Det gamle - og det nye Porsgrund

Pausegaarden - Sjømandshjemmet og Heimen

J. E. H.

At Porsgrund siden den fik sine kjøbstadsrettigheter, har hat en rivende utvikling og indtat en bred og tryg plads, som skibsfart, industri og handelsby, kan jo ikke godt benegtes. Ved siden av disse, har ogsaa haandverkere har sin beskjæftigelse, saaledes kan nævnes at tømmermænd, malere, murere, tapetserere, blikkensalgere o.s.v. gjennem aarene hat været med at sætte sit præg paa byen med opbygning og indredning, samt omindredning av nye og ældre gaarde. De har saaledes ogsaa været med og bygget byen frem.

I dag vil vi nævne litt om den gamle Pausegaard, samt Porsgrunds Sjømandshjem og dens nabo Heimen gaarden. Naar vi titter paa billedet, vil vi straks se at det er nok forskjel paa den lave Pausegaard og de to moderne gaarde ved siden, den ene av mur og den anden av træ.

Pausegaarden

Denne gaard virker med sin lave bygning og ellers enkle utseende ret gammel, og allikevel er den dog ikke av de ældste. Vi har nok gaarde der er eldre end den. Gaarden maa sikkerlig være bygget av skipskaptein P. J. Damm, idet grundsedlen paalyder dette navn. Grundsedlen er forøvrig utstedt av N. B. Aall. Dat. 2. juli 1805 - men ikke tinglæst før op i 40 aarene. Skibskapt. Damm er selvfølgelig officer paa en av de store seilskibe som Aall-familien har part i. Hvorlænge P. J. Damm eide gaarden er jo ikke saa godt at avgjøre. Men det findes paa grundsedlen paategning fra Holmboe Wright til Peter Paus datert 2. og tinglæst 5. okt. 1840. Imidlertid sees den første skjøte paa huset at være utstedt av kjøbm. Hans Paus til Haakon Peder Paus 3. aug. og tinglæst 5te okt. 1840. Vi kan da anta at kjøbmand Hans Paus nok har bodd i gaarden i adskillige aar før den overdroges. Per Paus, søn av H. Paus, var fingartner, det nævnes at Paus av Jørgen Aall blev sendt til Kjøbenhavn, hvor han fik sin utdannelse i Rosenborgs gartneri. Paus har saaledes været med at opdyrke, anlægge baade haver og aleer i vor by. Ja han var endog flere gange paa Gimsøe Kloster ved Skien, hvor han for Cappelen plantet flerfoldige frugttrær o. l. i Gimsøeskogen.

Noget av det interessanteste ved den gamle Pausegaards historie er, at der nævnes, at byens første læseselskap blev stiftet i denne gaards stuer.

I en cirkulationsskrivelse av Consul Gasmann indbød denne avisinteresserte at møte i Paus' gaard 12. januar 1833 for at overveie og planlægge et læseselskap, og der blev det da besluttet, at det gamle avisselskap skulde forandres under det nye navn av Porsgrund og Osebakken avis- og læseselskap.

Cirkulationen av bøker sattes igang 1-1-1834 og aviserne, «Rigstidende», «Den Konstitutionelle» og «Børshalle» fik medlemmerne ombragt vad bud, men aviserne maatte bare beholdes i 3 a 4 timer, for derefter at utlægges i avisselskapets værelse i Paus' gaard.

At Pausegaarden har sit navn efter hine dage, da aviser og bøker kunde faaes der til gjennemsyn, er der ingen tvil om.

I 1868 (den 28. januar) har Peder Paus utstedt skjøte paa gaarden til jomfru Birgitte Paus. Skjøten er tinglyst samme dag.

Saa fortælles, at Birgitte Paus og Osk. Bendiksen en tid i 80-aarene drev forretning der. Senere efter den store brand i Skien flyttet Bech ut i denne gaard, og da blev værelserne som vendte ut mot gaten, omgjort til et eneste stort forretningslokale og dør baade i østre og vestre fløi. Den 23. februar blev gaarden og dens herligheter testamenteret til Oskar Bendiksen, tinglæst i Juni 1899, senere i 1901 solgte Osk. Bendiksen gaarden til C. A. Eriksen for kr. 10,750 og ved auktionsskjøte tinglyst 6te januar 1905 blev gaarden overtat av Porsgrunds aktiebakeri for en sum av kr. 9300.

Dette er omridset av den gamle Pausegaard.

Sjømandshjemmet.

Den store moderne murgaard som ligger ved siden, blev i de gode skibsfartsdage opbygget for at gi ly for de mange sjømænd, som dengang for ut fra vor fjord, og at denne gaard har hat og vil ha en god opgave til at gjennemføre tilbesste for vore farende sjømænd, er der ingen tvil om.

Nabogaarden Heimen,

Den stor trægaard, med den fint formede hjørneark og de moderne forretningslokaler i 1. etage, er ogsaa en pryd for vort gatestrøk.

Denne gaard er opbygget av snekkerm. A. M. Eriksen, som i mange aar hadde sit snekkerverksted nede paa en gammelsjøbod ved Floodebryggen. (Eriksen eide før han opbygget denne gaard, den nuværende folkekjøkken nede i Schweigaardsgate).

Assuranceforeningen Reform leiet i flere aar 2. etage paa Heimen, efter den store brand i Kirkebakken. Da disse gaarde er av nyere dato, trænges der vel ingen historisk oversigt.

Fra:    Grenmar 27. september 1924, s. 1 Oversikt avisartikler
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen