Porsgrunds Udvikling og Næringsliv 1814-60

Første Afsnit: Bedrift

teksten redigeret af A. L. Coll

De to første Tiaar af dette Tidsrum var Forholdene i sin Porsgrund noksaa kummerlige. Folketallet paa Øst- og Vestsiden samt Osebakken var derfor i 1835 ikke synderlig større end i 1815 (lidt over 2000). Lammelsen efter Krigs- og Nødsaarene, Told og øgede Skibsafgifter i Danmark, høi Trælasttold i England og tiltagende Konkurrence med Kanada- og Østersjølast bidrog, i Forbindelse med de i endel Aar saa utrygge Pengeforhold, til at hidføre disse usle Kaar. En gammel Skibsfører, der er født i Vestre Porsgrund i 1807, har saaledes ytret:«Ingen kan forestille sig, hvor trangt og smaat det var her i Fjorden i den Tid.» For Penge var det saa ondt, at der som Betalingsmiddel cirkulerede Sedler, udstedte af Kjøbmænd, som forpIigtede sig til at indløse dem med Varer for 12-16 Skilling.

Pengeforholdene bedredes imidlertid efterhaanden, idet den i 1816 oprettede «Norges Bank» gjorde udmerket Nytte: til denne lndretning tilskjød Østre og Vestre Porsgrund som Sølvskat 16.680 Spdl., Osebakken og Borgestad 6212 Spdl.

Konjunkturene lysnede derhos lidt efter lidt; Trælasteksporten hævede sig noget fra Midten af 20-Aarene, og samtidig begyndte ogsaa Skibsfarten at gaa frem. Angaaende de forandrede Vilkaar for Trælasthandelen henvises til, hvad der er meddelt I. s. 81-82. Fra Porsgrund skibedes navnlig til Danmark og England1). I 1860 dreiede Stedets Trælasteksport sig om 11,850 Læster, (Skien: ca. 10,500 L.). Porsgrunds Tonnage, der fra 1816 til 1821 var sunket fra 34 Fartøier (2565 Læster) til 27 (2214 L.), øgedes atter noget, men Fremgangen var meget langsom indtil udi 40-Aarene: endnu i 1845 tællede Stedets Flaade kun 33 Skibe (2400 L.), medens Tallet i 1850 var øget til 45 (ca. 3450 L.).

Efter mellemrigsloven af 1827 blev norske Skibe i Sverige behandlet som indenlandske og begyndte at tage livlig Del i Østersjøfarten. Af endnu større Betydning for den norske Fragtfart var Ophævelsen af den engelske Navigationsakt i 1849.

De norske Jernverker havde en haard Strid med engelsk og svensk Konkurrence, men holdt det dog gaaende til 60-Aarene. I 1844 skibedes der f. Eks. over 3000 Skpd. Jern fra Porsgrund til Nordamerika. Kanadafart og Emigranttransport (sml. I, s. 84) kom ogsaa i Gang i 40-Aarene, men naaede først sit Høidepunkt efter 1860.

Jac. Müller (d. i Skien 1876), der fra ca. 1830 havde drevet en for den Tid ikke saa ringe Trælasthandel paa Vestsiden, byggede i Begyndelsen af 40-Aarene, foruden et Par mindre Fartøier. Skibet «Salvator», med hvilket Proprietær Hans Gasmann3) fra Foss i Gjerpen i 1843 udvandrede til Amerika. I 1842 lod H. E. Møller paa Osebakken bygge Briggerne «Columbus» og «Washington», der for paa New York med Jern og Emigranter. Ca. 1850 byggede Selskabet «Reform», der mest bestod at Skippere4) (deribl. H. L. Bruun, P. M. Petersen, H. Resch og J. Funnemark), paa den senere «Reformtomt» (lige nedenfor Dampskibsbryggen) efterhaanden 6 Fartøier som solgtes østerpaa. Bedriften blev sat i Gang, fordi «Folk gik og slang», og det var kun saavidt, den nogenlunde bar sig, men der var imidlertid opøvet en Stok af Skibsbygningsarbeidere, som gjorde god Nytte, da Virksomheden i Fjorden tog yderligere Opsving. 1856-60 byggedes der i Porsgrundsstrøget 13 Skibe (ca 1450 L.).

Angaaende Raakskjæringen paa Frier kan til der er meddelt I, s. 86 føies, at de store Flak blev traadt ned og skudt ind under lsen; Arbeidet tog ofte omkring 3 Uger5).

Hin Tids Skippere, hvoraf de fleste boede paa Vestsiden, tjente sjelden over 400 Spdl. Sin Navigation lærte de, før der i 50-Aarene oprettedes en Navigationsskole i Porsgrund, af Skibsførere hjemme eller i Skien, og Eksamen tog de gjerne i Kristiansand6).

I Forbindelse med Skibsfartens Udvikling stod den i 1837 oprettede «Langesundsfjordens Assuranceforening», senere omdøbt til «Den første Norske Assuranceforening» (eller «Første Norske»), hvortil Initiativet blev taget af Hans Eleonardus Møller (d. 1867, Søn af Grosserer H. E. Møller, d. 1860); medvirkende ved denne Indretnings Istandbringelse var ogsaa daværende Auditør, senere Amtmand Hans J. Chr. Aall, der i 1858 egtede Møllers Søster7). H. E. Møller, som efter at have taget Artium og Andeneksamen og været paa en længere Udenlandsreise, havde nedsat sig som kjøbmand og Skibsreder i Porsgrund, bestyrede «Første Norske» til 1860 i hvilket Aar Jørg. Aall Flood og Skiensrederne Hans Houen og Dr. J. L. Schaanning var hans Meddirektører. Ved den Tid foranledigede en Dissens inden Styret en Splittelse, der førte til Oprettelsen af «Det Norske LIoyd», som H. E. Møller ledede til sin Død; dette Selskab gik ind ca 1897, medens «Første Norske», der havde sin Glanstid i Perioderne 1855-60 og 1868-808), endnu bestaar: i de sidste tre Aar har Foreningen dog kun forsikret Dampfartøier, i 1899 for et Beløb af vel 5 Mil. Kr. (ca 39,000 Tons). Dens nuværende Direktører er Dhr. Skibsreder H. Nielsen, N. P. Høyer og Nic. Friis. Som Forretningsfører har i ca 25 Aar fungeret Hr. Joh. Holler; Kontorchef er Hr. O. K. Abrahamsen, som tillige er Forretningsfører for Assuranceforeningen «Odin», der grundedes i 1897 for den i det da opløste «Norske LIoyd» forsikrede Damptonnage9).

«Første Norske» havde indtil 1865 sit Lokale i «Floode-gaarden», siden i den Jul. Plesner tidligere tilhørende Gaard paa Osebakken, hvor kontoret endnu er10).

Porsgrund havde i Tiden før 1860 endel Forretningsmænd, som ved Siden af Krambod- og Kornhandel11) gjerne drev nogen Trælasteksport og lidt Skibsrederi. På Vestsiden kan foruden Jac. Müller, merkes M. T. Mathiesen (1841)12) og dennes Svigersøn Chr. Schøning (d. 1877), der handlede i den saakaldte «Monradgaard» (lige ved Broen over V. Porsgrunds «Lilleelv»), indtil han i 1847 for 2200 kjøbte Eiendommen «Sorgenfri», tidligere kaldet «Cappelens PIads»13).

Her drev Schøning i en Menneskealder Trælasthandel og opførte i 1864 Porsgrunds første Dampsag (nedbrændt i 1898); han havde i 1854 tilkjøbt Stykket «Monradskaas» I 1855 lignedes han for en Formue af 12,000 Spdlr.

Paa Østsiden var det gaaet ut med Ulr. Fr. v. Cappelen (d. 1820), ligesom Jørg. Aall ved sin Død i 1833 forIængst havde seet sin Formue svinde ind. Af yngre Firmaer fra hin Tid kan nævnes NiIs Johnsen, der i 30-Aarene kjøbte «Aalegaarden»14), der senere afløstes af den nu saakalte Baumann-gaard. Johnsen, der var fra Ulefos og havde arbeidet hos Jørg. Aall, drev Krambodhandel og Danmarkstrafik; en af hans Døtre blev gift med ovennævnte M. T. Mathiesen, en anden med Skibsfører, senere Kjøbm. NiIs Vauvert15) (i 1855 lignet for 16,000 Spdl.s Formue; d. 1875), der overtog den nævnte Gaard og fortsatte Trafikken Danmark med Smaafartøier. Oppe ved Osebro handlede i Gaarden ret overfor Dyrings Bogtrykkeri den velstaaende Job Kiil, en kultivert, men noget egen Mand af den gamle Skole16). Hans Dødsbo solgte ca. 1835 Gaarden til Peter Boyesen (Søn af en Vestlandsfarer paa Vestsiden; d. 1867), der drev Krambod- og Kornhandel ved Siden af lidt Trælastudførsel og eiede et Par Skonnerter. Han var en anseet mand, var Medlem af Formandskabet og representerede Porsgrund paa fire Storthing 1845-60.

Paa Toldkasserer Raschs tidligere Eiendom «Raschenborg» drev Per Olsen, der oprindelig var Flaademand paa Blekebakken i Skien, Trælasthandel og Skibsbyggeri i 50-Aarene. Efter hans Fallit solgtes Stedet i 1859 til Konsul H. J. Gregersen Modum (se nedenfor).

Skibsreder Christen Knudsen (d. 1888), der i 1855 slog sig ned i Porsgrund, hvor han kjøbte «Frednes» af Toldkasserer G. Crøger17) og i mange Aar drev en storartet Skibsbygger- og rederivirksomhed, vil bli nærmere omtalt i det følgende Afsnit, ligesaa Peter Magnus Petersen (d. 1893), der fra 1855 af begyndte at hjemkjøbe fra Udlandet store Fartøier, som han satte i Emigrantfart mellem Porsgrund og Quebec.

Eli fremtrædende PIads inden Porsgrunds Forretningsverden indtog fra 1817 til 60-Aarene Familien Flood18) (se I, s. 47-48). Brødrene Jørgen Flood (1792-1867) og Elias Martinius Flood (d. 1838), Sønner af Ped. Jørgensen Flood (se I, s. 48) og den begavede og afholdte Inger Jørgensen (Wesseltoft, Jochum Jørgensens Datter), grundede i 1817 i Porsgrund det anseede Firma J. & E. M. Flood19). De drev Manufaktur- og Kolonialhandel, Tobaksfabrik for spundne og karvede Varer, Garveri og et for den Tid ikke ringe Skibsrederi20). De eiede i 1830, foruden «Petersborg» og Gaarde i Skien (senere Enkefru Thorbjørnsens) og Brevik: Gaard, to Sjøboder, Kran, Spinderi og Garveri i Porsgrund og besad en Formue paa ca. 300,000 Kr.

Deres Forretningslokale var den saakaldte «Floodebutik» ved Langbakken, der 1867-1879 tilhørte Friis & Co. og siden blev kjøbt af Kommunen og brændte i 1899. Dansk Vicekonsul Jørgen Flood, der var en statelig Mand med et fint Væsen, flyttede i 1833 fra Søndre Tveten til den af H. E. Møller kjøbte «Floodegaard». Han var Svigersøn af Jørgen Aall. Elias M. Flood beboede den Gaard i Østre Porsgrund, der senere gik over til Brodersønnen Fritz Trampe Flood. Han var en overmaade dannet og afholdt Mand, der stiftede flere Legater, før Brystsvaghed lagde ham i Graven21).

I 1847 flyttede Konsul J. Flood til BoIvik Jernverk, som han havde kjøbt tilligemed Herre Bruk. Samtidig optoges Sønnen Jørgen Aall Flood22) i Firmaet, hvis Formue endnu i 1855 blev ansat til 75,000 Spdlr.; det gik imidlertid agterover og Firmaet opløstes i 1865. Bolvik overtoges i 1862 af de yngre Sønner Fritz Trampe Flood (nu Skibsmægler i Porsgrund) og Nils Flood, som dog snart maatte afhænde det (se nedenfor under Bolvik).

Foruden den Floodske Tobaksfabrik dreves der i Aarhundredets første Halvdel af lndustri kun et Brændevinsbrænderi, som dog allerede i 1846 en Tidlang havde været nedlagt. Kjøbmand Simon Karenius Høegh (fra Brevik; d. 1893), der i 1851 nedsatte seg i Porsgrund, drev ved Siden af Bageri ogsaa Ølbrygning samt i Forening med Svogeren F. H. Frølich i Kr.a en Tid en Krudtmølle ved Herre. S. K. Høegh var fra 1868 Sparebankkasserer. Han havde kjøbt Konsul J. Gasmanns Gaard (nu «Victoria Hotel»); ca. 1869 kjøbte han en Løkke, hvor «Nybyen» (se nedenfor) nu ligger, og flyttede did, medens «Gasmann-gaarden» overdroges til Firmaet Vauvert & Høegh.

Porsgrunds første større industrielle Anlæg var imidlertid «Porsgrunds mekaniske Verksted». Spiren til dette Etablissement var det Metalstøberi, der i 50-Aarene oprettedes i Vestre Porsgrund af R. J. Brønlund fra Arendal (d. 1894); det leverede Støbe- og Smedegods til Skibe og Huse. Verkstedet med Beholdninger overtoges i 1862 af et Aktieselskab for Kr. 38,000, og Brønlund blev dets Bestyrer23).

Af Haandverkere var der i 1844 i Porsgrund 40, fordelt paa femten Professioner. En Haandverkerforening24) stiftedes i 1847. En af dem, der var med at faa den istand, var Bogbinder, senere Boghandler H. Joh. Dyring (f. i Kjøbenhavn 1818; d. 1879), som efter i et Paar Aar at have arbeidet hos J. Melgaard i Skien, i 1842 havde nedsat sig i Porsgrund. Dyring var en overmaade dygtig og samvittighedsfuld mand, hvis solide og billige Arbeide vandt et velfortjent Ry, ligesom hans venlige og forekommende Væsen skaffede ham mange Venner. Han var Medlem af Repræsentskabet 1853-7125). Billede s. 24.

Noter

 1. Deriblandt den saakaldte «Cornwall-last» som gjerne skibedes «for Marked» af Kjøbmænd uden Sagbruk. Priserne kunde være svært variable; i 20-Aarene fik man op til 45 Shilling pr. Load, i 1849 kun 20 Shil.
 2. [Note til bildetekst s. 20:] Paul Linaae, der var født i 1791 i Langesund, hvor Faderen var Losoldermand, viste allerede som Barn Anlæg for Tegning; han afbildede f. Eks. «en af Kanonbaade jaget "Man of War" ved Fugleøen». Akvarelmaleri lærte han i Edinburgh; senere malte han ogsaa i Olje. P. Linaae var en Tid Kjøbmand i Porsgrund hvor han i 1824 ægtede Jørg. Aalls Datter Mariane (d. 1826). Han var derpaa Bogholder ved Aamdals Verk og opholdt sig fra 1838 i nogle Aar i Sverige, bl. a. som «Kämmerer» hos Friherre Carl Bonde paa Säfstaholm; han malede for Kronprins Oscar et Billede af den svenske Flaade i Stockholm.
  Efter i 40-Aarene en Tid at have været Forvalter ved Bolviks Jernverk, bestyrede han Gjemsøgodset, indtil dets Affærer overtoges af D. Cappelen (se I s. 83, N. 1). Han levede siden i Porsgrund som Bogholder, først ved det mekaniske Verksted, senere ved «Første Norske». P. Linaae døde i 1866 under et Ophold i Langesund. En Broder af ham var Kapt. Jørg. Linaae paa Vestsiden.
 3. Søn af Prokurator Nils Egidius Gasmann paa Foss og Broder af Konsul Jens Gasmann i Porsgrund (se nedenfor); en anden Broder, Johan G., var Fører af «Salvator».
  I «Skiensposten»s Nr. 30 for 1843 læses et Afskedsdikt til H. Gasmann af Pavels Hjelm. H. Gasmann, der slog sig ned i Nærheden af Milwaukee, havde allerede i December 1843 faaet op et Sagbruk.
 4. Der var allerede i 1847 oprettet en «Sjømandsforening», som fremdeles bestaar og tæller ca. 80 medlemmer. Det var denne Forening, der ca. 1852 tog Initiativet til Anskaffelse af et Fjorddampskib, ikke Skibsbyggerkompaniet «Reform» (sml. I, s. 87).
 5. I Vintertiden opbevaredes Skibsseilene gjerne paa Kirkeloftet, hvorfor der fra 1818 betaltes 1-2 Spdlr. efter Fartøiernes Drægtighed.
 6. En Skipper fra Hin Tid har meddelt os, at han, efter at have læst med Paul Eriksen i Skien, ca. 1842 var 8 Dae paa Veien til Kr.sand i en synkefærdig Fragtebaad fra Brevik. Han maatte betale 3 Spdl. for Anmeldelsen, 2 Spdl. til Censorer og 10 Spdl. før den vanskeligste Prøve.
 7. Aall havde ved den Tid studeret Dispachørvæsen i Kjøbenhavn.
 8. E. E. Møller var derhos fra 1853 adm. Direktør i «Porsgrunds Sjøforsikringsselskab», der i 90-Aarene kom i vanskelige Forhold, som medførte Selskabets Konkurs. Han var med at stifte «Det norske Veritas» i 1863 og repræsenterede Bratsberg Amt paa fire Stortinget mellem 1845 og 1857. Oprettelsen af Gjerpens Sparebank i 1848 skyldtes for en stor Del ham.
  Sønnen Jac. Aall Møller (Dattersøn af Jernverkseier Jac. Aall; d. 1872) var efter fleraarigt Ophold i Udlandet paa Faderens Kontor og blev i 1861 Kasserer, i 1867 Direktør ved «Det norske Lloyd». Kort før sin Død blev han Formand i «Veritas»s Repræsentantskab.
 9. Med Skibstal: ca. 870-1300 og Garantisum: ca. 20-32 Milioner Kr.
 10. «Odin», hvis Direktion består af Dhr. Gunnar Knudsen. L. Vauvert, M. Olsen, Fritz Bugge og Anth. Hansen, havde i Mai 1900 355 Risikoer paa henv. 1¾ Mil. Kr. (vel 14,000 Tons). - Om de øvrige nyere Sjøforsikringsselskaber i Porsgrund se nedenfor.
 11. Gaarden med dens store Engløkke blev i 1898 solgt for Kr. 25,000 til «Osebakkens Byggeselskab» (Nic. Friis m. flere), der afhændede Huset og Haven til Hr. Skomager Kofoed for Kr. 18,000 og Vandtomt og Sjøbod til Skibsreder H. C. Hansen for Kr. 10,000.
 12. Da Skien forsynede Oplandet med Kornvarer, var Porsgrunds Import, som kun tog Sigte paa Stedet selv og dets nærmeste Omegn, ikke synderlig stor: i 1850: ca. 9,600 Tdr. (Skien: ca. 47250 Tdr; uformalet). Toldintraderne udgjorde i 1849 henved 16.000 Spdl. (Skien: vel 43000 Spdlr.).
 13. Forretningerne fortsattes i Enkens Navn. To af Firmaets Fartøier gik i 1844-45 til New York med Emigranter. Formuen lignedes i 1855 til 35.000 Spdlr. Sønnen, Kjøbm., senere Agent Niels Mathiesen, (d. 1900), var i en Aarække Ordfører eller viceordfører og repræsenterede Porsgrund paa Stortinget 1862-68.
 14. Denne lasteplads, hvorover Hr. Bankschef Math. Schøning eier et kart fra 1792, der viser udstrakte Bolverker, Sjøbod, «Skafferstue» og et par Husbygninger, var i 1758 af Klyves Eier overdraget til en Cudrio. Senere tilhørte den Nic. Kall i Skien, S. & J. Zachariassønner og (fra 1789) D. v. Cappelen, der betalte den med 2000 Rdlr. Den solgtes af hans Søn i 1822.
 15. Se Billedet s. 16, der nok skriver seg fra ca 1822, ikke fra 1835. Den nordligste Gaard paa Billedet er «Aalegaarden», derefter: Sorenskriver Morgenstiernes, Konsul Gasmnans og Toldinspektør Hammonds (senere Byfoged Heyerdahls). Ved «Langbakken» sees «Flodebutikken».
 16. Broder af Lodsoldermand Fredr. Vauvert, (d. 1874; - s. 15 staar en Trykfeil: 1813).
 17. Job Kiil efterlod sig kun en Datter, der var gift med Postmester Krohn i Skien.
 18. Denne havde i 1851 kjøbt Eiendommen, med Undtagelse, af det frasolgte «Sundjorde», men med de tvende «Korn- og Engløkker», for 3500 Spdlr. Navnet «Frednæs» skal skrive sig fra Crøgers Tid.
 19. Navnet Flood der bæres af Brødrene Christopher og Peder Jørgensen Flood (el. Flodius) i Skien i begyndelsen af det 18de Aarh. skal skrive sg fra Navnet paa et Sogn i Danmark. Hine Brødres Fader var Kjøbm. Jørgen Ibsen i Tønsberg.
 20. I 1830: 3 Skibe, 3 Brygger, 1 Slup og en større «Part»
 21. Saaledes, foruden et Familielegat paa Kr. 20,000: Kr. 7,200 til Hushjælp og anden Bistand for Fattige i den trange Vinter Tid samt Kr. 4,000 til «Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel» (se nedenfor).
  E.M. Flood kjøbte i 1832 Nedre Borge af Erik Cappelen paa Borgestad for 1.000 Spdl. Gaarden gik ved Arv over til Jørgen Aall Flood, der eiede den til 1866.
  Det tilstøtende Aakre (se II, s. 14-15) beboedes til 1889 af H. E. Møllers Enke. I 1896 kjøbtes Eiendommen med Avling af Agronom Jon Garborg for Kr. 38,000. Fra 1898 har Amtsgartner Aamot leiet 42 Maal af den til sin «PIante-skole».
 22. J. Aall Flood (d. 1898) havde efter at være bleven Student opholdt sig en Tid i Udlandet. Han var fra 1861 Direktør i «Første Norske», blev dansk Vicekonsul og deltog adskillig i det kommunale Liv. - En Broder af Jørgen og E. M. Flood var Bøye Joakim Flood (1806-62 , der 1844-62 var Sogneprest i Hiterdal og en Tidlang udgav «Maanedskrift for Missionsvenner»).
 23. Brønlund var i sine yngre Aar Seilmager i Porsgrund. Videre om Verkstedet og om Brønlunds Fortjeneste af «Skiensfjordens mekaniske Fagskole» nedenfor.
 24. Opløst i 60-Aarene. Om den yngre «Haandverkerforening» af 1885, se nedenfor.
 25. H. Joh. Dyring flyttede i 1866 fra «Holmergaarden» paa Strømtangskjæret op i sin senere Bolig ved Osebro.
  I 1877 grundede han et Bogtrykkeri (nu under Firma «Brødrene Dyring»), hvis Ledelse overtoges af den yngste Søn, Kr. H. Dyring (Forf. af «Norsk Hønsebog» og hvorfra Bladet «Grenmar» samme Aar begyndte at udgaa. Efter Faderens Død overtog Dhr. Th. H. Dyring og Kr H. Dyring Firmaets Forretninger, som de har fortsat i samme sunde Spor og stadigt søgt at holde paa Høide med Tidens Krav. Firmaets Forlagsvirksomhed begyndte i 1879. I 1892 udgav Dhr. Dyring, et smukt. «Mindeblad ved H. Joh. Dyrings Forretnings 50 Aars Jubilæum». Der opnaaedes Sølvmedaler i 1888 og 1891.
  Boghandler Dyring eldste Søn er Hr. cand. real. Joh. Dyring, Overlærer ved Seminariet i Holmestrand, der bl. a. har skrevet et fortjenstfuldt Arbeide om «Kongeriget Norge» og gjort interessante Iattagelser angaaende vort vasdrags Naturforhold.

Utdrag (s. 19-25) fra:
A.L. Coll: Skiensfjordens industri i tekst og billeder
2. hovedafdeling
Porsgrund og det ydre fjordstrøgs industri - Kristiania 1902
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen