Østre Porsgrunds kirkes paramenter m.m.

ved kirkeværgen, Joh. Henr. Knudsen

I anl. av sogneprest Thybrings art. om kirkelige paramenter og andet kirkeutstyr, har vi hat anledning til at faa nærv. interessante meddelelse om Østre Porsgrunds kirkes paramenter m. m.

Kirkens ældste antipendium fra anno 1760, som ved kirkens restauration i 1886 blev ombyttete med et ganske ordinært av rødbrunt plyssj, blev i 1913 atter tatt ibruk. Det er forarbeidet av solid, lyst rødt klæde med brede guldbaand i hjørnerne, nedentil og mot altervæggen. I antipendiets midtparti staar et vakket monogram i guldtraad. Rammen dannes av en avlang krans av «Porskviste» med sløife for oven og neden. I midten er det et soløie, hvis cirkel er utstyrt med straakler rundt om, og inde i soløiet staar i hebraiske bokstaver navnet Jehova.

Jeg opdaget først for nogen aar siden, idet jeg skulle levere kirkedepartementet en beskrivelse over kirkens paramenter, den vakre forstaaelsesfulle anbringelse av porskviste om Jehova-navnet på antipendiet. Det vakte min høieste og ærbødige beundring for fædrenes vakre symbolikk.

Vor kjære by har jo sit navn etter porsplanten (Myria Gale) som da kirken for 164 aar siden blev bygget vokste paa flere steder like ved bygrænsen. Vore ærverdige hadde hat meget stræv med at faa tilladelse til at bygge kirken. Nu stod den der midt i byen, og saa tar de ædle fædre i hellig ærbødighet byen ind i kirken symbolisert ved porskvistene paa kirkens antipedium. Ære være de for denne vakre tanke!

Nr. 1. Kirkens ældste messehagel fandt jeg ved min tiltrædelse som kirkeværge i en tul puttet bort i en kiste i sakrestiet. Den var spjerret i mange strimer. Kun det vakre guldtraadsbroderi paa forsiden, og dem med guld og sølvtraadsbroderi og paa et kors anbragte rikt utstyrte Kristusfigurer med tilbehør paa rygsiden, var nogenlunde bevaret.

Det lykkedes at faa en for kirken varmt interessert dame at paata sig det taalmodighetsarbeide at reparere den og ved hendes nensomme og pietesfulde behandling, blev den saa vakker og fornyet, at sognepresten bestemte, at den herefter skulde brukes paa de store høitidsdage. Fordelt paa begge sider av Kristusfiguren staar i guldtraan Anno 1759. Ved korsets fot er anbragt det sedvanlige dødssymbol: kraniet og de korslagte laareben.

Den er en gave til kirken ved dens indvielse d. 10de juli 1760. Den har kostet 84 riksdaler og 82. skl.

Nr. 2 blev anskaffet 1854, kjøpt hos I. Barnholt, Kristiania, for 38 spd.= 152 kr. Den er av smuk, rød silkefløiel, kantet med brede guldbaand og med guldbaandskors paa ryggsiden.

Nr. 3 er forarbeidet av silkefløiel av en diskret fiolet farve, kantet med brede sølvbaand og utstyrt med brede sølvbaand og utstyrt med vakre sølvbaandskors saavel paa bryst som rygsiden. Den er bestemt til bruk i adventen og i fasten og er en gave fra fru Marie Resch Knudsen i 1917. Den er forarbeidet av frøken Maren Thorstensen.

Nr. 4 og 5 er indkjøpt fra Tyskland i 1920 sammen med et grønt antipedium. Nr.4. er forarbeidet av hvit silkebrokade i guldmønster og rikt ornamentert i guldtraadssøm. Det er et enestaaende vakkert eksemplar. Paa ryggpartiet er anbragt et Jesus monogramet: J.H.S. (Jesus Hominis Salvator = Jesus menneskets Frelser). Den brukes paa de store høitidsdage.

Nr. 5 er forarbeidet av av grøn silke atlask med rike gulltraadsornamenter, hvoriblant tornekronen, passionsblomsten og liljen. Denne messehagel og det grønne rikt broderte antipendium brukes i trefoldighetstiden.

For ca. 10 aar siden forærte hr. kjøpmand P. Tollefsen kirken sort utstyr til alteret, knæfaldet og prækestolen. Antipendiet er av sort klæde, kantet i hjørnene, nedentil og mot altervæggen med fine hvite baand.

Forsidens midtparti er utstyrt med et vakkert solkors sydd i hvit silke. Paa korsets arme og top er anbragt bokstaverne I. H. S. i fiolet silke. Det er forfærdiget av frøknerne Eltvedt. Det brukes paa Langfredag. Av alterduke har kirken 3.

Nr. 1 er fra 1886, utstyrt med kniplingsbroderi, vistnok ogsaa gave.
Nr. 2 er fra 1900 med tungebroderi, gave fra nogen damer.
Nr. 3 er fra 1920, gave fra 2 damer Denne sisste er overordentlig pragtfuld. Dukens midttunger er prydet med et kors. Om dette korset snor sig en vinranke med drueklaser og vakre blade. Øverst oppe ved korset er anbragt en lilje samt straa med aks baade over og under korset. Vindruerne og aksene-symbolet paa vinen og brødet i alterens sakramente er ogsaa anbragte i dukens øvrige tunger. Den brukes paa de store høitidsdage.

Kirken har 2 messeskjorter i fint linlærred, kantet for armene med blonder. I de senere aar har kirken faatt 5 norske silkeflag.

De 2 største er en gave fra nogen famer, anbringes paa stænger paa hver side av altertavlerammen ved 17de maigudstjenester og 2 litt mindre flag som paa stilige messingstænger paa vakker fot anbringes paa alteret ogsaa paa de store høitidsdage. Det 5te flag anbringes paa prækestolens lesepult ved 17de maigudstjeneste.

Ved denne anledning kan det ogsaa ha sin interesse at nævne de mange og mangeslags gaver Østsidens kirke til forskjellige tider har mottat. Jeg nævner først de værdifulde gaver kirken blev utstyrt med ved dens indvielse den 10de juli anno 1760.

«Kirkestolen» fortæller oss:

«Foruden denne Gave som udi Reede Penge er indkommen og til Cancelli Raad Schnell leveret til Beløb dend Summa 5405 Rd. -- 26 sk. Har adskillige Fruentimmer og Mandspersoner forært til kirken følgende; Nemlig: Etpar Messing Lyse-Stager, forgyldt som har Tagst 170 Rd. -- 44 sk. En rød Fløiels Messe-Hagel, som har Tagst 84 Rd -- 62 sk. Et Søv Fad til Fonten med forgyldt Ramme vægtig 122 Lod, som har Tagst 99 Rd. 3. m. 18 sk. 2de Messe Skiorter i fiint Lærred som har Tagst 15 Rd --.

Jern Spiret paa Taarnet som har Tagst 80 Rd. Laas og Nøgel til den store Kirke-Dør, som har Tagst 10 Rd. -- 3de Tavler den ene til Kirken, 2den til Skolen og den tredie til Tugt-Huuset som har tagst -- ( ingen sum).

Disse ædle givere har formodentlig ikke villet at kirkens regnsskapsfører, cancelliraad Schnell, skulde anføre deres navne i protokollen. De 2 «Almissetavler» er imidlertid forsynt med sølvskilter med indskrift. Herav ser vi: Nr. 1. Østre Porsgrunds Kiercke.

Tavlen er Foræret Marchus Smidt Jonsen, Hans Lund Johnsen 1760. Nr. 2. Thil Scholen i Østre Porsgrund. Tavlen foræret av Jacob J. Johnsen, Fridr. Christian Johnsen 1760. Nr. 3. Thil Tugt-Huset i Chr. Tavlen Foræret av Jon Jacobsen, Ellen Marc = D. (Marcusdatter) Smidt 1760. Paa nr. 1 sees kirken, paa nr. 2 Jesus velsignende et barn og paa nr. 3 den gamle tugthusbygning i Kristiania, alt i vakker træmosaik.

Tavlerne, der er forsynt med smaa sølvbjælder, blev vistnok fra først av baaret omkring inde i kirken under gudstjenesten; ved utgangsdørene benyttedes 3 vakre kobber bækkener til pengeindsamling. Tavlerne brukes nu ved utgangene, naar der optas kollekt.

Det smukke sølvdøpefat, som er forarbeidet av gullsmed Ole Pedersen Beckmann i Skien 1759, er i bunden forsiret med et storartet i guld indbrændt monogram i rokokoornament. Bokstaverne E. H. R. kan uten tvil tydes: Eleonore Hedvig Rasch, der var datter av den lærde rektor ved Kristiania Kathedralskole, cancellieraad Jacob Rasch, Frøken Eleonore var født i Kristiania i 1736 og var altsaa ved kirkens indvielse 24 aar gammel.

Hun blev senere gift med landfysicus i Bratsberg amt, Hans Møller, og bodde paa Aakre, hvor Møller døde i 1796 - 60 aar gammel. Hun døde i Porsgrund 1817 - 81 aar gammel. De hviler paa Gjerpen kirkegaard.

Det ualmindelig vakre og stilige taarnspir samt laasen og nøklen til den store kirkedød er sikkerlig gave fra Hans Christian Smed (Arveschoug). Han forærte ogsaa taarnspiret til Vestsidens kirke i 1758 og i fløien der han anbragte bokstaverne H. C. A.

Messehagelen er merket M.S. og er formodentlig en gave fra en person tilhørende familien Schnell eller Schrader. Kirkens sølv-alterservise er indkjøpt. Det er forarbeidet i Kjøbenhavn i 1759.

De 2 postamenter av træ i overmennesklig størrelse forestillende brødrene Moses og Aron i brogede dragter er en gave av Nicolai Benjamin Aall i 1762. Figurene er meget godt skaarne og skal i følge en gammel tradisjon være forarbeidet i Rostok.

Et maleri i ramme forestillende Jesus paa korset og nedenunder kneler sognepr. Jørgen Hermand Monrad - Porsgrunds første sogneprest. Billedet er formodentlig en gave fra Monrads slektninge. Det er signert A. Brønnick, Kiøbenhavn 1763, og det har saadan indskrift:

Jørgen Herman Monrad Sogne-Præst til eidanger, Østre Porsgrund, Brewig og Slemdal. Fød dn. 14. octb. 1714. Død 16 septb. 1763., udi hans embeds tiid blev Østre Porsgrunds Kircke opbygd of den 10. julii 1760 indviet.

Sogneprest Carl Hansen forærte ved sin avreise herfra saavel som Vestsiden kirke et maleri. Det i Østsidens kirke forestiller Jesus helbreder en besat. Det har følgende indskrift:

Minde fra Carl Hansen, Sognepræst for Porsgrunn Octb. 2den 1795. Kaldet til Skydsmoe Octb. 3die 1806. De Dødes Opvækker vil eengang fremkalde oss alle - O at da mine Tilhørere og jeg glade møde hinanden.

Av gaver i den senere tid kan nevnes:

 1. Det vakkertr, fulriggede, byggede skib «Haabet» er «Skjænket af Toldkasserer J. W. Rasch med FI 26. januar 1844.» Skibet er forarbeidet av skibsbygger John Kaalstad og han pusset det op ved den store kirkeremerstad, Drammen, 1868.
 2. Kirkens præktige og solide urverk (seierverk) er en gave av skibsreder Chr. Knudsen. Det er forarbeidet av urmaker O. Hammerstad, Drammen, 1868.
 3. I 1889 forærte enkefru Gurine Knudsen kr. 5000 til ny altertavle. Denne blev malt av Axel Ender og opsat 1890.
 4. I 1890 blev kirkens gamle klokker byttet ombyttet med 3 nye. Julaftens formiddag blev de prøvet, og om eftermidg. ringte de ind julehelgen.
  Klokkerne - en gave av Porsgrunds sparebank - er forarbeidet i F. Ottos klokkestøperi i Hemelingen ved Bremen; han var selv tilstede ved ophængningen og prøveringningen. Som bedømmelseskomite fungerte organist Oscar Hansen, Larvik, og organist L. Helland og bokholder S. Andresen, hersteds. Kirkeinspektionen og byens ordfører var tilstede ved prøveringningen. Klokkene har følgende inskripsjon og oversat fra latin: Ære være Gud i det høieste. Mellemklokken: «Guds ord bliver til evig tid» og den lille: «Tiden flyver bort. Bed.»
  Klokkernes vegt er: 713 kg., 306 kg. og 115 kg.
 5. I 1896 forærte frøken Birgitte Pauss et par sølvplets kandelabre til alteret.
 6. Kirkens første elektriske lysindlæg er en gave av brugseier E. Rasmussen i 1904.
 7. I 1908 fik kirken sit nye vakre og prægtige orgel, ogsaa en gave av Porsgrunds sparebank, der med rund haand og enestaaende offervillighet i aarenes løp har ofret paa byens kirker og kirkegaarde, den vakre sum av kr. 33,557.00
 8. De elektriske lamper paa væggene i kirken blev i 1917 ombyttet med 25 smukke hollandske messingkandelabre, en gave av grosserer Chr. S. Hanssen.
 9. I 1918 blev hele kirkens gulv belagt med linoleum, en gave av skibsreder Jørgen C. Knudsen.

Av utendørsgaver kan nævnes:

Likkistesænkningsapparatet, hvorved kistens sænkning i graven foregaar paa en pietetsfuld og høitidelig maate. Apparatet er en gave av kjøbmand P. Tollefsen i 1917.

Til pryd paa kirkegaardens fontæne har rørlægger B. Sørensen foræret en pælikan av blik fra hvis næb vandet straaler ut.

Til slutt litt om kirkens legater

 1. Cancelliraad Carl Deichmanns legat oprettet 28de febr. 1780 fortiden stor kr. 800,00 og en aarlig kornrente (3 hl. 85 l. byg) av Ødegaarden i Eidanger. Renterne tilfalder kirken.
 2. Skibsreder Chr. Knudsen og hustrus legat oprettet 24de januar 1880, stort kr. 4000.00. «Rentene alene anvendes til kirkens og dens omgivelsers zir og pryd og ikke til dens almindelige vedlikehold.»
 3. Skibsreder Lous Vauvert og hustrus legat oprettet 27de mai 1905, stort kr. 7000.00. «Renterne skal benyttes til gudstjenestens og til kirkens og dens omgivelsers forskjønnelse.»
Tak og ære og være alle disse ædle borgerinder og borgere for deres sans og interesse for at smykke Herrens hus!

Fra:   Grenmar 13.9.1924, s. 1
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen