Porsgrunn Sanitetsforening 1905-1955

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet!

Uværskyer drev over den politiske himmel i 1890-årenes Norge.
Krig mellom Norge og Sverige var ikke en barnslig eventyrtanke, men en truende realitet.

Utover våren 1895 ble opphisselsen sterk i Sverige, så sterk at det norske forsvarsdepartement forberedte det verste som hende kunne - krig mellom naboland. Vi unngikk katastrofen, men likevel: Forsvaret måtte styrkes.
Alle kretser i landet var med, og kunne da kvinnene stå utenfor?
Nei, og atter nei!
Men ikke i krigens, men i barmhjertighetens tjeneste.

Fru Fredrikke Marie Qvam og hennes krets følte det som en innerste sjelens trang å hjelpe landet i dets skjebnetime. Omsorgen for syke og sårede var ennå dårlig forberedt innen hærens sanitet, og «damene av venstre» kalte sammen et møte 26. februar 1896, med det formål å danne en landsomfattende organisasjon som skulle arbeide for hærens sanitet.

Fruene Randi Blehr og Fredrikke Marie Qvam holdt foredrag om saken, og - Norske Kvinners Sanitetsforening - var en realitet.

§ 1

i lovene heter: «Foreningens Formaal er at skaffe Sanitetsmateriel til Brug saavel i Krig som under UIykkestilfælde i Fred, og at arbeide for at Kvindene omkring i Landet gjøres fortrolige med den første Hjælp i Ulykkestilfælde.
Afdelinger i By og Bygd søges dannede.»

Men heldigvis - det ble ingen krig mellom Norge og Sverige, hverken da eller siden.

«At skaffe Sanitetsmateriel» ble derfor ikke aktuelt, iallfall ikke i noen større grad, men likevel - oppgavene lå og ventet.

Norske Kvinders Sanitetsforening tok opp kampen mot den truende folkesykdom, tuberkulosen. Til denne kamp trengtes hjelp av alle. Nye foreninger kom i sving, og i 1905 ble det Porsgrunns tur.

Fru Helene Wright tok initiativet og ble foreningens første formann

Den 18. mai 1905 ble foreningen stiftet i Porsgrunn Kristelige Ungdomsforenings lokale. Omkring 50 kvinner hadde møtt frem, og «Porsgrunds Sanitetsforening» var en realitet.

Den første bestyrelse ble:
Fru Helene Wright, formann
Caspara Dyring, viseformann
Bertha Eberhardt, kasserer
Emma Randers, sekretær
Marie Jelstrup.
Suppleanter: Frk. Lilian Franklin, fru Sigrid Klem.

 

De byggende år

Arbeidet ble straks satt i gang med månedlige symøter i Rådhusets rotunde. Det første mål var å skaffe utstyr til 2 feltlasarettsenger.
Dette materiell representerte en verdi av 70 kr.
Det første budsjett balanserte med kr. 243,42, et beløp som i tidens løp skulle bli ganske betraktelig overskredet.
Ved første årsmøte hadde foreningen 6 livsvarige og 61 årlig betalende medlemmer.

1906/07 Allerede i dette år ble tuberkulosearbeidet å betrakte som foreningens hovedoppgave, og med åpent blikk for fremtiden ble et fond for et vordende tuberkulosehjem opprettet. Til dette begynnende fond ydet foreningen kr. 50. Porsgrunds Sparebank ydet kr. 200, og en aftenunderholdning innbrakte kr. 166,75, så fondet ved det annet årsmøte var kr. 417,99.
Dette er den spede begynnelse til sykehuset «Lyngbakken».
Et vellykket arrangement vinteren 1907 innbrakte det ikke ubetydelige beløp kr. 936,- som ble lagt til fondet. Likeledes var anskaffet en del sengeutstyr «til Hjælp til fattige Barselskoner». Jordmor frk. Christi Olsen ble bemyndiget å disponere dette.

1908/09 Foreningen hadde allerede fått en stor stjerne blant byens befolkning, og foreningen fikk en gave på kr. 1.000,- av konsul Wright og frue i anledning deres sølvbryllup. Dr. Klem ledet et vellykket samarittkurs med stor tilslutning.
En tefest ble meget vellykket, men lite innbringende, da utgiftene ikke engang ble dekket. Entréen var kr. 0,25, og man mente at man uten skade kunne forhøye entréen til kr. 0,50 ved lignende anledninger senere.
1909/10

Maiblomsten kommer

Maiblomsten, dette lille eventyr i barmhjertighetsarbeidet, begynner nå å bære frukt. Kr. 500,- var vel overveldende. Alt overskudd ved maiblomstsalget skulle gå til hjelp for tuberkuløse, og bestemmelser for dette ble utarbeidet.
En tefest for ungdommen med etterfølgende soirée dansante brakte et pent overskudd.

1910/11

Tuberkulosefondet vokser

«En smukt arrangered Blomsterfest» innbrakte nesten kr. 1.300,-.
Året 1911 ble litt av en merkepel i foreningens historie. En sykepleierske ble ansatt, nemlig Marie Eliassen. Porsgrunn kommune viste tiltaket den interesse at den bevilget kr. 150,-, og Porsgrunds Sparebank gav det samme beløp.

1911/12 Fru Helene Wright ble valgt til nestformann i Christiansands Kreds av N.K.S.
Nationalforeningen mot tuberkulosen hadde sin ambulerende tuberkuloseutstilling i Porsgrunns Rådhus. Mellom 3 og 4000 mennesker besøkte utstillingen og henimot 1000 skolebarn.
Som et kuriosum kan fortelles at foreningen bevilget kr. 25,- til anskaffelse av tannbørster til folkeskolens barn. Skoletannpleien skulle senere hen få større bevilgninger.
1912/13 Foreningens sykepleierske tiltrådte 1. mai 1912 med en lønn av kr. 500,- pr. år, etter endt utdannelse i Kristiania. Det viste seg snart at behovet for sykehjelp var voksende, og sykepleiersken var stadig i virksomhet.
Små og store arrangementer gav de små drypp som fikk fondene til å vokse. Tuberkulosefondet er nå over kr. 6.000,-. Foreningen hadde i årets løp «opsyet materiel til to feltlazaretsenge.»
1913/14 Ordspråket om «de mange bekker små» viste seg å innebære en stor sannhet. Ved ofring i kirkene innkom kr. 124,67. Maiblomsten feiret et lite jubileum, - 5 års salg hadde innbrakt kr. 2.312,56.
1914/15 Sanitetsforeningen arrangerte i 1914 et særdeles vellykket kretsmøte for Kristiansands krets av N.K.S. En etterfølgende soupé var besøkt av 62 damer.
Prisen pr. couvert var kr. 3,50
Den 17. mai 1914 deltok foreningen for første gang samlet i borgertoget - omkring 60 damer. Siden er dette blitt en årviss foreteelse, og fra 1930 under egen fane. Mørke skyer hadde samlet seg på den storpolitiske himmel.
28. juni 1914 lød det noen skudd i Serajevo som utløste den store, internasjonale spenning - dessverre. Den første verdenskrig kastet sine slagskygger over Europa. Hvem kunne vite når Norge kunne bli trukket med? En ny oppgave meldte seg for driftige kvinner ved siden av tuberkulosearbeidet. Det ble opparbeidet en god del forbindingsmateriell. Men «hjertebarnet» ble heller ikke nå forsømt. Tuberkulosefondet var kommet opp i over kr. 8.000,-.

1915/16

Arbeidets år

Arbeidet går sin gang på tross av krigen med de avvikelser som denne nødvendigvis skapte. Utstyr til 4 feltlasarettsenger samt 800 enkeltmannspakker ble sendt hærens sanitet.
Søster Marie sier opp sin stilling.

1916/17 §1 i N.K.S.'s lover «at skaffe Sykemateriel for Felten» ble enn mer aktuell, og som årsberetningen 1917 sier «dette vil sandsynligvis ogsaa bli tilfælde i det aar som kommer.»
Byens borgere hadde mer og mer fått øynene opp for foreningens arbeid. Ofring i kirken innbrakte kr. 214,86. Fru Karen Backa og skipsreder I. Hagerup Backa skjenket tuberkulosefondet kr. 10.000,-. Dette beløp sammen med andre tilskudd brakte fondet et kjempehopp fremover, til kr. 22.329,52 - en gledelig begivenhet midt i krigens uhygge.
Karen Bærulfsen ble dette år ansatt som barselpleierske.
Til hærens sanitet ble bl. a. sendt 20 dus. håndklær og 20 operasjonsfrakker og utstyr til 2 feltlasarettsenger.
1917/18 Dessverre ble den siste årsberetningen sannspådd. Krigen fortsatte, men «de gode tider» tryllet frem ytterligere gode gaver. Målet er ikke så fjernt: Et tuberkulosehjem for Porsgrunn og omegn.
Karen Bærulfsen sluttet som barselpleierske.
Utstyr til en feltlasarettseng og 500 enkeltmannspakker ble igjen sendt hærens sanitet.
1918/19 Fru Karen Backa viste atter en gang sin store sympati for foreningens arbeid. Nye 10.000,- kr. fant veien til tuberkulosefondets konto. Foreningen samlet inn kr. 1.000,- til kreftkomitéen i Kristiania.
Tubetkulosefondet er nå kommet opp i kr. 39.527,58.
1919/20 Mange store gaver fikk tuberkulosefondet til å svulme.
Skipsreder I. H. Backa kunne ikke glemme Porsgrunn Sanitetsforening. Nye kr. 10.000,- ble innsatt på konto. Fondet er nå på kr. 67.000,-.
Porsgrunn formannskap bevilget dette år kr. 1.000,- til tuberkulosefondet.
Ofring i kirkene innbrakte kr. 277,08.
En «tuberkuloseuke» innbrakte netto kr. 6.400,-.
1920/21 En morsom opplevelse fikk foreningen dette år. «En del herrer af Porsgrunds stad» hadde under navnet «Selskabet af 1ste April 1875» innsatt 10 Speciedaler på konto i Porsgrunds Sparebank «uopsigeligt i 100 aar». Dette beløp var nå vokst til kr. 849,15, pr. 1/1-1919, og da «Selskabet» aldri hadde hatt noen lover, bestemte de eneste gjenlevende herrer, konsul A. P. Wright og bankdirektør N. Friis «at den kapital Selskabet har stående i Porsgrunds Sparebank 2. april 1975 skal tilfalle Porsgrunn Sanitetsforenings tuberkulosefond.»
Hjertelaget er fremdeles i orden, og arbeidskraften usvekket. Fondet er nå oppe i kr. 80.000,-.
1921/22 Den 22. november 1921 led Porsgrunn Sanitetsforening et smertelig tap. Foreningens stifter og driftige formann, fru Helene Wright, var ikke mer. Hun ble minnet av foreningens viseformann, fru Bertha Eberhardt, i vakre ord: «Beveget av hjelpetrang og fedrelandssinn var hun den der 18. mai 1905, stiftet Porsgrunds Sanitetsforening. Hun har gjennom alle disse år bekledt stillingen som formann og vært foreningens bærende kraft. En rettlinjet karakter, et varmt hjertelag i forbindelse med en aldri sviktende energi og en ypperlig administrasjonsevne, gjorde henne til en ypperlig formann. Vi føler alle hvor tungt det er at hennes plass står tom. Savnet iblant oss har hun latt tilbake, men i erindringen om hva hun var, vil enhver av oss yde sitt beste. Tanken om hennes store pliktfølelse og ukuelige vilje skal mane oss andre til fortsatt virke for. den gode sak og være den spore der skal hjelpe oss til en gang at reise Porsgrunds by dens tuberkulosehjem. På ingen smukkere måte vil vi kunne hedre fru Wrights minne og holde erindringen om hennes person levende blant oss.»

Ildsjelen, fru Helene Wright, glemte heller ikke i døden den sak hun hadde viet sine krefter. Ifølge hennes testamente sendte hennes mann, konsul Wright, foreningen kr. 10.000, til tuberkulosefondet. I livet som i døden var hun den samme!

Med vemodsfylt glede mottok foreningen også kr. 10.000, fra frk. Sofie Olsens etterlatte, i form av 2 hypotekbankobligasjoner. Målet nærmet seg. Fondet er nå nesten kr. 96.000,-.

Fru Bertha Eberhardt overtar formannsstillingen

Hun hadde alt fra foreningens stiftelse deltatt meget aktivt i arbeidet.
Kirkeofringene innbrakte dette år kr. 400,-.
I 1922 ble nedsatt en komité som skulle prøve å finne en passende tomt til det vordende tuberkulosehjem.
Komiteens medlemmer ble: Fru Eberhardt, frk. Margrethe Andersen, frk. Berith Sendresen, dr. Eberhardt og o.r.sakfører Knutsen.

1922/23 Konsul Wright sender foreningen kr. 10.000,- som et 1922/23 minnefond over sin hustru. Dette beløp blir også tilført byggefondet for et vordende tuberkulosehjem.
1923/24 Høsten 1923 ble det holdt en tefest, hvor N.K.S.'s stifter og formann gjennom 37 år, fru Qvam, var til stede. Den 82 årige gamle dame var fremdeles i fyr og flamme for sin kjære Sanitets-sak. Hun holdt et glimrende foredrag om organisasjonens vekst, som fra en liten spire i 1896, var vokst til et stort tre. Den lille, vevre skikkelsen strålte av energi og vitalitet, og hennes manende ord gikk fra hjerte til hjerte. Det var den eneste gang fru Qvam var i Porsgrunn.
1924/25 Tuberkulosefondet var nå på hele 121.000,-, men ennå for lite til å reise et moderne tuberkulosehjem for. Et skritt på veien mot målet var det dog at Porsgrunn Sanitetsforening den 24. januar 1925 kjøpte en vakker beliggende tomt av herr Carl Grønli og vannrettigheter av herr Carl Skrukkerød. Tomten fikk navnet «Sanitas».
1925/26 Forhandlinger om lån til bygging av hjemmet tok nå til, men tiden var ennå ikke inne.
Foreningen ordnet nå med undersøkelser av skolebarn i 1ste klassene med veiing og måling.
1926/27 Arbeidet med byggeplanene fortsetter, men ennå ingen løsning. Ellers går arbeidet for folkehelsen i gode, gamle spor.
1927/28 Fremdeles ingen løsning av byggespørsmålet, men håpet er ennå lysegrønt. Søster Karoline tiltrådte sin stilling 20/3-27.
1928/28 Dr. I. Eberhardt, Porsgrunn Sanitetsforenings gode venn og verdifulle støtte, avgikk ved døden, og hans hustru, Bertha Eberhardt, foreningens formann, frasier seg vervet. Fru Eberhardt var ikke til stede på årsmøtet, men mange varme takkens ord ble sendt henne for hennes dyktige arbeid gjennom alle år.

Fru Lily Smith overtar formannsstillingen

Søster Karoline sluttet 12/5-28 av helbredshensyn, og søster Guri Solberg ble ansatt 1/8 samme år.
Foreningen ble dette år tildelt kr. 1.073,39 av Vinmonopolpengene.

1929/30 Etter konferanse med dr. Anders Nielsen ble innkjøpt 200 tannbørster til barna i førsteklassene.
Vinmonopolpengene som dette år utgjorde kr. 2.191,88, ble i sin helhet stillet til foreningens disposisjon. I mars 1930 ble sogneprest Feet overrakt 2 alterkalker med tilbehør, en til hver kirke.
Den 13. mai 1930 ble foreningens 25 års jubileum markert ved en fest i Representantsalen i Porsgrunns Rådhus, ledet av formannen. Som det seg hør og bør ved en slik milepel, ble foreningens stiftelse og 25 årige tilværelse minnet med taler og sanger. Særlig ble stifteren og mangeårige formann, fru Helene Wright, minnet med mange vakre ord. En verdig fest for en aktivt arbeidende forening. De første æresmedlemmer ble utnevnt: fru Karine Atneosen og frøken Christi Olsen.
1930/31 Foreningen kjøpte en ny tomt i Solum av gårdbruker Johan O. Bjørntvedt for kr. 9.400,-, og den gamle tomten «Sanitas» ble solgt til A/S Rjukanfoss. For første gang i Porsgrunn ble et utendørsarrangement med telt avviklet på Rådhusplassen. Trass i øsende regn i 1½ dag ble teltarrangementet vellykket med et netto-overskudd på kr. 2.340,-.
Dette tiltak gav mersmak, og er siden arrangert hvert år til klede for foreningen og til fryd for byens befolkning som betaler sin tributt med glede.
Meget slit - mange penger!
De første spadestikk ble tatt på tomten til tuberkulosehjemmet, og lørdag 7/12-30 holdtes «kranselag» for hjemmet. Utførende arkitekt var H. Børve.

1931/32

«Lyngbakken» står ferdig

Onsdag 30/9 1931 er vel den største dag i foreningens historie, Tuberkulosehjemmet «Lyngbakken» ble innviet. Begivenheten ble kringkastet.

Hva de eldre hadde drømt om,
hva de yngre hadde håpet på,
hva alle hadde arbeidet for, -

det var nå en virkelighet.
Et Soria Moria slott i furuskogen stod der, ferdig til å gjøre sin gjerning.
Begeistringen var stor og almen, og «mange menige publikummere» nyttet høvet til å bese hjemmet, og de mange lovord varmet hjertene.
Gratulasjonene innløp fra fjern og nær, og H. M. dronning Maud, sendte fra London sin hilsen til Porsgrunn Sanitetsforening og hjemmet.
En sang, hvorav 1ste vers hitsettes, ble sunget:

Tenk, saa er da Maalet naaet.
Hjemmet færdigt staar.
Tankens Frø - det blev udsaaet
for ret mange Aar.
Se - nu har I Seler vundet
for den ædle Sag.
:/: Tuberkulosehjem er grundet,
og det vies ind i Dag. :/:

En etterfølgende soupé i Rådhuset dannet en verdig ramme om den store dag. Dr. Einar Gisholt ble ansatt som hjemmets lege, og som oversøster ble ansatt Janna Tømmervold.
Bokført verdi ble kr. 210.000,-.

1932 Jevne, gode arbeidsår i kjærlighets ånd.
1933 Arbeidet har gått sin jevne gang.
1934 Skolebarnundersøkelsene er utvidet, og barn i førsteklassene har fått tannbehandling. Mange, mange andragender om hjelp og støtte blir fortsatt imøtekommet.
Foreningen har nå 430 medlemmer.
1935 30 års jubileet ble feiret med en vellykket fest, hvorunder formannen, fru Lily Smith, holdt talen for fødselsdagsbarnet. «Jeg tror», sa hun, «at det hviler en velsignelse over foreningen, for kassen er aldri tom.»
Et bilde av foreningens stifter og formann gjennom 15 år, fru Helene Wright, ble avslørt. Dette skulle opphenges på «Lyngbakken».
Virksomheten får stadig større omfang både i dette år og i 1936.
1937 Søster Guri sluttet i sin stilling 31. august etter 9 års trofast arbeid, og søster Torborg Tvedt ble ansatt og tiltrådte stillingen 1. september.
Det ble nå gjort de første forberedelser til kontrollstasjon for vordende mødre, spebarn og barn inntil skolealderen.
1938 En ny milepel i foreningens historie. På ekstraordinær generalforsamling 11/7 ble besluttet å bygge et «Sanitetens hus» under forutsetning av at fornødne lånemidler kunne skaffes til veie til maksimum 5% rente. Styret ble bemyndiget å ordne med dette innen rammen av kr. 35.000,-.

I tiden 15. oktober til 9. november ble oppført operetten «Geisha». Begeistringen var veldig, og tilslutningen så stor at det måtte hele 6 forestillinger til i Porsgrunn og 1 i Skien. Denne oppførelsen var et veldig apparat. 80 personer medvirket, musikken iberegnet. Operetten ble innstudert ved skuespiller L. Lid, men alle de opptredende var amatører som med glød gikk inn for forestillingene.
Nettoinntekten var kr. 2.600,-.
N.K.S.'s høye beskytterinne, H. M. dronning Maud var året avgått ved døden. Hun ble minnet i en dypt følt tale av viseformannen, fru Dina Bergh.

1939

Med foten under eget bord

Torsdag 6/6-39 ble Sanitetshuset i Olavgt. 13 innviet ved en enkel tilstelning.
Utførende arkitekt var Wilhelm Swensen.
Til å ha det daglige tilsyn med Sanitetshuset ble ansatt fru Lina Tvedt.
Et uvær trakk opp over vårt nabofolk. Finnland kom i krig med Sovjetsamveldet. Meget godt, varmt tøy ble samlet inn og sendt til det lidende broderfolk.
§ 1 i N.K.S.'s lover så ut til å bli aktuell igjen, og det ble opparbeidet ikke lite soldatutstyr til den norske hærs sanitet.
8. juni ble kontrollstasjonen åpnet. Som stasjonens leder og første lege ble ansatt dr. Eyvind Thiis-Evensen.
Foreningen blir nå noe av en «storbedrift». Det årlige budsjett er på kr. 57.000,-, foruten «Lyngbakken»-budsjettet på kr. 53.000,-.

1940 En «Finnlandsaften» ble holdt, og det ble sendt meget soldatutstyr til vårt broderfolk.

8.-9. april

Sanitetshuset ble øyeblikkelig stilt til disposisjon for politi og luftvern. Alt feltlasarettutstyr ble hurtigst mulig satt i stand.
På tross av den uhyggelige situasjon gikk arbeidet for bedring av folkehelsen sin gang, om mulig enda mer intensivt.
Offervilje, forståelse og kjærlighet preger arbeidet. Det barske alvoret er bakgrunnen for det hele - kanskje mer nå enn noensinne før.
Mange store sendinger gikk til nødlidende landsmenn i Nord-Norge. Kontrollstasjonen er i disse krigens år av den største betydning. Dr. E. Thiis-Evensen ledet kontrollen. Av 97 barn som ble født i Porsgrunn i 1940, hadde 64 vært til kontroll.
Søster Torborg ledet et førstehjelpskurs.

1941 Porsgrunn Sanitetsforening stiller seg som hjelpekomité for Nasjonalhjelpen og greidde å tegne 80 «fadderskap» for barn.
18. mars ble holdt et stort påskemøte, mens krigen kastet sine slagskygger over landet. Stor servering: Fiskepudding med rekesaus, revne gulerøtter og kålrabi! Stor underholdning!
Teltarrangementet fortsetter.
1942 «Lyngbakken» får nytt kloakkanlegg.
Søster Janna sluttet som oversøster i 1942, og søster Ingrid Gundersen tiltrådte stillingen som «Lyngbakken»s nye oversøster 1. juli samme år.
Middagsservering 3 ganger i uken for skolebarn. I dr. Thiis-Evensens fravær fungerer nå i noen år dr. Arne Kaass.
På kort varsel arrangerer Porsgrunn Sanitetsforening et mindre kretsstevne for Telemark og Sørlandets krets. Stor middag med Kragerøtorsk og laks. Herrrlig - i tider som disse!
Teltet innbrakte kr. 18.000,-.
Fra 1. oktober 1942 -1. juli 1943 servertes middag 2 ganger i uken og frokost 3 ganger i uken for egen regning til skolebarna.
Foreningen går også i gang med søm av spebarn- og småbarn-tøy.
1943 Middagsserveringen fra «Den svenske Norgeshjelpen» begynte 15. oktober 1943. 120 barn bespistes daglig.
Teltet skaffet mange midler i år også.
Juletrefesten for barna med gaver fra «Den svenske Norgeshjelpen» vakte veldig jubel blant den yngste generasjon. Gleden var ubeskrivelig.
Høyfjellsol ble anskaffet til barnekontrollen.
1944 En ny lotterilov setter en stopper for teltarrangementet, men en mindre utlodning fikk man lov til å holde. Inntekten ble kr. 7.469,- som viste at man hadde folkets tillit. Søster Elisabet Johansson ble nå ansatt.
Skolebespisningen for begge skoler fortsetter, og 447 gamle kunne fra oktober 1944 hente suppe 4 ganger i uken. I denne tid fikk man mange bevis på at foreningens arbeid for folkehelsen hadde sikret seg en solid plass i befolkningens bevissthet.
Stor julejubel da barna fikk pakker i år også med mange gode, søte saker.
1945

Fredsåret

Hvem husker ikke 1945, og fredens søte forløper, «Jelva Lau»? Skipsmegler Sakken Andersen meddelte oss at en illegal sending fra den danske byen Sønderborg med over 17 tonn gryn, mel, egg, ost, pølse, bacon osv. var 14. februar kommet til Herøya med S/S «Jelva Lau». Varene skulle utdeles av «Brave norske Kvinder i Kong Haakons Land».
Den velkomne gaven ble delt mellom forskjellige humanitære organisasjoner i distriktet, slik at Porsgrunn og Skien Sanitetsforeninger fikk en halvpart tilsammen. Den annen halvpart ble delt mellom Gjerpen og Eidanger Røde Kors og Brevik og Solum Sanitetsforeninger. Kaptein Charles Helgesen skaffet biler og folk til å bringe varene fra bryggen til tollboden. Lossingen gikk med liv og lyst i gleden over gaven.
Som en takk fra foreningene til Sønderborg by fikk «den brave kaptein Jensen» på «Jelva Lau» med seg en vakker adresse, utført av arkitekt Swensen og bokhandler Ivar Dyring. Adressen ligger nå i museet i Sønderborg by.
Besetningen på «Jelva Lau», som brakte dette vennskapets håndtrykk over Skagerakk, fikk minnegaver som bevis på vår takknemlighet og beundring.

7. og 8. mai

står med ildskrift i alle nordmenns hjerter.

De brakte freden

Hjemmevernets folk dukker frem som «troll av en eske», men mat må til, og Porsgrunn Sanitetsforening koker ertesuppe og havresuppe til flere hundre mann.
Sønderborg glemte heller ikke sine venner i fredens dager, og gjennom grosserer Louis Petersen ble sendt hele 4 jernbanevogner full-lastet med mat, som i fredsgleden fikk passere tollfritt.
«Den svenske Norgeshjelpen» fortsetter å sende matvarer til skolebespisningen.
Men midt i det store gledens år kom et sorgens budskap for Porsgrunn Sanitetsforening. Fru Lily Smith sovnet inn for alltid. Den 30. oktober spredtes det såre budskap at foreningens avholdte formann var død. Et strålende, varmhjertet menneske, var ikke mer. Den utrettelige, noble hjelper for alle som led vondt, var gått bort.
I et minnedikt, skrevet av fru Borghild Farbrot, Solum, står det:

Fru Smith ga aldri dei store ord,
men levde trufast i meisterens spor.
Og derfor var ho alltid så sterk,
og alle, me ser hennar store verk.

Ei gåta det er at så mykje ho vann,
men løysinga kanskje ein skyna kan.
Ho hadde ei undarleg lita bok,
som ho i arv ifrå mor si tok.

1946

Fru Linken Ellefsen ble den nye formann

Gamlebespisningen fortsetter, og 1530 skolebarn får fremdeles sin suppe.
Til inntekt for «Frihetsgaven» arrangertes to tilstelninger som innbrakte nesten kr. 5.000,-. Disse ble sendt den lokale Nasjonalhjelpkomité i Porsgrunn. Dr. Fridtjof Agner ble ansatt som lege ved kontrollstasjonen.
Gjennom foreningen «Norden»s lokale avdeling i Sønderborg ved redaktør Chr. Refslund kom innbydelse til 30 barn til ferieopphold i ca. 2 måneder. Det var med største glede foreningen «besørget» sendingen. Barna ble senere flere ganger invitert dit ned igjen. Gode vennskapsforbindelser ble knyttet, og Sønderborg by ble senere Porsgrunns vennskapsby.

1947 «Lyngbakken» får oljefyring. Den store brenseltanken er en gave fra en venn av foreningen.
Arbeidet er i normalt «fredsgjenge». En avveksling i det daglige «einerlei» brakte et kull elever fra Als husmorskole og en realskoleklasse fra Sønderborg. Det ble arrangert fjordturer og omvisninger for disse.
1948 Skolefrokosten foregår fra nå av i Sanitetshuset.
«På det jævne! på det jævne ...
ikke i det himmelblå - ,
der har livet satt dig stævne, ...
der skal du din prøve stå!»
1949 Liv og fart over arbeidet.
En «revmatismeforestilling» med kringkastingens Rustad som trekkplaster, innbrakte kr. 2.300,- til Revmatismesykehuset, og Poliomyelittinstituttet ble heller ikke glemt.
Teltarrangementet innbrakte kr. 19.000,-.
Skjermbildefotograferingen kommer.
1950 En «aften« innbrakte kr. 850,- til Revmatismesykehuset.
Foreningen fyller år, og en 45 års fest ble holdt 23. oktober under stor tilslutning.
1951

Frk. Frøydis Gaathaug overtar formannsstillingen

Foreningen har mange jern i ilden.
Kreften og revmatismen må bekjempes.
Eventyrspillet «Dvergenes skatt» skaffet kr. 2.000,- til arbeidet. Ingeniør Harald Alfsen skrev dette eventyrspillet for mange år siden, med musikk av organist L. Helland. Begeistrede barneamatører spilte med glød og «profesjonell» teknikk, og jubelen stod høyt i taket.
Foreningens nyeste tiltak «Husmorkontrollen» åpnet 25/4 1951 med lege Gudveig Christiansen som leder. Dette tiltak ble mottatt med begeistring, og for å si det med et gammelt ord: «Den fylte et lenge dypt følt savn.»
Teltet innbrakte gode kr. 20.000,-.
«Lyngbakken» feiret sitt 20-årsjubileum med en enkel fest.

1952 Eventyrkomedien «Askepott» ble oppført med 20 opptredende. Nær kr. 3.000,- tilfløt kassen.
Planene om utvidelse av «Lyngbakken» begynner å ta form.
Fra frk. Anne Andersen, Osebro, har foreningen mottatt en testamentarisk gave på kr. 1.000,- til vårt sykehus «Lyngbakken».
Vestsiden kirke får særkalker, et stort hygienisk fremskritt. Vi ydet kr. 500,- som bidrag til dette.
«Nøsterulling», d. v. s. innsamling av garn, strikkepinner osv. til Europas flyktningekvinner, innbrakte 156 kg garn, samt en masse strikkepinner og heklenåler.
På årsmøtet 23. febr. 1953 ble frk. Margrethe Andersen og fru Ba Larsen utnevnt til foreningens æresmedlemmer for deres store og oppofrende arbeid i foreningens tjeneste gjennom mange år. De ble overrakt diplom og blomster ved formannen, og forsamlingen gav utnevnelsen sin varme tilslutning.
1953 Fru Gretchen Grimsgaard holdt 2 ballettoppvisninger med 8 fortryllende danserinner, ivrig assistert av Porsgrunn sanitetsforenings underholdningskomité. Gode 2000 kr. tilfalt foreningen.
Maiblomstsalget overskrider alle forventninger. Nettoutbyttet ble kr. 3.376,25.
Foreningens eldste æresmedlem, fru Karine Atneosen, døde 9. november. Dette trofaste medlem, aktivt opp i sin høye alderdom, ble minnet i vakre ord.
1953

Et land i sorg

H.K.H. kronprinsesse Märtha, N.K.S.'s høye beskytterinne, døde 5. april. Hun hadde levet seg inn i alle norske hjerter ved sin noble fremtreden og hjertevarme fremferd. Derfor ble savnet og sorgen så stor.

Alltid aktiv - alltid fremover

Porsgrunn Sanitetsforening er med på alle positive tiltak, og er med og stifter en Mentalhygienisk forening for Telemark, den 5. april.
Planene om utvidelsene av «Lyngbakken» tar faste former, og tegninger er utarbeidet for et kontor- og betjeningsbygg. Likeledes nærmer utvidelse av arbeidsrom for pasientene seg sin løsning.
Et nytt sorgens budskap for Porsgrunn Sanitetsforening. Det alltid virksomme og alltid bejaende styremedlem, fru Aagot Stokke, døde den 16. mai. Som mangeårig og alltid strålende opplagt styremedlem etterlater hun seg et stort savn i Porsgrunn Sanitetsforenings rekker.
Maiblomstsalget i år beløp seg til kr. 3.513,75.
Et gammelt medlem, fru Tina Winsnes, testamenterte Porsgrunn Sanitetsforening kr. 2.000,-.

1955 På stiftelsesdagen, 18. mai, var styret samlet ved fru Helene Wrights grav, og formannen mintes foreningens stifter med varme takkens ord, idet hun nedla en vakker blomsterbukett i kløvermerkets farver.
Den samme aften var styret samlet med noen innbudte i Sanitetshuset for i enkle former å høytideligholde stiftelsesdagen.
Foreningen mottok ved denne anledning blomsterhilsener og telegrammer, samt en vakker forarbeidet klubbe med kløvermerket lysende fra skaftet - en gave fra foreningens søstre, fru Tvedt, og søstrene ved «Lyngbakken». Fra styret i Porsgrunns Trygdekasse hadde foreningen den glede å motta kr. 2000 til foreningens drift.
Av Vinmonopolpengene er mottatt kr. 4.000,-.
Salget av julemerker innbrakte kr. 1.160,47 og av julelodder kr. 1,710,-.
Maiblomstsalget innbrakte kr. 4.168,20 - rekord!
Teltoverskuddet ble kr. 37.205,36 - rekord!
For dette strålende resultat er vi meget takknemlige, og vi sender alle som på denne måte har sluttet opp om vårt arbeid, vår varmeste takk.
Foreningen har nå 657 medlemmer.
Sanitetsforeningens økonomiske stilling i jubileumsåret viser:
Sanitetsforeningens aktiva (Sanitetshuset og bankinnskudd)kr. 113.490,68
«Lyngbakken» - bokført verdikr. 239.140,12
hvorpå hviler et rente- og avdragsfritt lån til Rikstrygdeverket på kr. 30.000,- og et til N.K.S. på kr. 20.000,-.

Foreningen fyller stor fødselsdag

Femti år teller ikke stort, sett med evighetens øye, men femti år i stille arbeid for å fremme folkehelsen og for å hjelpe lidende, teller kanskje mer. Utallige bevis på takknemlighet har foreningen fått i disse år, og vi føler oss dypt takknemlige over at vårt arbeid har båret frukter.
Vi er glade for å kunne hjelpe, og vi løfter blikket oppad og sender en takk til ham som gav oss dette ordet:
«Alt hvad I vil at menneskene skal gjøre mot Eder, det gjør og I mot dem.»
Porsgrunn Sanitetsforenings æresmedlemmer
Frk. Christi Olsen d.
Fru Karine Atneosen d.
Frk. Margrethe Andersen
Fru Ba Larsen.

Foreningens' første styre:
Fru Helene Wright, formann
Fru Caspara Dyring, viseformann
Fru Bertha Eberhardt, kasserer
Fru Emma Randers, sekretær
Fru Marie Jelstrup,
Suppleanter: Frk. Lilian Franklin
Fru Sigrid Klem.
Styret i jubileumsåret:
Frøydis Gaathaug, formann.
Borghild Berg-Hanssen, viseformann.
Sigrid Ytterbø, kasserer.
Ingrid Aasland, sekretær.
Astri Helgesen,styremedlemmer.
Edel Keim, styremedlemmer.
Eva Pettersen, materialforvalter.
Astrid Dalene, suppleanter.
Ruby Funnemark, suppleanter.
Dordi Berg-Hanssen, suppleanter.
Kirsten Zachariassen, suppleanter.


Foreningens formenn gjennom 50 år
Helene Wright1905-1906 og 1907-1921
Caspara Dyring1906-1907
Bertha Eberhardt1921-1928
Lily Smith 1928-1945
Linken Ellefsen1945-1951
Frøydis Gaathaug1951-

Foreningens søstre:
1912-1916Marie Eliassen
1916-1918Karen Bærulfsen (barselpleierske
og jordmor)
1927-1928Karoline Knudsen
1928-1937Guri Solberg
1937-Torborg Tvedt
1944-Elisabet Johansson.
Læger:
1931-Dr. Einar Gisholt - Lyngbakken
1939-1942Dr. med. Eyvind Thiis-Evensen -
kontrollstasjonen
1942-1946Dr. Arne Kaass
1946-Dr. Fridtjof Agner
1951-Dr. Gudveig Lundefaret -
husmorkontrollen.
Oversøstre ved Lyngbakken:
1931-1942Søster Janna Tømmervold
1942-Søster Ingrid Gundersen.
Porsgrunn Sanitetsforening 1905-1955. - Porsgrunn 1955. - 64 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen