Beretning for Telemark Krets av Norges Rederforbund

1909 - 2/11 - 1959

Skiensfjordens Krets av Norges Rederforbund holdt sitt første møte den 2. november 1909 i Sjømannsforeningen i Porsgrunn. Møtet ble ledet av skipsreder Martin Olsen, Porsgrunn, som sammen med konsul H. H. Holta, Skien, utgjorde samtlige fremmøtte. Riktignok forteller protokollen at skipsreder H. Skaugaard, Langesund, og konsul N. P. Høyer, Skien, var representert ved fullmakter, men da det ikke sees andre underskrifter enn de to førstnevnte herrer, må det formodes at fullmaktene fra de sistnevnte to var gitt til de fremmøtte.

Forsamlingen har sannsynligvis ikke blitt enig om den nye formann, men resultatet ble at skipsreder Martin Olsen skulle innkreve kontingent og forøvrig holde seg ajour med hva det måtte være av interesse for medlemmene, og dessuten innkalle til videre møter. Han har således i alle fall i gavnet virket som den første formann.

I 1911 sees 3 medlemmer å være tilstede i møtet, og statsminister Gunnar Knudsen ble valgt til formann med skipsreder Martin Olsen som varaformann.

Det synes som om det har vært vanskelig å samle medlemmene til møter, i det referat fra møtet 19. september 1911 forteller at møtet var berammet, og samtlige medlemmer, i alt 5, tilsagt skriftlig. Men kun formannen møtte. Det skulle velges 4 representanter til Forbundets årsmøte, og da den ene av de 5 medlemmene hadde meddelt at han ikke kunne møte, besluttet formannen at de 4 øvrige var å anse som valgt.

Statsminister Gunnar Knudssen fungerte som formann inntil 1928, avbrutt av en periode fra 1917 til 1924, da konsul H. H. Holta var formann, og som også fungerte fra 1929 til 1940, da skipsreder Chr. Knudsen overtok og satt som formann til 1956. Fra denne tid har skipsreder Gunnar K. Borgestad vært kretsens formann.

I perioden 1913 til 1915 fungerte skipsreder Gunnar Kundsen dessuten som president i Rederforbundet.

Ved opprettelsen hadde kretsen en innmeldt tonnasje på 51.649 tonn, hvorav 21.879 tonn var dampskip og 29.770 tonn seilskip.

Tonnasjen har vekslet gjennom årene, og utgjør i dag 20 skip på i alt 107.986 br. tonn, hvorav 6 skip, tilsammen 59.546 br. tonn er tankskip.

Flåten er dermed under kretsens 50-årige beståen øket til det dobbelte, en utvikling som vi må håpe og ønske vil fortsette og gjerne i en hurtigere takt. I denne forbindelse bør det nevnes at i de seneste år er der i kretsen startet 2 nye rederier, nemlig Løvenskjold og Høyers rederi, Skien og Tinfos Jernverk A/S, Notodden.

Kretsens redere hadde store tap under den siste krigen, i det den innmeldte tonnasje ved krigsutbruddet som utgjorde 57.495 br. tonn ble redusert med 39.680 br. tonn, slik at tonnasjen i 1945 utgjorde bare 17.495 br. tonn.

Over 2/3 av flåten gikk dermed tapt. Av den samlede norske flåte gikk ca. halvparten tapt på grunn av krigen, og kretsens tap ligger således vesentlig over gjennomsnittstapet for den samlede norske flåte.

Berømt er kaptein Grotnæs og hans mannskaps heltemodige kamp mot en større krysser under konvoiangrep i Nordatlanteren - da m/s "Borgestad"s oppholdende kamp ga muligheter for den øvrige konvoi å unnslippe. Men skipet gikk ned og ingen av mannskapet ble reddet.

Fra opprettelsen omfattet kretsen Brevik, Langesund, Porsgrunn og Skien, men fra 1939 ble Kragerø også tilsluttet. Av redere som tidligere har vært medlemmer, er flere flyttet fra distriktet, bl.a. H. Skaugaard, Langesund og Sam Ugelstad og Odd Berg, Brevik som alle har fortsatt sin redervirksomhet i Oslo.

Av de fra starten av innmeldte rederier er A/S Borgestad, O. & H. Holta fortsatt i virksomhet, mens utpregede seilskuterederier som Martin Olsen og Leif Gundersen, Porsgrunn, L. P. Larsen og Nils P. Høyer, Skien, opphørte etterhvert som dampskipene fortrengte seilskutene.

Andre rederier som i kortere eller lengre perioder har vært medlemmer, er Pettersen & Ullnæs, Peder Jacobsen, Herman Jeremiassen, Johan Jeremiassen, Chr. Knudsen, Fred. Th. Bergh, L. Mürer Knudtsen, Nils Lied fra Porsgrunn og Thoralf Holta, H. Haraldsen, Jens Folkmann, C. B. Nielsen, Harald Hansen, Skiens Lekter- og Bugserkompani, Ivar W. Isaksen, Skien, samt Sam Svendsen, Langangen.

Med utvidelsen av kretsen til også å omfatte Kragerø, ble det i 1955 besluttet å forandre kretsens navn fra Skiensfjordens Krets til Telemark Krets av Norges Rederforbund.

Da Croftholmen Yrkesskole for Sjømenn skulle anlegges og opprettes i 1958, deltok kretsens medlemmer med garantier og økonomisk støtte og er f.t. representert i skolens styre ved formannen, som er styrets viseformann.

Styret består i jubileumsåret av: Skipsreder G. K. Borgestad, formann Skipsreder G. Aubert, varaformann Skipsreder A. Sandaas med skipsreder H. Tangvald-Pedersen og kontorsjef Alfr. Øvrum som suppleanter.

Ennvidere er skipsreder A. Sandaas kretsens representant i Rederiforbundets hovedstyre, med skipsreder G. Aubert og ing. Johan Reim som suppleanter.

Representanter til Skipsfartens Arbeidsgiverforening er: skipsreder Knut A. Knudsen skipsreder Fredrik Høyer med skipsreder G. Aubert og ing. Johan Reim som suppleanter.

I Den norske Krigsforsikring for Skip er kretsen representert ved: skipsreder Knut A. Knudsen skipsreder Fredrik Høyer, varamann.

Sekretærarbeidet ivaretas av skipsreder Chr. Knudsen med kontorsjef Alfr. Øvrum som visesekretær.

G. K. Borgestad
formann

Alfr. Øvrum sekretær


 
 Et manuskript  
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen