To skolemænd sier farvel

To skolebestyrere i Porsgrund tar i dag avsked - hr. Vemmestad forlater Porsgrunds middelskole og hr. Kjølseth gaar fra Skiensfjordens mek. fagskole idet han som bekjendt har overtat en stilling ved Porsgrunds cementstøperi.

Et interview paa falrebet.

Overlærer Vemmestad sier idag farvel til sine elever og Porsgrunds middelskole som han har ledet like fra den blev oprettet - i over 40 aar. Det er en lang arbeidsdag og han har indlagt sig megen fortjeneste av sin ledelse av skolen.

Stian Vemmestad er født i Egersund i 1844. Han er altsaa 74 aar. Han blev teologisk kandidat i 1869, var nogle maaneder lærer ved Arendals off. skole og var derpaa bestyrer ved Svelvik høiere almenskole til han i 1877 blev ansat som bestyrer av borgerskolen i Porsgrund. To aar senere avløstes den officielt av middelskolen. Denne har gjennem aarene gjennemgaaende kunnet opvise Gode resulatater - et pent vitnesbyrd om skolens ledelse.

Vemmestad har i Porsgrund hat mange tillitshverv. Saaledes var han i 1892-1904 medlem av formandskapet. Som formand i den komite som forberedte anlæg av damp-elektricitetsverket nedla ha særlig et betydelig arbeide. Ellers kan nævnes at han i flere aar var formand i skolestyret, i ligningskommisionen i folkeakademiet og arbeidsskolen for gutter, medlem av sparebankens direktion og forstanderskap osv.

*

I anledning avskeden banket vor mand paa overlærerens kontor og bad om et interview. Han vilde gjerne høre om den gamle borgerskole.

- Det var en for sin tid meget bra skole, svarte overlæreren. Men middelskolen blev jo en forbedring idet man her gik videre i de forskjellige lag. Borgerskolen hadde ingen avgangseksamen, mens middelskolen fik ekamensret.

Porsgrund borgerskole holdt til i Kammerherregaarden og hadde lokaler i første ogt anden etage. Der var fem gutteklasser og to klasser med bare piker. En tid var det forbudt at undervise piker og gutter sammen. Vi satte os dog tildels utover det løierlige paabud. Jeg husker at vi engang fik besøk av ekspeditionchefen, som var paa inspektion. Som vi gik fra klasse til klasse gjorde jeg ham opmerksom paa fællesklassen. Men dit vilde han ikke ind - han vilde lukke øinene for ulovligheten!

Da der blev plassmangel i Kammerherregaarden leiet bystyret til middelskolen en gaard som ligger omtrent hvor brandstationen er nu. I 1883 kunde den flytte ind i sin nye gaard.

- Har der været store forbedringer ved skolen i disse 40 aar?

- Ialfald forandringer! Eleverne kom dog længre før da der var seks klasser end efter den nuværende ordning. Nogle faa aar i 80-erne hadde vi ogsaa en latinlinje, men den blev hurtig avskaffet igjen.

- Der er jo en storstigning i elevantallet?

- Fra 100 i de første aar til 260 nu.

- Saa er der forliten plass?

- Ja, vi trænger flere klasserum. Skolen bør faa sit eget sløidlokale. Skal det bygges saa bør man samtidig der faa en leilighet for vagtmesteren og et stort rum for fysikundervisningen. Derved kunde man i skolen faa to disponible rum, som trænges om man er nødt til at tredele alle skolens fire klasser.

- Har De hat mange flinke elever?

- Jeg husker særlig en - det var en gut fra Eidanger. Han hadde jo læst en del paa forhaand, begyndte i 1. middel men greidde baade den og 2. klasse første aar. Det næste aar greidde han baade 3. og 4. klasse. Da han nærmet sig middelskoleekamen opdaget en av lærerne ved et tilfælde at han ogsaa kunde latin. Han hadde faat fat paa en latinisk gramatik og lært langt paa egen haand. Han fik nu hjælp og vi oplevet det sjeldne tilfælde at vi hadde en elev som gik op til middelskoleeksamen samtidig i latin og engelsk. Den begavede elev er nu overlærer ved den høiere skole.

- Har flere av vore kjendte mænd gaat paa Deres skole?

- Jeg kunde vist nævne flere. F. eks. generaldiretør Hjalmar Wessel. Ingen er vel dog mere kjendt end Steen Gibelhausen, som ogsaa gik i Porsgrund et aar.

- Og lærerne har skiftet?

- Ja, jeg maa særlig huske kateketerne, der var flere dygtige blant dem. Først hadde vi dr. Krogh Tonning i religion, norsk og historie, saa kom Jens Tandberg nu biskop i Kristiania, derpaa Bernhoft, saa Gjesdahl. Naar jeg siden traf en av dem maatte jeg tidt beklage mig over kateketerne. Krogh Tonning kom jo paa Mangelsgaarden, Tandberg paa Gaustad, Bernhoft til slaveriet og Gjesdahl til sjøs - dit førte deres prestegjerning dem. Da tilslut Svane Dick blev her i flere aar saa jeg at nu fik vi vist ikke flere kateketer. Det fik vi heller ikke.

- Si mig, hr. overlærer, hvem har egenllig oprettet det legatet «Porsgrunds skolevæsen i det 22. aarhundre.»

- Det er nok mit paafund. Jeg fik ideen da jeg sat i en matematiktime og hørte en opgave - hvad en øre blev med renter og rentes renter. Da vi saa nedla grundstenen for skolen blev der sat en 10-krone som grundkapital som ikke skulde røres før beløpet var naadd 1 million! Det er allerede vokset til flere hundre kroner, men det er rigtignok forøket ved tilskud senere.

- Har De nogen minder fra Deres kommunale virksomhet?

- Jeg husker særlig arbeidet i elektricitetskomiteen. Det kostet mig et halvt aars natarbeide at faa sat mig ind i saken, som jo var ganske fremmed for mig. Men det er ikke noget at snakke om. De kan imidlertid heller fortælle at jeg ogsaa har været kontorist. Far var kasserer i Egersund sparebank og fra jeg var 8 aar maatte jeg hjælpe ham med bøkerne. Det var ganske morsomt som voksen at kikke i bøkerne og se paa min bokførsel fra den tid.

Direktør Kjølseths Farvel til fagskolen.

I sin tale ved eksamensfesten i dag uttalte direktør Kjølseth bl. a:

Naar jeg i dag for siste gang staar paa dette sted og ser tilbake paa de 23 aar jeg har været knyttet til skolen, maa jeg tænke paa om den ide som vi arbeider ut fra har sin praktiske berettigelse.

Jeg har aldrig tvilet paa at den undervisningsform vi her dyrker, er formaalstjenlig eller om de ofre stat, lærere og elever yder i form av penger, energi eller tid gir valuta tilbake. Men man vil dog gjerne - og særlig naar det er andre som skal høste nytten eller skaden av ens virke - søke at faa den fulde faastaaelse av sin gjernings berettigelse og betydning.

Da jeg i 1895 begyndte min lærergjerning var jeg som mange andre i tvil om fagskoleundervisningen hadde virkelig praktisk betydning. Jeg erkjender at jeg dengang tildels var hildet i den almindelige opfatningat skolen bare passet for teoretisk oplæring, og at brukbar praktisk lærdom bare kunde erhverves gjennem det pratiske livs erfaring.

Jeg blev dog hurtig færdig med denne fordom. Da jeg satte foten indenfor denne skole, kunde jeg sammenligne de muligheter som her blev budt de unge mænd til at lære og utvikles i sit fag med den tarvelige anledning til det samme som jeg selv hadde i mine egne læregutaar. Resultatet av denne sammenligning var at enhver vildfarelse paa dette punkt for altid blev utryddet. Paa samme maate er det gaat med alle som har lært fagskoletanken at kjende.

Men det er imidlertid en anden side av fagskolesaken jeg særlig vil fremhæve. Det er en gammel synd hos os nordmænd at se ned paa haandens arbeide. Kropsarbeide har ligget adskillige grader lavere i folks bevissthet end det ringeste tankens arbeide. Penneskaftet og melskuffen i butikken var et langt finere verktøi end smiehammeren, tømmerøksen eller hakken. Denne synsmaate har hat den uheldige følge for vort folk at det har gjort os underlegne i konkurransen med andre, det har gjort os til fuskere som ikke holdt maal - trods vore mange gode ytre som indre betingelser.

Vi behøver bare at se paa vort eget felt, industrien. For indtil kort tid siden hadde vi to slags fagfolk i de fleste industrigrene, de teoretisk utdannede ingeniører med saa at si ingen praktisk utdannelse og paa den anden side de saakaldte «ulærte» arbeidere, som var digtige i sit maskinmæssige arbeide, men manglet dypere forstaaelse og teknisk intelligens.

Det var en dyp kløft mellem disse to grupper, en kløft som der maatte bygges bro over. Dette var ikke let, og det tok lang tid før man forstod at den dygtigste ingeniør en den som har gjennemgaat gradene nedenfra ogsaa paa det praktiske omraade. Og det tok endda længere tid at forstaa at den dygtigste arbeider, formand eller verksmester er den som ogsaa har teoretisk fagkundskap. Den alsidige fagdannelse er broen som fører over kløften. Men dette har vi lært først i den senere tid, mange aar for sent.

*

Direktøren bemerket at Skiensfjordens mekaniske fagskole, som i 34 aar har været pioneren paa omraadet, har en del av æren for tankens fremgang. De 2300 teknikere som har gaat ut fra denne skole maa ha sin del av æren for dette.

Han uttalte at det hadde været ham en glæde at arbeide for denne sak ved denne skole, og han kunde med tryghet om fagskoletankens fremtid overlate sin plass ved skolens til yngre, friske kræfter.

Fagskoleideens virkeliggjørelse ved denne skole har været kilden til den glæde som har fulgt med skolearbeidet. Denne glæde ved et slitsomt og anstrængende arbeide kommer dog like saa meget av den interesse der gir at meddele unge mennesker kundskaper, bidra til utviklingen av deres intelligens og være med paa at forme deres karakter. Og en lærers arbeide er ikke saa ensforming som mange tror.

Direktøren fremhævet derpaa de enestaaende gode og kollegiale samarbeide som altid i de 23 aar har hersket mellem skolens funktionærer. Særlig hadde han lært at sætte pris paa dette siden han blev leder av skolen, og han kunde ikke noksom takke for hvad dette gode forhold har bidrat til at gjøre arbeidet let og tilværelsen lys.

Fra:    Porsgrund Dagblad 29. juni 1918 Oversikt avisartikler
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen