Kystkulturen/Kystutvalget

av Jahn Jahnsen

Som sjøfartsby er Porsgrunn velkjent, fra sine velmaktsdager i seilskutenes tid, da «klang i fra ambolt og svingende hammer» - som det heter i Porsgrunns-sangen - forkynte om aktiviteten på skipsvervene. Eller som det heter et annet sted i sangen: «skipp're i gatene, værbitte, trygge» - var med Då sette sitt preg på livet i byen.

Elven og skipsfarten er grunnlaget for Porsrgrunns oppblomstring som by. Da industrien etterhvert kom til å dominere, var byen allerede vel etablert, men industrien kom nok til å sette sitt preg på byen og miljøet, med en materiell velstand som med handelen og skipsfarten kun hadde vært forbeholdt et mindretall. Den uunngåelige utvikling som har fulgt i industriens fotspor, har ført til at transport og ferdsel er flyttet fra fjorden og elven til jernbane, og senere nesten utelukkende til veinettet.

Elvesiden, som tidligere var byens travle pulsåre, er blitt byens «stygge» bakside - en ufortjent rolle, som ikke er sjøfartsbyen Porsgrunn verdig.

Et annet beklagelig faktum er at den tradisjonsrike båt/skipsbyggingsvirksomhet som en dominerende næringsgren gjennom hele byens 175-årige historie - er helt ribbet for fartøyer registrert i byen - med et unntak. Heldigvis har det lykkedes å bevare skroget av en betong-slepebåt, bygget ved Porsgrunn Cementstøperi i 1917. (Omhandles i senere avsnitt).

På årsmøtet i Historielaget 15.2.82 ble det vedtatt opprettet et eget «kystutvalg», som får den forsømte kystkulturen som arbeidsfelt.

Heldigvis har byen gjennom vel 135 år hatt en meget aktiv Sjømannsforening, som har utført et stort arbeide for å bevare seilskutetradisjonen med sine imponerende samlinger.

Vårt kystutvalg vil derfor konsentrere arbeidsoppgavene om de mer upåaktede sider av kystkulturen som ikke er dekket, og i de følgende avsnitt orienteres om de viktigste prosjekter vi er i gang med:

Michel Seylmager's Hus, Storgaten 156, er en fredet bygning i Porsgrunn Bymuseums eie, utvendig restaurert med statlige midler, og vil med tiden bli restaurert også innvendig i den tilstand det har tjent seilskipstradisjoner fra ca. 1750 til 1920.

En del av seilmakerutstyret ble gjenfunnet på loftet, meget er spredt på andre hender, men det er godt håp om å få dette tilbake til Huset. Når dette er på plass, vil vi kunne presentere Norges eldste originale seilmakerloft, beliggende på samme sted det ble bygget.

Registrering av Sjøboder, lagerskur og brygger

Dette er en viktig del av vårt arbeide, som først og fremst tar sikte på å få en oversikt over det som finnes, og hvilken teknisk tilstand de forskjellige verneobjekter befinner seg i, og å utarbeide en rapport for en videre vurdering om hva som kan gjøres i bevaringssammenheng.

Bevaring/restaurering au fartøyer med byhistorisk tilknytning

Vi betrakter dette som en av de mest interessante og viktige oppgaver vi står overfor.

Sivilingeniør Jan Rolv Nilsen har forært Kystlaget et skrog i jernbetong, 50', bygget ved Porsgrund Cementstøperi i 1917 som slepebåt «KJELL». Båten ble nedrigget i 1938 til lekter, men skroget er i utmerket stand.

Historielaget er dessuten i den heldige situasjon å ha en modell av båten i målestokk 1:12, som gir oss det beste utgangspunkt for en vellykket restaurering.

Denne båten er ikke bare et stykke skipsfartshistorie, men like meget industrihistorie, muligens den eldste i verden, støpt etter moderne prinsipp med bunnen opp og kun innvendig forskalling med påsprøyting av betong på armeringsnett.

Ingeniør Alfsen som drev Porsgrunn Cementstøperi var utvilsomt et geni, men manglende muligheter for hva vi i dag kaller markedsføring, samt en broget verdenssituasjon gjorde at bedriften gikk konkurs i 1920.

Men slepebåten «KJELL» vil leve videre som et varig minne om virksomheten ved Porsgrunn Cementstøperi.

Det er en stor og krevende oppgave både når det gjelder økonomi og arbeidsinnsats, men det må lykkes, for en bedre, og mer unik mulighet til bevaring av et stykke flytende «Porsgrunnshistorie» får vi neppe igjen.

Opplysningsarbeide for riktig restaurering av lystfartøyer.

Vi har gjennom sirkulere invitert eiere av eldre småfartøyer til kontaktskapende virksomhet, og har fått mange nye medlemmer til vår avdeling.

I denne forbindelse arbeides det også for å få etablert et båtsenter hvor reparasjoner og restaureringen kan utføres av fagfolk, men også et sted hvor egeninnsats kan gjøres med nødvendig rådgivning.

Registrering av lokalbåter

Skipsregisteret for Porsgrunn er gjennomgått, og avskrifter av alle mindre fartøyer i lokaltrafikk fra 1903 er foretatt, i den hensikt å lage et eget resymé i bokform, supplert med innsamlet fotomateriale, senere. Det er et faktum at dette yrende liv på elven og langs bryggene nå er en definitiv historie som ennå mange av oss husker, derfor er det viktig at det blir nedskrevet før det går i glemmeboken.

Registrering av gamle sjøkart.

Dette arbeidet tar sikte på å finne frem til eldre merker i fjorden for varping, mooring og ballastplasser som tenkes gjenreist og malt opp - foruten at gamle sjøkart i seg selv blir bevart.

Arrangementer

Foruten vanlig møtevirksomhet, vil laget forsøke å få til bl.a. veteranbåtstevner, det første i forbindelse med byjubileet i 1982, og av praktiske grunner i samarbeide med arrangementet «Sommer i Brevik».

Seminar-arrangementer i samarbeide med skolevesenet/ Friundervisningen, er også aktuelle planer.

Foruten de prosjekter som er nevnt spesielt, er vårt formål å samle inn gjenstander og utstyr som har tilknytning til kystkulturen, - malerier og fotografier, trykksaker, dokumenter, gamle skips-/småbåttegninger, modeller og lignende, som kan ha betydning for vår virksomhet.

Vi mottar med glede alle slags bidrag, og lovertil gjengjeld å gi tilbake av det vi etterhvert sanker av kunnskap - med like stor glede.

Utdrag (s. 35-42) fra:
Porsgrunn Bymuseum. 1982.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen