Beha 50 år

Femti år for fulle seil

Som en av landets absolutt eldste og mest tradisjonsrike bedrifter med produksjon av elektriske apparater, kan Beha Fabrikker A.s i Porsgrunn nå se tilbake på 50 års kontinuerlig virksomhet. Det er ingen grunn til å skjule at vi er litt stolte av at over 1,2 millioner Beha-apparater har sett dagens lys i denne tiden. Etter norske forhold er dette et betydelig antall, og går man produksjonsutviklingen nærmere etter i sømmene, vil man se at hjulene har svinget i et stadig hurtigere tempo ved bedriften. I en økende strøm har våre elektriske husholdningsapparater og varmeovner funnet veien inn i tusener av norske hjem. Vi kan glede oss over at på alle hav seiler norske og utenlandske skip med elektrisk bysseutstyr fra Beha. Våre storkjøkkenapparater er med for fullt. De er i bruk ved hoteller, sykehus, skoler og over alt ellers der det er behov for produkter av slike dimensjoner. Og vår aktivitet stanser ikke lenger bare ved de hjemlige forhold, idet særlig våre varmeovner nå begynner å gjøre seg gjeldende på markeder utenfor landets grenser. Alt dette forteller om en bedrift med travelhet og liv, der blikket er rettet fremover mot nye oppgaver og mål. Det er riktig at vi liker å ha det travelt ved Beha. Travelheten har imidlertid aldri får t anledning til å hindre oss i å ta vare på den lærdom og de verdifulle erfaringer som ligger i enhver utvikling. I så måte kan vi føre våre tradisjoner like tilbake til elektrisitetens barndom her i landet.

Dristighet og innsatsvilje

Nå er det ikke vår hensikt å trette med en lang rekke detaljer fra en rik utvikling som har vært mer enn interessant. Av og til, og ikke minst ved et jubileum, kan det imidlertid være nyttig å kaste et raskt blikk bakover på det som har dannet grunnlaget for dagens virksomhet. Her kan man ofte hente den nødvendige inspirasjon til fornyet innsats og nye fremstøt. Inspirerende er det da også å følge de store trekk i Behas utvikling. Det var i årene under den første verdenskrig at bedriftens grunnlegger, ingeniør C. E. Berg-Hanssen, som ung lærer ved Skiensfjordens Mekaniske Fagskole, med et skarpt blikk vurderte de muligheter som den nye kraftkilden elektrisiteten - syntes å åpne for oss vanlige mennesker. Mens folk flest på denne tid var av den oppfatning at en så edel energikilde bare måtte brukes til belysning, så ingeniør Berg-Hanssen klart at den på mange måter ville få revolusjonerende innvirkning på vår daglige tilværelse. Han så også at utenlandsk produksjon var i ferd med å få en dominerende innflytelse på et gryende norsk marked for elektriske apparater. Dette var en utfordring som den klarsynte og handlekraftige ingeniøren ikke ville la forbli ubesvart. Med beskjedne materielle midler, men med gnistrende innsatsvilje og klippefast tro på mulighetene, satte han så i 1917 - med den 17 august som den første arbeidsdagen - igang den virksomhet som uten avbrudd har utviklet: seg til det Beha Fabrikker A.s er i dag. Et trangt loftsrom og et like enkelt bakgårdsrom i den gamle og særpregede Floodegården i Porsgrunn, hvis karakteristiske trekk sees i første fotvignett, var den ytre ramme om «Berg-Hanssens Elektriske Verksted», som virksomheten het fra starten av. I disse beskjedne lokaliteter tok Berg-Hanssen fatt sammen med tre medarbeidere. Av tekniske hjelpemidler hadde de til disposisjon en platesaks på loftet, knekkemaskin, dreiebenk, boremaskin, spolebenk og en autogensveis. Sammenlignet med dagens forhold var ikke dette stort å hjelpe seg med, men mere trengte ikke disse nevenyttige karene for å trylle frem de første kokeplatene, varmeovnene og stekeovnene. Den gang som nå var det imidlertid ikke nok bare å produsere, det måtte også selges. Selv om det var på den tekniske og utviklingsmessige side at Berg-Hanssen hadde sitt store interessefelt, måtte han i de første årene også engasjere seg en del i salget. Som et hjelpemiddel i omsetningen etablerte han i 1918 en elektrisk forretning, og denne ble drevet inntil all oppmerksomhet igjen kunne konsentreres om produksjonen og den tekniske side av virksomheten. Bare et par år etter starten var for øvrig produksjonen vokst slik, at det var beskjeftigelse til ti mann og en kontordame. La oss også minne om at det i denne pionertiden for de elektriske apparater, ikke bare var tilstrekkelig å reklamere for varene, selv om de var av aldri så god kvalitet og prismessig lå gunstig an. Side om side med produksjon og salg måtte det drives en regulær folkeopplysningsvirksomhet om de store fordeler som elektrisiteten førte med seg for både husholdning og oppvarming. Denne «kok og fyr elektrisk kampanjen» var et nødvendig ledd i den utadvendte virksomhet helt til midten av tredveårene. Dette virker nesten utrolig for oss som ikke bare er fullstendig avhengig av elektriske hjelpemidler, men allerede er langt på vei inn i atomalderen. At også denne side av markedsbearbeidelsen ga resultater, skyldtes kanskje ikke minst at Telemark og særlig Porsgrunns- og Skiensdistriktet kom meget tidlig med i utbyggingen av våre kraftkilder. Under ingeniør Berg-Hanssens dynamiske ledelse fortsatte ihvertfall bedriften å vokse, og den vokste raskt. I Floodegården var snart alle rammer fullstendig sprengt, og det måtte skapes nye utviklingsmuligheter. Det nåværende bedriftsområde i Løvenskioldsgate i Porsgrunn ble så innkjøpt, og i 1924 kunne hele virksomheten flytte inn i en ny og rommelig fabrikkbygning med gode arbeidsforhold. Dette var litt av en merkedag, men det skulle snart vise seg at også disse lokalene ble for små, og nye utvidelser presset seg frem. En større utbygning ble gjennomført i 1930 samtidig som arbeidsstyrken kom opp i 60 personer. Og slik fortsatte det frem til de vanskelige førti-årene med en ny verdenskrig, okkupasjon og de dertil hørende vanskelige produksjonsforhold. Vi nevner disse krigsårene fordi de på mange måter kom til å bety et markert skille mellom den gamle og den nye tid ved bedriften. Selv om virksomheten hadde vært i stadig vekst, og så tidlig som i 1942 beskjeftiget 100 personer, hadde den like opp til denne tid bevart sitt preg av å være en solid håndverksbedrift. I årene like før kresen banket de mer fabrikkmessige produksjonsmetoder stadig hårdere på døren, og de slo ut for fullt i den utvikling som har funnet sted fra krigens slutt i 1945 og frem til idag. I denne tiden har vi beflittet oss på å skape et miljø der Behas ufravikelige krav om kvalitet er blitt forenet med rasjonelle og effektive produksjonsmetoder. Fra 1947 har dette ført med seg en rekke utbygningen og omlegninger som har kostet betydelige beløp. Produksjonen av våre standardapparater følger nå en rasjonell produksjonslinje der våre solide erfaringer er bundet sammen med den moderne masseproduksjons mange fordeler. Dette medfører igjen at vi leverer dagens avanserte apparater til en pris pa omtrent samme nivå som for 25 år siden. Også når det gjelder størkjøkkenapparater er det de rasjonelle fremstillingsmetoden som dominerer. Her er det valgt å arbeide etter «byggeklossprinsippet», slik at det ved sammensetning av standardseksjoner kan leveres storkjøkkenapparater som dekker ethvert behov. Samtidig har bedriften for disse apparatenes vedkommende sørget for å beholde så stor elastisitet i produksjonen, at det neppe er noe oppdrag som er så spesielt at det ikke kan løses ved Behas storkjøkkenavdeling. Den rivende utvikling etter krigen falt i en del år sammen med gode markedsforhold. Fem krigsår hadde skapt oppmagasinerte behov som det var vanskelig å imøtekomme, ikke minst fordi tilgangen på materialer var begrenset. Under disse forhold fortsatte ekspansjonen ved Beha, og det var, som allerede nevnt, stadig behov for utvidelser av produksjonslokaler, lagere og administrasjonsavdeling. Med årene begynte det derfor å bli trangt om plassen på bedriftsområdet i Løvenskioldsgate. Dette førte til at det i 1950 ble opprettet en ny bedrift i leide lokaler i Skien. I de første årene var det kjøleskapproduksjonen som satte sitt preg på denne virksomheten, men produksjonen av varmeovner kom etter hvert til å stå stadig sterkere i bildet. Ikke minst takket være de Populære «gullkantovnene» beslagla varmeovnene all produksjonskapasitet ved Skiensbedriften inntil den ble satt helt ut av spill ved en eksplosjonsartet brann våren 1965. Dette var noen spredte trekk fra en rik utvikling som har gjort Beha-navnet til et begrep på det norske marked. Hva selve navnet angår, så har det også gjennomgått visse forandringer. Etter i en del år å ha markedsført produkter under sammentrekningen av Berg-Hanssens navn til - «Beha», ble dette varemerket, som forlengst hadde trengt inn i folks bevissthet, gjort til det offisielle firmanavn fra begynnelsen av tredve-årene.

Stadig i takt med tiden

Tillater vi oss enda et sprang tilbake i tiden, og tar for oss de mange apparater med Beha-navnet, vil vi finne at også disse har gjennomgått en stadig utvikling. Fra første stund ble det stillet opp ufravikelige kvalitetskrav. Hva disse kravene står for fremgår best av at det fremdeles finnes Beha-apparater fra bedriftens første år og de er fortsatt i bruk! Vel mangler de vår tids elegante design, men om linjene hører til en forgangen tid, gjør de fremdeles god nytte for seg. Karakteristisk i så måte var det for øvrig at da det kjente passasjer- og cruiseskipet «Stella Polaris» gjennomgikk en omfattende ansiktsløftning etter 35 år, var det også på tale å skifte ut bysseutstyret. Skipet var det første som ble utstyrt med komplett elektrisk bysseutstyr fra Beha, og en rask undersøkelse viste at det ikke var nødvendig med noen utskiftning. Ved hjelp av noen reservedeler til få kroner, kunne «Stella Polaris» seile videre med sitt opprinnelige og høyst effektive bysseutstyr. Og stadig flere skip, blant dem vår flåtes nye stolthet «Sagafjord», har valgt å følge i kjølvannet til «Stella Polaris» når det gjelder slikt utstyr. Vi har forbindelse med de aller fleste norske rederier. Det danske storrederiet A. P. Møller har vårt utstyr ombord i 70 av sine fartøyer. Japanerne har fått øynene opp for hva det er verd, og russerne valgte å ta det med i utrustningen ombord i en av verdens største isbrytere. For til enhver tid å kunne yde service til denne seilende «Beha-flåte», har vi etablert et nett med 15 internasjonale representanter, som dekker nær sagt alle verdensdeler og alle ledende skipsfartsland med reservedelen og «know how» om våre produkter. Med våre storkjøkkenapparater, komfyrer og varmeovner har, vi favnet de produkter som har vært toneangivende i produksjonen i disse femti år. I en periode satte også kjøleskapsfremstillingen sitt sterke preg på virksomheten, og fra tid til annen har det vært andre sporadiske produksjoner alt etter behov og markedsforhold. I de første årene sto produkter som strvkejernstativer og lamellesikringer på programmet. Som en kuriositet kan for øvrig nevnes at trolig landets første elektriske motorvarmer for biler, ble produsert av Berg-Hanssen så tidlig som i tyveårene. Det var en varmer for kjølevannet, tilpasset datidens kjente Ford-modeller. Felles for de over 1,2 millioner store og små Beha-apparater som hittil er blitt markedsført, er at vi har søkt å gi hvert enkelt en aldri sviktende kvalitet. Vi har satset på solid utførelse, og har alltid gitt dem en lang fremskreden teknisk form.

Mot nye mål

Beha Fabrikker A.s har nådd frem til sin femti-årige milepel i en tid da det skjer store omveltninger innen norsk industri og næringsliv. Nye markedsforhold, nye omsetningsformer og en konkurranse som skjerpes på alle kanter, er karakteristiske trekk i dette bildet. Under slike forhold er det ikke så mye en bedrifts fortid som teller. Det avgjørende er hva den står for i dag, og hva den kan makte i fremtiden. Også sett fra denne synsvinkel står vår bedrift godt rustet til å møte de kommende tider. Beha er i dag en moderne virksomhet som hører med blant de største i sitt slag i landet. Den beskjeftiger omkring 200 personer og anleggene dekker et gulvareal på 7,8 mål. Det har lykkes å skape en jevn og sikker vekst, og vi ser dette blant annet som et resultat av et stadig mer intimt samarbeide mellom medarbeidere i alle ledd av virksomheten. Men selv om vi kan karakterisere utviklingen hittil som tilfredstillende, er ikke dette noe vi kan slå oss til ro med under de rådende forhold. Vår bedrift har nådd en slik størrelsesorden, at enhver stagnasjon vil være det samme som tilbakegang. Nettopp i jubileumsåret legges derfor forholdene til rette for fortsatt utvikling og vekst på alle områder. Produksjonen skal økes, og det satses stadig sterkere på eksport til land som England og Sverige. Det er et beklagelig faktum at bedriften i de senere årene har vært gjerdet inne av en rekke reguleringsmessige restriksjoner som har hindret enhver utbygning av betydning. Dette har gitt grunn til mange bekymringer, og vi er nå kommet så langt at en flytning av hele bedriften er under grundig overveielse. Dette er imidlertid ikke noe som kan gjøres fra den ene dag til den annen, og i den mellomliggende tid er det også nødvendig å gi muligheter for den fortsatte ekspansjon. For å øke produksjonskapasiteten ytterligere har vi satt igang gjenoppbygningen av bedriften i Skien. Hele produksjonen av storkjøkkenapparater blir overført dit i løpet av året. Dermed blir det bedre plass til den øvrige produksjon ved anleggene i Porsgrunn, hvor det samtidig skal foretas en fullstendig omlegning og ytterligere rasjonalisering av produksjonslinjen for standardapparater. Alt dette er tiltak som skal styrke Beha i den konkurranse som vi vet vil være til stede i årene fremover. Ved stadig å være årvåkne for nye signaler som melder seg både hjemme og ute, føler vi oss sikre på at Beha vil gå nye rike femti år i møte. Vår produksjonsplanlegging og produktutvikling strekker seg et godt stykke inn i fremtiden. Det vil bli satset på at Beha Fabrikker A.s , som et rent norsk foretagende, fortsatt skal være på topp med sine produkter. Soliditet og service skal nå som før og alltid være selve grunnpillaren i all vår virksomhet.

Med de samme intensjoner

Og så er vi tilbake til utgangspunktet. Den utvikling og vekst som har skjedd i disse årene, har alltid fulgt de intensjoner som grunnleggeren, ingeniør C. E. Berg-Hanssen, var besjelet av. Når hans livsgjerning kom til å gi så store resultater, skyldtes dette ikke minst at han var en rikt utrustet personlighet som fant frem til sin rette plass her i livet. Berg-Hanssen var født på Kongsberg 6. september 1889. Til Porsgrunn kom han som elev ved Skiensfjordens Mekaniske Fagskole, der han tok eksamen i 1912. Deretter fortsatte han sine studier ved Wismar Ingenieur-Akademie, og i 1915 kom han tilbake til Porsgrunn som lærer og sekretær ved fagskolen der han tidligere hadde vært elev. I tiden som fulgte opparbeidet BergHanssen ikke bare en betydelig virksomhet. Han ble selv en betydelig mann - en ekspert - på sitt felt. Da f.eks. den islandske stat i 1935 skulle bygge opp en fabrikk for elektriske apparater, var det Berg-Hanssen som ble benyttet som rådgiver, og for dette fikk han ordenen Islands Hvite Falk. Nå var Berg-Hanssen en mann som alltid ledet sin bedrift med sikker og myndig hånd, og den stadig mer omseggripende virksomhet ga ham bare liten anledning til å delta i det offentlige liv. I en del år var han imidlertid medlem av styret i Skiensfjordens kommunale kraftselskap og styret for Den norske Creditbank, Porsgrunn. Berg-Hanssen var i sin beste alder da han brått ble revet bort av et hjerteslag 11. april 1940. Det arbeidet og den virksomhet som han påbegynte og stadig ledet fremover mot nye mål, er alltid blitt ført videre i den samme ånd og med den samme innsatsvilje. I de første årene etter Berg-Hanssens død, var det lederen av Behas Oslokontor, disponent Einar Dahl Hansen, som overtok ansvaret, godt støttet av hovedbokholder Alf Jacobden, Oslo. Med den fortsatte ekspansjon har et intimt teamwork satt sitt preg på alle trinn av virksomheten. Som et naturlig ledd i denne utvikling, gikk bedriften i slutten av femti-årene over til å være aksjeselskap. Styret består av advokat H. P. Sckanke, formann, enkefru Borghild Berg-Hanssen og grunnleggerens sønn. disponent Helge Berg-Hanssen, som nå leder Beha fremover i de samme sikre spor som sin far. Ved sin side har bedriftsledelsen en stab av dyktige medarbeidere med tradisjoner og stabilitet - nok et stort aktivum å møte fremtiden medl

Beha gjennom 50 år. Utgitt av Beha Fabrikker A.S. Porsgrunn 1967
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen