Lund, O. P. Olsen. Direksjonens honorar ansattes til kr. 500,- for hver direktør. Revisors honorar ansattes sammen med REFORM og EIDSIVA til kr. 1000,-. Representanter til Veritas, W. Holby og Staubo. Suppleanter C. T. Gogstad og Joh. Wesmann. Til redningsselskapet ble det bevilget kr. 200,-. J. A. Larsen, O. Ditlev Simonsen, A. H. Backa, Joh. Wesmann, Chr. P. Staubo, H. Thorsen, C. T. Gogestad, Gunnar Jacobsen.

År 1905 23. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kristiania Handelsstands Forenings lokaler. Foreningens regnskap for 1904 ble desidert som riktig avlagt. De utredende direktører gjenvalgtes, likesom suppleantene. Uforandrete direksjons- og revisorhonorar, suppleantene innenbys honoreres for hvert møte med kr. 10,- utenbys med kr. 20,-. Representanter til Veritas og suppleanter gjenvalgtes. Redningsselskapet kr. 200,-. J. A. Larsen, O. Ditlev Simonsen, Joh. Wesmann (?), Chr. P. Staubo, C. T. Gogstad, Erling Lund, Ole H. Andersen og W. Holby.

Direksjonsmøte 12/9 1905. sak 16: Fremlagt en skrivelse fra O. R. sakfører Wellerop i hvilken han andrager om Akkord av 25 % av Hr. Hj. J. Winsnes gjeld til Foreningen, hvilket andragende invilgdes. Direksjonsmøte 18/1 1906 ble det behandlet 39 erstatningsoppgjør, sak 39: Administrasjonsutgiftene for 1905 til lønninger, revisjoner etc. Kr. 18908,54 ble fordelt slik: Skjold kr. 8500,- Reform kr. 5500,- Eidsiva kr. 4908, 54.

År 1906 den 19. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling på foreningens kontor. Regnskapet ble fremlagt og vedtatt. De utredende direktører ble gjenvalgt. Til suppleanter ble det valgt A. H. Backa, Erling Lund, C. T. Gogstad, O. P. Olsen den siste etter loddtrekning med Finn C. Knudsen. Representanter til Veritas J. A. Larsen, Chr. Staubo. Suppleanter Joh. Wesmann, C. T. Gogstad. Ved valget på revisor uttalte generalforsamlingen at daglig revisjon som bestemt ved instruks må overholdes. Joh. Wesmann, P. A. Stoesen, A. H. Backa, C. T. Gogstad, John Thromsen, Ole H. Andersen. Formann Jørgen C. Knudsen, viseformann J. A. Larsen.

Direksjonsmøte høsten 1906: Det ble godkjent 6 erstatningsandragender. En oversikt over foreningens stilling samt inn- og utmeldelser i årets løp ble fremlagt. I anledning viseformannen I. A. Larsens dødelige bortgang valgtes i hans sted herr generalagent Joh. Wesmann.

I møtet 22/12 ble det godkjent erstatning PORS havari i Halifax kr. 116023, 70. januar 1907 refereres bedømmelseskomiteens skriftlige fremstilling ang. den navigering som førte til dampskipet PORS stranding på M? Island den 27. sept. f. å. Komiteen henfører kapt. Hansens navigering under bokstav C. Bestyreren anmodes om å sette seg i forbindelse med advokat Blom, Komiteens sekretær hvorledes han mener der heretter i anledning denne navigering bør forholdes overfor Kapt. Hansen.

Neste møte: sekretæren, advokat Bloms svar går ut på at kommisjonen finner det utenfor sin oppgave å gi anvisning på hvilke forføyninger som blir å treffe overfor befalhavende. Direksjonen fant under omstendighetene selv å måtte ta standpunkt i saken og idet man er enig med bedømmelseskomiteen det at kapt. Hansens navigering for den omhandlede reise må betegnes som grovere uaktsomhet besluttet man for et tidsrom av 12 måneder å nekte forsikring på skip som føres av ham eller på skip på hvilket han er ansatt som befalingsmann. Denne beslutning finner direksjon dog å kunne annullere for det tilfelle kaptein Hansen er villig til å ville vedta en mulkt av kr. 500,- til Hjemmet i Fredriksvern for gamle sjømenn. (møtet ble avholdt 4/2 1907)

Møte 19/4 1907. Direktør Andersen ber om bemyndigelse til å engasjere fornøden kontorhjelp. Direksjonen inngikk herpå og bemyndiget bestyreren til å engasjere Frk. Andersen etter en månedsgasje av kr. 75,- pr. måned, som sedvanlig fordeling mellom foreningene.

År 1907 den 27. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Til direktører etter de utredende Jørgen C. Knudsen og J. A. Larsen (død) ble det valgt: Jørgen C. Knudsen, M. H. Gundersen. Suppleanter: A. H. Backa, Erling Lund, Finn C. Knudsen, C. T. Gogstad. Representanter til Veritas Chr. Staubo og C. T. Gogstad. Suppleanter Joh. Wesmann og Erling Lund. Jørgen C. Knudsen, O. Ditlev Simonsen, C. T. Gogstad, A. H. Backa, H. M. Gundersen, Gunnar Jacobsen, Joh. Wesmann. Etterfølgende direksjonsmøte formann Jørgen C. Knudsen viseformann Wesmann.

År 1908 den 27. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling hvor det ble gjenvalg ved alle valg.

År 1909 den 25. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling hvor det ble gjenvalg ved alle valg.

År 1910 den 24. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling: De utredende styremedlemmer ble gjenvalgt. Som suppleanter A. H. Backa, C. T. Gogstad, O. M. Milberg, Finn C. Knudsen. Veritasrepresentanter, gjenvalg, suppleanter Joh. Wesmann, Finn C. Knudsen.

Møte 9/5 1910. I anledning av at kapt. Stillesen fører av s/s JENNY under dette dampskips henliggen under havari på Moss ifjor, hadde innsendt en regning på kost og månedspenger for oppholdet det uaktet mannskapet i det vesentlige var avmønstret, ble det besluttet å forelegge kapteinen å vedta en mulkt stor kr. 200,- til gamlehjemmet i Fredriksværn.

Møte 19/7 1910. Refererte en skrivelse datert Esbjerg 16/5 1910 fra kapt. A. Stillesen fører av d/s JENNY. Herr Stillesen beklager seg over den ham herfra ilagte mulkt stor kr. 200,-, idet han fremholder at regningen er utskrevet i god tro. Direksjonen som finner at denne hans forklaring må betraktes som et skjerpende moment i saken, besluttet å frafalle mulkten, men isteden å nekte inntil videre å forsikre skip av hvilket han er fører eller har stilling som befalingsmann.

Møte 30/11 1910. Refereres en skrivelse fra kapt. Stillesen hvori han henstiller til direksjonen å la nåde gå for rett så han igjen kan overta førerposten på skip som er forsikret i foreningen. Direksjonen bemyndiget bestyreren til å tilskrive kaptein Stillesen, at man fra nyttår av igjen vil overta forsikring på skip, ombord i hvilket han er befalingsmann. Administrasjonsomkostninger i 1910 kr. 1955,49 fordeles slik: Skjold kr. 10000,- Eidsiva kr. 5000,- Reform kr. 4555,49 forandret senere til Skjold beholden forsikring kr. 4612300 kr. 12413, 23 , Reform beholden forsikring kr. 1442050 kr. 3881, 05 , Eidsiva beholden forsikring 1211750 kr. 3261, 21.

År 1911 den 26. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører gjenvalgtes likeledes suppleanter. Veritasrepresentanter: C. T. Gogstad, Chr. P. Staubo, Joh. Wesmann. Suppleanter Finn C. Knudsen og M. H. Gundersen. Formann og viseformann ble gjenvalgt.

År 1912 den 31. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Til direktør isteden for Jørgen C. Knudsen som i juli 1911 uttråtte som direktør etter eget ønske valgte C. T. Gogstad som i følge generalforsamlingens beslutning fungerer inntil neste ordinære generalforsamling.
Suppleanter: H. Jeremiassen, A. H. Backa, Finn C. Knudsen, O. M. Milberg. Veritasrepresentanter gjenvalg, suppleanter gjenvalg samt Chr. Christensen. Joh. Wesmann, O. Ditlev Simonsen, H. M. Gundersen, A. H. Backa, Fred. Th. Bergh. H. Jeremiassen, Chr. Christensen, C. T. Gogstad, Ole H. Andersen.

Møte 28/10 1912. Erstatningskrav s/s IMPORT eier Stensrud, Skien. I et tilfelle som det foreliggende finner direksjonen at rederen ved å animere til og billige, at skipet med en kjentmann ombord, tiltross for at den faste los hadde nektet å fortsette seilasen opp gjennom Gråten på grunn av den da rådende sterke strøm og på grunn av at styremaskinen var i uorden har ved ubeføyet å innlate seg herpå utsatt skipet for en unødig risiko og at assurandørene ikke kan eller bør være ansvarlig for følgene av denne dristige seilas.

År 1913 den 30. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører M. H. Gundersen og C. T. Gogstad ble gjenvalgt. Suppleanter A. H. Backa, Fred Th. Bergh, Chr. Knudsen, O. M. Milberg. Veritasrepresentanter Joh. Wesmann, C. T. Gogstad, Chr. P. Staubo. Suppleanter M. H. Gundersen, Chr. Christensen, Finn C. Knudsen. Formann Joh. Wesmann, viseformann M. H. Gundersen.

År 1914 den 28. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Joh. Wesmann og O. Ditlev Simonsen ble gjenvalgt. Suppleanter Fred Th. Bergh, Chr. Knudsen, Chr. Christensen, Einar Stensrud. Veritasrepresentanter og suppleanter ble gjenvalgt. Generalforsamlingen godkjente direksjonens beslutning av 18. mars d.å. i anledning fripolise til Redningsselskapet.

Møte 7/8 1914 ble det behandlet ansøkninger fra redere om tillatelse til reiser for skipene på grunn av krigsrisikoen, og 20/8. forholdene overfor Utenriksdepartementet og krigsforsikringen og forskjellige fartsansøkninger.

År 1915 den 31. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Uttredende direktører M. H. Gundersen og C. T. Gogstad ble gjenvalgt. Suppleanter ble gjenvalgt. Veritasrepresentanter og suppleanter ble gjenvalgt. Formann og viseformann ble gjenvalgt.

Møte 25/3 1916. Den adm. direktør opplyste at han hadde leiet kontor av Kreditbanken i 2. etasje i sin helet for 10 år fra 1/10 1916 etter en årlig leie av kr. 950,- pr. år. Banken skal bekoste muret ildfast rom.

År 1916 den 26. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Uttredende direktører Joh. Wesmann og O. Ditlev Simonsen ble gjenvalgt. Suppleanter ble valgt: Fred Th. Bergh, Harald Hansen, Chr. Christensen, Chr. Knudsen. Veritasrepresentanter Ole H. Andersen, Joh. Wesmann, Chr. Staubo, C. T. Gogstad, suppleanter M. H. Gundersen, Chr. Christensen, Finn C. Knudsen, Ugelstad. Formann Joh. Wesmann, viseformann M. H. Gundersen.

Møte 15/6 1917. Lovens § 7 3. og 4. avsnitt utgår som følge av at samarbeidet med REFORM og EIDSIVA er opphørt.

År 1917 29. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører M. H. Gundersen og C. T. Gogstad ble gjenvalgt. Suppleanter Fred Th. Bergh, Harald Hansen, Chr. Christensen, Jens Folkman. Veritasrepresentanter og suppleanter ble gjenvalgt. Formann og viseformann ble gjenvalgt. År 1918 den 26. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Joh. Wesmann og O. Ditlev Simonsen ble gjenvalgt. Suppleanter Fred Th. Bergh, Harald Hansen, Erling Lund, Gustav Henriksen. Veritasrepresentanter Ole H. Andersen, Joh. Wesmann, C. T. Gogstad. Suppleanter M. H. Gundersen, Thorvald Pedersen, R. Ugelstad. Formann og viseformann ble gjenvalgt.

Direksjonsmøte 17/6 1919. Fra den adm. direktør forelå det ansøkning om entledigelse fra sin stilling som adm. direktør fra 1. juli d.å. p.g.a. fremtykket alder. Direksjonen fant uaktet de var oppmerksom på det store savn man ville få ved direktør Andersens fratreden etter at han har ledet foreningen fra dens stiftelse i 1897 ei at kunne motsette seg dette hans ønske og ønsket gjennom protokollen å få fremføre sin takk for det lange og gode arbeidet som var utført til fordel for foreningen og dens interessenter, idet direksjonen også ønsket å fremføre en takk for det behagelige samarbeide gjennom årene. Til adm. direktør etter direktør Andersen ble det ansatt etter forslag og anbefaling av denne kontorsjef i foreningen H. E. Pohlmann fra 1. juli 1919 med en gasje av kr. 10000,- pluss dyrtidstillegg. På grunn av disse forandringene foreslår direktør Andersen at Chr. B. Ahlbom ansettes som kontorsjef. Kontorsjef Pohlmann opphører fra 1. juli å arbeide for Assuranseforeningen VÆRN, hvis leder direktør Andersen fortsetter å være. Det øvrige personale fortsetter sitt arbeide for VÆRN som tidligere.

1919 den 26. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Det ble besluttet at direksjonen skulle bestå av 5 medlemmer pluss administrerende direktør. Utredende direktører M. H. Gundersen og C. T. Gogstad ble gjenvalgt og i tillegg Fred Th. Bergh. Suppleanter Jacob Olsen, Harald Hansen, Gustav Henriksen, Erling Lund. Veritasrepr. Joh. Wesmann, C. T. Gogstad, H. E. Pohlmann. Suppleanter M. H. Gundersen, Thv. Pedersen, Finn C. Knudsen.

År 1920 5. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Joh. Wesmann og O. Ditlev Simonsen ble gjenvalgt. Suppleanter ble gjenvalgt. Veritasrepr. Gustav Henriksen, C. T. Gogstad, H. E. Pohlmann, suppleanter M. H. Gundersen, Thv. Pedersen, S. Ugelstad. Formann Joh. Wesmann, viseformann M. H. Gundersen.

År 1921 30. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Som direktører ble det valgt C. T. Gogstad, Fred. Th. Bergh, Jacob Olsen. Suppleanter Harald Hansen, Gustav Henriksen, C. B. Nielsen, Erling Lund. Veritasrepr. ble gjenvalgt. Suppleanter Kristoffer Olsen, Thv. Pedersen, S. Ugelstad. Det ble besluttet å utgi et jubileumsskrift ved 25 års jubileet. Som formann ble det valgt Joh. Wesmann, nestformann C. T. Gogstad.

Møte 1/10 1921. Det ble referert fra en skrivelse fra Den første Norske Assuranseforening av 28/9 d.å. sålydende: "Vi tillater oss herved å foreslå for den ærede direksjon en sammenslutning mellom Deres forening og vår, på følgende basis: Den sammensluttede forenings navn blir "DEN FØRSTE NORSKE OG SKJOLD" med sete i Kristiania. Foreningens adm. direktør blir den nå adm. i Skjold, H. E. Pohlmann. Skulle forslaget finne tilslutning innen Deres direksjon imøteser vi Deres meddelelse herom, under forutsetning av at alle spørsmål forøvrig i forbindelse med sammenslutningen kan ordnes på en for begge parter tilfredsstillende måte. For vårt vedkommende er det inneværende tidspunkt særlig gunstig, da som bekjent direktørstillingen i vår forening fortiden et ubesatt."

Direksjonen uttaler: I den anledning skal vi tillate oss å bemerke at det etter vårt skjønn ikke foreligger noe som gir anledning eller oppfordring til for Skjolds direksjon å møte Foreningens sete flyttet til Kristiania. Første Norskes bæreevne kr. 9.536000,- , Skjolds kr. 17.348548,- . År 1922 27. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører er Joh. Wesmann og O. Ditlev Simonsen. Wesmann frabad seg bestemt gjenvalg og Simonsen er ikke interessent lenger. I deres sted ble det valgt C. B. Nielsen, Chr. Knudsen. Suppleanter Jens Folkman, Erling Lund, S. Ugelstad, Chr. Knudsen, Frednes. Veritasrepr. Gunnar Knudsen, Joh. Wesmann, C. T. Gogstad, Kristoffer Olsen, H. E. Pohlmann. Suppleanter Thv. Pedersen, K. Salvesen, H. A. Christensen. Til et opprettendes professorat i Forsikringsrett ble bevilget kr. 3000,- . I anledning 25 årsjubileet ble det bevilget personalet 3 mndr. gasje. Formann C. T. Gogstad, nestformann Fred. Th. Bergh.

Møte 26/6 1922. Det ble behandlet innstilling fra den av Rederforbundet og de gjensidige Dampskipsassuranseforeningers nedsatte komite angående innskrenkning av foreningenes antall. Komiteen innstiller på en forening i hvert distrikt og foreslår bl.a. at Vestfold og Odin sammensettes med Skjold og gis f.eks. følgende navn: Sydøstkystens gjensidige Dampskipsassuranseforening, med sete i Porsgrunn.

Direksjonen er fullt enig i tanken om innskrenkning i foreningenes antall og har for sin del intet å innvende mot at Vestfold og Odin går over i Skjold, men da de førstnevnte foreningers forsikringsbestand direkte er så minimal at man ikke kan påregne noen nevneverdig forøkelse av Skjolds beholdne forsikringssum, da Skjold er direkte interessert i de fleste skip som kunne tenkes overført fra Vestfold og Odin, kan man ikke gå ut fra at Skjold kan forøke sitt kontorpersonale. Med hensyn til forandring av navn finner man dette mindre påkrevet for Skjolds vedkommende idet dette navn nå er velkjent blant skipsrederne på kysten.

1922 7/10 ble det avholdt fellesmøte av Skjold og Odins direksjoner. Forslaget om sammenslutning er vedtatt at begge foreninger direksjoner under forutsetningen av generalforsamlingenes approbasjon. Man ble enig om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling om følgende forslag: Odin sammensettes med Skjold, som overtar førstnevnte forenings aktiva og passiva. Sammensetningen finner sted pr. 1. januar 1923. Direksjonen direktører forhøyes fra 5 til 6 og suppleanter fra 4 til 5. Pensjoner og vartpenger til Odins funksjonærer fastsettes av gjensidige foreningners nedsatte forhandlingskomite og Rederforbundet.

1922 7/11 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling. Forslaget om sammensetningen ble vedtatt og likeledes forhøyelse av antall direksjonsmedlemmer.

År 1923 16. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Direktører C. T. Gogstad, C. B. Nielsen, Jens Folkman, Chr. Knudsen, Fred. Th. Bergh, Jacob Olsen. Suppleanter Willy Gørrissen, Magnus Melsom, Erling Lund, S. Ugelstad, Chr. Knudsen, Frednes. Veritasrepr. Gunnar Knudsen, Joh. Wesmann, C. T. Gogstad, Kristoffer Olsen, Fred Th. Bergh, H. E. Pohlmann. Suppleanter Thorvald Pedersen, K. Salvesen, H. A. Christensen. Formann C. T. Gogstad, nestformann Fred. Th. Bergh.

År 1924 28. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter M. Melsom, Carl Wildhagen, K. Salvesen, S. Ugelstad, Chr. Knudsen, Frednes. Veritasrepr. utgår Kristoffer Olsen, resten ble gjenvalgt. Suppleanter ble gjenvalgt. Det ble bevilget som vanlig til Redningsselskapet og sjømannsmisjonen. Formann C. T. Gogstad, nestformann Fred. Th. Bergh.

Møte 13/8 1924, Fred Th. Bergh går ut av styret, som ny nestsjef Jacob Olsen. Møte 29/11 1924, Formannen C. T. Gogstad er død, som ny formann Jacob Olsen, nestformann Jens Folkmann.

År 1925 23. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Gjenst. direktører Chr. Knudsen, C. B. Nielsen, for utredende ble det valgt Magnus Melsom, Jens Folkman, K. Gogstad, Yngvar Aaby. Suppleanter Carl Wildhagen, Chr. Christensen, K. Salvesen, A. Norbom, Chr. Knudsen, Frednes. Veritasrepr. Gunnar Knudsen, Joh. Wesmann, Thorvald Pedersen, H. E. Pohlmann. Suppleanter. K. Salvesen, Chr. Christensen, H. A. Christensen. Formann Jens Folkmann, viseformann C. B. Nielsen.

10/9 1925 ekstraordinær generalforsamling. Det ble besluttet at der foreningens sperrede innskudd i Kredittbanken i Porsgrunn som utgjør kr. 559.35539 pr. 1/1 -25, tegnes aksjer i Skiensfjordens Nye Kredittbank for det beløp som blir tillatt anvendt hertil antagelig omkring 35%. 22/12 1925 møte hvor det ble bestemt å tegne aksjer for maksimumsbeløpet kr. 190.000,-

År 1926 29. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter R. Wesmann, Chr. Christensen, A. Norbom, Carl Wildhagen, K. Salvesen. Veritasrepr. utgår Thorvald Pedersen inngår Folkman. Formann Jens Folkmann, nestformann C. B. Nielsen.

År 1927 3. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter, Carl Wildhagen utgår, inngår Thoralf Holta. Veritasrepr. Gunnar Knudsen, Joh. Wesmann, Jens Folkman, H. E. Pohlman. Suppleanter Thv. Pedersen, K. Salvesen, Chr. Christensen. Formann Jens Folkman, nestformann C. B. Nielsen.

År 1928 6. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt, likeledes suppleanter, veritasrepresentanter, suppleanter Veritas Chr. Knudsen, K. Salvesen, Chr. Christensen. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1929 14. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter R. Wesmann, H. Haraldsen, Chr. Christensen, A. Norbom, Thoralf Holta. Veritasrepr. Chr. Knudsen, Joh. Wesmann, Jens Folkman, H. E. Pohlmann, Suppl. Magnus E. Melsom, Chr. Christensen, K. Salvesen. Følgende forslag til lovene ble vedtatt: "Medlemmenes ansvar for bidrag til dekning av foreningens forpliktelser såvel innbyrdes som overfor tredjemann for det enkelte år er begrenset til den ordinære premie beregnet med tillegg og reduksjoner samt 200 % tilskudd av nettopremien."

År 1930 5. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt, likeledes suppleanter. Veritasrepr. Jens Folkman, Chr. Knudsen, Joh. Wesmann, Chr. Christensen, H. E. Pohlmann, suppl. K. Gogstad, Magnus E. Melsom, N. Lied. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1931 11. juni ble avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter R. Wesmann, Chr. Christensen, H. Haraldsen, Thoralf Holta og N. S. Bjønnes jr. Veritasrepr. Jens Folkman, Chr. Knudsen, Joh. Wesmann, Chr. Christensen, H. E. Pohlmann. Suppleanter Gogstad, Melsom og Aaby. Vanlig bevilgning til Redningsselskapet og Sjømannsmisjonen. Formann og nestformann ble gjenvalgt. Fellesutgiftene ved kontoret: Skjold 2/3 og Værn 1/3 for inneværende år.

År 1932 31. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt, likeledes suppleanter. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1933 1. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Jens Folkman, K. Gogstad, Magnus E. Melsom ble gjenvalgt. Suppleanter R. Wesmann, Thoralf Holta, H. Haraldsen, K. Sandaas, E. Mortensen. Veritasrepr. Jens Folkman, Chr. Knudsen, Joh. Wesmann, K. Gogstad, Pohlmann. Suppleanter Melsom og Aaby. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1934 15. mai ble avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører C. B. Nielsen, Chr. Knudsen, Yngvar Aaby ble gjenvalgt. Suppleanter K. Sandaas utgår, øvrige ble gjenvalgt. Veritasrepr. Joh. Wesmann utgår, inngår Thoralf Holta. Suppleanter ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

Møte 23/2 1935. I anledning direktør Pohlmann's død 17/2 1935 ble det uttalt noen minneord av formannen og lyst fred over hans minne. Direksjonen besluttet at omkostningene ved direktør Pohlmanns begravelse skal betales av foreningen og at hans gasje skal løpe inntil 1/3 d.å. Som ny direktør etter avdøde hr. Pohlmann ansettes foreningens kontorsjef Ahlbom fra 1/3 1935. 44/6 1935 ble Th. Thorjussen utnevnt som kontorsjef.

År 1935 4/6 ble det avholdt ordinær generalforsamling. Som utredende direktører ble disse gjenvalgt: K. Gogstad og Magnus Melsom og som ny R. Wesmann. Suppleanter J. Skauen, K. Sandaas, Jan Dedichen, T. Wilhelms, Chr. Østberg. Veritasrepr. Chr. Knudsen, K. Gogstad, Thoralf Holta, Chr. B. Ahlbom. Suppleanter ble gjenvalgt. Som formann ble Chr. Knudsen valgt, og nestformann ble C. B. Nielsen.

År 1936 4. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Chr. Knudsen og Yngvar Aaby ble gjenvalgt og som ny J. Skauen. Suppleanter Sandaas, Wilhelms og Østberg. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann Chr. Knudsen, nestformann Magnus E. Melsom.

Å 1937 17. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter G. Aubert, Mortensen, Wilhelms, Østberg. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt. År 1938 30. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Av gjenstående ønsker Magnus E. Melsom å trekke seg tilbake p.g.a. helbredshensyn og isteden ble G. Aubert valgt. Suppleanter Peder G. Melsom, Mortensen, Wilhelms, Østberg. Veritasrepr. ble gjenvalgt, suppleanter Peder G. Melsom og Aaby. Formann Chr. Knudsen, nestformann K. Gogstad.

År 1939 21. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Gogstad, Wesmann og Aubert ble gjenvalgt, gjenstående Knudsen, Aaby, Skauen. Suppleanter P. Melsom, Erling Mortensen, Wilhelms, H. Tangvald-Pedersen. Veritasrepr. ble gjenvalgt, suppl. Aaby, Aubert, Melsom. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1940 20. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt likeledes suppleanter, Veritasrepr. og suppleanter. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

Møte 11/6 1941. Etter 9. april 1940 ble kontrakten brutt med de fleste utenlandske havariagenter, og havarianmdeldelser og besiktigelsesrapporter er uteblitt. Kalkulasjoner av uoppgjorte kjente og av uanmeldte havarier må derfor bli usikker, og det er også andre usikkerhetsmomenter som gjør seg gjeldende ved en endelig regnskapsavsluttning for 1940. Direksjoner finner derfor å burde avlegge et foreløpig regnskap, basert på de beregninger man for tiden kan anstille, og det tas forbehold om regulering ved krigens slutt.

År 1941 27. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt, av suppleanter utgår Wilhelms. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1942 29. juni ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling over følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
Foreningens direksjon finner at avslutningen av regnskapet for 1941 og den ordinære generalforsamling i år bør utstå inntil utløpet av den frist som er fastsatt i lov om forsikringsselskaper §§ 33 og 47, nemlig utgangen av henholdsvis september og oktober måned. Foreningen er i 1941 interessert i en rekke havarier som man mener krigsassurandørene må betale men hvor resultatet av voldgiftsbehandlingen ennå ikke foreligger.
Avgjørelsen vil få meget stor innflytelse på den gjensidige utligning. For å være i overensstemmelse med vedtektene har vår direksjon derfor i likhet med de øvrige foreninger besluttet å avholde en ekstraordinær generalforsamling mandag 29. juni d.å. kl. 13.00 på foreningens kontor til vedtagelse av en tilføyelse til vedtektenes § 9 sålydende: "Gjør spesielle forhold seg gjeldende, kan den ordinære generalforsamling utsettes til utgangen av oktober med kfr. Lov om forsikringsselskaper § 47 og til å treffe beslutning om at denne vedtektstilføyelse gis anvendelse på den ordinære generalforsamling i 1942."

Møte 28/10 1942. Det ble referert fra en kopi av Porsgrunns ordførers skrivelse til Postmesteren i Porsgrunn av 24/10 d.å. hvoretter Sorenskriverkontoret er rekvirert til fordel for postvesenet. Sorenskriveren anvises samtidig kontorer i Sparebankens gård 2. etasje og etter avtale er SKJOLD villig til eventuelt å flytte sine kontorer ned i 1. etasje - GRENMAR's nåværende lokale, med bibehold av et arkivrom i 2. etasje. 5/12 1942 flyttet foreningens kontorer til kapt. Condrup's gård ved dampskipsbryggen.

År 1942 28. oktober ble det avholdt ordinær generalforsamling. De etter tur utredende direktører Knudsen, Aaby og Skauen ble gjenvalgt. Suppleanter ble Melsom, Mortensen og Tangvald-Pedersen. Representanter til Veritas: Knudsen, Gogstad, Holta, Ahlbom, suppleanter Aaby, Aubert, Melsom. Formann Chr. Knudsen, nestformann K. Gogstad.

Møte 21/6 1943. Det ble referert fra en skrivelse fra Gjensidige Skipsassuranseforeningeres komite av 9/2 d.å. hvormed er oversendt vår forening sjekk for kr. 60.000,- utgjørende vår andel av forskudd på statens utjevningstillegg for understøttelse av sjøforsikringen i Norge under krigen, for året 1943, og med meddelelse om ytterligere kr. 20.000,- i bidrag for samme år.

År 1943 30. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Gogstad, Wesmann og Aubert ble gjenvalgt. Suppleanter ble gjenvalgt. Veritasrepresentanter og suppleanter ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1944 22. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt likeledes suppleanter. Veritasrepr. Chr. Knudsen, Ahlbom. Suppleanter Gogstad, Thoralf Holta. Formann og nestformann ble gjenvalgt. Fra møte 2. juni s.å. meddelelse om statens bidrag for 1944.

Møte 13/6 1945. Direksjonen besluttet at kontorsjef Th. Thorjussen skal fratre sin stilling i foreningen fra 8/5 d.å. (fredsdagen) på grunn av sitt medlemsskap i "Nasjonal Samling". Sigurd Karlsen overtar Thorjussen's stilling som kontorsjef fra samme dag. Vedtatt enstemmig. År 1945 4. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt, likeledes suppleanter og Veritasrepresentanter, suppl. Veritas K. Gogstad og Aubert. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1946 21. oktober ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Chr. Knudsen og Yngvar Aaby ble gjenvalgt, som ny istedenfor Skauen som er inngått i nytt firma ble Peder G. Melsom valgt. Suppleanter Einar Lange, Chr. Ostberg, Tangvald Pedersen, Erling Mortensen. Veritasrepr. Chr. Knudsen, K. Gogstad, Ahlbom. Suppleanter G. Aubert. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1947 27. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling (50 års jubileum). Utredende direktører ble gjenvalgt likeledes suppleanter og Veritasrepr. suppl. Veritas Aaby og Aubert. Formann og nestformann ble gjenvalgt. Jubileumsmiddag i Sjømannsforeningens lokaler. År 1948 12. august ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter Chr. Østberg, Erling Mortensen, Knut Simonsen, Alfr. Øvrum, H. Tangvald-Pedersen, Veritasrepr. Knudsen, Gogstad, Melsom, Ahlbom. Suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1949 14. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Gogstad og Wesmann ble gjenvalgt. Yngvar Aaby ønsket å fratre og i hans sted ble Fridtjof H. Lorentzen valgt. Suppl. Chr. Østberg, Øvrum, H. T. Pedersen. Veritasrepr. Chr. Knudsen, K. Gogstad, Fr. Lorentzen, Ahlbom. Suppleanter Aubert og Aaby. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1950 19. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt likeledes suppleanter og Veritasrepresentanter med suppleantene Aubert og R. Wesmann. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1951 21. juni ble det avholdt årlig generalforsamling. Utredende direktører Gogstad, Wesmann og Lorentzen ble gjenvalgt, suppleanter ble gjenvalgt. Veritasrepr. Chr. Knudsen, K. Gogstad, R. Wesmann, Ahlbom. Suppl. Aubert, Lorentzen. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1952 4. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppl. Chr. Østberg, Johan Reim, H. Tangvald-Pedersen. Veritasrepr. ble gjenvalgt. Suppleanter Melsom og Lorentzen. Formann og nestformann ble gjenvalgt. Opplystes at foreningen kunne få leid kontorrom i Den norske Kredittbanks nybygg høsten 1953.

År 1953 7. august ble det avholdt generalforsamling. Utredende direktører og suppleantene ble gjenvalgt. Veritasrepr. Knudsen, Gogstad, Ahlbom. Suppleanter Wesmann og Lorentzen. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1954 22. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Knudsen og Melsom ble gjenvalgt, isteden for Aubert (uten tonnasje) ble Chr. Østberg valgt. Suppleanter Tangvald Pedersen, Alfr. Øvrum, Erl. Mortensen. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1955 14. juni ble avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppleanter Aubert, Tangvald-Pedersen, Alfr. Øvrum, Erl. Mortensen. Veritasrepr. ble gjenvalgt. Suppl. Aubert, Østberg. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1956 11. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt. Suppl. G. Aubert, Alfr. Øvrum, Erl. Mortensen, Knut Knudsen. Veritasrepr. og suppl. ble gjenvalgt. Formann og nestformann ble gjenvalgt. Følgende forslag ble vedtatt: Lov § 1. Foreningens nåværende navn forandres til Skipsassuranseforeningen SKJOLD. § 2. tilføyes mellom 1. og 2. ledd: Foreningen kan ikke saksøkes av det i tvistemålsloven § 29 omhandlende verneting.

År 1957 11. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Wesmann og Lorentzen ble gjenvalgt og isteden for K. Gogstad som fraber seg gjenvalg p.g.a. alder ble Aage Gogstad valgt. Suppl. ble gjenvalgt. Veritasrepr. Chr. Knudsen, R. Wesmann, Erl. Mortensen. Suppl. Aubert og Østberg. Formann og nestformann ble gjenvalgt. År 1958 27. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Utredende direktører Melsom og Østberg ble gjenvalgt, og isteden for Chr. Knudsen som ikke ønsket gjenvalg på grunn av alder ble Knut Knudsen valgt. Suppleanter: Aubert, Øvrum, Mortensen. Veritasrepr.: Wesmann, Melsom, Mortensen, Aage Gogstad, Chr. B. Ahlbom. Suppl. Aubert og Chr. Østberg. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1959 29. juni ble det avholdt generalforsamling. Utredende direktører ble gjenvalgt likeledes suppleanter, veritasrepr. og suppleanter. Ny formann R. Wesmann, nestformann Peder G. Melsom.

År 1960 4. juli ble det avholdt ordinær generalforsamling. Gjenvalg ved alle valg pluss Knut Knudsen 3. suppl. til Veritas. Formann og nestformann ble gjenvalgt.

År 1961 5. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. Gjenvalg ved alle valg også formann og nestformann.

Møte 26/1 1962. Adm. direktør Ahlbom meddelte at han på grunn av fremskreden alder ønsket å fratre etter 60 års virke i foreningen. Direksjonen henstillet til Ahlbom å fortsette stillingen inntil videre.

År 1962 18. juni ble det avholdt ordinær generalforsamling. De utredende direktører Peder G. Melsom, Knut Knudsen, Chr. Østberg ble gjenvalgt. (Gjenstående er R. Wesmann, Aage Gogstad, Fridtjof H. Lorentzen.) Suppleanter G. Aubert, Erling Mortensen, Alfred Øvrum, H. Tangvald-Pedersen, Fredrik Høyer. Representanter til Veritas: Wesmann, Melsom, Gogstad, Mortensen, adm. direktør. Suppleanter: Aubert, Knudsen, Østberg. Som formann ble Wesmann gjenvalgt, og nestformann Melsom.

År 1962 16/8 ble det avholdt styremøte til behandling av spørsmål om hvorvidt SKJOLD burde gå inn i en sammenslutning av de tre foreninger Skibsassuranseforeningen i Arendal, Skipsassuranseforeningen i Kristiania og Skipsassuranseforeningen Skjold, til en forening med hovedsete i Arendal. På et styremåte i Porsgrunn 18/6 ble saken foreløpig drøftet, og man ble da enig om at direktør R. Wesmann, skipsreder Knut A. Knudsen og adm. direktør Ahlbom skulle komme sammen til et møte med direktør Einar Fløystad. Et slikt møte ble arrangert på "Hotell VIC" i Porsgrunn 27/6, hvor direktør Fløystad orienterte nærmere om saken, og han fremla et P.M. hvori det er redegjort for hvorledes det i tilfelle sammenslutningen går i orden burde forholdes. SKJOLD's styre har på møtet idag diskutert saken inngående men er enige om at Skjold fremtidig bør søke en sammenslutning med en annen forening for å kunne møte sine funksjonærer og medlemmers interesse. Det ble besluttet videre å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling til å avgjøre saken. Det forelå forslag om å søke kontakt også med UNITAS i Oslo. Man avventer definitivt forslag om vilkårene fra UNITAS og Arendalsforeningen om eventuell sammenslutning.

År 1962 7/9 ble det avholdt styremøte til behandling av utkast til: Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling i Skjold. Følgende brev ble sendt samtlige interessenter: Interessentene innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag 24/9 1962 til behandling av forslag om at Skjold - heretter kalt denne forening skal: Enten sluttes sammen med Skipsassuranseforeningen i Arendal, og eventuelt Skipsassuranseforeningen i Kristiania til en ny forening, heretter kalt den nye forening. Forslaget bygger på følgende forutsetninger.

  1. Den nye forening stiftes og organiseres i løpet av 1962 slik at den kan overta forsikringer fra 1. januar 1963 kl. 00.00 på de Gjensidige Skipsassuranseforeningers Premie- og Forsikringsvilkår.
  2. Denne forenings vedtekter skal godkjennes av denne direksjon. Den nye foreningen skal ha et nøytralt navn. Styret skal være sammensatt slik at interessentene i de sammensluttede foreninger blir representert i et rimelig forhold som denne forenings direksjon godkjenner.
  3. De foreninger som skal sammensettes, opphører å drive forsikringsvirksomhet fra 31/12 1962 kl. 24.00. Deres formue og helhet (aktiva og passiva) skal overtas av den nye forening i overensstemmelse med lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 nr. 1 § 62. Det er en forutsetning at erstatningsreservene i de foreninger som skal sammensettes er tilstrekkelige - etter denne forenings direksjons skjønn til å dekke de forpliktelser som den nye forening skal overta.
  4. Den nye forening skal ha midlertidig avdelingskontor i Porsgrunn til avvikling av løpende saker.
  5. Denne forenings funksjonærer skal, om de ønsker det, få ansettelse i den nye forening på vilkår som ikke er dårligere enn den de har i denne forening, med pensjon i overensstemmelse med pensjonsordningen i den nye forening. Dem tid vedkommende har vært ansatt i denne forening skal regnes med ved beregningen av opptjeningstiden i den nye forening.

Den ekstraordinære generalforsamling innbys til å fatte slik beslutning: Dersom direksjonen finner at de forutsetninger som den ekstraordinære generalforsamling har presisert, er tilstede skal denne forening opphøre å drive forsikringsvirksomhet fra 31/12 1962 kl. 24.00 og dens formue som helhet skal overdras til en ny forening som vil fremtre som en sammensetning av denne forening og Skipsassuranseforeningen i Arendal og eventuelt Skipsassuranseforening i Kristiania eller at SKJOLD - heretter kalt denne forening - skal opphøre å drive forsikringsvirksomhet fra 31/12 1962 kl. 24.00 og at dens formue som helhet skal overdras til Skipsassuranseforeningen UNITAS - gjensidig - Oslo. Forslaget bygger på følgende forutsetninger:

  1. Skipsassuranseforeningen UNITAS opprettholder midlertidig avdelingskontor i Porsgrunn til avvikling av løpende saker.
  2. Denne forenings funksjonærer skal, om de ønsker det, få ansettelse i Skipsassuranseforeningen UNITAS på vilkår som ikke er dårligere enn dem de har i denne forening med pensjon i overensstemmelse med pensjonsordningen for UNITAS. Den tid vedkommende har vært ansatt i denne forening skal regnes med ved beregningen av opptjeningstiden i UNITAS.

Den ekstraordinære generalforsamling innbys til å fatte slik beslutning: Dersom direksjonen finner at de forutsetninger som den ekstraordinære generalforsamling har presisert er tilstede, skal denne forening opphøre å drive forsikringsvirksomhet fra 31/12 1962 kl. 24.00, og dens formue som helhet skal overdras til Skipsassuranseforeningen UNITAS - gjensidig - .

Direksjonen vil henlede interessentenes oppmerksomhet på at de beslutninger som den ekstraordinære generalforsamling innbys til å fatte krever 2/3 - to tredjedels - flertall av samtlige interessenters stemmer. Vedtektenes § 12 bestemmer at en person som bestyrer flere skip, har så mange stemmer som den samlede integningssum for alle de bestryrte skip representerer. Det er formelt adgang til å møte med fullmektig, men da fullmektigens og mandatens stemmer aldri kan utgjøre mer enn 3 (vedtektenes § 12) er det i praksis ikke mulig å stemme ved fullmektig ettersom praktisk talt samtlige interessenter har 3 stemmer. Dersom noen av de foreliggende forslag skal kunne vedtas, må det avgis 27 stemmer for det. Det vil igjen si at minst 9 interessenter som hver representerer 3 stemmer må være tilstede og stemme for forslaget. Møtet hevet. R. W. Wesmann, Peder G. Melsom, F. H. Lorentzen, Knut A. Knudsen, Alfr. Øvrum, G. Aubert, Chr. B. Ahlbom.

År 1962 24/9 ble det holdt styremøte i Porsgrunn under ledelse av styrets formann direktør R. W. Wesmann. Tilstede var dessuten Skipsrederne Peder G. Melsom, F. H. Lorentzen, G. Aubert, Erl. Mortensen, Aage Gogstad, Chr. Østberg, Knut A. Knudsen, kontorsjef Alfr. Øvrum og direktør Chr. B. Ahlbom. Tilstede var også advokat Alex. Rein. Advokat Rein redegjorde for de foreliggende avstemningestemaer og foreslo at styret innstiller overfor generalforsamlingen at denne først ved alminnelig stemmeflerhet avgjør hvilket av de to alternativer som skal settes under votering. Deretter stemmes over dette alternativ, som for å kunne vedtas krever 2/3 flertall av alle stemmer. Han foreslo videre at under forutsetning av at alternativ I (Arendal-Kristiania) blir vedtatt med nødvendig majoritet, innbys generalforsamlingen til subsidiert å stemme over alternativ II (Unitas) ettersom man idag vil kunne ha oversikt over om Arendal/Kristiania finner den inntegning som måtte komme fra denne forenings interessenter tilstrekkelig (jfr. Arendal's forbehold om at en overveiende del av interessentene slutter opp om den nye forening). Noe slikt forbehold er ikke tatt av UNITAS, og subsidiert avstemning er ikke nødvendig hvis alternativ II får flertall. Styret sluttet seg enstemmig til dette forslag.

År 1962 den 24. september ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Porsgrunn under ledelse av styrets formann direktør R. W. Wesmann. Dirigenten fremla kopi av innkallelsen av 7. september 1962 og meddelte at den var sendt samtlige interessenter med mere enn 14 dagers varsel. Han erklærte den ekstraordinære generalforsamling lovlig satt. Det fremkom ingen bemerkninger. Dirigenten lot foreta navneopprop og ba opplyst om noen interessenter var representert ved fullmektig.

Stemmeberettige medlemmer:
Aksjeselskapet Borgestad3 stemmer
O. & H. Holta A/S3 stemmer
Løvenskjold og Høyers rederi3 stemmer
Chr. J. Reims Rederi 3 stemmer
Melsom & Melsom 3 stemmer
E. B. Aaby's Rederi A/S 3 stemmer
Erling Mortensen 3 stemmer
A. I. Langfeldt & Co. 3 stemmer
Einar Lange's Rederi 3 stemmer
Chr. Østberg 3 stemmer
C. T. Gogstad & Co. 3 stemmer
Lorentzens Rederi Co. 3 stemmer
H. Tangvald-Pedersen 2 stemmer
H. M. Kong Olav V 2 stemmer

Det møtte 13 interessenter som representerte 38 stemmer av et samlet stemmetall på 40. Ingen møtte ved fullmektig. En liste over de møtende blir vedheftet denne protokoll. Dirigenten fremla de alternative forslagene som nevnt i innkallelsen og forela direksjonens forslag, vedtatt i møtet i dag, om hvordan avstemningen skulle skje. Generalforsamlingen godtok forslaget. Generalforsamlingen stemte deretter over spørsmålet om alternativ I eller alternativ II skulle settes under votering. Ingen begjærte skriftlig avstemning. Det ble avgitt 27 stemmer for alternativ II og 11 stemmer for alternativ I. Alternativ II ble deretter satt under debatt. Dirigenten refererte direksjonens forutsetninger, som nevnt i innkallelsen, og spurte om det fremkom forslag om ytterligere forutsetninger. Skipsreder Knut Knudsen ba om at ordene "dens formue som helhet" i intimasjonen til alternativ II blir erstattet med ordene "dens aktiva og passiva". Det fremkom ingen bemerkninger og ingen ytterligere forslag. Dirigenten innbød deretter generalforsamlingen til å treffe en slik beslutning: - Dersom direksjonen finner at de forutsetninger som den ekstraordinære generalforsamling har presisert, er tilstede, skal denne forening opphøre å drive forsikringsvirksomhet fra 31. desember 1962 kl. 24.00, og dens aktiva og passiva skal overdras til Skipsassuranseforeningen UNITAS - gjensidig -. Ingen begjærte skriftlig avstemning. Dirigentens forslag ble vedtatt med 33 mot 5 stemmer. Dirigenten konstaterte at vedtektsmessig - to tredjedels - flertall var oppnådd. Generalforsamlingen bemyndiget direksjonen til å foreta det nødvendige for å sette beslutningen i verk. Dirigenten ga ordet fritt til bemerkningen. Etter en uformell drøftelse ble denne protokollen opplest og vedtatt uten bemerkninger. Dirigenten anmodet alle de tilstedeværende om å undertegne protokollen.

R. W. Wesmann, Aage Gogstad, Alfr. Øvrum, H. Tangvald-Pedersen, Johan Reim, Egil Langfeldt, Fredrik Høyer, Erling Mortensen, G. Aubert, Chr. Østberg, Knut A. Knudsen, F. H. Lorentzen, Peder G. Melsom, E. B. Aaby, Chr. B. Ahlbom, J. W. (sign.) Einar Lange's Rederi.

Maskinskrevet manuskript, 16 s.
Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside