H. M. Albretsens dagbok

for Bua Isforretning 1894 - 1898

ved Sam Wiborg

1893

November:
Kald Maaned. Isen lagde sig ualmindelig tidlig og hurtig op til 10".

December:
Mildveir af og til 1 à 2 Gr. Kulde. 1 Gangs snemaaging ca. 40 Kr. Tomten til det nye Hus kostede 1275 Kr.

1894

Jan.:
Hele Mnd med Regn & Mildveir med enkelte Klare Dager. 1 Gangs Snemaaging. Isen op til 12".

Jan. 16 Tirsdag:
Sendte Haagensen, Grimsby «EFEU» Capt. Gunerius Olsen for at tage Vaarladning som var indbefattet i Contracten. 2/10 pr. Ton (sidste Aar) 274 Reg.Ton.
Var nede i Bua. Skibet ferdig til 19de. 3¼ Dags Lastning med ca 11 - 12" Is.

Jan. 16 - 27de:
Veiret ualmindelig mildt med Regn ofte. Var bange Isen skulde minske rent bort, hvorfor gik igang med Indtag af Isen den 27de Jan., ligesaa for Vrangesund samtidig.

Jan. 26 - Søndag:
Reiste ned og var i Bua til Tirsdag Efterm. Folkene mødte kl. 6 og begyndte at lægge ind i Hus fra 1884. Fint Veir med klart Solskin. Isen bedre end ventet - ca 12".

Jan 27 - Mandag:
Dammen ganske blank. Indlagt 2½ Flore, 2003 Stk. i nordre Rum. Lønninger 2 Kr. pr. Dag à 8 Timer. Skjæring 0,60 pr. 100 Stk. - 16 Mand. Aften klar Stjernehimmel - Udsigt til Kulde. Udpaa Natten begyndte at blæse op Storm fra S.O.

Jan. 28 - Tirsdag:
Storm med Regn, Slud hele Dagen. Arbeidet sinket meget.

Febr. 5:
Var nede og udklarerede Folkene i Bua og Vrangesund for forr. Uges Arbeide. (Vrangesund 19 Mand & 1 Hest indtog 8200 Stk. 9 - 10" lidet under 9" eng.) Bua indtaget 10389 Stk. i n. Rum. Isens Tykkelse hver Dag: 12 - 12 - 11½ - 11½ - 12¼ - 12½.

Febr. 12:
Udklarerede for f. Uges Isarbeid 5/2-10/2. Indlagt 11200 Stk. med 20 Mand & 4 Skjærere. Isens Tykkelse hver Dag: 12 - 12 - 10½ 11 - 11 - 10.
Mildt Veir hele f. Uge vestl. Vinde & Solskin. Gav Lørdags Olaus Ordre til at begynde med Indtag ogsaa i Sagbakken.
Inat er der kommen 6½" Sne saa Indtaget er stanset i Formiddag, da alle Mand er sat til Snemaaging. Udpaa Eftermiddag klarnede op og saa det ud som man vilde faa Kulde. Olaus og jeg var i stærk Tvivl hvad vi helst skulde gjøre, enten sende Atterbud til Folkene fra Helgeroen og Værvaagen, der var bestemt til Tirsdag Morgen eller opskjære Vandraak til Sagbakken. Blev enige om sende Atterbud og vente.

Febr. 19:
Reiste fra Brevig med Lars Heistad og korn til Kisteholmen hvorfra maatte gjøre Vendereise da hele Bjørsund og saalangt sees kunde stengt af Is. Kl. 12 reiste Petrine og jeg hjemmenfra med hesten Lotte og kom til Bua Kl. 3¼ - nydelig Tur.
Isens Tykkelse f. Uge: T: 11 - 12, O: 11½ - 10, T: 11½ - 12, F: 12, L: 12½ - 13".
Hele Ugen klart Veir med stærk Kulde saa resten af Dammen er gaaet op i Tykkelse. Indtag i østre Rum af det nye Hus 8830 Stk.

Febr. 20:
Reiste fra Bua Kl. 10. Om Natten Storm fra S.W. Udsigt er Mildveir.

Febr. 26:
Seilte helt frem til Bua med Lars Heistad. I Ugen 19-24de indlagt 10527 Stk. i vestre Rum i nye Hus.
Isens Tykkelse hver Dag: 13½ - 14½, 13½ - 14", 13¾ - 14½", 13½ - 14", 13½ - 14½, 13½ - 14¾".
Hele f. Uge deiligt klart Veir, mange Varmegrader med Kulde om Natten. V. Vind. Idag 26de Middag ferdig med begge Huse. Tilbage blev ca. 200 Læster at indlægge i det gamle Hus nede i Sagbakken efter at hele Dammen er tagen i alle Kroger & Bugter.

Mai 29:
Solgte en extra Ladning til Haagensen for samme Pris som Contracten. 2/10 pr. Ton, lastede «HAST» fra det gamle Hus i Sagbakken. Der blev tilovers ca. 40 Læster Is, hvoraf blev solgt endel til Fiskehandlere i Langesund for 4 Kr. pr. Læst.

Aug. 30:
«DERWENT» Capt. Andersen fra Sandøen ankom for at hente en Ladning Is som jeg solgte til Hawke, Grimsby for 2/4 d pr. Ton, begyndte at laste Fredag 31de om Morgenen og var ferdig Lørdag 1st Sept Kl. 5½ Efterm., hvorefter den gik lige tilsøs. Hurtig Expedition grundet Concuranse med «ORYX.» Røe, der blev grundigt snydt af «DERWENT».

Sept. 1:
En mindeverdig Dag for Bua. Telefonanlægget fra Langangen til Bua netop færdig da Petrine og jeg kom ned Kl. 5 Eftermiddag. Talte med Brevig-Andersen hos mig, Louise Elgesem hos Carl, Christian Corneliusen, Theodor C. og Ludvig Wirshing. Lidt vanskeligt at høre fra Brevig derimod udmerket fra Svendsen & Langangen. Olaus kunde vanskelig høre Praten fra Brevig, men haaber at det vil hjælpe naar han blir mere kjendt med Telefon.

1895

Af indlagt Is solgtes kun 2 Ladninger fra Stake i Sagbakken da Prisen hele Aaret holdt sig vaarlig. Fra Vaaren kunde opnaaes 4 Kr. Læsten men i Haab om bedre Priser lod jeg Isen ligge. Prisen udover Høsten blev kun ca. 3 Kr. Læsten. Hele Beholdningen er inde.

Jan.:
De runde Hatter i Husene kastedes ud og ny Is paafyldes.

1896

Dammen har lagt sig den 1. Novbr. 1" Is med lidt Sne paa. I Sommer paabegynde arbeidet med det nye Hus i Sagbakken. Edvard J. Bjønnes paabygde Tomten ca. 1 Meter i vestre Kant og 0,33 i østre, havde adskillig Plunder med ham. Paabygningen kom paa ca. 700 Kr. Huset opføres med enkelte Vægger ca. 8" Sagmugfylding. Bruget til Huset kjøbte jeg af Trælasthandler Bruis i Skien, fik udmærkede malmed Tømmer og betalte 10 Kr. pr. Last for Tagsperrer, 12 Kr. f Stolper, 14 Kr. for Bjælker og Sviller i udpillede Dimensioner. Bjælker og Sviller blev skaaret ved Borgestadholmen medens andre Bjælker blev hugget hernede. Bord kjøbte jeg fra Bassebu 130 T - daarlig vare, medens derimot Svendsen & Langangen solgte meg til 2/60 pene Bord.
Isen 1896 blev forholdsvis godt utbytte idet jeg solgte 3 Ladninger fra Dam til 2 Kr. pr. Læst og ca. 500 Læster fra Stake ogsaa i Sagbakken efter 4 Kr. levering April. For øvrige Beholdning fik jeg ca. 2/0 pr. Ton, meste cif Hull sammen med Røe og Bjønnes. Tilbage i Husene er endnu ca. 200 Læster hvorpaa neppe kan faaes mere end 4 Kr. pr. Læst.

Sept. 15
solgte jeg Vrangesund Isforretning med alt tilhørende til Nils Vrangesund for 1000 Kr. cont. Isen var tidligere skibet for 4,80 pr. Læst - 5% com. til Røe.

1897

Isindlægget påbegyndtes sist i Jan. Vinteren har vært Kold saa Isen var tyk, 18 - 22 Tommer. Holdt paa med Indlæggelsen til 3. Marts, de siste 14 Dager var der stadig Mildveir og Solskin saa Isen gik ned i Tykkelse og kom da Vaar i de siste 500 Læster som fyldes i søndre Rum af det nye Hus i Sagbakken. Holdt alligevel paa at tage den daarlige Is ind da alt tegner seg til et godt Isaar, fik ikke nok Is paa Dammen til at fylde Rummet med saa der manglede ca. 150 Læster. Et par Dage efter blev det omslag i Veiret med stærk Kulde saa Haabet om bedre Priser var borte. Gik straks bort til C. Røe og solgte hele Beholdningen 2000 Læster efter Kr. 4,25 - 4,50 - 5 Kroner fra Oct. & senere. Ca. 0,50 mindre end jeg var buden da det var mildt. Isen med Vaar i blev liggende til Aarets Udgang og viste det nye Hus under mindre Sagmugfyld i Væggene sig aldeles ligesaa gode som de andre idet Isen ikke var mindsket stort.
Høsten var mild udover til midten i December. Fra 15 og udover blev Isen i Bua op til 9", men 20de December begyndte Mildveiret igjen.

1898

Februar 15:
Magen til Vinter har man ikke oplevet siden 1882 eller kanske før. Siden 26 Dcb. f. Aar har der uafladelig været Vaarveir med afvekslende Regn, Taage & Solskin, og ganske faa Dage Kuldegrader.
26 Jan. Søndenvind, 31 Jan. 10 Varmegrader. Træerne begynde at skyde Knop og Vaartegn høres overalt fra, ingen Sne. Varmegrader til 3de Febr. Aften da Omslag indtraf med ½" Sne om Natten. 5/2 N.N.Ost Vind med 3 Kuldegrader. Isen i Bua var da 5 - 6" Tyk. 5/2 5 Grader 6/2 19 Kuldegrader, 7/2 6 Grader med Snestorm. 8-9/2 3 Kuldegrader. 10de Onsdag med Regn om Aftenen 11/2 3 Varmegrader, 13de 12 Varmegr. i Solen. Isen der efter Kuldeperioden var kommen op i 7 - 8" gik igjen ned i 5½ - 7".
Efter den Erfaring jeg har fra 1882 da Isen var gaaet ned til 8 - 10" og Isindlægget blev paabegyndt af Wirdalen den 1ste Febr., ferdig den 27de Febr. hvorefter ingen Is blev, torde jeg ikke længere vove at oppsætte med Indlægget. Telefonerede derfor til Olaus Mandag 14de at gaa igang og kom selv herned om Eftermiddagen og paabegynde Vandraaken. Laa her inat. Idag 15de Febr. kom det hele Mandskab og begyndte Kl. 7½ Arbeidet. Da der i det nye Hus ligger tilbage ca 1½ Flore gammel Is begyndte vi først i det Rum. Isen er sørgelig Tynd saa der monner lidet i Huset og er den vanskelig at haandtere ved Firingen.
Inat var det Klarveir med nogle Kuldegrader saa Isen havde lagt paa sig ½", men i dag Kl. 10 begyndte det at silregne igjen saa jeg næsten ikke ved om der blir at holde paa med Indtaget. Over Middag blev det til Storm, Kuling fra Sydost med svære Byger. Vandet føg over Isen, der vist er minket svært. Maa være her inat igjen, da det er umuligt at komme hjem alene i dette Veir. Igaaraftes Kl. 9½ var der sjeldent Nordlys, høie hvide Straaler i N.Vest og fra S.Vest til N.Ost var derover hele Himlen spændt et smalt hvidt Bælte som om det skulde være en uhyre Regnbue.

16/2:
Inat blæste det haardt helt ud paa Morgensiden da det stilnede og Vandet oppe paa Isen stivnede til. Isen er gaaet ned ca. 1" og besluttede at slutte med Indlægget iaften.

Febr. 28:
Overnatede i Bua. 17/2 2 Gr. Varme N.W., 18/2 3 Gr. Kulde N. No., 19/2 8 Gr. Kulde. Isen nu 6¼ - 8¼" eng. 20/2 0 Gr. Snestorm S.O. 21/2 4 Gr. Kulde med voldsom Snestorm. 23/2 Var jeg i Bua. Sneen var fra 6 -10" høi. Mandskabet var kommen for at paabegynde Isindtaget men havde nok at gjøre for at holde Isen Klar for sne rundt Kanterne der var vandet et langt Stykke indover. Kunde ikke opdrive mere end 3 Heste. Holdt paa med Snemaaging helt til Fredag 25de da men endelig kunde begynde med Indlæg. Lindveiret er paany kommen med S. Osterlig Vind. Lørdag 26de og Søndag 27de Regn og Slud ligesaa. Ser ud som man ikke kan faa Isen ind, hvis Saadant skal vedvare. Tykkelsen er idag ca. 8 - 8½".
Isskjærerne der før har havt alm. Dagløn Kr. 2,50 og som følge deraf drev lidet paa saa der ofte manglede Is gjorde en liden Strike idet De vilde staa ved under 0,60 pr. 100 Stk. Under Omstændigheter som iaar da der er omtrent umulig at opdrive Folk og Heste fandt jeg at maate ingaa paa at betale 0,55 pr. 100 Stk. For de andre Folk er dog lønnen endnu Kr. 2,50 for 9 Timer.
Alt tegner til at blive et glimrende Isaar. Hele Tyskland lige til Rusland, Danmark, Sydsverige og Vestnorge maa kjøbe Is. Fra alle Kanter averteres og skrives efter Is for Leverance stracs & til Sommeren. Is føres nu pr. Jernbane fra Aaklungen, Bjerkedalen, Falkumelven, Børsesjø etc. I Kragerø har man paa Vestkanten omtrent ingen Is og kjøres Saadan milevidt til Husene. For Ladninger til Tyskland opnaaes nu ca. 14 Mark med Fragt 6½ Pfenig og venter man snart at faa mere.
Jeg havde tenkt at forsøge paa at kjøre Is til Buadammen fra Langevand men hørte jeg idag at jeg var forsent ude idet Isak Bassebu & Svendsen i Langangen havde aftaget det bedste af Vandet. Isak Bassebu kjører Is til Mørjerstrand og lægger den i Haug. Efter Conferance med min Formand Olaus besluttede jeg at tilbyde Isak Bassebu Compagniskab om han vilde kjøre Isen til Buadammen isteden, hvor han da skulde faa laant det ene Hus til Indtag. Jeg gik derfor op til ham idag og gjorde ham Tilbud og kommer han og Broderen Nils ud til Bua i morgen for nærmere Forhandlinger. Til at fylde Husene her udfordres 16" Is paa Dammen og vil jeg da Tykkelsen nu kun er 8" faa 1½ Hus tilovers saa fordelen ved at kjøre Is fra Langevand vil være gjensidigt og ikke mindst for mig hvis Prisen holder sig høie da det vilde været umulig for mig at skaffe saamange Heste (30) som udfindes og enda mere at skaffe disse Husrum - Avilked Bassebu i Tilfældet vil paatage sig.

Febr. 29 - Tirsdag:
Om Aftenen kom Isak Bassebu og Nils Langangen ud til mig i Bua og enedes vi da at gaa igang snarest med Kjøring af Is til Bua og satte op Contract desangaaende. Jeg havde om Formiddagen gaaet til Anders Auen og faaet hans Tilladelse til at skjære Vandraak paa hans Eiendom af Langevand og skulde hvis vi tog af hans Is betale 50 Kr. for den vi tog. Onsdag lst Marts Aften reiste jeg hjem efterat at Isindlægget i Bua var i fuld Gang til 2 Huse.
Torsdag 2de Marts kom Isak Bassebu & Nils samt Amerikaneren Holt (hvilken Sidstnævnde var i Comp. med de øvrige) op til mig i Brevik og oplyste at O. Andersen, Mørjer havde indlagt Forbud mod at skjære Resten og tage Is som paatenkt idet han paastod at Anders Auen ingen Ret havde til Isen der. Ved at telefonere til ham fik jeg det Svar at han med Øvrigheden vilde forbyde Istaget. Jeg anbefalede de Andre at gaa ivei uden at bryde sig om den formenslige Skræmsel der forsøgtes antage efter Paavirkning af Svensen i Langangen samt Eierne af Mørjestrand Ishuse. De drog da tilbage og fik siden Anders Auen med op at tale med O. Andersen desangaaende og har man siden Intet hørt fra de Kanter.
Kjøringen begyndte Fredag 4de Marts med 11 Heste efter en Betaling af 14 øre pr. Stk. Is à 10½ - 11'. Lørdag med 12 Heste.

Marts 7:
Mandag var jeg igjen i Bua for at Klarere Folkene for f. Uge & Tilsyn og reiste tilbage Tirsdag Aften. Fra Langevand kjørtes med 21 Heste Mandag og Tirsdag. Kjørerne var svært fomøiet med Veir, fint føre. Op til 8 vendinger med 5 Stk. om Dagen à 15 Øre Stk. Fra Aaremyrdammen et stykke ned paa veien til Bua var lagt en Platform hvorfor Isen eftersom Hestene kom førtes i Renne ned i Buadammen hvor de sammen med egen Is flødedes og inlagdes i søndre Rum af ældste Hus.
Mandag Eftermiddag gjorde Skjærerne Erik Nøklegaard og Carl Vrangesund Strike og gik sin Vei da de ikke vilde finde sig i at tage andres Arbeide naar man havde nok af Is «at brække af». Der var nemlig intaget senere end dem nogle nye Skjærere fra Vrangesund Dam og saa mente de at have en Forset fremfor dem.
Onsdag maatte jeg da skaffe 3 Mand fra Brevig à 3,50 - 4 Kr. pr. Dag og reiste jeg med disse igjen ned til Bua Onsdag 9de Marts for arbeide der hele Ugen ud, da det efter flere Anmodninger lod til at Tilsyn tiltrængtes. Langevandisen skaffer ikke lidet Bryderi at faa frem og maate vi fra Torsdag holde op med at tage den sammen med Buaisen og tog den periodevis ved skifting af Blokkene & Saxeme. Torsdag Middag vilde omtrent samtlige Folk Strike hvis de ikke fik yderligere Paaleg og maate jeg efter Underhandling laave dem 25 Øre mere fra Fredag Morgen. Fra Auen havde jeg faaet 3 Gutter hvoraf de 2 var særdeles kvikke & flinke Gutter. Jeg var overalt med og sjauede med Flødning, Spetsning og Floring - snart her saa der atjeg naar Kvælden kom følte mig aldeles udslidt. Apetitten var imidlertid brilliant saa jeg spiste op alt jeg havde i Forraad og maate laane af Maren et helt Brød & Smør.
Arbeidet gaar nu med Liv & Lyst storartet pent Solskinsveir med kaldt om Natten. Idag Lørdag 12 de kommer Luften ind med Taage og i Efterm. raat med sydlig Vind saa vi nok faar svad paa vannet igjen - Mildveir. Det er til idag indlagt af Bua Is ca. 800 Læster, fra Langevand e. 150.
Fra Langevand kjørtes:
OnsdagTorsdagFredagLørdag
23 Heste23 Heste23 Heste24 Heste
813 Blokk845900750

Marts 14:
Mandag reiste igjen hid for at Klarere Mandskabet f. Uge ca. 650 Kr. Udgifter. Fra Morgenen S.O. Vind med Regn & Taage vorved Middagstiden gik over til Solskin. Isen var meget løs oppaa & lidt tyndere 7 - 7½".

Marts 15:
Min Geburtsdag feiret første Gang i mit Liv udenfor Hjemmet. Heiste Flagg Kl. 7 om Morgenen. Om Natten havde det været Koldt og var det fint Solskinsveir hele Dagen. I Telefonen fik jeg Gratulationer fra hele Familien - Trakterede i Dagens Anledning Folkene med en Dram og inviterede Olaus, Nils, Johan og Christen Nøklegaard om Aftenen til en Toddy, hvilket jeg burde undladt da jeg selv blev kvalm af Svedelugten og Tobaksrøg saa jeg maadte ud og kaste op - fik luftet godt ud og var allright igjen. Maatte igjen fungere som Doktor. Ole Didriksen faldt på Isen og kløvede Pandehuden 1" langt Saar indtil Benet, blødede temmelig stærkt. Folkene raabte strac paa Albretsen & Medicin og eskorterer af en Mand tog jeg Vedkommende under Behandling. Vaskede Saaret ud med Aquavit og lagde Heftplaster paa og idag Onsdag er Manden igjen i Arbeide da Plasteret sidder godt fast.
Med Langevandsisen begyndes Kl. 10½ og holdt paa med Samme helt til Aftenen.

Marts 16de - Onsdag:
Begynede med Langevandsisen Kl. 10 Form. Inat har der blæst stærk Sydlig Vind med Regn hele Formiddagen. Ophaaldsveir med Taage Eftermiddage. Stanset med Indtag ifra Langevand Kl. 5½. Raakene var derefter fulde med Bua Is næste Morgen da Skjærerne efter Ordre fra mig begynede ½ Time tidligere end de andre Folk for at kunne være mere i forhaanden. Fra Kl. 10 Morgen var den nye Raak paa vestre side af Dammen klar for Isen fra Langevand hvilket betyder lettere Arbeide med Fløtningen, da man derefter kun behøvede 2 à 3 Mand til Fløtning av denne Is.

Marts 17 - Torsdag:
Taage med tildels stærkt Regn. Isen paa Bua blir idag mere skjør i Sprækkene saa stk. med saadanne gaar itu paa Rendeme. Vaar er heldigvis endnu ikke paaviselig, men ser det ikke ud til at vare længe før den blir mindre god hvis Veiret ikke forandrer. Det er nu heldigt at der ligger ca. 1" Skarvis paa Dammen. Isen er idag kun omkring 7". Kl. 9 idag maate jeg igjen være Doktor idet Marius Jensen fra Havna blev stødt med en Ishake af Nicolay Vrangesund i Næsen lige under Øiekrogen. Han faldt straks overende i Rummet og blødede temmelig stærkt. Saaret ca. ½". Vaskede det godt med Aquavit og lagde Plaster og Forbinding paa. Jeg havde forleden ligeledes 2 Tilfelde under Behandling, nemlig Cornelius Vervaagen der laa syg af Colik da jeg kom ned. Gav ham en stor Cognacdram med 30 Draaber Kamfer og Dagen derpaa en lignende Dosis og dermed var Fyren saa god som før - roste mig stærkt som en flink Doktor. Saa var det Sofus Bastiansen han faldt paa Ryggen paa Stentrammen udenfor Huset. Jeg gav ham Spiritus med Terpentin at gni sig med og hjalp det ham strac saa han Dagen efter var i Arbeide.
I Aften tæt Taage og sjauede jeg med Folkene helt til Kl. 8 Aften for at faa af den løse Skarv paa Stykkene ved Dammen. Ganske gjennemsved & Træt.

Maarts 18 - Fredag:
Langevandsisen begyndte at lægge ind ved Frokost Kl. 9. Veiret klarede med lidt Taage & disig luft. Isen 7" lidt stivnet paa Morgensiden.
Driver paa af alle Kræfter med Indlægget. Akter at reise hjem iaften da al Maden og Drikkevarene opbrugt. Nu over Middag begynder Solen at varme mellem Taagen saa Sneen & Skarven smelter bort. Eftermiddag drog jeg op til Langevand til Conferance med Isak Bassebu om hvor længe vi skulde holde paa at kjøre. Det ene rum 300 Læster begyndte man at Kiste til Morgenen med 4 Florer av 516 i hver Flore og blir antagelig fuldt i Morgen Middag. Kjøreveien begynder at blive temmelig daarlig saa Kjørerne mener det snart er slutt. Blir det lidt Nattefrost er det Meningen at holde paa og begynde at fylde i Huset ved Nils der staar ganske tomt - fra Langevand.
Det er lidtet igjen paa Buadammen nu og agter jeg imorgen at begynde Kl. 5 for at bjerge hvad der er igjen og er der da bare Kanten & Vrag igjen. Paa Veien til Langevand mødte jeg en Kjører der havde saa græsselige Mavesmerter - Sendte op en Flaske med Kamfer Draaber & Brændevin. De 2 som slog Hul i Hovedet ser ud til at greie sig ganske bra efter Kuren.
Isak Bassebu hørte jeg senere maatte gaa tilsengs alvorligt forkjølet Sendte ham Kamfer & Cognac.
Reiste hjem iaften.

Marts 21de:
Nede i Bua for at Klarere ud og hjem.
Om Aftenen tog ind en Del af Buadammen men var Isen noksaa blød oppaa uden Koldt Veir hele Ugen. Fra Onsdag 24de N.O. Storm der varede til idag. Tirsdag 29de da Veiret er slaaet om med Slud & Regn, en hel del Sne er kommen. hele f. Uge holdt man paa med Isen fra Langevand der fremdeles er god.
Ubetydelig er indtaget fra Bua hvor det nu ikke er noen Is igjen. 24de telegraferede jeg til Weichselalex, Magdeburg og bød ham den tynde Is ca. 1000 Læster cif 16 Mark, April - 17 Mai.
Priserne er gaaet noget ned nu saa jeg neppe faar solgt den strax grundet det kolde Veir, men er der Haab om Stigning saasnart Damladning er forbi.

Utdrag (s.10-26) fra:
Brevik Historielag. Årsskrift 1982
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen