Driftig jordbruker i Eidanger

Et besøk hos gaardbruker Raskenlund

Eiendommen Raskenlund, som ligger omtrent midtveis mellem gaardene Flaatten og Klevstrand, men noget sydligere, er ganske sikkert en av de mest veldrevne gaarde i Eidanger. Dette har været flere sambygdningers omdømme og i den anledning tok en av vore medarbeidere forleden en tur tilgaards for at bese eiendommen og gjøre en del optegnelser, som kunde ha interesse.

Naar man fra Porsgrund har plassert Flaatten - den gamle lensmandsgaard - fører en vei nedover en dalsænkning og her er vi da straks inde paa eiendommen, hvis hvitmalte vaaningshus og store uthuse ligger foran en oppe paa høiden over dalen og tæt under skogen, som strækker sig helt fram paa høiden over Gunneklevfjorden. Aker- og engvidder har selv paa denne aarstid tydelige vidnesbyrd om at her hadde vi for os en veldrevet eiendom.

---

Komme ind i huset forstod hr. Raskenlund vistnok straks hvad vort besøk gjaldt, idet han ytret, at han ikke var videre begeistret for at bli omskrevet i bladene, men da vi gjorde han opmerksom paa, at det var enkelte sambygdinger, som hadde sat os paa sporet, gav han sig omsider blyanten i vold.

- De har drevet denne eiendom betydelig op, har vi hørt?

- Ja, skal jeg være ærlig, har jeg nok det. Den var ikke i rar forfatningen, da jeg overtok den. 6 kuer kunde den fø, nu før den 16. Saa stor besætning har jeg dog hittil ikke hat, det meste har været 11 a 12 kjør og etpar hester. Fjøset gir nu plass for 20 kuer, men jeg har tænkt at faa 16 ved efterhaanden at kjøpe litt og sætte paa av den besætning jeg har. Hittil har jeg altsaa kunnet sælge en del fór - i bra høiaar optil 70 a 80 skippund. Gjennemgaaende avler jeg jo ogsaa mer korn, poteter og turnips end gaarden trenger.

- Og lønsomheten?

- Skal man lægge til grund prisene nu paa dyr og paa hvad der idethele trænges til gaardsbruket kan det være vanskelig nok at det faa det til at balancere, men i normale tider faar man la være at «syte». Jeg kan imidlertid ikke saa let forstaa, at et mindre bruk med bare jorden, uten skog, kan klare det, for skogen er en støtte, selv om den ikke er saa stor. Ett er ialfall sikkert, at en bondemand maa arbeide trutt og - gaar det saa fremover ligger interessen ganske naturlig i selve arbeidet. Er det saaledes en dag jeg staar haardt i kanske lider lidt ogsaa, saa smaker jamen ogsaa en liten fritid mig. Jeg skjønner ikke hvad slags interesse de mennesker har, som ikke ser interessen i sit daglige stræv og yrke, ikke forstaar arbeidets værdi og arbeidets glæde. Jeg maa virkelig si, jeg forstaar dem ikke.

- Og svært uthus har De faat?

- Ja, det er blit litt større i sommer end det var, men penge og besvær har det kostet. Jeg har nemlig «løftet» det gamle uthuset og bygget nyt murstensfjøs med cementkjælder under. Fjøset maatte vi selvsagt bese. Her stod 8 av 9 gjilde kuer og en nydelig liten kalv i række og rad i den ene baaslængde og 3 kuer i den anden. Der er som nævnt plass til 20. Fordi baasene løp en sammenhængende cementkrybbe med brændt glasert sten i bunden. Naar kjørene skulde fóres gjorde man bare et litet ryk i spærrelængden og samtlige kjør strakte som paa kommando hoderne i krybbefóret. Springvand og elektisk lys hørte selvsagt ogsaa til i et saa rummelig praktisk og helt moderne fjøs som dette. Det skal bli lysere ved dagen her, sa Raskenlund, naar jeg faar hvitnet vægge og tak, men det faar jeg la bero til sommeren igjen. - Under fjøset ca. en halvdel av gulvets længde, er anbragt en 5 meter høi gjødselkjælder.

- Denne kjælder er vel en nyttig foranstaltning?

- Ja, det var sandt, det er jo bare at aapne lemmerne i fjøsgulvet og skyve gjødselen ned. Meget bekvemt og saa er gjødselen godt bevaret. Men det er jo ikke alle steder, at de naturlige betingelser er tilstede for gjødselkjælder, her er det, som De ser, pent held nedover.

- Derpaa besaa vi først stalden, som har tre spiltaug, og to hester, og saa videre den velfyldte laave. Uthusbygningen er efter den i sommer stedfundne paabygning blit mindst dobbelt saa stor og har en høieste høide av 52 fot fra bakken til røstet.

- Hvor faar De saa vand fra?

- Vand har vi jo altid maattet ha, men det kan ha været sjeltrete nok med det. Nu ha jeg paa høiden over dalføret latt lægge an en større cementert kum, som tar mindst 300 tønder vand og derfra lagt ledninger til husene.

- Hvor stor er eiendommen?

- Den er paa ca. 115 maal jord og henved 300 maal skog, som strækker sig vestover til 100 meter omtrent fra Gunneklevfjorden.

Litt om gaardens historie

Eieren fortæller

Det blir nok bare bruddstykker av historien, jeg kan fortælle, sier Raskenlund, men fra gamle dokumenter, som jeg har liggende, fremgaar det, at toldkasserer Jakob Wilhelm Rasch, som eiet Nedre Jønholt, hvor brukeier Gunnar Jacobsen bor, ogsaa eiet den eiendom, jeg nu har og formodentlig har han hat den til sommeropholdssted. Fra den tid skriver vel ogsaa gaardens navn «Raschenlund» sig, kan jeg tænke. Stolpebuen, som De ser nedenfor det søndre hjørne av huset her er temmelig sikkert ogsaa opført av Rasch. Den staar paa murstenspillarer nu - noget vel en senere eier op gjennem tiderne har forandret, for i almindelighet blev stolpeboder sat paa træstolper og ved tid og leilighet vil jeg bytte stolperne og lægge taket ut, saa det faar egte staburfacong. Men til gjengjæld er tømmeret i boden saa sterkt, at jeg hugger det ikke bedre i skogen nu - det er merkelig, hvordan det har holdt sig. Det er nemlig over hundrede aar siden Rasch hadde gaarden. Av et gammelt dokument, som har fulgt gaarden Raschenlund (Kleven) sees, at toldkasserer Rasch som gave til universitetet har git en aarlig kornrente. Dokumentet er utstedt 13. januar 1813 og undertegnet til vitterlighet av de høit anseede mænd Løvenskiold og Niles Aall. Dokumentet sees at være tinglæst ved maanedstinget for Brevig 3die februar s. a. Denne avgift paa eiendommen likte jeg ikke, sier Raskenlund, idet det var en hemsko paa eiendommen. Dertil steg avgiften eftersom kornpriserne gik op og saa søkte jeg til universitetets kollegium om at maatte faa indløst avgiften og endelig fik jeg svar fra Det akademiske kollegium i 1907, at ansøkningen var indvilget mot at jeg utredet 25 gange samme aars kornavgift. Dette blev gjort og den 6te november 1907 hadde jeg eiendommen fri for denne heftelse.

Rasch var eftersom det er mig fortalt en stor eiendomsbesidder. Han eiet bl. a. En stor del av Toldbodøen. Hvem der efter ham kom i besiddelse av «Raschenlund» vet jeg ikke, men saameget vet jeg at eiendommen ogsaa i tidernes løp er kaldt Kleven, formodentlig ogsaa før Raschs tid, og har hat den opfatning, at baade Klevstrand og Kikut i sin tid har ligget under Kleven. Kikut blev vistnok utskilt i 1860 aarene engang og gik over til gaardbr. Isak Grønli, Klevstrand er formodentlig utskilt en god tid før. Blandt andre som har eiet «Raschenlund» (Kleven) er det mig fortalt, var en Andersen, far til fhv. kjøbmand i Porsgrund Vetle Andersen. Der var flere sønner og saavidt jeg vet er vistnok den største del av denne slegt havnet i Larvik. Denne Andersen eiet ogsaa en eiendom Sundsaasen i Langangen. Avdøde Jens Pedersen Slaattenes - i sin tid kjendt som en dygtig travkjører og sikker førstepræmievinder - har ogsaa bebodd eiendom her. Han bygget de uthuse, som jeg nu har løftet, men han bygget husene for smaa, ti efter hvad folk i nabolaget har sagt drev han eiendommen ganske godt. Det var vel eieren før ham, som lot eiendommen efterhvert forfalde. Endelig kom den i min far Hans Nielsen Sølverøds eie og 20 aar gammel tok jeg til her, efterat ha kjøpt gaarden, mens far endnu selv drev den.

- Man hører vel aldrig nu andet end navnet Raschenlund paa gaarden?

- Det er yderst sjelden nu at høre nogen sier Kleven.

Anders Hansen Raskenlund er født 1881 og overtok eiendommen efter sin far kun 20 aar gl. Han er gift med Inger Nicoline Skrapeklev. De har 3 barn, 2 piker og en gut. Den ældste av pikerne - hun er vel en 18 aar - har faat sangens røst i vuggegave. Hun gav etpar vakre sangnr. tilbesste, før vi tok farvel med det hyggelige vertskap. Paa sin eiendom har Raskenlund og hustru i fællesskap stridt landfolks stille strid og de har som løn hat tilfredsstillelsen av ar se litt fremgang fra aar til aar. Og med den samme usvækkede arbeidsgiver og interesse vil de sikkert ogsaa fortsætte i tider som kommer - de er eksempel til efterfølgelse.

Der er i vort distrikt adskillige jordbrukere, som av «Selskapet for Norges vel» har set sig offentlig opmuntret. Anders Hansen Raskenlund er en mand, som selskapet ved leilighet ganske visst vil finde ogsaa har fortjent dets anerkjendelse.

Fra:    Grenmar 24.11.1923, s. 1 + s. 4
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen