Gamle Porsgrundsbilleder

av Wilhelm Swensen, arkitekt

Porsgrund har som saa mange av vore gamle byer faatt lide for hvad pietetsløs og hjemløs byggevirksomhet har paafort den. Dens prektige gamle bygninger som gjennem tidene for største delen har været forskaanet for ildsvaade har dog i stor utstrekning tapt sin oprindelige karakter. Moderniseringstrang har omdannet den rene og noble arkitektur til misfostre, en overdreven trang til aa skaffe lys og utsyn har jaget de fint formede vinduer og istedet sat store klossete ruter som ikke eier sammenheng med bygningens øvrige proporsjoner. De herlige gamle rum med sine rike ovnsnisjer og vakkert profilerte listverk er blitt butikslokaler. Hvor man før fra elven saa patrisiergaardenes rolige fasader med de smukke prydhaver foran og de maleriske sjøboder speilende sig i vannet, ser man nu urolige bakgaardsvegger, lurvet og likegyldig sammensatt. Byens ansikt vender fremdeles mot elven, men vor tid synes aa ha glemt det.

Og selv de gamle haveanlegg har maattet rykke unda for de nye store gater som nu kreves.

Det gamle Porsgrund er svunnet inn til et forklemt og forkrøblet billede som bare gir et svakt begrep om hvordan her engang har sett ut.

Men det lille som ennu er aa finne gir lyst til aa lære det tapte aa kjenne.

Det var denne trang som ga mig tanken om en utstilling av gamle Porsgrundsbilleder for gjennem dem aa kunne gjenopvekke billedet av hvordan Porsgrund hadde sett ut i sine velmakts dage.

Jeg søkte bistand hos en gammel Porsgrundsborger som i alle de aar han har været i byen har næret den dypeste interesse og kjærlighet for byens historie og for dens gamle bebyggelse - en mann hvem Porsgrund skylder redningen av mange kulturverdier, fhv. skoleinspektør Johan Henrik Knudsen.

Sammen sendte vi ut et oprop til byens borgere om aa overlate oss gamle billeder av byen og dens bebyggelse.

Til en begynnelse blev vi nok møtt med et lite smil, ti man syntes aa skulle kjenne de gamle billeder saavel at noget nyt vanskelig kunne bringes frem.

Vor tanke var imidlertid at vi ved aa samle stoffet og tilrettelegge det kunne vekke interessen for det skjønne i den gamle bebyggelse og likeledes spore til eftertanke saa det kommende kunne søke sig forbilleder i det gamle - søke en tilknytning til det sande i den gamle byggetradisjon som nu saalenge syntes aa ha været forglemt.

Til vor glede merket vi at byens borgere efterhvert fulgte vort tiltak med interesse. Der blev ogsaa gjort henvendelser utenbys og billeder blev elskverdig overlatt oss mangesteds fra.

Vi kjenner lite til den første bebyggelse av Porsgrund. I 1661 skal her ha været 38 gaarder. Og vi kunne ikke vente aa finne stoff til belysning av bebyggelsen før 1750. Her var nok en meget rik byggevirksomhet i første halvdel av 17 hundredeaarene, men serlig i aarene efter 1750 reiste der sig her mange prektige gaarde som ennu delvis er bevaret.

At stedets anseelse i den første tid neppe har været stor, iallefald sett med øvrighetens øine, kan man forstaa naar Schneider i «Fra det gamle Skien» forteller at amtmand Berg aaret 1730 daterer et brev: Porsgrund ved Brevig.

Byens anlegg med en gate langs elven er vel av tidlig oprindelse og det synes naturlig at gaardene har været anlagt efter normen: Sjøbod med brygge eller som den ogsaa benevnes «Bullwerker», saa prydhave foran en hovedbygning, og til denne sluttet sig fløibygninger der ofte omkranset en lukket gaardsplass. I disse fløier varder da alleslags utrum: boder, lagere, stall og fjøs, og bak gaarden laa igjen et havestykke med nyttevekster og frukttrær. De fleste gaarder hadde dertil sine engløkker paa annet sted i byen. Efter det eldste kart av østsiden (jfr. C. Lund, Porsgrund 1807-1907, side 8) har en gate langs elven skilt sjøboder og brygge fra hus og haver. Paa et gammelt kart over kancelliraad Schnells eiendom fra 1761 (se katalogen nr. 30 a) er ogsaa denne gate inntegnet og betegnet: «Porsgrunds Gade vey».

Der er serlig to fremtredende typer av bebyggelse: Den store toetasjes hovedgaard med tilsluttetide lave fløier som lukker sig om et firkanter gaardsrum. Denne types kanskje mest karakteristiske representant «Aallegaarden» er beskrevet i H. Børves: «To gamle Porsgrundshjem» hvor ogsaa planen er rekonstruert.

Den annen type, den lave enetasjes hovedbygning har ogsaa fløier som omslutter et gaardsrum, men fløiene er i almindelighet, skjøvet ut saa deres gavler blir synlige sammen med hovedbygningens front, en eiendommelighet i planløsningen som gjenfinnes i Gyldenløves residens i Larvik (Fortidsmindesm. foreningens aarbok 1921, side 18 og 19).

Av denne type finnes endel forholdsvis godt bevarte nemlig Hammondgaarden, Prestegaarden og Toldboden. Disse bygninger har hat høit helvalmet tak. Hammondgaarden har nu halve valmer, men efter et billede fra ca. 1822 (kat. nr. 29) har ogsaa denne hatt hel vaIm. Karakteristisk for denne type synes ogsaa aa ha vært hovedportalens anbringelse midt paa bygningen med døren i dyp nissje. Denne løsning forsvinner med de klassiske arkitekturmotivers inntrengen omkr. 1800.

En eneste bygning med lengdeaksen loddret paa elvens forløp og med gavlen som fasade mot vannet finnes ennu - «Michel seylmagers Huus», ved bokhandler Dyrings forretningsgaard i Storgaten. Bygningen er anført paa Schnells kart 1761 og tør være en levning fra tidligere tiders byggeskikk i Porsgrund.

Omkring 1800 var begeistringen for Norges natur vaaknet og lokket av «den uberørte naturs rædsler og ynde» hadde fremmede kunstnere søkt til vore kyster. Først Lorentzen og Pauelsen i 1780-90. Saa vidt mig bekjennt har de dog ikke efterlatt sig nogen billeder med motiv fra Porsgrundstraktene. I 1800 kom de to englendere Edy og Fearnside paa sin «pitoreske reise» ogsaa til vor by og har gitt en nydelig skildring av byen i sit billede fra Borgaasen (kat. nr. 16). Imponerende virker ogsaa Edys billede av «En scene i Langesundsfjorden» (kat. nr. 15) hvor den nu saa fredelige fjord sees omgitt av mektige fjellformasjoner.

Men forinnen disse fremmede kunstnere kom har vore hjemlige dilletanter efter evne avskildret hvad de fant av interesse - de prektige patrisiergaarde.

Stedets velhavende borgere har sikkerlig ønsket et billede av sin bolig og har saa henvendt sig til de forhaandenværende kunstnere.

Disse ofte rent naive tegninger rummer dog et fond av verdifulle oplysninger om den gamle bebyggelse, særlig da billederne fra før 1800.

Den eldste «avskildrer» jeg har kunnet spore her er A. U. Hersleb. Omkring 1800 maler han en rekke billeder av bebyggelsen i Porsgrund og omegn med en friskhet, et humør og en detaljering i utførelsen som gjør hans billeder til skatter for granskeren. Det har ikke lykkes mig aa skaffe tilveie oplysningen om ham. En gammel dame som eiet et billede av ham erindret at hennes mor hadde omtalt ham som tegnelærer. Antagelig er han identisk med den i Schneiders Skiens historie III, side 205 anførte haandverker: Andreas Hersleb, maler.

I «Den kulturhistoriske utstilling»s katalog 1901 for Skiensfjorden finnes nevnt 3 billeder av ham.

Nu kjennes et fjerde «Kammerherregaarden» i Porsgrund (kat. nr. 2). Billedet (kat. nr. 26) av Frednes synes ogsaa aa være av ham - og endelig fant jeg i disse dage et billede «Prospect av Aarhuus» sign.: Tegnet av A. Hersleb. Schien 14. sept. 1820.

De øvrige billeder som kjennes av Hersleb er tegnet i tiden 1795-98 og viser os rokokoens snurrige bebyggelse forinden den nye strenge arkitekturretning fik trenge igjennem.

Karakteristisk er i saa maate billedet av Aakre (kat. nr. 23) hvis bebyggelse ca. 1815 blev revet for aa erstattes av en bygning som kunde tilfredsstille tidens strenge krav til arkitektur.

Herslebs morsomme tegning forteller mere enn lange beskrivelser kunde makte.

Samtidig med Hersleb, dog efter 1800 begynder Paul Lineaa aa tegne. Han var født i Langesund i 1791 og viste tidlig anlegg for tegning. Under et ophold i England og Skotland fik han undervisning i akvarelmaling. Et elevarbeide fra denne tid eier skoleinspektør Knudsen i Porsgrund (kat. nr. 48).

Linaae blev som ung mann ansatt hos Jørgen Aall i Porsgrund og ektet 1824 dennes datter Mariane. (Se «Slægten Aall» side 336). I 30-35 aarene var han en tid ansatt hos friherre Carl Bonde paa Säfstaholm i Sverige og her malte han for Oscar den første et billede av den svenske flaate. Linaae vendte dog snart tilbake til Norge og var en tid forvalter ved Bolvigs verk. Senere bestyrte han Cappelen enkes forretninger i Skien indtil han sine siste aar virket som bokholder ved den første norske assuranseforretning i Porsgrund. Han døde under et ophold i sin fødeby 1866.

Eldre Porsgrundsfolk som har fortalt mig om Linaae samstemmer i aa fremheve hans vennesæle sinn og hans store kjærlighet til naturen. Altid hadde han sin tegneblokk med og saasnart der fantes en anledning tegnet han skisser. Han har efterladt sig et stort antall akvareller fra Porsgrunds- og Skienstraktene og fra Telemarken. Endel akvareller fra Romsdalen skal ogsaa forefinnes av ham, likesaa endel oljemalerier.

Alle hans billeder er fint og følsomt utført og var vel verd en nøiere gjennemgaaelse. Hans første billeder fra Porsgrund utmerker sig ved stor nøiaktighet i detaljen hvad der har været til stor nytte ved undersøkelsen av den gamle bebyggelse.

Det portrett av ham som er gjengitt i Colls: Skiensfjordens industri II, side 2 i, viser oss et ansikt hvis milde og gode uttrykk synes aa gjenspeile sig i alle hans billeder. Den ro som alltid behersker demgir oss netop den stemning som vi forbinner med det gamle Porsgrund.

Vi forstaar kancelliraad Løvenskiolds ord om Porsgrunds borgere naar vi ser paa disse billeder:

«De søge at overgaa hinanden i at opdyrke deres Marker og Haver, at udpynte deres Boliger, og understøtte en god Orden og gjøre de tjenligste Indretninger. Ja, de beboe de yndigste Egne af dem man fast kiender i dette Rige.»

Dessverre er flere av Linaaes billeder usignerte. Ved ut stillingen hadde vi saaledes to billeder (kat. nr. 6 og 7) som iflg. tradisjonen skal være av ham. Det ene Stadsporten i Bergen viser sterk likhet med bergensmaleren J. F. L. Dreiers billeder. Dreier (1775-1833) var mesteren blandt norske prospektmalere og han ga sig selv titelen «Miniateur-Tegnemester». (Schnitler: Slægten fra 1814). Ser vi paa prospektet av østre Porsgrund 1822 (kat. nr. 29) finner vi igjen Dreiers teknikk - den minutiøse utførelse - ja rent fotografiske nøiaktighet i gjengivelsen - forgrunnsstaffasjen - alt synes mig aa minne om ham.

Ved de to forannevnte billeder er det samme tilfelle. Det synes paafallende at Linaae som i sit elevarbeide fra Skotland viser en teknikk som gaar igjen i hans senere arbeider, i tiden omkring 1820 saa helt skulde anvende en annen malemaate. Det er meget som taler for at Linaae har været elev av Dreier hvis da de bevarte billeder er fra Linaaes haand.

Interessant er det dog aa legge merke til at der, paa baksiden av Stadsportbilledet er paabegynt optegning av et prospekt av vestre Porsgrund.

Det mest kjente av Linaaes billeder er vel det i katalogen anførte nr. 19, «Porsgrund sett fra Borgaasen». Ogsaa her finder vi en eiendommelighet: Der er bevart ikke mindre enn 3 billeder av forskjellige malere med det samme motiv og hvor felles anvendelse av detaljer i stor utstrekning kan paavises.

Trøndermaleren Mathias Ferslew Dalager (1769-1843) har utført en akvarel med dette motiv. Den eies nu av Brekke museum. Billedet er datert 1835. Linaaes billede er i almindelighet ment aa være malt ca 1840.

Det 3dje billede maa være malt før branden 1824 da de store gaarder som dengang blev luernes rov fins paa billedet. Det er antagelig malt av en Porsgrundsdame Gurine Larsen, f. Johnsen (1805-85) som hadde lært akvarelmaling i Danmark. Linaaes og Dalagers billeder har de samme stillinger av skibene som Gurine Johnsens. Dalagers detaljer er som nevnt i det vesentlige overensstemmende med Linaaes, men temmelig unøiaktig. Saaledes er den lave bebyggelse paa Osebakken tegnet toetasjes og kirkens ene korsarm er sløifet.

Jeg har tenkt mig billedene opstaatt paa følgende maate:
Linaae som i 1820 aarene var en meget rutinert tegner, har tegnet byen set fra Borgaasen som han har tegnet østre Porsgrund og paabegyndt billedet av vestsiden. Gurine Johnsen har saa under hans veiledning tegnet sit Borgaasbillede.

Hun har tidligere tegnet billeder med samme motiv som Linaae (kat. nr. 8 og 9).

Under sit ophold i Sverige har saa Linaae faatt sit bybillede litografert idet det er blitt korrigert for bebyggelsens vedkommende som den stod gjenopført efter branden. Billedets staffasje og skibene er bibeholdt.

M. F. Dalager tror jeg maa ha kjendt Litiaaes litografi - muligens er det kommet i handelen før 1835, og han har som den rutinerte prospektmaler utført sit arbeide som ateliermaleri uten aa bekymre sig om ved selvsyn aa faa detaljene fastslaatt.

For den som vil søke oplysninger om den gamle bebyggelse er Gurine Johnsens billede utvilsomt det interessanteste av disse tre. Her finner vi den prektige bebyggelse langs Storgaten før branden 1824. Billedet suppleres av Linaaes østsidebillede (kat. nr. 29) saa man kan faa en god oversigt over bebyggelsens utseende. Billedet gjengis her med nedenfor anført nummerrekke for bebyggelsen.

 1. Floodegaarden «var oprindelig en Etage og malet græsgrøn med tveiide høirøde Porte». Den blev omkr. 1800 paabygget og git sit nuværende utseende.
 2. Sømoegaarden laa hvor nu Lyckes forretningsgaard staar (Storgaten). Den blev flyttet og danner nu magasinbygning ved samme forretning.
 3. Kammerherregaarden. En beskrivelse av denne med planer av bygningen finnes i C. Lund, Porsgrund 1807--1907, side 179.
 4. Aallegaarden er beskrevet i H. Børves: «To gamle Porsgrundshjem». Skien 1915.
 5. Morgenstiernesgaard. Denne laa i den nuværende skolegate ved siden av Victoria hotel.
 6. Gasmanns gaard laa hvor Victoria hotel nu staar.

Paa billedet ser man Roligheten som en ø i elveløpet. Her hadde N. B. Aall sit landsted.

Det synes eiendommelig at østsiden alene har været gjenstand for avskildring. Som tidligere nevnt finnes en paabegynt tegning av vestre Porsgrund paa baksiden av billedet fra Bergens Stadsport (kat. nr. 7). Et gammelt billede (malt av Eilert Wright?) finnes der et bruddstykke av. Det har vist vestre Porsgrunds kirke med omgivelser. Her ville man vel ha funnet kirken med kvadermaling paa hjørnene, hvad man fremdeles kan paavise under den nuværende maling.

Blandt Porsgrundsmalerne maa ikke forglemmes Karl Reynolds som efterlot sig en række tegninger og malerier fra byen. Dessærre fik vi til vor utstilling saa alt for faa av hans billeder. Mangt et morsomt gammelt stykke Porsgrund er blitt reddet fra forglemmelse ved Karl Reynolds skisser.

Billederne blev utsultet i Porsgrunds raadhus fra nytaarsaften 1923 til 6/1 24.

Med glæde kunne vi merke at interessen for billederne steg efterhvert som titan blev bekjent med hvad utstillingen inneholdt.

Der fremkom dog mange oplysninger som tydet paa at der ennu fins gamle billeder som vil være av betydning under arbeidet med undersøkelsen av den gamle bebyggelse.

En række fotografier fra eldre tider var ogsaa tatt med. Særlig interessant var et fotografi fra Molhaugen mot «Lysthusaasen» med det gamle lysthus hvorav aasen har sit navn (kat. nr. 5 6). Det lille klassiske tempelanlæg med de to popler som flankerte inngangen, med sin svalgang hvor man kunne nyte utsikten - og med kjøkken i underetasjen, synes jeg er et av de morsomste minner vi har fra gamle Porsgrund.

I en egen avdeling hadde vi medtatt en række skibsbilleder, hvoriblandt Eilert Wrights sirlig rissede skibe fra slutten av 17-hundre aarene. Porsgrunds sjømannsforening er eier av disse billeder, og jeg har av plasshensyn ikke fundet aa kunne medta fortegnelse over dem.


Den milde stemning som var egen for det gamle Porsgrund og som strømmer mot oss i de gamle billeder, vil ogsaa mane vaar rastløse tid til eftertanke.

Vi har en rik arv aa ta op fra fedrene, men det maa ogsaa kreves av oss at vi kan makte aa forvalte denne arv.

Vi samlet de gamle billeder forat man av dem kunne lære hvad skjønhet i omgivelsene har aa bety. Med den rike tradisjon vi her eier skulle vi ha den besste grunn aa bygge videre paa.

Særtrykk av Historielaget for Telemark og Grenland: Aarsskrit 1925

Beskrivende katalog

over utstilling av Porsgrundsbilleder i Porsgrunds raadhus

31/12 - 1923 - 6/1 - 1924

I Parentes er anført hvor billederne tidligere finnes reproducert.

 1. Kammerherre Severin Løvenskiold. Oljemaleri.
  f. 1743 d. 1818. Var eier av «Kammerherregaarden» som han kjøpte av Nic. Benj. Aall.

 2. «Kammerherregaarden» i Porsgrund. Akvarell (sign.) A. Herseb. Fecit 1797. Feilskrift for fler Hersleb?
  Billedet viser en noget rikere utformning av portalens omramning med ovenstaende vindu enn senere fotografier har. Foran huset havegjerde med port. Tilvenstre Sømoegaarden med rikt utformet portal.
  Bygningen er antagelig opført av Niels Aall til dennes søn Jacob (ca. 1777). Bygningens karakteristiske form med de to i fronten fremskytende fløier hvorover taket er trukket ned har tydelige likhetspunkter med Borgestad, hvis plan igjen synes aa bygge paa motiver fra Gyldenløves residens i Larvik.
  Kammerherregaarden blev i 1838 erhvervet av kommunen.

 3. Kammerherregaarden. Fotografi før restaureringen 1882.
  (Coll: Skiensfj., Il side 61. Lund: Porsgrund, side 180.) Kult. utst kat. nr. 65.

 4. Papmodel av kammerherregaarden, forarbeidet av o.r.sakf. Abrahamsen, Porsgrund.

 5. Kammerherregaarden efter restaureringen 1882.
  Bygningens karakteristiske ytre blev totalt forandret. De fremskytende partier førtes op i to etasjer.
  (Coll. Skiensfj. II, side 28. Lund: Porsgrund, side 145).

 6. Østre Porsgrunds kirke og skole. Akvarell (usignert), ant. av P. Linaae. Malt efter 1811.
  Tilvenstre gaarden Jønholt - hjørnebordene kvadermalt. Bak skolen - det nuværende gamlehjem - sees klokkestøpul opført 1782.
  Kult. utst. kat. nr. 66.
  (Coll: Skiensfj. II, side 7. Lund: Porsgrund, side 81. Børve: Porsgrundshjem, side 83).

 7. «Udsigten over Bergens Stadsport imod Syd». Akvarell, ant. av P. Linaae.
  Malt samtidig med foregaaende billede. Paa baksiden paabegynt akvarell av vestre Porsgrund set fra «Helleberget».

 8. Østre Porsgrunds kirke og skole. Akvarell ca. 1820, ant. av Gurine Larsen, f. Johnsen.

 9. Samme motiv. Akvarell av Gurine Johnsen.
  Tilvenstre paa billedet kjøretøi med to personer som skal være Mogens Thrane og madame. Thrane var eier av Frednes fra 1822. Over Kirkehaugen sees endel av byen med elven.

 10. Østre Porsgrunds kirke og skole. Fotografi 1868.
  Den gamle klokkestøpul sees.

 11. Fotografi sammesteds. 1875.
  Støpulen fjernet.

 12. 2 Fotografier av kirkens eksteriør.
  a. Spiret nedblaast 3/4 1911.
  b. Opsætning av spiret.

 13. 2 lnteriørfotografier 1910 og 1914.

 14. Vestre Porsgrunds kirke. Fotografi.

 15. Scene i Langesundsfjorden, ca. 1800.
  Etter egen tegning stukket av Edy.

 16. Porsgrund set fra Borgaasen, av Edy ca. 1800.
  Fra samme verk som foregaaende. Stukket etter egen tegning. En dublet med noget forskjellig farvetoner fra 16.
  Kult. utst. kat. nr. 60. (Coll: Skiensfj. II, side 4, tegning. Lund: Porsgrund, side 141. Schnitler: Vore oldeforældres Land. O. A. Øverland: Det gamle Norge i billeder og tekst).

 17. Porsgrund set fra Rafnes. Sign. L. R. 1818. Pennetegning.

 18. Porsgrund set fra Borgaasen. Usignert akvarell, ant. av Gurine Johnsen.
  Billedet maa være malt før 1824, da de store toetasjes gaarde, Aallegaarden og Gasmannsgaard som brænte dette aar, sees paa billedet.
  Faglærer Norbys nuærende hus ovenfor Fabriciusgaarden paa Osebakken sees. Det er opført 1816.

 19. Porsgrund fra Borgaasen. Farvelagt Litografi. Lith. af M. G. Anckarsvärd. Tegnet af P. Linaae. Tr. hos Gjøthstrøm & Magnusson.
  Ant. fra 1830 aarene, da Linaae opholdt sig i Sverige.
  (Coll: Skiensfj. II, side 20. Lund: Porsgrund, side 45).
  Kult. utst. kat. nr. 64.

 20. Det samme billede. Enstonig trykk.

 21. Prospect af Porsgrund. Akvarell, sign. M. F. Dalager. 1835.
  Billedet synes helt aa bygge paa Linaaes fra samme sted. Den samme forgrunn er anvendt kun med tilføielse av et par figurer og en nedfallt trestamme. Bebyggelsen paa Osebakken er delvis fortegnet idet han har gjort de smaa enetasjes hus toetasjes. Kirkens korsarm er utelatt. De samme skibe paa elven som hos Linaae finnes.

 22. Landskap, ant. fra Porsgrund med spaserende damer og herrer i empiredragter.

 23. Prospect af Aackerøe (Aakre). Akvarell, sign. Schien d. 22de Augusti 1795. A. Hersleb fecit.
  Bebyggelsen viser et malerisk anlegg med en toetasjes bygning og en enetasjes med mansardtak og halvrund ark. Fasadeutstyret rikt med fint formede pillastre.
  Uthusbygninger hvorav en har en eiendommelig formet sval i 2 etasje. Ant. opført 1786 av landfysikus Hans Møller.
  Kult. utst. kat.r. 68.
  (Coll: Skiensfj. II, side 14.)

 24. Aakre. Akvarell uten signatur. Av P. Linaae.
  Bygningene opført ca. 1818 av grosserer Hans Møller paa samme sted som bygn. nr. 23.
  Kult. utst. kat. nr. 69.
  (Schnitler: Slægten fra 1814, side 377).

 25. Aakre. Akvarell av P. Linaae. Av noget senere dato.

 26. Frednes. Akvarell, usignert. Ant. av A. U. Hersleb ca. 1800.
  Enetasjes hovedbygning med allé. Frednes fikk sit navn ca. 1850 av tollkasserer G. Krøger.

 27. Innseilingen til Porsgrund. Oljemaleri. Ant av P. Linaae, ca. 1820.
  Længst tilhøire N. B. Aalls landsted «Roligheden» med sin eiendommelige takform.
  Frednes som enetasjes bygning. En større bygning i haven. Den skal ha været benyttet som teater og opført av Cappelen. Det Deichmanske bibliotek skal være grunnlagt paa Frednes.
  Kult. utst. kat. 62.
  (Lund: Porsgrund, side 108. Coll: Skiensfj. II, side 12. Slægten Aall, side 325),

 28. Porsgrund fra Skrukkerød ca. 1820. Oljmaleri av P. Linaae.
  Paa blinnrammen er anført at billedet er en gave fra Paul Linaae. 1822. Kult. utst. kat. nr. 61.

 29. Østre Porsgrund ca. 1822. Akvarell usignert, ant. P. Linaae.
  Supplerer billedene fra Borgaasen saa man faar et utmerket overblikk over Østsidens bebyggelse før branden 1824.
  Fra venstre sees: Aallegaarden, toetasjes, opført av kancelliraad Schnell (ca. 1750?) Morgenstiernes gaard enetasjes. Gasmanns gaard toetasjes paa det nuværende Victoria hotels plass.
  Ved siden Hammondgaarden der fremdeles, staar. Efter dette billede aa dømme har den hat høit helvalmet tak og pillasterstilling ved hovedinngangen, hvad der ikke længer finnes.
  Midt paa billedet stor bygning (under opførelse?). Antagelig den s. k. «Floodebutik» - senere Friisegaarden. Ved vannet Gyldenpalmgaarden eller Meierigaarden med færgested. Ved kirken sees klokkestøpul og skole.
  (Lund: Porsgrund, side 25, Coll: Skiensfj. II, side 16).

 30. 30.a Kart over kancelliraad Schnells eiendom i Storgaten. 1761.
  (Den senere Aallegaard). Michael Seylmagers Hus og Tomt er anført paa kartet. Denne bygning staar nu paa bokhandler Dyrings tomt i Storgaten.
  30.b Geometrisk kart over Osebakken med tilliggende løkker. 1817.
  (Lund: Porsgrund, side 137).

 31. Storgaten set fra Vauverts hus mot Kammerherregaarden. Pennetegning av kadet Holmsen. 1806.
  Paa billedet sees Floodegaarden, to etasjes - den var oprinnelig bygget en etasjes og «malet græsgrøn» med to høirøde porter (I. F. i Grenmar). Sømogaarden og Kammerherregaarden sees.

 32. Jønholt (nedre). 2 fotografier. 1881.
  Set fra Løkken og gaardssiden.
  (Lund: Porsgrund, side 163. Børve: Porsgrundshjem, side 87).

 33. Gaardsinteriør fra Jønholt. Oljemaleri av H. Flygenring, Porsgrund.

 34. Baumanngaarden fra Storgaten og gaardsinteriør. 2 fotografier.

 35. Victoria hotel før ombygningen. Fotografi.
  (Coll Skiensfj. II, side 44).

 36. Friisegaarden med brygge. Fotografi.
  Den under 29 nævnte «Floodebutik» var i denne gaard. Brendte 1899. Eiedes ved branden av kommunen.

 37. Øvre Frednes. Fotografi.
  Gaarden skal være opført av tømmer fra blev senere flyttet bak østsidens kirke - det nuværende luthersk sykehus.

 38. Nedre Frednes. Fotografert av Erling Dyring 1923.

 39. Kjølnes gaard. Fotografi før ombygningen. 1914
  Kammerherre Severin Løvenskiolds landsted. Blev paabygget 2nen etasje av proprietær Paus.

 40. 3 fotografier av Kjølnes gaard før ombygningen.

 41. Porsgrunds prestegaard før ombygningen. 1882.
  Gaardens form har mange likhetspunkter med den vel bevarte gamle ToIlbod. Hovedinngang i nisje. Høit helvalmet tak. Paa fotografiet er nye store vinduer innsatt i fronten. Gaarden er oprindelig bygget som privat bolig i likhet med Toldboden (ca. 1770).

 42. Konsul Franklins gaard, brændt 1905. Fotografi.
  Var oprindelig bygget som tollbod men gikk ved makeskifte over til tolder Rasch der ombygget den og ga den navn Raschenborg. Staten fikk den som privatbolig byggede gaard ved siden av Raschenborg.

 43. Tollbodbygningen. Fotografert av Erling Dyring.
  Bygningen har det meste av sitt gamle utstyr. Vinduene mot gaten som for laa forsenket i panelet er nu skutt ut i veggens flukt. De tidligere uthusbygninger er dels fjernet, dels forandret.
  Bygningen har antagelig oprinnelig været rødmalt hvad der maa ha gitt den et ganske andet vakkert utseende enn den nu har.
  (Lund: Porsgrund, side 164).

 44. Faglærer Norbys hus. Opført 1816.
  Blyantstegning av Karl Reynolds 1895.

 45. Tinfoss. Akvarell av P. Linaae. Ca. 1840.

 46. To akvareller fra Telemarken av P. Linaae.

 47. Porsgrund set fra Borge. Gouache (?) av Linaae.

 48. Skisse av P. Linaae - fra Skotland. Akvarell 1815.
  «The Ruins of Bylands Abbey».

 49. Skisse av P. Linaae. 1829.

 50. I. Rasch: «Den uforsagte Reisende». Tegning. 1782.

 51. Silhouet, sign. Weitlandt 1812.
  Forestiller Halvor Erichsens familie. Speil paa veggen med underlagt kviksølvbelegg.

 52. Halvor Erichsens hus, vestre Porsgrund. Fotografi.
  Lang enetasjes bygning ved det nuværende mek. verksted.

 53. Samme hus. Oljemaleri av Karl Reynolds.

 54. Kaptein Boldinius Jensens hus, vestre Porsgrund. Fotografi.
  Ved verkstedet. Vakker mindre bygning med høit valmet tak. Flere huser i dette strøk skal ha hat sjelden vakre haveanlegg.

 55. Fotografi av vestre Porsgrund fra Tuftekaas.

 56. Lysthusaasen med lysthus. Fotografi.
  Det gamle lysthus som klassisk tempelanlegg. Svalgang rundt. Bygn. opført i 2. etsj. Forfriskninger inntokes i det rummelige lysthus hvor der baade var kjøkken og spiskammer nedenunder, og ovenpaa et stort værelse hvor man om aftenen tok sig en svingom efter musikkens toner. Rundt lysthuset var der en veranda hvor man kunde nyte den prektige utsikt til alle kanter over elv og by.
  Der var 2 popler paa hver side av inngangen til lysthuset. (I. F. i Grenmar). En forstørrelse av samme fotografi var utstillet.

 57. Fotografi av Østre Porsgrund, ca. 1875.
  Den gamle meierigaard - Gyldenpalmgaarden i forgrunden. Arbeiderforeningen, kirken og skolen. En forstørrelse av samme billede.

 58. Fra Molhaugen. Akvarell av Ernst Lammers.

 59. «Fra Bugta». Akvarell av Karl Reynolds. 1895.

 60. Frøbergs gamle garveri. Oljemaleri av Karl Reynolds. 1888.

 61. Kjølnesgaten, oljemaleri av Karl Reynolds. 1889.

 62. Elven, toldboden med Franklins gaard. 1887.
  Maleri av Karl Reynolds.

 63. Fra Klevstrand. Oljemaleri av Wilh. Brun.

 64. Fra Borgaasen. 1905. Fotografi.
  Furuskogen ennu bevart.

 65. Fra Braaten. 2 fotografier, ca 1890.

 66. 2 fotos fra Utstillingen 1894.

 67. Storgaten efter branden med nyopførte trebygninger. 2 fotografier.

 68. Bratsberggaten. Fotografi.

 69. Storgaten med Dyrings bokhandels trebygning.

 70. Bjørntvedtjordet. 1883. Fotografi.

 71. Vestregate fra Wiersgaarden med gammel bebyggelse. Fotografi.

 72. Fotografier, ca. 1890 fra østsiden.
  Osebro-kammerherregaarden. Kammerherregaarden - Jeremiassen. Raadhusplassen - Meierigaarden.

 73. To billeder (foto) av folkeskolen før paabygningen.

 74. 5 fotografier av Middel- og folkeskolen. 1883.
  Ved folkeskolen sees et megtig aspetre. (I Sverres gate).

 75. Osebro. Tegning av Finn Brun.

 76. Winthergaarden. Fotografi.
  Nuværende rektorbolig. Bygningen helt overgrodd av vildvin.

 77. Serie fotografier, tilhørende kommunen:
  1. Usikt fra Tuftekaas med den gamle bro og isrenden.
  2. Innvielsen av broen 11/12 1891. (Broen er aapnet). Boldinius Jensens gaard sees paa billedet.
  3. Kammerherregaardens brand - 2 billeder.
  4. Nedre bydel med den gamle brandvakt for branden 1905
  5. Lerkupelv med gamle Kjølnes gaard.
  6. Vestre Porsgrunds kirke med kirketjern. Utbyg for pulpiturtrap sees paa billedet.
  7. 2 billeder av Rødborge under rivningen.
  8. Vestre Porsgrund før broforbindelsen kom.
  9. Den gamle bebyggelse ved Meierigaarden før 1905.
  10. Brandtomtene 1905.
  11. Jernbanegaten nyanlagt, med stasjonsbygning.
  12. Den nye bro.
  13. Elven med fagsmykkede seilskuter, (fra vestsiden mot Osebro).
  14. Brandprøve ved kammerherregaarden.
  15. Porselænsfabrikken før broanlægget.
  16. Prestegaarden med omgivelser før 1905.
  17. Osebro.
  18. Floodegaarden med den gamle veioverbygning over havnesporet.
  19. Wibebakken.
  20. Grunnstensnedleggelsen for raadhuset 1905.

 78. Kørners serie:
  1. Osebro med Funnemarks gaard.
  2. Østre dampskibsbrygge mot Molhaugen.
  3. Alboms gaard ned Storgaten.
  4. Fergegaten.
  5. Floodegaarden med østre dampskibsbrygge.
  6. Osebakken fra Borgaasen.
  7. Byen opover fra Helleberget.
  8. Byen nedover fra Helleberget med Raschenborg og Frednes.
  9. Kammerherregaarden ombygget.
  10. Jernbanestasjonen.
  11. Bratsberggaten fra Tollefsen opover.
  12. Wibebakken.
  13. Bratsberggaten fra Handelslaget opover.
  14. Storgaten fra FIoodegaarden mot Osebro.

Litteratur:

Beskrivende katalog over den kulturhistoriske Utstillings avdeling for Skien og Skiensfjorden. Kra. 1901. (Kult. utst. kat.)
Lund: Porsgrund 1807-1907. Porsgrund 1997. (Lund, Porsgrund).
A. L. Coll: Skiensfjordens Industri II. Kra. 1902. (Coll, Skiensfj.)
H. Børve: To gamle Porsgrundshjem. Skien 1915.
Krog Steffens: Slegten Aall. Kra. 1908.
C. W. Schnitler: Vore oldeforældres land. Kra. 1910.
C. W. Schnitler: Slegten fra 1814. Kra. 1911.
A. Schneider: Fra det gamle Skien.

Wilhelm Swensen: Gamle Porsgrundsbilleder. Trykt i Historielaget for Telemark Grenland. Aarsskrift 1925, s. 21-[45]
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen