L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

av Finn C. Knudsen

Som tidligere nævnt, blev fjordens Toldbod flyttet hid i 1652, og der blev da bygget et hus for Tolderen. Alt tyder paa, at dette hus er den gamle bygning, som laa paa «Fjæra», vestenfor Brogaden. Af et fotografi, taget før branden i 1905, fremgaar det, af huset var af samme størrelse, som den senere «Gamle Toldbod». De afvalmede gavlspidse og arken skriver sig antagelig fra senere ombygning. Huset benyttedes i Gregersens og Franklins tid som formandsbolig.

De første toldkasserere, som kjendes, er:

Thomas Thomassen til 1679
Niels Pillegaardi1683
Jørgen Erboefra ca. 1690til1702
Anders Arntzenfra ca. 1702til1722
Hans Kofoedfra ca. 1722til1730
Nicolai Friesenbergfra ca. 1730til1746
Hans Langefra ca. 1747til 1750
Thomas Langefra ca. 1750til 1773
Christian Raschfra ca. 1773til 1812


Jørgen Erboe
omtales under Jønholt, da han formodes at have boet der.


Anders Arntzen
omtales under Jønholt.


Hans Kofoed
omtales under Jønholt.


Nicolai Friesenberg,
d. 1746, var tolder her fra 1730, g. m. Antoinette Smith, f. 1709 d. 1739.
Børn: I. Antoinette f 1734, hun var fadder i 1755. II og III. Anne Cathrine og Anders, f. 173.5.
Friesenberg ser ud til at have været vel situeret og en betroet mand. Han kjøbte i 1739 gaarden Gunneklev i Eidanger, og nævnes som incassator ved flere auktioner. Der er ikke anført noget om, hvor gammel han var, da han døde, men han ser ud til at have været forholdsvis ung, og hustruen var kun 30 aar ved sin død.


Hans Lange,
født 1646 d. 1750, i 1746 g. m. Cathrine Elisabeth, d. 1748.
Lange var ældste søn af lagmand i Skien, Gjert Lange, og Anne Thomasdatter Meyer. Han blev tolder her i 1746 efter Friesenberg, og maatte ved sin tiltredelse stille en kaution paa 3,000 Rdl.; denne stilledes af Herman Løvenskiold.
Han havde ingen børn. Søsteren, Margrethe, f. 1695, boede fra 1747 paa Toldboden hos sin broder.


Thomas Lange,
født 1699 d. 1773, i 1730 g. m. Barbara Abigael Monrad, f. 1711 d. 1792, datter af Prost David Monrad i Gjerpen og hustru, Barbara Leopoldus. Lange blev tolder her efter broderen Hans. Han var først fuldmægtig hos sin fader, lagmand Gjert Lange i Skien, og de fleste af hans 17 børn er født i Skien. Af disse børn skal nævnes:
I. Gjert Lange, f. 173b 1790, i 1761 g. m. Anne Susanne Kiill, f. 1735 d. 1817, datter af Jens og Guri Kiill. De havde ingen børn. Han var toldskriver her.
III. Herman Leopoldus Lange, f. 1734 d. 1803, i 1765 g. I. m. Elisabeth Meyer, f. 1740 d. 1790. De blev viet i huset hos provsten Wolff paa Kongsberg. G. II. m. Helene von Raben, f. 1760 d. 1848. Han var amtmand i Buskerud fra 1788.
VIII. Anna Barbara, f. 1741 d. 1773, i 1759 g. m. sorenskriver i Bamble, Hans Larsen Thyrholm, f. i Fredriksstad 1726 d. 1774 paa Stridsklev i Eidanger.
IX. David Ditlev Lange, f. 1742 d. 1804, i 1770 g. m. Mette Cathrine Kiill, f. 1736 1808, datter af Jens og Guri Kiill. Han var skipper og boede paa Vestsiden fra 1769. Ved testamente skjænkede hustruen et legat paa 548 Rdl. til Vestre Porsgrunds Kirke.
X. Hans Thomas Lange, f. 1744 d. 1792, g. m. Anne Holck Kaasbol. f. 1755. Han var Sorenskriver i Telemarken i 17 aar, og er begravet paa Vestsiden. Boede paa Bjørndalen.
XIV. Anne Bolette, f. 1748 d. 1785, i 1777 g. m. toldskriver Folkman Freck, f. 1745 paa Kongsberg, 1809. De boede paa Vesfsiden.
XVII. Johan Jørgen Lange, f. 1754 d. 1814, i 1794 g. m. Dorothea Helene Larsen, f 1771 d. 1824. Han blev sogneprest i Jevnaker. Blandt deres 10 børn er sønnen, Otto Vincent Lange, f. 1797 d. 1870, som i 1828, blev g. m. Anne Nicoline Aall, f. 1800 d. 1886, datter af Jacob Aall paa Næs. Fra 1834 var han toldkasserer i Arendal, og fra 1854 statsraad og chef for Finans- og Told-departementet til 1863.


Christian Rasch
blev ansat ved Toldboden her i 1766, i 1794 blev han toldkasserer. Han boede antagelig i denne gaard fra han blev gift i 1774 til han i 1776 byggede «Raschenborg», under hvilken gaard han nærmere omtales.


I correspondanceprotokollen fra Raschs tid findes en rapport om en liden episode, som i korthed skal gjengives:
Toldboden i Porsgrund havde faaet nys om, at et engelsk skib, som laa under indlastning af trælast inde i Eidangerfjorden, havde tænkt at stikke tilsjøs uden at klarere paa Toldboden. Der blev da fra Toldboden i Porsgrund sendt ekspres til toldvagten i Brevig om at faa fat paa 12 mand med geværer, ro ind til skibet i Eidangerfjorden og arrestere kaptein og mandskab. Denne ordre blev prompte og lykkeligt udført; mandskabet blev taget i land fra skibet og, under bevogtning af de 12 mand med geværer, marcheret op til Sorenskrivergaarden paa Tveten og indsat i arrest. Dagen efter tog sorenskriver Norss kaptein og mandskab i forhør, og efter endel parlamentering lovede kapteinen at opfylde sine forpligtelser, og saaledes afsluttedes denne dramatiske episode paa en fredelig maade.

Utdrag (s. 168-171) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen