Anlæg og Firmaer i Brevik

teksten redigeret af A. L. Coll

Grosserer Tollef Sohlberg (født i Larvik 1842) kom i 1865) paa N. W. Cochs Kontor og etablerede egen Trælastforretning i 1871. Det følgende Aar kjøbte han øvre Trosvik og anlagde i 1885 Dampsag, der drives med en 12 Hestes Maskine.
Hr. T. Sohlberg exporterer væsentlig Minetømmer. Skaaren Last tilvirkes mest for Hjemmesalg. Ved Bedriften sysselsættes 16-20 Mand. Hr. Sohlberg disponerer derhos Dalens Interessentskab, i hvis Isbedrift (ca. 3000 Tons) han er Medeier.

Hr. Sohlberg har fra 1872 uafbrudt været Medlem af Kommunestyret, gjentagne Gange - ogsaa iaar - som Orfører. Af hans mange andre kommunale Hverv kan nævnes, at han for Tiden er Overformynder og Bestyrer af de Holstske Legater. Som Suppleant mødte han efter Liv. Smitts Død paa Stortinget i 1890-91. Han har oftere fungeret som Skjønsmand og i nogle Aar været Medlem af Fællesflødnings-Direktionen.

Kjøbmand H. M. AIbretsen (født i Brevik 1853) overtog i 1876 Faderen H. C. Albretsens Forretning med Jernvarer, Farvevarer og Udstyrsartikler og eier sammen med sin Moder, Enkefru Emma H. Albretsen1) Isforretning i Bua ved Mørjefjorden (ca. 6,000 Tons).
Hr. H. M. Albretsen driver derhos Kulforretning med Lagerplads ret overfor Langbryggen. Han har i mange Aar været Medlem af Breviks Kommunestyre, bl. a. som Formand (fra 1888) og Ordfører (1899 og 1900).

Hr. H. M. AIbretsen er Formand for Breviks BIikvarefabrik, hvis øvrige Direktører er Dhr. Kjøbmænd Laur. Larsen og Sev. Raaum. Dette Anlæg, der er beliggende paa «Øen», (grundedes i Slutningen af 1898 af et Aktieselskab, med indbetalt Kapital: Kr. 27,000, og blev sat i Gang i Juli 1899. Der tilvirkes ved Petroleumsmotor paa 4 Hkr. og en Arbeidsstyrke paa 18-20 Mand, med nye letvindte maskiner: Lyoter, Lamper, Parafinkander, Melkespand, Kulboxer, Kjøkkentøi og lignende. Fabrikkens Driftbestyrer er Hr. M. Eriksen (f. i Vardal i 1868), der havde sine Læreaar paa Toten og nedsatte sig som Blikkenslager i Brevik i 1893.
Produkterne nyder godt Ry, og Afsætningen er gaaet jevnt frem.

CorneIius Røe - Isexport og Skibsrederi (C. Røe & Co.), Mæglerforretning og Kulhandel (Corn. Røe). Hr. Corn. Røe (født i Brevik 1856) var 1880-88 Parthaver i is- og Mægler-firmaet Jørgensen & Røe og begyndte i 1889 en selvstændig Forretning hvis Kontor ligger i Cort Adelers Stræde.
C. Røe & Co. driver Is-anlæggene «Island», «Rønningen», «Havreaker» og «Sibirien» ved Frier og «Troldhaug» og «Heistad»2) ved Eidangerfjorden (tilsammen ca. 21,000 R.-Tons) og er Disponent for Interessentskabet «Bjønnæs-SoIvik Isforretning» i Langangen (ca. 6050 R.-Tons).

C. Røe & Co.disponerer 8 Fartøier (ca, 3,300 R-T.), Corn. Røe 3 Fartøier (ca. 1000 R.-T).
Corn. Røe importerer derhos Kul og bestyrer «Breviks Skibsverft» (Corn. Røe og C. Corneliussen), der udfører Reparationer. Verftsomraadet, som fra først af kun omfattede A. C. Evensens tidligere Plads paa «Øen», er i 1901 udvidet ved Tilkjøb af Strand om Odden og udover langs Fjorden3).
Hr. Corn. Røe, der fra 1896 bor paa Troldhaug paa Lunde Gaards Grund, var i adskillige Aar Medlem af Breviks Kommunestyre, ligesom han var betroet forskjellige andre kommunale Hverv.

M. Edwd. Schilbred & Søn. Kolonialhandel og Skibshandel.
Hr. M. Edwd. Schilbred (født i Solum 1837) kom som ung til Landhandler Wohl i Hviteseid (se I, s. 87 og 253). Senere var han ansat paa Bolvik Jernverks Kontor og ved N. Jørgensens Trælastforretning, paa Tangen (pr. Brevik); for sidstnævnte Firma solgte han i flere Aar Trælast i England og Skotland.
Efter i 1864 at have Kjøbt sin nuværende Gaard ved Breviks Fisketorv etablerede Hr. Schilbred det følgende Aar Kolonialforretning og Skibshandel; derhos drev han i en Aarrække Trælastexport og eier endel Skibsparter; for Tiden er han korresponderende Reder for to Seilfartøier.
Hr. M. Edwd. Schilbred har i mange Aar været Medlem af Kommunestyret, oftere som Formand, i 8 Aar Forligeskommissær og i 18 Aar Direktør i Sparebanken.
Sønnen Marius Schilbred (født 1872) optoges i 1899 som Kompagnon i Forretningen. hvis Firmanavn da blev: M. Edwd. Schilbred & Søn.

Severin Raaum - Manufakturforretning.
Hr. Severin Fredrik Raaum (født i Brevik 1858) etablerede - efter Læreaar i Brevik, Skien og Fredriksstad - i 1881 i Arne Jørgensens Gaard, som han et Par, Aar senere kjøbte, en Manufakturforretning, der omfatter alleslags Dame og Herreartikler, Som af Damekonfektion og Herreklæder, Udstyrsartikler og Symaskinlager. Lokalerne er gjentagne Gange forandrede og udvidede.
Hr. Sev. Raaum eier Parter i Damp- og Seilfartøier. Han er Medlem af Kommune- og Havnestyre samt af Sparebankens Direktion.

Af større Rederier i Brevik kan derhos merkes:
S. C. Larsen (d. 1893), hvis Bedrift fortsættes af Enken (født Meier). Firmaets 6 Fartøier (ca. 2.000 R-Tons) disponeres af Hr. Otto Aamodt4).

P. A. Stoesen (født i Brevik 1839) disponerer 3 Seilfartøier og et Dampskib (ca 1,800 R-Tons).

Noter:

  1. Fru Emma H. AIbretsens Forældre var Claus Berthel Barclay (d. 1860) og Sofie Grubbe, Datter af Ole Grubbe. (s. 130)
  2. I «Havreaker» er Hr. Sev. Paus Medeier, i «Troldhaug» og «Heistad» Dhr. Hs. og Chr. Lunde.
  3. Dhr. A. C. Evensen og L. Røe drev fra 1860 «Salingstrands Skibsverft» (paa Vestsiden af «Øen», ved Indløbet til Sundet); det eies nu af Hr. Bernt Nielsen.
  4. S. C. Larsens Fader, «gamle Christen Larsen» (Konsul: fra Kragerø), opførte den Gaard, som Kommunen, tilligemed den tilhørende Bryggetomt, indkjøbte ca. 1845, og som benyttes til Raadhus osv.

Utdrag (s. 139-145) fra:
A.L. Coll: Skiensfjordens industri i tekst og billeder
2. hovedafdeling
Porsgrund og det ydre fjordstrøgs industri - Kristiania 1902
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen