Katalog over
Henrik Wergelands almueboksamling

i Porsgrund

Porsgrund 1846

Regler for Udlaanet:

  1. Hver Familie erholder ad Gangen een Bog paa længst 14 Dage tillaans, da den igjen tilbagesendes Ubeskadiget; paa samme Vilkaar har ethvert Huses samtlige Tjenerskab Adgang til Laan af een Bog.
  2. Enhver Laaner der beskadiger Bogen under Laanet, det være sig en Familie eller et Tjenerskab, er forpligtet til at erstatte Skaden, eller og at have tabt Adgang til Laan.
  3. Den som ikke inden 14 Dage tilbageleverer de laante Bøger, er undergiven en Mulkt paa 2 Sk. ugentlig for hver Bog eller ogsaa at udelukkes som Laaneberettiget.
  4. Laan og tilbagelevering skeer paa Raadhuset hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 2 til 4.

Fortegnelse:


Nr. 1 - 2Norges Historie af Schønning.
Nr. 3 - 6Norges Historie af C. M. Falsen.
Nr. 7 - 12Oldnordiske Sagaer af C. C. Rafn.
Nr. 13Danmarks og Norges geistlige og verslige Historie.
Nr. 14 - 15Danmarks Historie af Holberg.
Nr. 16Kongerigets Sverriges Historie af Lagerbing.
Nr. 17Suhms Levnetsbeskrivelse
Nr. 18Suhms Danmarks og Norges Historie.
Nr. 19 - 26Do. samlede Skrifter.
Nr. 27 - 28Reise gjennem Norge af Schønning.
Nr. 29Kjøbenhavns Beskrivelse.
Nr. 30Beskrivelse over Norge, Island og Færøerene, samt Grønland af Bing.
Nr. 31Bergens Beskrivelse af Sagen og Foss.
Nr. 32G. H. Bloms reise gjennem Nordlandene.
Nr. 33G. Hoffs Efterretninger om Marokko.
Nr. 34Grønlands Beskrivelse af Egede.
Nr. 35 - 36F. Rodes Optegnelser gjennem Finmarken.
Nr. 37 - 39Mallings store og gode Handlinger.
Nr. 40Enevoldsmagtens indførelse i Danmark, af Heiberg.
Nr. 41Robertsen India eller de Gamles Kundsk. om India.
Nr. 42Bastholms Kundskab om Mennesket.
Nr. 43J. H. Lampe om Opdagelsen af Amerika.
Nr. 44N. Jonges Beskrivelse af Norge, Færøene, Island og Grønland.
Nr. 45Jonges Reise til Asien.
Nr. 46Hvithfeldts Danmark og Norges Krønikke.
Nr. 47Roskilde Sagaer af Grundtvig.
Nr. 48Norges Historie af Baden.
Nr. 49Geografisk Haandbog af Kofod.
Nr. 50Om Lovenes og Regjeringernes Oprindelse.
Nr. 51Almindelig Verdenshistorie.
Nr. 52E. Munthes mærkværdigste Personers Historie.
Nr. 53Rabeners samtlige Skrifter.
Nr. 54Frederik den 4des Dagregister.
Nr. 55Bredorfs Verdenshistorie.
Nr. 56Hallagers Historie om Mennesket.
Nr. 57Bibliothek for Menneskeslægtens Historie, af Throiel.
Nr. 58Asiaternes Carakteer af C. C. Boch.
Nr. 59Bastholms græske og romerske Gudelære.
Nr. 60Josef og Ascenaths Levnet og Kjærlighedshistorie.
Nr. 61Helmuts Astronomi.
Nr. 62Munthes mærkværdige Personers Historie.
Nr. 63Det attende Aarhundredes Skildringer af de mærkværdigste Mænd af Støverth.
Nr. 64 - 65Hettings Reise til Grønland 1838.
Nr. 66Halfs og Frithjofs Sagaer.
Nr. 67Norges Historie paa Svensk.
Nr. 68Lassens geografiske Statistikk af Kongeriget Norge.
Nr. 69Wedel Simonsens Historie om Jomsborgerne.
Nr. 70Tullins samlede Skrifter, 2det Bind.
Nr. 71Clausens Undersøgelse om Amerika.
Nr. 72Kunsters og Videnskapers Oprindelse af Gognet.
Nr. 73Odin Wolfs nyttige Kundskaber for Ungdommen.
Nr. 74Snedorfs samlede Skrifter.
Nr. 75 - 79Nyrups Skildringer af Danmark og Norge i ældre og nyere Tid.
Nr. 80Schrøfs almindelige Verdenshistorie 1ste Del.
Nr. 81Det oldnordiske Selskabs Aarsmøte 1839.
Nr. 82 - 94Historiske Philosofiske Samlinger, udgivne af det kongelige Selskab for Norges Vel.
Nr. 95 - 96Schrøfs almindelige Verdenshistorie.
Nr. 97 - 118Topografisk Journal for Norge.
Nr. 119Fischers Naturhistorie.
Nr. 120 - 127Bomares almindelige Naturhistorie.
Nr. 128Raffns Naturhistorie.
Nr. 129Fleischers Do.
130Smith, om Dyrenes Natur og Bestemmelse.
131Almindelig Kirkehistorie af Holberg.
132 - 133Strøms Prædikkener paa Søn- og Helligdage om Aaret.
134 - 135Huuslig Andagt af Kenser og Bjørn.
136For Hjertet paa Veien til Evigheden, af Thisted.
137Prædikkener af Mynster.
138Vinterprædikkener af Harms.
139 - 140Den christelige kirkes Historie af Stenersen.
141Jesu Christi Levnetshistorie.
142 - 143Luthers Reformation af Stenersen.
144Prædikkener af Zetlitz.
145Den Christnes Følelser af Wieland.
147Andags-Bog for Menigmand, af Wexels.
148Do. for Qvindekjønnet af Waresoll.
149Luthers større Cathecismus af Wexels.
150Prædikken om det christel. Huusliv af Schleiermaker.
151En prædiken af J. F. Ingemann.
152 - 153Aandelig Sangbog af J. Arnts.
1542de alminnelige Prædikener af J. E. Raus.
155Om Omvendelse til Christum.
156En from Christens Nyttaarstanker.
157Bondepigen, en Fortælling af en engelsk Præst.
158F. E. Treskovs filosofiske Brevvexling
159Dansk Haugebok af Fleischer.
160Godmann eller Barnevennen.
161Timer, levede for Evigheden.
162Hallo den 2den.
163Lurdorfia eller Bidrag til den danske Litheraturhistorie.
164En original Fortælling af Hasse.
165Økonomiske Tanker.
166Originale Fabler og Fortællinger.
167Anviisning til en med vor Natur og Bestemmelse passende Leveplan.
168Botanik for Fruentimmer og Planteyndere.
169Den evige Fred.
170Norsk Ordsamling af Hallager.
171Betragtninger over det huuslige Liv.
172Statsekonomiske Tanker om Norge.
174 - 175H. Chlinkers Reise.
176Reiser og Eventyr af Skaldemose.
177Kundskab om Mennesket af N. Treschow.
178Den danske Husfader.
179Anatomiske Forelæsninger af M. Skjelderup.
180Thagtik for raadslaaende Forsamlinger af Bendtham.
181Tidsnornerne af H. Foss.
182Grue Kirkes Brand af H. Hansen.
183Skillingmagazinet for 1836.
184 - 185Blandinger for begge Kjøn.
188 - 199Norsk Maanedsskrift for 1830.
200Veien til Rigdom eller Fades Richards Takespraak.
201Det befriede Israel af J. M. Herz.
202Samsøes digteriske Skrifter.
203Kong Sverres Ungdom af A. Munk.
204Sinchlars Død af Henr. Wergeland.
205Fostbrødrene af Oehlensläger.
206Lelams Hule af Do.
207Helge, et Digt af Do.
208Thomas a Kempis.
209Sange for den norske Bondestand af Zetliz.
210Digte af Ingemann.
211Johan Herman Wessels udvalgte Digte.
212Obron, et heltedigt af F. Staud.
213Skillingmagazinet for 1845.
214Holger Danskes Krønike.
215 - 218Aftenerne paa Luftslottet.
219Love for det norske Missions-Selskab.
220 - 221Jacob Aals Erindringer.
222 - 224Henr. Wergelands Konstitutionshistorie.
225Gustav Adolf, af Benlow.
226 - 227Norsk Penningmagazin for 1836 og 1837.
228Nytt magazin for Natur- og Menneskekundskab for 1838.
229Gustav Adolf, af Benlow.
230Amerika især i den yngre Tid.
231Odins Ankomst til Norden.
232Thordenskjold, af Oehlenschläger.
233Norges Rigsvaapen og Flag.
234Norge i 1800 og 1836.
235Billider af Jesu liv, af Molbek.
236Bibelske Sange, af Siberen.
237Luthers Levnetsløb, af N. M. Pettersen.
238 - 239De vigtigste historiske Personers Begivenheter.
240Den gamle Richards Kunst at blive Rig 2c.
241Sagn fra Gudbrandsdalen om Slaget ved Kringlen.
242Smeigaards Statistikk.
243 - 244Magazin for Natur- og Menneskekundskab 1839.
245 - 246Maanedsskrift for Reisebeskrivelse.
247Dansk Ugeskrift fra No. 1 til 26.
248 - 250Reise og Eventyr i fremmede Lande, af Schaldemose.
251 - 253Scener af Frankrigs Historie.
254 - 256Mnemosine, af Jens Møller.
257Fabelbog for Unge og Gamle.
258Skottertoget eller Slaget ved Kringlen.
259Maanedsskrift for Reisebeskrivelse.
260 - 262En Bedstefaders Fortællinger ved Wal. Skoth.
263Morskabslæsning for Ungdommen af begge Kjøn.
264Skilling-Magazinet for 1836.
265 - 266Morskabslæsning for den danske Almue af Rasch.
267 - 269Historisk Tidsskrift af Molbek.
270 - 322Chr. Rises Arkiv for Histori og Geografi.
323Skygger af romerske Mænd, af B. D. Prahl.
324Rises Arkiv for April, Mai og Juni 1838.
325 - 381Minerva.
382F. Rodes Optegnelser over Finmarken.
383Storthingsforhandlinger for 1839 Aars Storth.
384 - 397Rises Arkiv.
398 - 399Børnevennen for 1844 - 1845.
400Andagtsøvelser, af Bastholm.
401Aandelige Taler af Do.
402Gamle Folkeviser af Oehlenschläger.
403Nordiske Oldsagn af Do.
404Norsk Kirketidene.
405 - 407Maanedsskrift for Missionsvenner.
408Prøvestenen, af Wexels.
409Rises Arkiv.
410Cajo Svetoni Levnetshistorie.
411 - 412Luthers Postille over Søn- og Helligdagenes Epistler.
413Do. over Evangelierne.
415Christelig Søndagsblad for Menigmand af Halling.
416Christi Kirkes Historie af Rørdam.
417Andagtsbog for Menigmand, af Wexels.
418Hjertesuk, af Landstad.
419 - 424Opbyggelige Fortællinger og Betragtninger.
425 - 426Veiledning til et gudeligt Liv.
427Luthers Liv og Levnet.
428 - 430De mærkeligste Tildragelser i Verden.
431Luthers Liv og Levnet.
432Jesu Christi hellige Krig, af J. Bumann.
433Sand Gudsfrygt, af Glahn
434Schvartans Breve.
435Christendoms Øvelse, af S. J. Spener.
436Hellige Opmuntringer, af Luther.
438Psalmer for Syge og Sorrigfulde.
439Dagens Løsen, af Marie Schandorff.
440Zions Harpe, af Lindberg.
441Menneskens Søns sidske Dage.
442Betragtninger over Jesu Christi Lidelseshistorie af Bosen.
443Christelige Børnesange, af Halling.
444 - 445En Moders Ord til sin Datter.
446 - 450Affskedsprædikkenen, af missionær Schrødder.
451Et Ord til Evangeliske Christne.
452Nogle Tanker om Opdragelse.
453Professor Stener J. Stenersens Minne.
454 - 455Betragtninger over Herrens Bøn.
456 - 458Herrens Bord.
459 - 460Naade og Gave.
461Trøst, Advarsel og Raad, angaaende Sygdom og Dødelighed.
462Den bodfærdige Røver.
463 - 468En liden Bibelhistori for Børn, af Wexels.
469Luthers Fortale til Skrifterne, af Do.
470Aaben Erklæring til mine Medchristne, af Do.
471Bemærkninger om Christendommens Aand.
472Religiøse Digte samlede og udgivne af Do.
473Tanker om Statsraad Treskows Bog om Christendommens Aand, af Do.
474En liden Julegave for Sandhedsvenner, af Do.
475 - 479Giver Keiseren det Keiserens er, af Do.
480 - 481Religiøs-Politiske Betragtninger, af Do.
482Christnes Trøst mod Dødens Skræk, af Do.
483 - 484Ørsteds Brev til en Ven om Børnedaapen, af Clausen.
485Retzius Huspostil.
486Arnz sande Christendom.
487Christelige Betragtninger, af Wexels.
488Prædikener af N. Stodflet Schuls.
489Carl Steigers Sygebog, af C. Mau.
490Uddrag af den christne Kirkes Historie, af Lammers.
491Det gamle Testamentets apocryfiske Bøger.
492Guds Børns daglige Adgang til Naadestolen.
493Lærdom om det christelige Levnets Begyndelse.
494Grue Kirkes Brand, af H. Hansen.
495Postrøver M. Pettersen, af Wexels.
496En christelig Piges gudelige Liv og salige Endeligt.
497Jesu Hyrdetroskab.
498Theologiske Betragtninger.
499Prædikkken af Begtrup.
500St. Hansdag helliget, en Tale af Biskop Brun.
501Gives der noget Raad mod Drukkenskab?
502Lærebog i den norske Landshusholdning.
503Nordiske Smaadigte, af Grundtvig.
504Tomas a Kempis.
505Bidrag til et nyt Salmeværk, af Arup.
506Om Maadeholdssagen, af Sandberg.
507Prædikkener af Hosaker.
508Afhandling om Rugen, af Sverdrup.
509Den norske Kirkes symboliske Bøger.
510Mærkelige Personers Levnet, af T. Hansen.
511 - 512Fortællinger af det europæiske Folkeslags Historie fra Carl den Store, af Rike.
513Det danske Kirkeaar, af W. Rothe.
514Argos Forelæsninger over Astronomien.
515Christelige Betragtninger til hver Dag i Aaret, af Mau.
516Om Affskaffelse af Brændevinets Brug som Drik, af Andresen.
517Napoleons Historie af Hugo.
518Norske Mindesmærker, af Klüver.
519Kort Udsigt af det kongelige norske Videnskabs-Sselskab ved N. C. Schwak
520 - 521Det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Skrifter.
522De norske Klosters Histori, af C. C. A. Lange.
523Jeremias Profethie og Klagesang.
524De 3 nordiske Rigers Myntvæsen, af Schwak.
525Almenyttig Resceptbog.
526 - 527Bondepraktika, anvendelig ved Gaardsbrug 2c.
528Det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Skrifter.
529Pauldans Prædikener.
530Peter Paars i Aarhuus.
531 - 532Linderots Prædikkener.
533Kong Oscars Historie som Prinds.
534Jobs Bog oversat af Colban.
535Pauli Brev til de Romere.
536Ordinationsprædiken af A. H. Stenersen.
537Norges Rigsvaaben og Flag.
538Chemien for Landmænd af Sverdrup.
539 - 541Norsk Almuebibliothek.
542 - 544Anviisning for Landalmuen at brygge Øl.
445 - 546Anvisning til at benytte Potetes til Fodring paa bedste Maade.
547 - 549Anviisning til at opelske Fyre, Gran og Ohreskove.
550 - 551Beskrivelse over de finske Korntørrehuse.
552Veiledning til en hensigtsmæssig Biavl af A. C. Hansen.
553 - 554Norges Historie af Faye.
555 - 556Sange for den norske Bondestand, af Zetlitz.
557Chemiens Anvendelse i Agerdyrkningen, af Thaulow.


Katalog over Henrik Wergelands almueboksamling i Porsgrund. - Porsgrund 1846
Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside