Porsgrund

BokomslagNeppe nogen anden by i vort land kan med større ret end vor sætte op som devise digterens ord «Vor ære og vor magt har hvite seil os bragt»! Saa langt tilbake, som historien rækker, hører vi nemlig om skibsfarten som det bærende virke. Langs den brede og seilbare elv markerte store rødmalte eller tjærebredte sjøboder, livet og virksomheten, som den artet sig her. De huset de store handelsfirmaers lagre av korn og fedevarer, og paa tomterne langs elven eller ved bryggerne tømmer og bord til skibning. Som midtpunktet i det gamle Grenland med sine historiske minder og fremstaaende høvdingeætter var her bebyggelse fra Arilds tid, da stedet var stabelplads for den ovenforliggende by, der som Telemarkens utløper hadde en spurt av aar, længe før Porsgrund blev ladested.

Men paa grund av sin vakre beliggenhet og sine rike muligheter ved elven, der hittil og altid vil forbli en vigtig trafikaare, blev Porsgrund snart et søkt sted for fremragende slægter, der har gjort stedet navnkundig og ydet dette og fædrelandet betydelige tjenester saavel under fredelige sysler som i krigsaarene, da nøden satte ind. Her skal med tak og erkjendtlighet mindes slægter som Borse, Justen, Aall og Løvenskiold, hvis ofte helt uegennyttige virke altid vil danne en skjøn krans om denne egns historie. Flere av datidens skribenter og poeter gav sine følelser luft gjennem høistemte lovord; saaledes skriver den som biskop i Bergen i 1822 avdøde Claus Pavels, der i 1793-96 var res. kapellan i Eidanger, i sin autobiografi bl. a.: «Porsgrund er av alle smaa og store steder, jeg har kjendt, den eneste, hvor den fineste, mest urbane verdenstone var forenet med ædel, blid, utvungen, ægte norsk selskapelighet og gjæstfrihet». Ogsaa flere andre forf. som Måller i sin «Reise igjennem øvre Telemarken til Christiansand 1775», kancelliraad Bartholomæus Herm. v. Løvenskiold i «Beskrivelse over Bratsberg Amt» 1784, Fr. W. Thue i sin Langesundsfjordens beskrivelse i 17 «at Porsgrund er det behageligste og betydeligste ladested ved denne fjord. Situationen er den smukkeste, og her er den største utskibning av trælast og tre omliggende jernværkers produkter»; likesaa Andr. Eckstorm i 1792 og Leop. Buch i 1806 m. fl.

Porsgrund - den med Pors bevoxede grund - nævnes allerede me langt tilbake i tiden, saaledes av presten Peder Klaussøn Friis, der i 1576 m deler, at «2½ mil fra havet kaldes det sted Porsgrund». I 1652 blev det sluttet, at det kgl. hovedtoldsted skulde flyttes fra Traag i Bamble til Porsgrund, og kronen erhvervet da som plads den «øde ø under Jønholt» - senere kaldet Toldbodøen. Her blev opført de fornødne bygninger. I 1691 hadde Porsgrund ladestedsbevilgning og ved reskript av 4de decbr. 1807 fik byen sin kjøbstadsrettighet. I geistlig henseende hørte østre Porsgrund indtil 1762 under Eidanger sognekald og vestre Porsgrund til Solum, indtil begge 2den decbr. s. a. blev ét sog kald. Vestsidens kirke indviedes 16de marts 1758 og østsidens 10de juli 1760.

Porsgrunds skolevesen var fra gammel tid delt i 2 skoler - en for øst- og en for vestsiden; dette vedvarede indtil 1883, da byen fik sine to skolebygninger - en for folkeskolen og en for den i 1879 oprettede kommunale middelskole; vestsidens folkeskoleeleven søkte dog først skolen paa østsiden, efterat broen over elven var aapnet.

Porsgrund bys grænser blev oprindelig bestemt for vestsidens vedk. ved opgangsforretning av 13de novbr. 1795, for østsidens mot Gjerpen ved lov av 20de aug. 1842, da Osebakken indlemmedes i byen og mot Eidanger sidst ved overenskomst av 21de septbr. lS61. Senere har spørsmaalet om grænsernes utvidelse jevnlig været under behandling ikke mindst paa foranledning av beboerne av de utenfor byen nærmestliggende distrikter navnlig mot Solum, hvor de uklare grænser gav anledning til retstvister. Ifølge lov av 27de juni 1919 fik byen sine nuværende grænser bestemt. Ved denne utvidelse blev 2,4 km.2 og ca. 3500 mennesker indlemmet i byen, saa den nu har ca. 8500 indb. De i brandkassen forsikrede bygninger, der pr. 1ste jan. 1920 utgjorde 10,641,980 kr. androg pr. 1ste jan 1922 til en sum av 19,516,810 kr.

Stedet har gjennem aarene hat sine lyse og mørke tider; under krigsaarene i forr. aarb. led den ret betydelige skibsfart og handel et følelig knæk, og flere av dets store handelshuse tilføledes tap, der virket stagnerende gjennem aarene fremover. Den i 1816 oprettede Norges Bank, hvortil østre og vestre Porsgrund tilskjøt som sølvskat 16,680 spd. og Osebakken og Borgestad 5,212 spd., bedrede pengeforholdene noget. Mellemriksloven av 1827 blev ogsaa av betydning for skibsfartens idet norske fartøier i Sverige behandledes som indenlandske og derved lettedes i Østersjøfarten. Ophævelsen av den engelske navigationsakt i 1849 blev av endnu større vigtighet for vor sjønæring osv. Som følge herav tok skibsbyggeriet efterhaanden et rask opsving, og skibsfarten hadde gode aar med visse mellemrum i tiderne utover. Som følge herav blev skibsbyggeriet i syvti- og begyndelsen av ottiaarene en hovednæring her, idet der i den bedste tid stod 21 større og mindre fartøier paa stabel i Porsgrunds havnedistrikt. Denne industri skaffet sysselsettelse for mange mennesker, likesom haandverkere og handelsmænd nød godt av denne virksomhet, Det betød derfor et følellgt tilbakeslag, da utenlandsk konkurranse i den begyndende dampskibsbygning og overgangen fra træ til jern i høi grad lammede træskibsbygningen. Porsgrund har som alle øvrige byer hat sine kriser at gjennemgaa, ogsærlig dukket der vanskelige tider op, da som nævnt træskibenes florisate tid var forbi, og skibsbyggeriet som følge herav maatte ophøre. Men fremstaaende, klartskuende mænd fulgte med tiden og slog over fra træ til jern og staal, og dampskibene optok etterhvert seilskibenes plads i vor handelsflaate.

I pagt med den sterke utvikling. sjønæringen i forr. aarbundrede tok her i byen og distrikterne utover fjorden, staar skibsassurancevæsenet, paa hvilket omraade Porsgrund er en foregangsby. Her grundedes i 1837 «Langesundsfjordens Skibsassuranceforening» bestaaende av redere i denne fjord; senere utvidedes foreningen og optok omsider skibe fra det hele land samtidig som den antok navnet «Den første norske Assuranceforening». I 1861 oprettedes «Det norske Lloyd», i 1878 Skibsassuranceforeningen «Reform», i 1897 Dampskibsassuranceforeningen «Skjold» og samme aar Forsikringsforeningen «Jørd», Assuranceforeningen «Odin» og Jern- og Staalskibsassuranceforeningen «Eidsiva». Endvidere er i 1908 grundet Assuranceforeningen «Værn». I 1897 gik Det norske Lloyd ind, og senere «Reform» og nu foreligger der beslutning om, at «Odin» og «Jørd» skal ophøre med sin virksomhet, medens «Eidsiva» er flyttet til Sandefjord.

Det var saa naturlig, at redere og skibsførere med den vext, skibsfarten for henimot hundrede aar siden begyndte at skyte, fandt det hensigtssvarende og nødvendig at slutte sig sammen til varetagelse av sine interesser, og frugten herav var den i 1847 grundede Porsgrund og omegns Sjømandsforening, som senere har utfoldet en energisk virksomhet. Aaret efter dens stiftelse blev efter dens initiativ oprettet Porsgrunds offentlige Sjømandsskole, likesom den senere har sat sig i spidsen for mange nyttige foranstaltninger til utbedring av farvandet m. v. her i fjorden og forøvrig vist tiltak, der gjennem de 75 aar, foreningen har bestaat, har sat merker efter sig paa saa mange maater.

Byen har gjennem aarene kunnet glæde sig ved en rask utvikling av sit kommunikationsvæsen, idet den i slutn. av sextiaarene fik fast dampskibsforbindelse med østlandet og Kristiania, senere sterkt utviklet, likesom byen nu er anløpssted for saavel dampskibe i vestlands- og nordlan, dbruten som paa Hamburg. Jarlsbergbanen aapnede i 1882, og i 1920 kom man ogsaa i direkte forbindelse med Telemarken ved Bratsbergbanen. Den store østlandske hovedvei aapnedes i 1860, og efter menneskealderes ufortrødne arbeide blev begge bydele omsider sammenføiet ved Broen, der aapnedes den 11te decbr. 1891. Fra llte oktbr. iaar er oversætning forsøksvis sat !gang mellem Molhaugen og østsidens dampskibsbrygge for at lette samfærdslen mellem de øvre bydele paa begge sider av elven. Der arbeides for at opnaa forbindelse med Sørlandsbanen fra Porsgrund over Kilebygden til et punkt i Drangedal, hvorved Sørlandet vil faa en kortere forbindelse med Vest- og Østfold - et projekt, der sammen med Porsgrund som utgangspunkt for Danmarksfærgen, forhaapentlig vil finde sin løsning i fremtiden. - Byen fik i 1855 sin telegrafforbindelse med utenverdenen, rikstelefonen aapnedes i 1896 og telefonforeningen stiftedes i 1883.

Det skal ogsaa ber med tak mindes, at fremsynte forretningsmænd, da skibsbyggeriet og træseilskibsfarten paa grund av konjukturerne og omslaget i sjønæringen fik sin sterke paakjending, satte i gang betydelige industrielle bedrifter som Porsgrunds Gjærfabrik (1882), Porsgrunds Porselænsfabrik (1887), de første i landet, Den norske Smergel- og Brynestenfabrik (1883), Porsgrunds Baandfabrik (1890) m. fl., likesaa det i 1862 anlagte mekaniske verksted, senere helt ombygget og modernisert og forsynt med tidsmessig flytedok, der optar meget store skibe. - Fra tidligere tider (1842) har H. Joh. Dyrings bokhandel, bokbinderi, protokolverksted og linieranstalt m. v. arbeidet med øket kundekreds utover landet.

Videre er grundlagt en række nye industrielle bedrifter, som Bratsberg Bruk, hvis spesialiteter er kostehoder, andre dreiede artikler i løvtræ, vaskebretter, remskiver, hjul, arbeidskjøreredskaper m. v., Norsk Metalverk, der leverer rør, stænger, skinner, traad og profiler i kobber, messing og aluminium osv., Porsgrunds inøbelfabrik, Norkyn møbelindustri, A. N. Funnemarks konfektionsfabrik, cykel- og automobilverksted. Porsgrunds elektro-metallurgiske aktieselskap, flere mindre mekaniske verksteder, Porsgrunds gjærdefabrik, C. H. Barths sagbruk og høvleri, Wangs stenhuggeri, Norsk kunststenfabrik, Porsgrunds kaffebrænderi m. fl., av hvilke industrielle bedrifter flere sysselsetter en meget stor arbeidsstok og som følge herav har omskapt den gamle skibsfarts-, skibsbyggeri og trælastutskibningsby til et meget fremtredende industricentrum. En væsentlig støtte hertil har Aarlifos Kraftanlæg i Tinnelven ydet. Initiativet til dette betydningsfulde anlæg blev tat av statsminister Gunnar Knudsen, som den 14de marts 1910 lot utgaa indbydelse til et møte av magistraterne og ordførerne i Skien og Porsgrund samt ordførerne i Gjerpen og Solum, og en forberedende komite blev valgt den 7de juni næstefter. Under de videre forhandlinger faldt Skien fra, og de tre øvrige kommuner har under navn av Skiensfjordens kommunale Kraftselskap utbygget Aarlifos i Tinnelven, der med sin ca. 70 km. lange fjernledning til sekundærstationen paa Hauen i Gjerpen var færdig og kunde levere elektr. kraft sisst i marts 1915. Man raadet da over 12000 elektriske hestekræfter ved Skiensfiorden. Da behovet for elektr. kraft var overordentlig paakrævet, og man derfor ikke kunde vente til Aarlifosanlægget var færdig, blev der avsluttet en midlertidig kraftleie med kammerherre Løvenskiold - Fossum paa indtil 1000 hk. Porsgrunds hovedgate hadde allerede fra vinteren 1898-99 hat elektr. belysning fra Franklin, Baker & co.s sagbruk med efterfølgende utvidelse til privat forbruk, men forinden firmaets sagbruk, betydelige trælastbeholdninger og kreosoteri ødelagdes ved den store ildebrand i 1905, var byens eget dampverk færdig i 1901 og dreves indtil kraftoverføringen fra Aarlifos traadte i virksomhet. Kraftselskapet er nu saa sterkt belastet, at kraft har maattet leies fra Tinfos, hvorhos selskapet har erhvervet Grønvoldfos og Hjartdals- og Tuddalsvasdragene. Utbygningen av Hjartdalsfaldene er nu under forberedelse.

Den lokale handelsvirksomhet, der før i tiden indskrænket sig til nogen enkelte høkerbutiker og skibsværfternes kjøbmandsboder, der vesentlig formidlet arbeidernes varebehov, har i de senere aar tat et betydelig opsving, idet ber nu er en række smukke og tidsmessige butikker, der er helt konkurrancedygtige saavel i utvalg som til rimeligste priser og i alle brancher gjennem direkte forbindelser med ind- og utland. - Flere handelsfirmaer formidler import av kul og koks gjennem sine direkte forbindelser i Storbritannien. - l slutn. av 1884 dannedes Porsgrunds Handelsstandsforening, der senere har vist sig som en gavnlig sammenslutning av byens handels- og kjøbmandsstand. I 1888 tok foreningen initiativet til oprettelse av «Den norske Handelsstands Fællesforening», der stiftedes her i byen den 2den oktbr. 1889 og senere har utviklet sig til en mægtig institution.

Haandverksstanden, der her som over det hele land trykkes av industriens frembringelsen, tæller fremadstrebende og virkelystne forkjempere, der søker at bævde det gode rennomme fra tidligere tider. Efter initiativ av Porsgrunds Haandverks- og Industriforening, der stiftedes 1885, holdtes der her i byen i 1888, 1894 og i forbindelse med byens 100-aars jubilæum som kjøbstad i 1907 vellykkede utstillinger; den sidste aapnede av H. M. Kongen. Foreningen har ogsaa tat initiativet til oprettelse av en teknisk aftenskole, der ved hjælp av et legat skjænket av skibsreder Chr. Knudsen og hustrus arvinger, kunde sættes igang 1ste septbr. 1889.

l denne forbindelse skal noteres, at byen er sæte for Skiensfjordens mekaniske Fagskole, der efter initiativ av verksbestyrer R. J. Brønlund (d. 1894) i 1885 begyndte sin virksomhet i en ganske beskeden maalestok, men senere har utviklet sig til en stor og landskjendt læreanstalt, som søkes av elever fra det hele land, og som i 1895 fik sine nuværende lokaler, der senere har vist sig utilstrekkelige til at opta den store strøm av unge mennesker, der søker optagelse som elever. Siden 1901, da skolen fik to avdelinger - en mekanisk og en elektroteknisk, - er den statsskole, og efter stortingsbeslutning av 1921 er dens lokaler nu under utvidelse.

Porsgrunds byvaaben blev vedtat av bystyret 13de decbr. 1904 og derefter approbert av Kongen. Forretningslivet befinder sig for tiden her som i det hele land og verden over i en bølgedal med stagnation i alle brancher, og ingen vet, naar opgangstider atter vil oprinde. Men der er ingen grund til at fortvile. Efter daarlige aar kommer gode; det er livets sikre gang. - Porsgrund kan glæde sig ved rike muligheter og staar vel rustet gjennem sine gode tomter og havneforhold langs den seilbare elv aapen ut mot havet, godt utviklede kommunikationer, billig elektrisk kraft til hjælp for industri og haandverk, og med foretagsomme og driftige borgere, der elsker sin by, og hvis beliggenhet og skjønne omegn prises av alle, som flytter hertil eller gjør dens bekjendtskap. Bebyggelsen er aapen og sund med haver omkring hvert hus. Og byens indvaanere har hittil været besjælet av en god borgeraand og samfølelse, der helt fra stedets første tid har git sig utslag i arbeide for dets sikre og rolige utvikling. Maatte dens indvaanere fremdeles holde denne fane høit, og maatte en varm og trofast samfundsaand altid mane til enig virke for vort kjære Porsgrunds vel og fremgang!

utdrag (s. 3-7) fra
Fra Norges næringsveie i Tekst og billeder. Telemark fylke. Porsgrund. - Kristiania 1923. - 40 s.