Et varsel fra sjøen?

Da Porsgrundsbriggen «Løvspring» gik under den 10de november for 33 aar siden

I novemberstormene 1890 - for 33 aar siden - oplevet nedskriveren herav en kveld, som han aldrig glemmer, mindet slaar urokkelig fast i bevisstheteen den dag i dag.

Sidst i oktober maaned laa brig «Løvspring» ved lasteplassen «Bien», hvor Metalverket nu er reist, og tok ind minepoler for West Hartlepool. Der var adskillig smaahvitting i elven den gang og jeg husker at flere yngre av besætningen laa paa flaaten under baugsprydet og fort væk drog «vi-haka» av smaafisken. Endelig en dag blev briggen fuldlastet og den sto ut elven med kaptein Lauritz Larsen, Kirkehaugen, som fører og Peter Ytterbø, Huken, som styrmand. Arnt Olsen, ogsaa fra Kirkehaugen, var anden styrmand og av besætningen forøvrig erindrer jeg Johan Rasmussen, brødrene Hans og Gunerius Gundersen, alle tre fra Kirkehaugen, og Mathias Mikkelsen, Baumannbyen. Der var vistnok endnu to, tre mand med. «Løvspring» blev rapportert kommet over «alt vel» og den skulde efter endt utlosning ha kul tilbake igjen - det var jo almindelig i de dage. Ja, se dette er jo alt ordinære ting. Jeg maa heller forutskikke endel bemerkninger om brødrene Hans og Gunnerius Gundersen - den første var den ældste av brødrene. De hadde mistet sin mor et halvt aars tid før de reiste ut og da de hadde et litet hus paa Kirkehaugen, som de nødig vilde la staa ubebodd, fik de en enke med to barn, en gut og en pike, til at bebo og passe huset, mot frit husvær, til de kom hjem igjen - det blev bare en kort tur. Men naar dere flytter ind her, sa Hans, jager ikke vi dere ut igjen, om vi blir hjemme litt efter turen, vi stikker straks av paany med «Løvspring» eller et andet skib og dere kan bo her, naar dere bare passer hytta. Hytta var engang i tidernes løp rødmalte hus, som nu stod der graasprængt av tidens tand og laa nær toppen av nedre Kirkehaugen, ikke langt fra Gamlehjemmet, Noen meter fra huset hang en av de gamle med parafin fyldte kjættinglygter og det skal en vite, at en kunde grine jammerlig i den mindste vind. Blaffet gjorde de selvfølgelig ogsaa og vekslet lys og sort skygge efter væggene i omkredsen.

- - -

Et avsnit maa ikke forbigaaes i denne historie. Den nye beboerskes søn var avisgut og - kommet paa et bestemt sted i ruten - blev han stadig haanet og skubbet av en gut, som het Hans - efternavnet kan være det samme med, han lever fremdeles her i byen. Og lørdag, da avisgutten hadde fartet rundt med «Grenmar», hadde denne Hans atterværet ubehagelig og avisgutten kom graatende hjem til mor.

Nu, se dette var egentlig, hvad der i forbigaaende maatte nævnes.

- - -

I dag for 33 aar siden var det søndag den 10. november og et uhyggelig veir med smaaregn og kraftig vind og - det grinte uhyggelig i lygtekjættingen oppe paa Haugen. I den tid drev man meget med de saakaldte omgangsmøter for religiøse opbyggelser. Det var trofaste tilhængere av kirken og indremissionen, som forestod disse møter og en av de mest interesserte i de dage var forlængst avdøde kjøbmand Ole Andersen, far av avdøde kjøbmand Andreas Wibeto. Han var utvilsomt en oprigtig kristen, ofret megen tid paa disse omgangsmøter og hadde altid en trofast skare om sig. En av de mænd, som tok ivrig del i disse møter, avgav vidnesbyrd og tildels ogsaa ledet, var fhv. bakerm. Alfr. Andersen, som dengang drev bakeri og bodde paa Slettene i Eidanger. Han lever fremdeles og er bosat her i byen. - Hin 10. novbr. for 33 aar siden var det omgangsmøte hos Aslak Haugerud - like i nærheten, og hun, som skulde vogte huset for brødrene med «Løvspring» var bestemt paa at ta barna med og gaa paa møtet til Haugerud. «Løvspring» hadde nat til søndag gaat ut for West Hartlepool kullastet - det stod i «Grenmar» lørdag - «avgaar idag» osv. Klokken nærmet sig 8 om kvelden og ute pep stormen som verst og regnet pisket paa ruten. Som hun og de to barna sitter og spiser før de skal gaa paa møtet, banker det pludselig på varedøren. Fra denne var der en meter bred gang før man gjennem den næste dør kom ind i stuen. Hun gik ut og spurte, hvem det var, men ingen svarte og ingen var at se, hverken oppe eller nede i bakken. Hun lukker døren til igjen og sætter sig til bordet. Tre minutter efter banker det kraftigere paa døren og hun gaar atter ut, spør hvem det er, intet svar, lukker op, men bakken er tom for liv. Hun tænker da som saa: Er der nogen som vil ind, saa la da varedøren staa ulaast og ikke før er hun kommet ind før det hamrer med stor kraft i døren. «Hvem er der?» ropte hun. «Hans», var det tydelige svar, som ogsaa begge barna hørte og det lød med en likesaa sterk som bedende stemme. Hun løp øieblikkelig ut, men intet saa hun, bare hørte den skingrende kjætting i lygten op paa Haugen. Saa tænkte hun straks paa Hans som hadde forulempet sin søn avisgutten lørdag, at han vilde ind for at be om unnskyldning, men da aldrig «Løvspring» blev spurt senere, drog det efter med baade hende og barna, at det nok var den ældste søn av huset, Hans, som i dødskampen under forliset hadde tankerne saa sterkt fæstet paa fødestedet, at det fik denne paakjending - et varsel fra sjøen. Og var det et varsel - det er vanskelig at tro andet - saa var det kraftig nok, for like efterat Hans var hørt, sprang samtlige fire døre op og der gik en vindkule gjennem rummene og slukket lampene.

Den aften blev omgangsmøtet for en gang skyld sløifet, da moren, idet hun i mørket i stuen, skulde bøie seg efter nøklen, slog øiet over sengestolpen, saa blodet fløt.

Var ikke det et varsel fra sjøen, saa er der intet varsel til.

Fra:    Grenmar 10.11.1923, s. 1
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen